Külügyi Közlöny 6. 1926

1926-01-10 / 1. szám

VI. évfolyam. Budapest, 1926. évi jannár h ó 10-én. 1. szám. KÜLÜGYI KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. RENDELETEK. 15.351/1—1925. szám. Rendelet a szóbeli jegyzékeknél betartandó formaságok tárgyában. Az utóbbi időben többízben tapasztaltam, hogy egyik követségünk a fogadó állam ,kül­ügyminister-iumához intézett szóbeli jegyzé­keken az úgynevezett befejező udvariassági kifejezést (courtoisie-t) alkalmazta. Felhívom ez alkalommal az összes m. kir. külképviseleti hatóságok vezetőinek figyelmét a Külügyi Közlöny I. évfolyamának 9. számá­ban közzétett 14.976/la —1921 számú rende­letemre, amely a diplomáciai írásbeli érint­kezésnél követendő formaságokat szabályozza, kiemelve újólag, hogy az úgynevezett „Szóbeli jegyzékek"-nél a befejező udvariassági kifejezés nem alkalmazandó. Budapest, 1925. évi december hó 23-án. A minister helyett: Nuber, s. k. 14.733/1—1925. szám. Rendelet új megrendeléseknek eszközlése és szállítási szerződések kötése tárgyában. Tudomásvétel és miheztartás végett közlöm az összes külképviseleti hatóságokkal, hogy a ministertanács folyó évi november hó 27-én oly értelmű határozatot hozott, amely szerint új megrendelések eszközlése és szállítási szer­ződések kötése csakis 1926. évi december hó 31-ig terjedő hatállyal történhetik, illetőleg, hogy az érvényben levő szerződések csakis a jelzett határidőig hosszabbíthatók meg. Budapest, 1925. évi december hó 12-én. A minister helyett: Nuber, s. k. 79.889/5—1925. szám. Rendelet az optálók magyar állampolgár­ságának elismerésénél követendő eljárás tárgyábp (Valamennyi m. kir. külképviseleti hatóságnak.) A m. kir. belügy minister úr 63.154/1925. B. M. számú körrendeletét tudomás vétel és miheztartás végett közlöm. Budapest, 1926. évi január hó 2-án. A minister rendeletére: Császár Viktor s. k., * ministeri tanácsos. * Melléklet a 79.889/5—1925. számhoz. A m. kir. belügy minist ern>ek 63.154/1025. B. M. számú körrendelete, az optálók magyar állampolgárságának elismerésénél követendő eljárás tárgyában. , (Valamennyi törvényhatóság első-tisztviselőjének.) Az 1921 : XXXIII. törvénycikkel becikke­lyezett trianoni békeszerződés végrehajtásáról szóló 6500/1921. M. E. számú kormányrendelet 10. §-a értelmében az optálók a magyar állam­polgárság fenntartására, illetőleg megszerzésére irányuló opciós nyilatkozataikat a rendeletben megjelölt hatóságoknál tették meg. A hivatkozott kormányrendelet 12. §-a ér­telmében az opció feltételeinek fennforgása és a magyar állampolgárság fenntartásának, ille­tőleg visszaszerzésének végleges elismerése cél­jából az összes opciós bejelentések elbírálásra hozzám felterjesztettek. Ezeket a kérvényeket kivétel nélkül vala­mennyit már tárgyalás alá is vettem és a tárgyalás során az optálókat felhívtam, hogy leszármazás szerinti magyar állampolgárságuk igazolására mutassák be saját és atyjuk szüle­tési bizonyítványát, valamint atyjuk házasság­levelét és a nyilvántartások kiegészítése céljá­t

Next

/
Thumbnails
Contents