Külügyi Közlöny 5. 1925

1925-01-25 / 1. szám

* V. évfolyam . Budapest, 1925 január 25-én . 1. szá m. * KÜLÜGYI fÉ KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁ.LYI KÜLÜGYM[MSZTÉIUUM. RENDELETEK. 250/1—.1925, szám. Utasítás a m. kir. kiilképviseleti hatóságok rendelkezése alatt álló kincs­tári tulajdont képező ingó leltári tárgyak, könyvek és segédeszközök beszerzése, kezelése és nyilvántartása tárgyában. A m. kir. külképviseleti hatóságok rendelkezése alatt álld, a kincstár tulajdonát képező ingó leltári tárgyak beszerzése, kezelése és nyilvántartása tárgyában a következőket rendelem el: 1- §• Leltári tárgyak csakis a külügyininisterium előzetes engedélye alapján szerezhetők be. teltári tár­A leltári tárgyak beszerzésére egyedül a külképviseleti hatóság vezetője jogosult, aki »­va k beszer­azonban a beszerzéssel — saját személyes felelősségének épségben tartása mellett — egy beosztott í'ogalmazásszákbeli vagy irodaszakbeli tisztviselőt is megbízhat. 2' A leltári tárgyak kezelését és a leltár vezetését a külképviseleti hatóság vezetője rend- \ leltári tár­szerint saját maga nem láthatja el, hanem e teendőkkel -egy arra alkalmas fogalmazásszakbeli kez ('" , *« , t lése ós 41 vagy irodaszakbeli tisztviselőt, leginkább a rangban legidősebb irodaszakbeli tisztviselőt bízza leltár yez e. meg. A külképviseleti hatóság vezetője a leltári tárgyak kezelését és a leltár vezetését csak oly tése. esetekben veheti át, amidőn a hatóságnál más megfelelő tisztviselő e célra rendelkezésre nem áll­3. §. 1. A leltári tárgyak kezelésével és a leltár vezetésével megbízott tisztviselő veszi át az összes leltári tárgyakat. Az átvétel alkalmával köteles meggyőződést szerezni arról, hogy a szállított tárgyak kifogástalanok és hogy a munkateljesítmények minden tekintetben a megren­delés szerint helyesen eszközöltettek. 2. Az átvétel a számlán vagy a jegyzéken a leltári bevételezési adatok feljegyzése mellett elismerendő. (Lásd a Külügyi Közlöny II. évf. 21. számában közzétett, a külképviseleti hatóságok pénz- és értékkezelése tárgyában kiadott 18.800 1. számú Utasítás 12. §-át.) 3. Az átvett leltári tárgyakat azonnal leltári számmal kell ellátni, a leltári naplóba, az illető szobaleltárba, valamint a .szobaleltárak központi nyilvántartásába kell szabályszerűen bevezetni és azután rendeltetési helyükre juttatni. A leltári tárgyak átvétele.

Next

/
Thumbnails
Contents