Külügyi Közlöny 4. 1924

1924-01-31 / 1. szám

IV. évfolyam . Budapest , 1924 janua r 31-éa . 1. szám. KÜLÜGYI# KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. RENDELETEK. 713/lb—1924. szám. Rendelet a m. kir. külképviseleti hatósá­goknál szolgálatot teljesítő alkalmazottak szabadságolását szabályozó 15.555/lb—1922. számú rendeletnek az utazási napok szá­mát megállapító 31. §-ának kiegészítése tárgyában. A Külügyi Közlöny II. évfolyamának 18­számában közzétett fenti tárgyú rendelet 31­§-ának kiegészítésekép, mely az egyes külföldi állomáshelyekre nézve szabadságok alkalmával tekintetbe jövő utazási napok számát állapítja meg, a következőket rendelem: Tekintettel a Milanóban felállított tényleges m. kir. konzulátusra, erre az állomáshelyre nézve a Magyarországba való utazás és az állomáshelyre való visszautazás alkalmával összesen tekintetbe jövő utazási napok számát négy napban állapítom meg. Budapest, 1924. évi január hó 18-án. A minister helyett: Nuber, s. k. 1505/lb—1924. szám. Rendelet a külképviseleti hatóságok szám­adásainak felülbírálása alkalmával észlelt alaki szabálytalanságok megszüntetése tárgyában. A m. kir. külképviseleti hatóságok által felterjesztett havi számadások felülbírálása al­kalmával több esetben észre vettem, hogy a pénztári naplóban kiadásként elszámolt tételeket igazoló fedezeti okmányok hiányosak, illetve felületesen vannak kiállítva, amennyiben a kiadás eszközlését elrendelő utalványrendelet adataira hivatkozás nem történik. Az észlelt mulasztásokból megállapítható, hogy úgy a hivatalvezetők, mint az ellenőrzési teendőkkel megbízott tisztviselők a pénz- ós értékkíezelós tárgyában kiadott utasítás idevonatkozó hatá­rozmányainak helyes és pontos alkalmazására kellő gondot nem fordítanak. Hasonlóképen tapasztaltam, hogy a pénztári naplóban a dologi természetű kiadásoknál a felelős számadók részéről gyakran sem a kiadást engedélyező ministeri rendeletre, de még a külképviseleti hatóságok arra a jelentésére, amelyben az eszközölt kiadáshoz utólagos jóvá­hagyásomat kéri, hivatkozás nem történik. Elte­kintve attól, hogy a rendeletekre való hivat­kozás hiánya a számadásokat szigorló szám­vevőség munkáját módfelett és indokolatlanul megnehezíti, ez az eljárás a pénztári utasítás rendelkezéseibe is ütközik, mely világosan ki­mondja, hogy minden egyes kezelési tételnél az engedélyező rendeletre hivatkozni kell. Amidőn a kifogásolt körülményekre a m. kir. külképviseleti hatóságok vezetőinek figyel­mét felhívom, a legnagyobb nyomatékkal fel­kérem őket, hogy a pénz- és értékkezelés tárgyában kiadott utasítás határozmányainak .pontos betartására a legnagyobb gondot for­dítsák annál is inkább, mert ellenkező esetben a fentiekben jelzett okokból kifogásolt tételeket ezentúl, mint felhatalmazás nélkül eszközölt kiadásokat a külképviseleti hatóságok vezetői­nek és a felelős számadók terhére térítmény­ként lennék kénytelen előíratni. Budapest, 1924. évi január hó 24-én. A minister helyett: Ambrózy s. k., rendkívüli l&Svet és meghatalmazott minister. 145/lc—1924. szám. Rendelet a külföldi családi pótlék mérvének újabb megállapítása tárgyában. Tudomásvétel és miheztartás végett az aláb­biakban közlöm a m. kir. pénzügyminister úrnak a külföldi családi pótlék folyósíthatása tárgyá­ban hozzám intézett átiratát. Felhívom ehhez képest az összes külkép­viseleti hatóságokat, hogy amennyiben az átirat­ban idézett törvény- és rendeletben előírt feltételek a náluk szolgálati beosztással bíró, kettőnél több gyermekkel bíró külképviseleti alkalmazottaknál

Next

/
Thumbnails
Contents