Külügyi Közlöny 4. 1924

1924-01-31 / 1. szám

fennforognak és az illetők a családi pótlék fölemelésére igényt tartanak, ebbeli kérelmüket terjesszék ide fel, hogy ezen illetmény folyó­sítása iránt intézkedhessen!. Budapest, 1924. évi január hó 12-én. A minister helyett: Ambrózy s. k., rendkívüli követ és meghatalmazott minister. * Melleidet a 145/lc—1924. számhoz. A M. KIR. PÉNZÜGYMINISTERIUMTÓL. 139.398/1928. IVa. szám. Nagyméltóságú Minister IJr! ^—n^n kplt 15.797/lc. számú ottani átiratra válaszolva, tisztelettel érte­sítem Nagyméltóságodat, hogy az átiratban fel­hozott indokokra való tekintettel nem teszek észrevételt az ellen, hogy a m. kir: külképvise­leti hatóságoknál szolgálatot teljesítő tisztviselők és egyéb alkalmazottak részére rendszeresített külföldi családi pótlék mérve tekintetében ezidő­szerint fennálló az a korlátozás, hogy a családi pótlék a fogalmazási szaknál a külföldi fize­tésnek 50, a segédhivatali szaknál pedig annak 40%-át meg nem haladhatja, 1924. évi január hó 1-től kezdődő hatállyal megszüntethessék. Ennélfogva hozzájárulok ahhoz, hogy a kül­földi családi pótlék, a szóbanlevő alkalmazottak törvényes gyermekei után — amennyiben az 1912. évi XXXV. t.-c.-ben, illetve az 1918. évi 6700. M. E. számú rendeletben megkívánt fel­tételek egyébként fennforognak — 1924. évi január hó 1-től kezdődő hatállyal, a gyermekek számának megfelelően, a külföldi fizetésnek 10—10%-ában legyen folyósítható. . Fogadja Nagy méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. Budapest, 1923. évi december hó 25-én. A minister helyett: Vértesy s. k., államtitkár. 39.494/2—1923. szám. Rendelet az útlevélügyről szóló 1903. évi YI. t.-c. végrehajtása tárgyában kibocsátott 70.000. B. M. számú Utasítás 29. §-ának újabb módosítása tárgyában. A m. kir. belügyminister úrnak 1923. 'évi november hó 27-én kelt 193.855/1923. B. M. számú körrendeletét tudomásvétel ós miheztartás végett idemellékelten közlöm. Budapest, 1923. évi december hó 7-én. A minister helyett: Kánya s. k., rendkívüli követ és meghatalmazott minister. * Melléklet a 39.494/2—1923. számhoz. 193.855/1923. B. M. számú körrendelet az útlevélügyról szóló 1903: VI. t.-c. végrehaj­tása tárgyában kibocsátott 70.000. JB. M. sz. Utasítás 29. §-ának újabb módosítása tárgyában. Valamennyi útlevélJciállító-hatóságnaJc. Az 1903: VI. t.-c. végrehajtása tárgyában kibocsátott 70.000/1904. B. M. számú Utasí­tásnak legutóbb a 154.446/1923. B. M. számú körrendelettel módosított 29-ik g-át 1923. évi november hó 30-ával hatályon kívül helyezem és helyébe 1923. évi december hó 1-i hatály­lyal a következő rendelkezések lépnek életbe: „Az útlevelek kiállításáért járó díjak a tör­vény 14. §-a alapján a következőleg állapít­tatnak meg: 1. Napszámosok, munkások, iparossegédek és tanoncok, cselédek és általában a szokásos napszámot meg nem haladó keresetből élők, továbbá az összes közszolgálatban levő alkal­mazottak — ideértve a nyugdíjasokat és mind­ezeknek ellátást élvező hozzátartozóit is —­részére szóló útlevelekért 4000 korona kiállítási díj és ezenfelül 1000 korona bélyegilleték (ösz­szesen 5000 korona) fizetendő. 2. Minden más foglalkozásúak részére szóló útlevelekért 35.000 korona kiállítási díj és ezen­felül 10.000 korona bélyegilleték (összesen 45.000 korona) fizetendő. Ha az útlevél érvényességének tartama egy éven túl terjed, a kiállítási díj kétszeresét, ha két éven túl terjed, annak háromszorosát kell fizetni. A bélyegilleték ez esetben is azonban csak egyszeresen vonandó le. Az egy útlevélbe bejegyzett útitársak után külön díjak és külön bélyegilletékek nem szedhetők. Útleveleknek a jelen Utasítás 17. §-a értelmé­ben történő meghosszabbítása esetében a felektől e címen ugyanolyan összeg szedendő be, mintha új útlevél kiállításáért folyamodtak volna. Az útlevél bélyegilletéke azonban a csekk­számlára nem fizetendő be, mert a bélyeg a fél által természetben rovandó le a meghosszabbítás alkalmával. Budapest, 1923. évi november hó 27-én. A minister helyett: Kószó s. k., államtitkár.

Next

/
Thumbnails
Contents