Külügyi Közlöny 3. 1923

1923-01-20 / 1. szám

Kolozsvárra 100 K Bukarestbe 160 K Amerikába: Ügy külügyi, mint nem külügyi alkalmazottak részéről 2 72 hollandi forint és a Hágáig előírt fél, illetve teljes díjtétel. Az egyes külképviseleti forgalomban úgy levelek, mint csomagok ntán ugyanazon díjak fizetendők, mint a budapesti viszonylatban. Amennyiben a levelek és csomagok kül­képviseleti hatóságaink vagy a külügyministe­rium székhelyén kívül eső városokban postán volnának továbbítandók, illetve amennyiben azok ugyan a külügyministerium, illetve a külkép­viseletek székhelyén lakó, de ném a külügyi státusba tartozó személyeknek szólnak és a címzett az átvételről személyesen nem gondos­kodik, úgy a fenti díjakon kívül még a meg­felelő postadíj is előre lefizetendő. Küldönc útján kézbesítendő küldemények­hez a kézbesítési helyen használatos pénznem­ben és az ottani viszonyoknak megfelelő összegű küldöncdíj csatolandó. Magyarországon kézbesí­tendő küldemények után legalább 80 magyar korona. A szállítási díjak a külügyministerium futár­osztályánál, illetőleg a külképviseleti hatóságok­nál mindenkor előzetesen rovandók le. A külde­ményekről a feladó és címzett nevét, a csoma­gok súlyát és a beszedett díjat feltüntető pontos jegyzék vezetendő. A külképviseleti hatóságok részéről úgy a Budapestre irányított, mint az egyes külképviseletek közti forgalomban továb­bított magáncsomagok után beszedett díjak, minden egyes futárindításnál az illető futár útján, írásbeli kimutatás kapcsán, a kebelbeli futárosztályhoz küldendők be. Külön jegyzékbe foglalva boríték alatt küldendők meg a futár­osztálynak az esetleges pósta- és küldöncdíjak. A szállítási kiadások ellenértékéül úgy a­központban, mint a külképviseleteknél beszedett díjaknak rendeltetésszerű felhasználásáról az elnöki csoport főnökének felügyelete mellett történik az l/a. és 1/c. osztályok részéről gon­doskodás." A 4300/la. számú rendelet 10. pontjának 2. bekezdése helyett az alábbi szöveg toldandó be: „50 gramm súlyig terjedő küldemények levélnek minősítendők. 50 grammtól 500 gram­mig terjedő súly V2 kg-nak, 500 grammot meg­haladó súly 1 kg.-nak számít". Budapest, 1922. évi december hó 30-án. A minister helyett: Ambrózy s. k., rendkívüli követ és meghatalmazott minister. 19.562/la—1922. szám. Rendelet a kedvezményes vasúti jegy vál­tására jogosító arcképes igazolványok meg­szorítása megújítása tárgyában. A m. kir. kereskedelemügyi minister 99.662/ 922 —VIII. sz. rendelete szerint a minister­tanács 1922. évi november hó 10-én tartott ülésében a közalkalmazottak vasúti menet­díjkedvezményeiben 1923. évi január hó 1-től kezdődő érvénnyel következő korlátozás )kat határozta és rendelte el: 1. A köztisztviselői menetdíj kedvezményre igényjogosultak köre az 1921. évet megelőző szűkebb keretek közé szoríttatott vissza, vagyis: az állami hivataloknál alkalmazott és értesítő­vel ellátott állandó díjnokok, kezelők és kezelő­nők 1923. évi január 1-től kezdve menetdíj­kedvezménybennem részesülnek, részükre vasúti arcképes igazolvány nem szolgáltatandó ki, mn további használatra nem érvényesítendő. 2. A közszolgálati alkalmazottak részéről a vasúti menetdíj kedvezmény hivatalos utazások alkalmával igénybe nem vehető. Ily alkalommal rendes menetjegy váltandó és annak értéke a vasúti személypénztárnál kérendő elismervény alapján az útiszámlában számolandó el. 3. A köztisztviselői vasúti menetdíjkedvez­ményre jogosultak az arcképes igazolványuk alapján személy- és vegyes vonatokon továbbra is á tisztviselői kedvezményes menetjegyekkel utazhatnak, ellenben a gyorsvonatokat csupán a tényleg használt kocsiosztályra váltott fél menet­jegyekkel vehetik igénybe. 4. Nyugdíjazott igényjogosult közalkalma­zottak részére saját személyüket illetőleg éven­ként 12 oda- és visszautazás engedélyeztetik. Szintén személy- és vegyesvonatokon tisztvi­selői kedvezményes jegyekkel, gyorsvonatokon pedig a tényleg használt kocsiosztályra váltott félmenetjeggyel. 5. A családtagok — úgy a tényleges, mint nyugdíjazott közalkalmazottaké — évi 6 oda­és visszautazásra bírnak igényjogosultsággal, ugyancsak személy- és vegyesVonatokon ked­vezményes tisztviselői jegyekkel, gyorsvonatokon a kocsiosztálynak megfelelő félmenetjeggyel. 6. Kedvezményes árú bérletjegyek ezentúl a ministeriumok központi személyzete részére egyáltalán nem adatnak ki. A hírlapok szerkesztőségei és kiadóhivatalai részére ily bérletjegyek a minister tanács által megállapított számban (500) a ministerelnökségi és a, külügyministeri sajtóirodák útján fognak kiadatni.

Next

/
Thumbnails
Contents