Külügyi Közlöny 3. 1923

1923-01-20 / 1. szám

A kedvezményes árú bérletjegyek jelenlegi árai 1923 január 1-től kezdve alábbi összegekre emeltetnek fel: a) a magyar vasútigazgatók értekezletéhez tartozó hazai vasutaknak sajat vonalaira (Déli­vaspálya kivételével): az I. kocsiosztályra a II. . 40.000.— K . 28.000.- , b) a MÁV saját összes vonalaira: az I. kocsiosztályra . . . 34.000.— K II. 24.000.­<•) a MÁV egyes vonalaira: az 1. kocsiosztályra . . . 18.000.­K II. 12.000. ­7. A tanulóifjúság részére rendszeresített tanuló havijegyek érvényességi határa a jelen­legi 120 km.-ről 60 km.-re szállíttatik le. Tanuló havijegyek csakis a nyilvános tan­intézetek és nyilvános jellegű képzőintézetek tanulói számára engedélyeztetnek, ellenben a szakképző-, átképző- és továbbképző-tanfolyamok hallgatói részére nem. A környéken lakó közszolgálati alkalma­zottak részére rendszeresített füzetjegyek hasz­nálata akként korlátozta tik, hogy a fíizetjegye­ket csakis azok a vidéken lakó tényleges köz­szolgálati alkalmazottak és családtagjaik vehe­tik igénybe, akiknél a családfő hivatali elfog­lalt ága révén naponta Budapestre kénytelen bejárni, úgyszintén a Budapesten lakó azok a tényleges közszolgálati alkalmazottak és azok családtagjai, akiknél a családfő a vidéken bír állandó foglalkozással és naponta kénytelen Budapestről vidékre és visszautazni Az arcképes igazolványok kiállítási díjai következőleg módosulnak: az I. kocsiosztályra is érvényes iga­zolvány után . . 50 K a II. és III. kocsiosztályra érvényes igazolvány után 30 1\ csupán a III. kocsiosztályra érvé­nyes igazolvány után 20 K a Déli vasútra váltott arcképes iga­zolványok kiállítási díja kocsiosztályra való tekintet nélkül 100 K Azoktól az igényjogosultaktól, akik részére új arcképes igazolvány állíttatik ki, fenti ösz­szegeknek kétszerese, azoktól pedig, akik arc­képes igazolványuk érvényességének meghosz­szabbítását a megállapított határidő letelte után utólag kérik, fenti díjaknak háromszorosa sze­dendő. Az arcképes igazolványoknak a jövő évre leendő érvényesítésének határideje 1923. évi január hó 31-ike, amelyen túl az érvényesítés már csak a háromszoros díj ellenében eszkö­zöltetik. Egyébként a Külügyi Közlöny 1921. évi 9. számában foglalt 14.533/1—1921. számú rendelet határozmányai maradnak érvényben. Fentieknek--végrehajtásaképen a jövő évre | érvényesítendő arcképes igazolványok az érvé­nyesítési, illetve kiállítási díjakkal, /újonnan kiállítandó arcképes igazolványoknál pedig az alá­írt fényképekkel együtt a fentidézett 14 533/1 — 1921. számú rendeletben foglaltak értelmében az ugyanott bemutatott „Jegyzék" kapcsán leg­később 1923. évi január hó 30 ig a külügy­ministeri um központi kiadójához juttatandók. Ezen jegyzékben a „Jegyzet" rovatban az iga­zolványok száma feltüntetendő. A kiadóhoz esetleg már előzőleg beküldött régi kiállítási díjak után hiányzó különbözet a kiadónak pótlólag küldendő be. Budapest, 1922. évi december hó 20-án. A minister helyett: Ambrózy s. k., rendkívüli követ és meghatalmazott minister. KOZLEMENYEK. A marséi 1 lei tiszteletbeli m.kir. konzulátus felállítása. Marseilleben a francia köztársaság Bouches du Rhőne, Gard, Vaucleuse, Aveyran Lozére, Ardéche, Cantal, Haute-Loire, Drőme, Hérault, Aude, Tarn, Haute-Garonne, Ariége et Pyrénées Orientales megyéinek és Corsica szigetének területére kiterjedő konzuli hatáskörrel tisztelet­beli m, kir. konzulátus állíttatott fel, mely működését 1923. évi január hó 11-én kezdte meg s melynek elsőfokú fölöttes hatósága a párisi m. kir. köveiség. A konzulátus vezetője Gravvitz Ágoston tiszteletbeli m. kir. konzul. A danzigi tiszteletbeli konzulátus távirati címe. A danzigi tiszteletbeli konzulátus Exung rövidített távirati címének bejegyzése, tekintettel a magas bejegyzési költségekre, valamint a csekély távirati forgalomra, 1922. évi december hó 15-vel beszüntettetett, ami a Külügyi Köz­löny II. évfolyama 15. számának 138. oldalán följegyzendő.

Next

/
Thumbnails
Contents