Külügyi Közlöny 3. 1923

1923-01-20 / 1. szám

III. évfolyam­Budapest, 1923 január 20-án. Í. szám KÜLÜGYI 9 KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. RENDELETEK. 19.877/1 a—1922. szám. Rendelet a m. kir. kiilügyministerinni lét­számába tartozó és az elszakított területeken illetőséggel bíró tisztviselők és egyéb alkal­mazottak állampolgárságának illetve erre vonatkozó optálásáuak igazolása tárgyában. Hivatkozással a m. kir. ministeriumnak a trianoni békeszerződésben foglalt állampolgár­sági rendelkezések ismertetése és végrehajtása tárgyában kiadott 6500/1921. M. E. számú rendeletére, mely a Külügyi Közlöny I. évfo­lyamának 7. számában jelent meg, felhívom a m. kir. külügy mini sterinm osztályvezetőit és a külképviseleti hatóságok vezetőit, terjesszenek fel sürgős jelentést arról, hogy az alájuk be­osztott tisztviselők és egyéb alkalmazottak közül azok a magyar állampolgárok, akiknek illetőségi községe oly területen fekszik, amely Magyarországtól a békeszerződés alapján vala­mely más államhoz csatoltatott, magyar állam­polgárságuk fenntartását (opció) igényelték-e, és ha igen, mikor és mely hatóságnál? Az op­tálási nyilatkozat megtételét tanúsító hatósági igazolvány kelte és száma, valamint a kiállító hatóság neve szintén jelentendő; Budapest, 1922. évi december hó 21-én. A minister helyett: Ambrózy s k., rendkívüli követ és meghatalmazott minister. 20.428/la—1922. szám. Rendelet a futárszolgálatot szabályozó 4300/la—1922. ós 13.652/la—1922. számú rendeletek módosítása tárgyában. A folyó évi szeptember hó 9-én kibocsá­tott s a Külügyi Közlöny 18. számában közzé­tett 13.652/la. számú rendeletemnek a magán­csomagok után fizetendő szállítási díjakra vonat­kozó részét, az idézett rendelet egyéb határoz­mányainak érintetlenül hagyása mellett, ezennel hatályon kívül helyezem. Egyidejűleg elrendelem, hogy az 1922. évi március hó 17-én kelt és a Külügyi Közlöny 5. számában közzétett 4300/la. számú rende­letem 14. pontja teljes egészében törlendő és helyébe új pont gyanánt az alábbi szöveg ikta­tandó be: „14. §. 1923. évi január hó 15-tol további rendelkezésig a nem külügyi alkalmazottaktól átvett küldeményekért, úgy a központból a külföldi állomáshelyekre, mint viszont, az alábbi szállítási díjak lesznek fizetendők. A. m kir. külügyministerium státusába tartozó akár kebel­beli, akár külképviseleti hatóságainknál szol­gálatot teljesítő alkalmazottak, illetve azok igazolt hozzátartozói, amennyiben a levelet vagy csomagot hozzátartozóiknak, illetve külügyi alkalmazottaknak küldik, az alanti díjtételek felét fizetik. Ha azonban a küldemény súlya 5 kilo­grammot meghalad, úgy mindenki által a teljes díjtétel fizetendő. a) Levelekért,: Ausztriába . , 10 K Külföldre (Európa) .... 30 K Amerikába 60 K b) Csomagokért kg-ként,.: Bécsbe 80 K Prágába 200K Münchenbe 200 K Berlinbe 240 K Triesztbe 320 K Velencébe 380 K Rómába 500 K Zürichbe 280 K Bernbe" 320 K Hágába 350 K Brüsszelbe 420 K Parisba 340 K Londonba 540 K Krakóba ....... 250 K Varsóba 280 K Belgrádba 80 K Szófiába 160 K

Next

/
Thumbnails
Contents