Jersey Hiradó, 1964 (45. évfolyam, 3-39. szám)

1964-01-16 / 3. szám

1 964 január |6 T JERSEY HÍRADÓ Közli: IÜSS A. CYULA plébános SZEJ4T MISÉK Vasárnap: 7, 8:30, 9:30 cs I 0:30 órakor. Ünnepnap: 6, 7, 8 cs 9 órakor. Hétköznap: 6:30 és 8 órakor. GYÓNTATÁSOK Szombatot!: délután 4-től 6-tg, este 7:30-tól 9 óráig. Hétköznap: reggel a 8 órai szent ansre előtt. Első péntek és ürmep előtt: este 7-tői 8-ig. Shrinks Hemorrhoids Without Surgery Stops Itch—Relieves Pain For the first time science has found a new healing substance with the as­tonishing ability to shrink hemor­rhoids and to relieve pain — without surgery. In case after case, while gently relieving pain, actual reduc­tion (shrinkage) took place. Most amazing of all — results were so thor­ough that sufferers made astonishing statements like “Piles have ceased to be a problem!” The secret is a new healing substance (Bio-Dyne®)—dis­covery of a world-famous research institute. This substance ia now avail­able in suppository or ointment form called Preparation H®. At all drug counters. Súlyos betegek gyóntatása bár­mely időben. SZENT7 ÓRA Minden pénteken este / .30-kor. Angol és magyar. KERESZTELÉSEK Vasárnap a 10:30-as szent mi­se után. Keresztelések előre bejelenten­dő'k. Keresztszülő csakis rendes, jó ka­tolikus felnőtt Iáiét. ESKÜVŐK "Tiltott idők” és vasárnapok ki­vételével bármely napon. Vegyes házasságok csak a páé­­bánián köthetők. Esküvő bejelentendő négy ttettel az esküvő előtt . Jegyesi oktatás kötelező. Kedve* Honfitársaim! Ha bárkinek olyan kellemetlen se­bei vannak, melyek a testén elterjednek például folyós gennyes ótvaros kelések, égés és víszketegség» és másfajta sebek, akkor igénybe kell venni ezen hasznos, áldásos orvosságot: “MRAV BALSAM SAL VT” mely csodálatos módon gyó­gyít. Ilyen esetekben aki személye­­so i feö trés, teljesen ingyen eszközltm er első bekötést. — 1936 óta van hasz­nálatban az államilag engedélyezett “MRAV BALSAM SALVE” T rade Mark Reg mely eddig is nagyon sokakon segített, használati utasítása nagyon egyszerű, beszerzési ára pedig nagyon jutányos. Tisztelettel MRÁV VENDEL 143 Tremont St. Trenton, N. J. Irta: LUKACS ERNŐ. PUBLIC SCHOOLI GYERMEKEK vallás-erkölcsi oktatása: Minden hétfőn délután 3 órakor a public elemi iskolások. Minden pénteken délután 3 óra­kor a junior high school o®ok részére. GYŰLÉSEK A hónap első vasárnapján: Ró­zsafüzér Társulat ttbofcvaltása . A hónap első keddjén: P. T. A. gyűlés. A hónap első szerda . *»: St. Stephen’s Gaíholic Club gyűlés. A hónap második vasárnapján: Szent Név Társulati gyűlés. A hónap második keddjén: Womens Club gyűlés. A hónap harmadik keddjén: Kongregáció gyűlés. Lukács Ernő kedvelt volt társszerkesztőnk cikkeiből fogunk Közölni né­hányat tápunkban, könyvalakban fognak megjelenni A KIRÁLYNŐ PATRÓNUSA Phillip Kinghorn 69 éves angol férfi úgy bi­zonyította be királynője iránt érzett hódolatát, hogy II. Erzsébetet bíráló lord Artikhamot az utcán felpofozta. A 33 éves lordot a rendőrök mentették meg a további ütlegeléstől. A har­cias öreg ur angol hidegvérrel kijelentette, nem bánja, ha börtönbe is kerül, de a királynőt ez­után is megvédi és legközelebb, ha második Er­zsébetet másodszor is kritizálni merézeli, — a lordot, úgy vágja kupán, hogy a rangja marad meg csupán ... Én igazat adok a királynő bősz patrónusának, de a nevét Kinghor-ról Quinhorn­­ra változtatom, mert nem a királyt, hanem a ki­rálynőt vette pártfogásba. GONDOS ANYA Levendula Simon egy hires ideggyógyász tanár tanácsát kéri miután a neje reggeltől estig a gyermekeivel foglalkozik. Reggelenként fel­ébreszti őket, mindegyiket sszépen megmosdat­ja és felöltözteti, reggelijüket elkészíti, este pe­dig a vacsorájukat, majd imádkoztatja és lefek­teti őket. Mr. Levendulát a tanár türelmesen végig hallgatja, aztán igy szól hozzá: — Uram, megnyugtatom önt, hogy ilyen anya több is akad, aki gyermekeinek lelkiisme­retesen gondját viseli, ezért az ön neje csak di­cséretet érdemel! — Az igaz — felelt Levendula —, csak az a baj, hogy nekünk nincsenek gyermekeink . . . —-----o------­DRÁGA MASSZÁS Charles Martin 76 éves cliftoni lakos jelen­tette a rendőrségen, hogy egy utcai gyógyító embert beengedett a házába és a zsábás fájó há­tát megmassziroztatta vele. A sikeres “műtét” után felfedezte, hogv^600 dollárt tartalmazó pénztárcája e meglepetés után Martin bácsinak*® Brzsábája fáj. hanem a zsebeje .----------o——_ KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK KÉRDÉS: Amerikai polgrá vagyok és több év óta társadalmi biztosítási nyugdijat húzok. Hat hónapra Magyarországra szeretnék utazni, hogy testvéreimet még egyszer láthassam. Azt mondták nekem, hogy feleségem, aki Ameriká­ban maradna, felveheti helyettem a social secu­rity nvugdiiat és érte IKK A utalványokat küld­het nekem Magyarországra. Igaz-e ez? FELELET: Magyarországra nem küldik el a social security csekket és nem küldik el Ame­rikában sem az elköltözött címzett után, hanem visszaíró nyitják a Hivat! aba. Ha mégis megtör­ténnék, hogy a postás elnézése folytán a csekket a jogosított nejének kiadják, azt csak úgy fize­tik ki, ha a jogosult aláírásával van ellátva. Ha azonban mégis beváltották a csekket, nincsen akadálya annak, hogy felesége IKK A utalvá­nyokat küldjön Magyarországon tartózkodó férjének. De mint látható, sok körülménynek kell összejátszania ahhoz, hogy ez sikerüljön. A helyes és törvényes eljárs az, hogy ön elutazása előtt értesíti a Social Security Hivatalt, hogy hat hónapra külföldre utazik és kéri, hogy tartsa k vissza erre az időre a havi kiutalásokat, amit ön­nek visszaérkezése után, egy összegben fognak kifizetni. KÉRDÉS: Látogatói vízummal jöttem az Egyesült Államokba, főleg azért, hogy angolul tanuljak. Rokonaimmal együtt élve azonban, erre kevés alkalmam van, mert velük magyarul beszélgetek. Szeretnék egy angol nyelvű család házában élni, ahol a gyermekekre felügyelnék és ennek ellenében fizetést kapnék. Jogom van-e ehhez? FELELET: Látogatói vízummal nincs joga állást vállalni fizetésért. Haazonban csak teljes ellátást kapna munkájáért, de semmiféle zseb­pénzt, ezt a Bevándorlási HE,, tál nem kifogá­solhatja. Ha rokonaitól - »zv1 gálatok nélkül - kap zsebpénzt, a kérdés rnag /an oldva. KÉRDÉS: Né -r>7 éy- előtt polgárságért folyamodtam r é •' —•f "‘ Különváltan élek és egy ellen - ' • • v *• -,tta a Bevándorlási Hi­vatal -'•> hogy házasságtörést kö­veM -r e- I ~'-"'horn ellenére is, a Bevándorlá- . •ts.1 akar eskütételre behívni. Mit te­­r- rí.El : Ha a vád alaptalan, forduljon -- ->ositási ügyekben jártas ügyvédhez vagy tár­óad -1 mi egyesülethez, mint amilyen az ACNS is. KÉRDÉS: ’ 9! 4-ben érkeztem az országba. Négy évvel később férjhez mentem és férjem 1 920-ban amerikai polgárjogot nyert. Az uram ! 93!-ben elhunyt. Szeretném tudni, hogy ame­rikai polgár vagyok-e vagy sem? János papa emlekmise a budapesti Szent István bazilikában (FEC) - A budapesti sajtó tudósítása sze­rint a Szent István bazilikában juniu ! 4-én ün­nepélyes gyászmisét tartottak XXIII. János pá­pa lelkiüdvéért. A misét Hamvas Endre Csanádi püspök, a katolikus püspöki kar jelenlegi feje pontifikálta. Résztvettek a püspöki kar tagjai és a katolikus egyház egyéb vezető személyiségei. A hívők zsúfolásig megtöltötték a bazilikát. A Magyar Népköztársaság kormányát a gyászmi­sén Frautmann Rezső építésügyi miniszter, Pú­ja Frigyes külügyminiszterhelyettes és Pratner József az állami egyházügyi hivatal elnöke kép­viselte. Ez volt az első eset /hogy magasabbran­­gu állami funkcionáriusok egyház szertartáson réztvettek. ’’AMERICAN CANCER SUClíFf TAKARÉK BETÉTEK í LEGJOBB SZÓRAKOZÁS NEW YORKBAN - A RADIO CITY MUSIC HALL /I LEGKITŰNŐBB FUMEK .4 l.ECREMEKEBB STAGE SHOli THE. B EST ENTERTAINMENT IS THE IN NEW YORK RADIO CITY MUSIC HALL THE BEST STAGE SHOW THE FINEST PICTURES # HIVATALOS ÓRAI HÉTFŐTŐL PENTEAIG t. REGGEL fíSO-TOL DÉLUTÁN 5 CRAIG J UFUliLL? INA HŰIN Az Egyesült Nemzetek mosst egy Van nevű i ázsiai herceget küld Magyarországra az ottani I ázsiai állapotok tanulmányozására. Rájöttek j | ugyanis, hogy Dag Hamarskjold főtitkár kikül­detéssé elhamarkodott dolog lett volna. Van ; sziámi herceg a UN jelenlegi elnöke, igy rerné- I lem, hogy missziója eredményes lesz és hogy a j megvadult kommunisták Van hercegtől nem fognak nincs herceget csinálni. Ettől eltekintve, I én mindeddig azt hittem, hogy Sziámbán csak j sziámi ikrek vannak, de ugylátszik Van herce­­, gek is vannak. ! 1 A MAGYAR HÖLGYEK SZIVES FIGYELMÉBE AJÁNLJUK EZT A SZÉP ÜZLETET JEAN FRATTO SMART SHOPPE LINGERIE AND SPORTSWEAR ■WHERE FASHION PREVAILS' 1026 SOUTH BROAD ST TRENTON N i I We EX 4-1303 OS“* ya nroriDA JERSEY A LLAMBAM. EH MUM KÁT PONTOSAM >Afi és olcsóm készít :0CK AVE.TRENTOH STANBACK fives you FAST relie from Mins of headache, neuralgia neuritis, and mkior paias of arthritis rheumatism. Because STANBACI contains several medically-approvei end prescribed ingredients for fas relief, you can take STANBACK will confidence. Satisfaction guarantee! FIZESSEN - ELŐ LAPUM P

Next

/
Thumbnails
Contents