Jersey Hiradó, 1964 (45. évfolyam, 3-39. szám)

1964-01-16 / 3. szám

AZ ALKOTMÁNY MÓDOSÍTÁSA Az Egyesült Államokat alkotó 1 3 első állam 1789 március 4-én hagyta jóvá az amerikai al­kotmányt. Azóta már 23 Ízben módosították ezt az alapvető okmányt. A módosítást mindenkor úgy készítették elő, hogy azok, akik a reformot szükségesnek tartották, levelekkel keresték fel a törvényhozás tagjait, gyűléseket hívtak össze, hírlapi propagandát folytattak le, hogy a kong­resszus tagjait rábirják az újításra. A módosítást magát gondosan megszövege­zik és egy vagy több szenátor vagy képviselő be­terjeszti a kongresszushoz. Előzör nyilvános ki­hallgatásokat folytatnak le, amelyek folyamán bárki felszólalhat a javaslat érdekében vagy el­lene. Azután magában a kongresszusban indul meg a vita. Ha a módosítást a kongresszus mind­két Házában legalább kétharmad szótöbbséggel elfogadták, a végleges szöveget minden egyes állam törvényhozása elé terjesztik, jóváhagyás végett. Minien állam kihallgatásokat és megvi­tatást rendel el, azután szavazásra kerül a sor. Ha az államoknak legalább háromnegyedrésze (ma tehát legalább 38 állam) értesíti a kong­resszust, hogy a módosítást jóváhagyta, az az alkotmány kiegészítő részévé válik. E körülményes eljárás minden szakaszában a pártolók és az ellenzők szabadon fejezhetik ki nézetüket nyilvános gyűléseken, a hírlapok ha­sábjain vagy bármfiéle más formában. A változ­tatás előnyeit vagy hátrányait tehát mindenki ismerni fogja, mielőtt az alkotmányt tényleg módosítják. Szó sem lehet arról, hogy az alkot­mány egy rendelkezését meggondolatlanul, szenvedélyek hatása alatt megváltoztassák Ame­rikában és csak egyetlen módositással történt meg, hogy később visszavonták. Ez a 1 8-ik mó­dosítás volt, a részegítő italok előállítását és for­­galombahozatslát eltiltó rendelkezés, amelyet a 2! -ik módosítás eltörölt. Ez a visszavonás 14 éven át lefolytatott kísérletezés után történt csak meg, amikor is a nemzet belátta, hogy az első rendelkezés helytelen volt. A 22-ik jnéd.ositás története példát szolgál­tat'arra, hogy milyen bonyolult eljárás az alkot­mány megváltoztatása. A 22-ik módosítás lé­nyege, hogy az Egyesült Államok elnökét nem lehet kétszernél többször erre a hivatalra meg­­választani. 1947 márciűs 21-én terjesztették a szöveget az államok törvényhozása elé és csak I 95 1 február 26-án sikerült a szükséges három­­negyed többséget biztosítani, mert olyan sokan ei lenézték. Voltak azonban módosítások, ame­lyeket jóval hamarább ütöttek nyélbe, mert ál­talános helyesléssel találkoztak. A 24-ik alkotmánymódosítás most van elő­készítés alatt. Arról szól, hogy a szavazati jog gyakorlását egyetlen államban sem szabad az adók megfizetéétől függővé tenni. Már csak né­hány állam hozzájárulása szükséges és ez is az alkotmány kiegészítő részévé válik. ACNS — American Council for Nationalities Service HUNGÁRIA N ■ A MERI CAN WEEKLY í A <SJK MeS!"!c0’k SSST1“ M OFFICIAL ORGAN OF THE HUNGARIAN SOCIETIES OF TRENTON ““a SÄ VitaS* GERENDAY GYÖRGY “ : ‘ ' Editor: GEORGE GERENDAY Előfizetési ára egy évre $1.50, Canadaba és Európába $3.00. — Tel.: LY 9-4859. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 27 Hancock A ve., Trenton, N. J. A MAGYAR DEMOKRATA K GYŰLÉSÉRŐL Az Amerikai Magyar Demokrata Club ren­des havi gyűlését minden hó 2-ik vasárnapján fogja megtartani saját helyiségében, 1051 So. Clinton Avenue alatt, melyre a tagok tömeges megjelenése kéreetik. Utólag is tisztelettel kérjük a tagok minél nagyobb számban <raló megjelenését. A TISZTIKAR Kényszer helyett meggyőzéssel (FEC) — A jelenlegi }í>ártvonal legtöbbet tá­madott sarkalatos tételei a lapok beszámolói, riportjai és vezércikkei szserint: a pártonkivüli­­ek vezetői állásokba kinevezése, s meghívása a taggyűlésekre, a párttagsággal járó előnyök el­törlése,, a származási kategóriák megszüntetése, a vezetésben parancsolás helyett a meggyőzés alkalmazása. Az egyik vidéki napilap írja az utóbbiról: “Az is bebizonyosodott az utóbbi években, hogy nehezebb így vezetni, mint a régi módon. Sokszor, legalább is látszólag, nagyobb igy a ‘kockázat’ A kommunisták nagyrésze, majd egy évtizeden át, más vezetéshez, irányí­táshoz szokott, másst tanult és mást alkalma­zott. Nehezen zabaduinak a régi módszerektől, a párt tekintélyét féltik a vitákban, eszmecse­rékben, a párton kívüliek véleményének meg­hallgatásában, tapasztalatuk, jártasságuk, hoz­záértésük felhasználásában. A felső pártvezetést láthatólag bosszantja ugyan, hogy a pártvezetők átneveiése, az uj irányzat, módszerek elfogadása ilyen nehezen halad előre, ugyanakkor, nemcsak hagyja nap­világra jönni az ellenzéki kritikát, hanem szor­galmazza is a kifejtését. Saját illegális tapasz­talataiból tudja, hogy a földalatti vélemény job­ban' rombol, mint aiui kifejezésre juthat. “Ha találkozunk helytelen r; .'-rőtekkel, ellenzéki han­gokkal, nem szabad tünk ^kenkedni, nem sza­bad fenyegetőzni, c i szabad passzívnak cam .‘.enni, napirendre ' , í, • szemet hunyni fe­"^1 Bk ma helyes álláspont kialakításában ...” irja aNépszabadság. A kommunista sajtó szerint a vita sok érde­kes szempontot is hozhat felzinre, amivel meg­könnyíti a pártpolitika végrehajtását. Ugyan­akkor az nem húzódhat el a végtelenségig, hatá­rozatot kell hozni, ami után viszont “már nem lehet helye további vitának. A kisebbség a több­ség akaratának, az alsóbb pártszervv a maga­sabb pártszerv határozatainak köteles magát alávetni. . . ahol a vita, a meggyőzés és a türelem nem segít, ott szükség van sszervezeti rendsza­bályokra, persze csak a végső esetben, gondos egyéni elbírálás alapján.” . . Mellőzik a népi írok kiváló drámai alkotásainak előadását (FEC) — Dersi Tamás irodalomtörténész és kritikus az Esti Hírlap napilapban kifogásolja, hogy éppen a kiemelkedő uj magyar irók alko­tásai alig kerülnek szinpadra. Ezek a fekete­listára tett kiváló magyar drámai alkotások szin­te kivétel nélkül népi irók müvei. “A legjobb példa Illyés Gyula “Kegyence”. Bemutatását a Madách Színház Ígérte. A premier mégis elma­radt. A késlekedést a darab vitatható kicsengé­se sem indokolja. A Kegyenc remekbe sikerült mü, riodalomtörteneti értéke máris kétségtelen. Játszani kell, hiszen a szerzővel folytatott polé­mia is csak akkor bontakozhat ki igazán, ha a szinpadra szánt mü meg is szólalhat. A kritika eddig nem vállalta a világos szókimondást, a szembenézést Illyés Gyula történelemszemléle­tével, a Kegyenc elvétett célzatosságával. így üt vissza és gyengíti eszmei hadrendünket a fölös óvatosság, a problémák előli kitérés, ami sem­mit sem old meg, csupán zavart, bizonytalansá­got kelt. Hasonló a helyzet Illyés Teleki-drámá­jával, Németh László Gandhi cimü darabjával és a történeti drámáinak haramdik kiadásában megjelent, 1954-ben irt Görgey-drámával, Az Áruló-val. Művészileg érett, a magyar drámairo­dalom fellendülését, virágzó korszakát Ígérő, eszmeileg felemás alkotások. Vitázni kell velük. Nélkülük és az értékeiket méltató, gyengéiket feltáró vita nélkül drámairodalmunk és színját­szásunk fejlődése nem lehet zavartalan” - fejezi be cikkét Dersi. LYNDON BAINES JOHNSON — TEXASTÓL A FEHÉR HÁZIG 1 963 no1 ember 22-e péntekre esett. A nagy tragédia után két órával később a dallasi repülő­téren egy óriási gép készülődött a washingtoni útra. Egy kis csoport megriadt arcú, szomorú ember vett körül egy szélesvállu texasi férfit. A nemzet tragédiája a Fehér Házba szólította Lyn­don Baines Johnsont, az Egyesült Államok al­­eínökét, harmincévi politikai szereplése után. Egy szövetségi biró-nő olvasta fel az eskü­szöveget és a csoportból kimagasló férfi, fel­emelt jobbal, megismételte a fogadalmat. Lyn­don Johnson ezzel az Egyesült Államok 36-ik el­nöke lett. Megölelte feleségét és pártolólag tette kezét Kennedy elnök özvegye vállára. Azután a vezérhez illő határozottsággal intézkedett: Igye­kezzünk azonnal Washingtonba! Az uj elnök 55 éves, 200 font súlyú és 6 láb 3 incs (190 centiméter) magas. Stonewall-ban (Texas) született, 1908 augusztus 27-én, igény­telen vidéki hajlékban. Családjában többen fog­lalkoztak politikával-úgy nagyatyja, mint apja, a texasi képviselőházban szolgáltak. Gyermek­korától kezdve hozzászokott a nehéz munkához. Kilenc éves volt még csak, amikor cipőket tisz­­toatott és 1 5, amikor állami útépítésben ssegéd­kezett, de volt felvonó-kezelő, sőt t£nyérmoso­­gató is. Beiratkozott azonban az egyetemre és közben maga kerestse meg tanulmányainak költségét. Rendkívüli munkabírása megmaradt azután is, t hogy 1931-ben a politikai /pályára lépett, l y «* állt éc. CHucMé.t, i ’ • ne­vez mindenki — vette el feleségül. Mint tartalé­kos tiszt, a második világháború kitörése után, a kongresszus tagjai között élőként vonult be ak­tiv szolgálatra. Magas kitüntetést nyert el: a Sil­ver Start, a fronton tanúsított hősiességéért. Roosevelt elnök azonban visszarendelte a kong­resszusba és öt ülésszakon át a képviselőház tag­ja maradt. 1 948-ban a texasi választók szenátor­nak választották meg és nemsokára az amerikai történelem legfiatalabb többségi vezére lett. Kitűnő taktikai érzékkel vezette a szenátus működését és mint az Egyesült Államok alelnö— ke, sok fontos megbízatást vállalt és sikerrel végzett el. Képességeit mindenki elismeri. Ne­vezetes politikai ellenfele, Richard Nixon sze­rint: ‘A mai idők egyik legtehetségesebb politi­kai művésze’. Saját magáról igy nyilatkozott az uj elnök: “Szabad ember vagyok, amerikai ha­zafi, szenátor és demokrata; mindez ebben a sorrendben. Liberális vagyok és konzervatív is, texasi polgár, mezőgazda, üzletember, fogyasz­tó, szülő, szavazó; nem olyan fiatal már mint amilyen voltam, de nem olyan öreg, mint ko­romhoz illenék és pedig minden elsőségi sorrend nélkül.” A kifürkészhetetlen Gondviselés Lyndon Baines Johnsont avatta az Egyesült Államok el­nökévé. Első intézkedései határozottak és he­lyénvalók. A nemzethez szólva, ő maga mond­ta: “Igyekezni fogok az ország javát szolgálni. Ennél többet nem tehetek. Az önök segítségét kérem ehhez és a jó Istenét! ACNS — American Council for Nationalities Service “Hotel Ifjúság” (FEC) — Az Uj Ember, budapesti katolikus hetilap közlése szerint uj, modern szálloda épít­kezése fejeződik be hamarosan a Rózsadombon. Az uj szálloda neve: “Hotel Ifjúság. “A szálló fiataloknak épül, akik európai és távoli orszá­gokból jönnek hozzánk. Fiatal mérnökök ter­vezték és fiatal az építők nagy többsége is; a sze­mélyzet tagjai is fiatalok lesznek. Kevés szállo­da épült meg ennyi szeretettel, mint ez. Az ifjú­ság alkotókedvének és képességének, de ezen­felül a nemzetek és népek békés kapcsolatainak is hirdetője fővárosunk egyik legszebb szálló­­daja. j VoJ. 45 . évi 3 szám Trenton, N. J., 1964 január 16 Kemény Zoltán fémdombormüvei (FEC) — A német és a svájci sajtó részletes beszámolókat közölt Kemény Zoltán avantgar dista magyar plasztikai művész hannoveri kiál litásáról. Kemény Zoltán 56 éves, Zürichben él 1 930-ban ment Párisba, ahol mint festő és vilá gitótestek konstruktőrje működött. 1949-bei lépett a nyilvánosság elé sajátos fémreliefjeivel amelyek Európaszerte nagy visszhangot keltet tek. Kemény Zoltán kompozícióit előregyártót elemeikből, csavarokból, csövekből, gépelemek bői. drótfonatokból, szögekből, láncokból, fém reszelékekből stb. állítja össze, és alkotásaival saját megállapítása szerint, “az anyagot akarj; legyőzni az anyagon keresztül”. Alkotásairfal ilyen címeket ad: “Belső földrajz, Matematika véletlen, Kényszerű gyorsaság, A gondolat mint forma stb.

Next

/
Thumbnails
Contents