Jersey Hiradó, 1963 (44. évfolyam, 19-51. szám)

1963-05-09 / 19. szám

1963 május 9 jersey híradó kMOtAl HSS A. 6TDU pWhÚMM. SZŰNT ívűim vnawfeftukqk 8:3v Ü:3® 6* .-«* árakor-Toaepeop* 6 ?. ss ® 6»o ■íflt’ k*«k«Mmapi 6:30 *» - Oroueo« GYÓNTATJLSOi *»omí>atoaí délután Vtái fc * ww 7:30-tó! 34« €»tk6*nap; Hsgg* o • 6raä »•■«at c&iss elét.----o---­GYŰLÉSEI jouap ©Ís6 Tcaonaapíűia: «•fáftaé» Támikit "S!irt§ A ttásnap else kaűdMte. P. I. •jyjifc» A üiHKap ®i»c •»•fóáíűíi. ótöpü«o» (Jamoiác CIiä: f&ié». A uoiiítp aiotaocük vaefiBJKSp­­xj. Szent MS'* Tár#*u«tt «#■«• a acaap tnuBOOÖ* o>m#as Club gyütlée- A nőnap tx<semadSk kmdétén: u> íangregáotó «*&**• í** Oeő Péntek ét On»«f> **«» »re 7-tól 84g lulyoe beteg** qrréokatema vrm+ht Időben.----O—— SZENT OÄA pénteken e*1* ?;3® <t Angol é* magyar —-a—— tERESSTEHAS’A tfaaárnap a l0:30-ai «wwat •>«•* utón twreBZteléaek elér« b«4^*®­­-ndók. Cereaztszülő ueaM» rand**­­irertfcoRkue telnótt lehet TUtoti tdók" és /'.»amapo* »ételével barmeiy napon . «*ry-©» házasságok os-A * «tárJán köthetők *c’jvc belelendő, nen »»** tr esküvé előtt '«jv»s1 oktatás k6t®íe*ő íUbUC SCHOOL* GYEfttOEt aiO^-ei kölest otatatsa »Iliden héttőn délután J ma a public eleatl 'iskolások. íZinden pénteken délután 3 .■utol a ! unta’ rtógh *Bh°oi<> 5 : w»./®?* «.* oktatások ostöb«- Ltái. vl-tg vannak <1 n^iixxxzxxxxé. ♦»♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Vásárolja nálunk az ITALOKAT! EREDETI IMPORTALT MAGYAR BOROK ÉS PÁLINKÁK VÁLASZTÉKA Nemes Kadar (1947 évi) Egri Bikavér (1949 évi) Tokaji Szamorodni (1947) Tokaji Aszú (1949 4 puttonos) Badacsonyi Szürkebarát (1949) Leányka bor ( ) Tokaji Furmint (1949) Jász^ronyi RizlOTg (1949) Szekszárdi Vörös (1949) valarmat a hires Zwack-fele Császárkorié likőr és sok más különlegesség. Úgyszintén: Legfinomabb importált Német. Francia. Portugal, Spanyol, «asz. Dán és más országbeli borok telj«» választéka MAYFAIR LIQUOR STORE 1333 SOUTH BROAD ST., Telefon: F,Xport 4-8529 TRENTON. N. J. Ingyen házhoz szállítás \ Kedves Honfitársaim! ij) p Ha bárkinek olyan kellemetlen se- a ? bei vannak, melyek a testén elterjednek | C például folyós gennyes ótvaros kelések, j V égés és viszketegség» és másfajta sebek, | £ akkor igénybe kell venni ezen hasznos, $ C áldásos orvosságot: “MRAV BALSAM i ^ SALVE” mely csodálatos módon gyó- jj I gyit. — Ilyen esetekben aki személye- | sen felkeres, teljesen ingyen eszközlöm J az első bekötést. — 1936 óta van hasz- ^ nálatban az államilag engedélyezett ^ “MRAV BALSAM SALVE” J Trade Mark Reg J mely eddig is nagyon sokakon segített, $ használati utasítása nagyon egyszerű, 9 | beszerzési ára pedig nagyon jutányos, t u Tisztelettel 5 I MRÁV VENDEL | ^ 143 Tremont St. Trenton, N. J. | GÖRBE TÜKÖR (Folytatás az 1-ső oldalról) KÖNNYELMŰ FRATER Az' én szükebb hazámban, Bihar országban, történt valamikor régen az alábbi mulatságos eset. Valahol Székelyhidon vagy Margittán kép­viselő választás volt. A kormánypárti képviselő jelölt valósággal szórta a pénzt. A hatósági ter­ror is valósággal dühöngött, mégis a negyven­­nyolcas függetlenségi párt győzött. Ennek örömére Fráter Pál földbirtokos — nőmén est amen — könnyelmű fráter és aféle hét­­szilvafás kurta nemes, a nagykocsmába nagyot mulatott. Bizony alaposan megcsappant a bu­­gyelláris, mikor fél árbocra eresztve hajnali 9 óra tájban haza botorkált, ahol Fráterné nem­­zetes asszony nagy perpatvarral fogadta és szid­ta, mint a bokrot: - Ejnye, te vén széltoló, hát igy herdálod el a sok drága pénzt abba a büdös kocsmába, holott jól tudod, hogy az adónk nincs kifizetve, osztán a búbos kemencét is meg kel­lene tapasztani, az istállóba is becsorog az eső! Te meg csak iszol, iszol, mint egy gödény! Szé­­gyeld magad, süjjön ki a szemed, hogy ahelyett, hogy ezekre gondolnál, italra szórod a sok pénzt. Fráter Pál hallgatott, mint a dinnye a fűbe. Szótlanul kanalazta a savan\m káposztából ké­szült korhely levest, amit az asszony mérgesen elébe tett. A nemzetes asszony azután nagy dirrel­­durral kirobogott az udvarra, benézett a tyúk­ólba és mérges haraggal kiabálta: — Hogy az Is­ten pusztítsa el ezt a haszontalan kendermagos tyúkot! Ez hiába eszi az én drága búzámat. Plu­­szonhat tojást raktam alá és csak két tetves csir­két költött! Ki a fene látott még ilyen kevés köl­tést! Erre már megszólalt a nyitott ablakon át az öreg Fráter Pál is és szeliden megegyezte: — Látod Sára, ilyen vagy te. Engem azért korholsz és szidalmazol, mert sokat költők, azt a szegény tyúkot pedig azért, mert keveset költ. Hát ki a fene tud neked eleget tenni? !-------o~----­Egy kunsági borbély műhely bezárt ajtaján ez a felírás olvasható: “A borbély műhely javí­tás alatt áll. A segédem addig mindenkit hátul borotvál. Viszont a gazda borot- és hajatválkoz­­li házakhoz is elmén. Ugyanakó disznó öleseket s vállal. ” ( A SIKER JELET Gyermekekre is vonatkozik a törvény, de a i 4 éven aluliak helyett a szülő vagy gyám tölti ki az írást. Betegek más személyt küldhet­nek a személyesen (vagy ha képtelenek erre: a gondnok által) kitöltött űrlappal a postára. Csak diplomáciai szolgálatban állók, az Egyesült Nemzetek külföldi alkalmazottai és az országban időlegesen dolgozó földművelő munkások vetetnek ki a szabály alól. Pár évvel ezelőtt egy angol tudós kisütötte, hogy a kopasz emberek életét bizonyos vonat­kozásban siker szokta kisérni. Most meg azt olvasom, hogy Heinrich nevű chicagói tudós egy csoport üzletember előtt tartott előadásá­ban megnyugtatta, hogy ámbár jobb ha vala­kinek nincs gyomorfekélye. — Azt mégis úgy lehet tekinteni, mint valami kitüntetést, mert csak nagyvonalú és sikeres férfiaknak van gyo­morfekélyük. Sajnos a magam tapasztalatai alapján mindkét tudót állítását kénytelen va­gyok megcáfolni. Ugyanis jómagam alig vol­tam 30 éves, amikor dús hajam oszlásnak in­dult és 40 éves koromban már majdnem egé­szen cserben hagyott. Szóval és tettleg sikerült megkopaszodnom, anélkül, hogy eddigi életem során valamelyes világrengető sikereim lettek volna. Hatvan éves koromban mindössze annyi sikert urattam, hogy sikerült egy testhez álló gyomorfekélyt kifogni és azt hála Istennek si­került operáció nélkül megúszni. Trenton város hivatala* s’onto* kiszolgálás és ölesé ét j ■am étiemtől* INGIESBY J, JÁNOS j (ernetkeélí ] «32 HAMILTON ft VT Trenton New !«*** > Telelőn OWen 54554* VERSENYFUTÁS A HOLDBA A jelek arra mutatnak, hogy Krushchev már kevésbbé bízik abban, hogy az oroszok előbb ér­nek el a Holdba, mint az amerikaiak. Az űrku­tatás nehézségeiről kezd szónokolni és arról, hogy talán jobb lenne Amerikával közös akciót kezdeni a tér meghódítására. Ma már úgy orosz, mint amerikai lövegek elérték a Holdat és egy újabb amerikai kísérlet még több eredménnyel biztat. Az egyetlen előny, amely eddig az oroszok javára fennállott az volt, hogy a Szovjet rakétáit hatalmasabb kezdő erővel taszította az űrbe, mint az ameri­kaiak. Ez az orosz előny lassanként megszűnik. Titov, az orosz űrhajós elárulta, hogy az orosz ajtóerő 1,300,000 fontra rúgott. Ez azt jelenti, hogy az oroszok vezetni fognak addig, amig a most készülőben lévő amerikai Saturnus raké­ták nem indíthatók el. Ezek ugyanis 1,500,000 fontos hajtóerő felett fognak rendelkezni és már kétszeresen kiállították az előzetes próbákat. A Kennedy kormány felhívta az amerikai ürszakértőket, hogy nyilatkozzanak arról, ho­gyan lehetne az amerikaiak elsőségét ezen a té­ren is biztosítani. Ezek azt javasolták, hogy em­beri utassal kell a Holdat elérni és ennek a ter v­nek adjanak elsőséget a rakéta versenyben. Kormányunk már 400 millió dollárt utalt :i erre a célra. A költségek összege azonban 20 és 40 milliárd dollár között lesznek. Nem csoda, hogy Krushcsev nemrégiben igy beszélt egy amerikai látogatóhoz: “Rengeteg pénzbe fog kerülni a Holdba való repülés, szívesen mennék bele egy Amerikával való közös vállalkozásba”. Mint legkésőbbi dátumot, az 1970-es évet jelölték meg arra, hogy a Holdba eljussanak. Jövő évben már hét egész napra küldünk ki Űr­repülőket, hogy tájékoztassanak a súlytalanság és rádióaktivitás kockázatairól. E kísérletek után fogunk a probléma megoldásához, hogy a Holdba való repülés időtartamát csökkentsük. Ez a terv lesz , a “Rendez-Vous” Project amelyben három űrhajós egyik rakétáról a má­sikra fog átszállni. Az első Saturnus rakéta, a melynek hajtóereje talán 7 millió fontot is el fog érni, először a szükséges gépeket fogja felrepi­­teni, amelyekkel a Holdat is túl lehet haladni. A második Saturnus rakéta az utasokat fogja szállítani a Holdba való leszállás és visszaaszál­­litáshoz való felszereíeésekkel. Az utasok a sa­ját gépüket az első rakétához fogják irányítani, amely az űrben kering és ezen fogják a még hát­ralévő utat megtenni. Lehetséges, hogy ez a terv kivihetetlennek fog mutatkozni. Ha ez az eset állna fenn, az ame­rikaiak I 2 millió fontos hajtóerőt is tudnak elő­állítani, amely a tervet okvetlenül megvalósítja. Ha a Szovjetunió valóban feladja a versenyt és az űrben együtt óhajt vállalkozni Ameriká­val, Kennedy elnök bizonyára hajlandó lesz tár­gyalásokra. Kevés kilátás van azonban arra, hogy az együttműködés lehetséges lesz.-American Council MiHJUK előfizetőink*!. meg bennünket axxaL hosn tuti ássák *1 azt hozzánk aj» midőn előfizetősük lejárt - aél előbb, hogy ne legyen«* hátralékban, s bennünket n kisegítenek axzai hegy pót» tosan eleget teeznel kére nekünk is latrunkra leszl fill Creeks And Holes Better HauS« tiks puts?, aniens Ills mm4 PÍAS7Í Q WOOD' 7lh« Qtaulas - feaept No SubetltMte We make HOME IMPROVEMENT LOANS 8 Convenient Offices MtMUR FEDERAL RESERVE SYSTEM • MEMBER EEDERAl DEPOSIT INSURANCE CORPORATION YOU CAN GET RELIEF FROM HEADACHE PAIN STANBACK gives you FAST relief from pains of headache, neuralgia, neuritis, and minor pains of arthritis, rheumatism. Because STANBACK contains several medically-approved and prescribed ingredients for fast relief, you can take STANBACK with confidence. Satisfaction guaranteed! A MAGYAR HÖLGYEK SZIVES FIGYELMÉBE AJÁNLJUK EZT A SZÉP ÜZLETET I JEAN FRATTO | SMART SHOPPE LINGERIE AND SPORTSWEAR I -WHERE FASHION PREVAILS" * 1026 SOUTH BROAD ST TRENTON. N. J PW EX 4-1305

Next

/
Thumbnails
Contents