Jersey Hiradó, 1961 (42. évfolyam, 12-51. szám)

1961-03-23 / 12. szám

IER&E.Y HÍRADÓ 1961 ukárcáus 23. / egyházi hírek \ .................. MM IBI IM KI "■■■ Ctell: CSS A. GYULA plébáno». SZENT MISÉK fffcaop: 7. 8:30, t:3> és * l&Q Órakor. AuMpaapt 6, 7, 0, Ab I óra-HMagpi 6:30 és 3 érakor. GYÓNTATÁSOK Bsombatont délután 4-tól t­­'■**, este 7:30-tól ö-ig. Hétköznap: reggel a I órai ment mise.'előtt Glsó Péntek és Onnep előtti ••«te 7-tól 8-lg. Súlyos betegek gyóntatása ‘Mmnely Időben. KERESZTELÉSE1 Vasárnaj a 10:30-as «ent alee utóm. Keresztelem«, előre beielen «ndők. Keresztszüic .csakis rend** « icatholtkup felnőtt lebet SZENf ÓILA Minden pénteken eera ,-T4í­&naal és moqycn How Use Of Water May END YOUR CONSTIPATION WORRIES As you srow older, your system be­gins to dry out. This is true of your digestive system, and it may lead to constipation. Serutan, taken daily with plenty of water, produces a smooth gel that provides the proper moisture, bulk and peristaltic stimu­lation to help end your constipation worries. Sertjtan is the all-vegetable lax­ative aid that moistens hard, dry food wastes and forms ft for easy, regular elimination. Serutan is entir&ly dif­ferent from harsh chemical pills, salts, bran or oils. Take Serutan daily with water and enjoy regular elimination or your money back. ESKÜVŐIÉ. Tiltott Idők" éa vasárnapot tvételóv®: bármely napon. Vegyes házasságok csak a .ébániái; köthetők. Esküvő belelendő négr* hév A az esküvő előtt. (egyesi oktatás kötelező------o— -•­PUBLIC SCHOOU GYERMEKEK uiOs-erkölcsi okatutsa Minden héttőn délután 3 óra a? a public elemi Iskolások. Minden pénteken délután 3 -akor a Junior high sahoolo­­ok résuére. Az Oktatások dfctábe- i-től lélus 31-lg vannak GYŰLÉSEK A hónap első vasarnaplán: «éssafüzór Társulat "titokvál- Hsa. A hónap első twcdten P T gyűlés. A hónap első szerdáján: tt, Stephen* Catholic Club Tűiéi. A hónap második vasárnap ~n: Szent Név Társulati gyű * hónap rruií-.odt« r«d p*r 'amens Club «yűjé* A hónap harmadik keddién- IConaréaártó jyüé* % DR. HERBERT J. BEU SZEMORVOS SZEMVIZSGALAT T.Mon 373 W. Sut. S*. EX 3-44*8 Trenton 8, N. ) SZELLEMI IRÁNYÍTÁS NÉLKÜL IMBOLYOG A PART. ScoocosorZÄoacooiox :ccrcccwz/ywMCOKi c ccycooocoA ISTENTISZTELETI SORREND. Magyar nyelvű isteni/iizlelet clétóSőtt 9:20-kor. Vasárnapi iskola délelőtt 10 órakor. Angol nyelvű istentisztelet délelőtt I I órakor. Youth Fellowship este 7 órakor. VIRÁGVASÁRNAP lesz most vasárnap március 26-án, amikor Megváltóul Jeruzsálemi utolsó utjának emlékére szentelünk ünnepet. VIRÁGOKKAL díszítjük templomunkat minden Virágvasámap. Kérjük hiveinl’íet hozzanak virágokat, virág megváltás ómén adják be adományukat, hogy a virágokat megvásárolhassuk. SÜTEMÉNY ÁRUSÍTÁST-CAKE SÁLÉT tart a Fiául Asszonyok Köre mint minden évben Virágvasámap előtt. Szombaton akik otthon készített süteményt akarnak vásárolni, jöjjenek fel az iskolába. SZOMBATI ÉS KONFIRMANDUS iskolai oktatás van min­den szombaton délelőtt 10 órától. Szülők küldjék fel gyermekeiket az iskolába. NAGY HETI ISTENTISZTELETEINK SORRENDJE: Kedden este nagyheti előkészítő isten tisztelet 7:30-kor. Nagy csütörtökön este 7:30-kor. Nagypénteken délelőtt 10 órakor magyar, este 7 órakor angol. Nagyszombaton este 7:30-kor. HUSVÉT ELSŐ NAP: két istentisztelet, mindkettő Úrvacsorá­val. Magyar déleiéit 8:20-kor, angol déleCött 10:45-k»r. TEiMPLOMEGYLETI GYŰLÉS. Az egyház kebelébe tartozó Templomegylet most vasárnap tartja a szokott helyein és időben rendes havi pénzszedését és gyűlését. Kérjük a tagok szives megjelenését. (FE)C) Rákosi idejében a kommunista párt zárt, egységes erő volt, minden hatalom forrása. A párt szabta meg a politikai, gazdasági, kulturális élet menetét. A párt két nagy oszlopa a párt titkárok és a titkos rendőrség, karöltve a számos más intézménnyel, felügyelete alatt tudta tartani az egész országot. Révai, Rákosi az ideológia területen is iráat szabtak. A párt akaratával és intézkedésével szemben nem volt fellebbezés... Azután jött Sztálin hafíáia és minden elkezdett olvadni. A Rákosi-abroncs lepattant az országról, a forradalom pedig minden pártkeretet elmosott. A szovjet fegyveres beavatkozása után hatalomba ültetett Kádár, Marosán, Műm ich trió megfelelők a szovjet kormányt kiszolgálni, de a pártnak önálló szellemi irányt nem tudnak adni. A forradalom leverése után egyideig még próbálkozott a sztálinista csoport, főleg Révai ha­láláig, hogy újra hatalomba kerüljenek, de ezt nemcsak Kádárók aka­dályozták meg (jól felfogott személyi érdekből is), de a politikai légkör sem felelt meg nekik. A Nagy Imre csoportot revizionizmus vádjával bíróság elé állították, vagy félre tették. így az u.n. szovjet­­társutasok maradiak a porondon, akik igyekeznek a sztálinista dogma­tikusok és a revizionisták között ' valamiféle harmadik utat kitaposni, de eddig nem sikerük, legalább is nem olyan formában, ami a párt tagokra vonzó volna. A pártban ma nir.es olyan egyéniség, aki ennek a harmadik útnak szellemi alapjait le tudná rakna. Sckak szerint ez nem is könnyű feladat, mert a magyarországi kommunista párt nem tehet mást, minit Hruscsov útját követni, ami viszont túl tekervényes ahhoz, hogy mindenben veszély nélkül lehessen követni. Ezért a pártban sokán úgy vélik, hogy okosabb a gazdasági területre összpontosítani az erőt, mint a sikos filozófiai vonalra. Ez viszont gyakorlatilag azzal a következménnyel jár, liogy a gazdasági szakemberek kerültek előre és a párt titkárok egyeduralma, legalább a jelen szakaszban elszürkült. Szakértők szerint egy jelenség nagyon fáj a pártnak: a munkásság távolmaradása a párttól. A forradalom' után a munkásság ugyanis még szembetűnőbben kimutatta a párttal szembeni magatartását, ami érthető is volt, hiszen ők volta k a forradalom katonái és a szabadságharc sősei. A párt vezetőknek a munkásság magatartásának megváltoztatására irányuló gyár, üzem látogatásai eddig körülbelül azzal az eredménnyel jártak, mint Hruscsov ausztriai kirándulása: közömbös fogadtatás, néma megvetés. A MAGYAR HÖLGYEK SZIVES FIGYELMÉRE AJÁNLJUK EZT A SZÉP ÜZLETET JEAN FRATTO SMART SHOPPE LINGERIE AND SPORTSWEAR "WHERE FASHION PREVAILS” 1026 SOUTH BROAD ST. TRENTON, N. J. Phone EX 4-1305 Is Change-of-Life Making You Only Half a Woman? CAPITOL TRAVEL magán utazások, társasutazások Magyarországba, turisták és láto­­áatók napi indulása Csoportutazásolc junius 14-én és julius 2-án. J egyek oceánjárókra és repülőgépekre. Bevándorlási tanácsadó. Azonkívül Magyarországba küldünk: élelmiszer csomagokat, orvosságot és p>áizt —- vámmentesea, leszállítása jótállás mellett. FeevMágositásért és rezerválásért forduljon az alanti címre: S. DZIAKIEWICZ AGENCY 860 So. Broad St. Trenton 10, N. J. Tel. EXport 4-9559 TENGERPARTI NYARALÓ ELADÓ jutá­­! nyos áron. Szezonban nagyszerű jövedelmet nyújt, még idősebb párnak is nagyon alkalmas télen is kényelmes, nagyszerű uj fűtéssel fel­szerelve, a legértékesebb uaca a környéken. Megtekinthető és bővebb felvilágosítás kapha­tó az alanti címen: 22 Lafayette Ave. Seaside Park, New Jersey Too tense too tired to be a real companion to your husband? Special women's medicine can relieve ‘hot flashes", weakness, nervousness ...then you can enjoy life fully again! Has chanse-oí-life leit you bo weak you feel only “half” alive? Suffocated by “hot flashes’*, con­­stantiy tense... so you can’t be an affectionate wife and mother? Don’t despair I Lydia Pinkham’s Compound can relieve both ten­sion and physical distress! In doe­­tor’s tests, Pinkham’s gave dra­matic help—without costly shots! Irritability Is soothed. “Hot flashes” subside. Then most women can go “smiling through" change­­of-life without suffering! If change-of-life has left you only “half” a woman, get Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound from druggists. See how fast you can feel “all woman” again! A LEGJOBB SZÓRAKOZÁS NEW YORKBAN A RADIO CITY MUSIC HALL A LEGKITŰNŐBB FILMEK A LECREMMÉBB STAGE SHOW THE BEST ENTERTAINMENT IN NEW YORK IS THE RADIO CITY MUSIC HALL THE FINEST PICTURES THE BEST STACE SHOW Kuzma János a Präget Realty kötelékében. Városunkban, írsntoriban — több évig mint építő működöt’ Kozma János ktvátó honfitár sunk. Jelenleg Miamiban tele pedett le, >ihol a Prager Realty kötelékében a aázai vagy 16 védelmező property vásárrt rok bizalommal fordulhatna« .magyar testvéreink rendelke résére ált mint engedélyez«’' Rea! Estate Salesman. é Floridában letelepedő magyo Kozma Ionoshoz a Prag« Realty irodában, 3161 S.. W 8th St. Tel. Highland 645483 Ave. sarkán. Telefon: J529. ÓHAZAI cipőmértékek Többek kérésére alább te mét közöljük az itteni és óhaza* ctpómértókek összehasonlítható táblázatát. Különösen most. a téli -«omagküldések idején *o kan hasznát vehetik ennek c táblázatnak SLEEP 8 HOURS—WAKE UP TIRED? When due to simple Iron-deficien­cy anemia, take Pinkham Tab­lets. Rich In iron, they start to strengthen your blood In one day! OLVASSA ÉS ~ ERjcLSZE f - A P U NX A 1. - MELYNEK j a.orrr-ti’T ara toy evrf i 2SA> Vásárolja nálunk ob ITALOKAT! Eredeti importált MAGYAR BOROK és pálinkák választéka Neme« Kadar (1947 évi) E<?ri Bikavér (1949 évi) Tokaji Szamorodni (1947) Tokaji A.SZU (1949, 4 puttvno.) Badacsonyi Szürkebarát (1949) Leányka bor (1947) Tokaji Furanint (1949) Jászberényi Riding (1949) Szekszárdi Vörö* (1949) valamint a biru Zwack-fál« C «ászárkor!-« likőr é* «ok mát kulönlegeaséf ÚGYSZINTÉN: Legfinomabb importált Nemei. Francia, Portugál, Spa­nyol. Olasz. Dán á« más orv «■ágbeli borok telje« választéka MAYFAIR LIQUOR STORE 1335 So. Broad Strew: , , Trenton, N. J. Telefon: EXport 4-8529 Ingyen házhoz szállitá» Lukács tmőné Váczi Jolán zongora művész és tanár Előszeretettel foglalkozik magyar gyenae kel< zongora tanításával — Kezdő és haladé Hnitvánvok jelentkezzenek: 42 S. Clinton Ave. é • latt lévő iskolájában Telefon: EX 30496 A STUDIO LÉGHŰTŐ AIR CONDITIONED KÉSZÜLÉKKEL VAN FELSZERELT« Óhaza! Ken. mérték n érték 32 - í 33 - 7V, 34 - 3V: 3* — 4 4 b. 36 - S 37 - SVi 38 - 6V| 39 - 7 - 7^ 40-8 41 - 8V. í. 4/ - 9Vt 4c — iC iOH 44 - 11 44 — 1IV* 17 4# _ i2Vi TAKARÉK BETÉTEK Trenton város léMÉlhi *oirto* kiggokyálá« év «lesé te temetkoeéi« itisiEsiy j. im Ivrimstk®*«*»» r*mu4**&+* «32 HAMILTON AVE. r'«nton New Telelőt) OWe 5-S544 Zemo Great for Minor Burns,Cats Zemo, a doctor’s formula, liquid or ointment, soothes, helps heal minor burns, cuts, bruises. Family antiseptic, eases itch of surface rashes, eczema, teen-age pimples, athlete's foot Stops scratching, so ■vb faster healing. For stubborn eases, get Extra Strength Zemo. ^0*^ CHARTERED 2844 / Trenton ( Savin« Fund 0 V omb un ran ran Society y HIVATALOS ÓRAI HEfFóTöl PÉNTEKIG REGGEL $:30-ToL OCUJTAN 5 ORAK3 ■r...iiT ; i-irTTPtfitss'.Ta;:,' 71—iiifr'-,..' ;,v.~ A MYERS TESTVÉREK JELSZAVA GYORSAN. PONTOSAN — OLCSÓN A LÉGIÓMAT ADNI A MYERS CÉG a legprímább olajai és szánét — a leggyorsabban — a legpontosabban — a lehető legolcsóbban «Am* A MYERS BROS. CÉG Teletea ssáznait EXport 3-4024 és 3-4064 KÖZLI. DR. ÉKY ZOLTÁN j PÜSPÖK _____________,„.1

Next

/
Thumbnails
Contents