Jersey Hiradó, 1961 (42. évfolyam, 12-51. szám)

1961-03-23 / 12. szám

Trenton, N. J„ 1961 március 23-Vol, JOOCXII. évi.. No. 12. Mám. SZÉPEN SIKERÜLT A TRENTON1 ftflAktClUS 15-IK1 ÜNNEPÉLY. A irenfoni Egyházak és Egyletek Nagy­­bizottság zepszamu közönség részvéteiével rendezte meg az elmúlt vasárnap délután a Szent István Teremben (volt Magyar Ház) a március i 5 iki szabadságharc emlék ünnepé­lyét. — léié Kiemelő volt hallani a magyar faj es a magyar szabadság szeretettel hevitett szó­noklatom-^«., verseket és ének számokat, amit a közönség példás csendben és nagy gyönyörü­­sféggei hallgatott végig. Az ünnepélyt Radványi Ferenc a Nagy­bizottság emöke nyitotta meg és a közönség elénekelte az amerikai Himnuszt Balog Helen zongorista kísérete mellett. A közönséget üdvözölte Father Kish A. Gyula rom. kath, plébános, a Nagybizottság tiszteletbeli elnöke és rövid szavakban ecsetelte az óhazai helyzetet, minekután Keményvári Attila szavalta el szépen a talpra magyart —, sok tapsot kapott érte. Az ünnepi beszédet Bácskay Béla az Ame­rikai Magyar Szövetség főtitkára mondta nagy tetszés mellett. A református egyház magyar ruhás gye­rekek tánc csoportja szép táncot mutattak be Mrs. Louise Beverage vezetésével melyért sok tapsot kaptak. Nagy sikert aratott a református egyház énekkara,, amely kétszer is fellépett hazafias kórus számaival Balog Fielen orgonista vezetésével. Dobozy Mária is sok tapsot kapott a haza­fias szavalatáért. Alkalmi beszédet mondott Molnár Ágostan professzor, a Rutgers Egyetem magyar tanára és méltatta a magyar tanszék célját. Dr. Bek}/ Zoltán püspök, a Nagybizottság tiszteletbeli emöke szólott ezután a közönség­hez, az ő megszokott szónoklati tehetségével és magasszá nyalásu beszédében rámutatott arra, hogy össze kell fognunk széles Ameriká­ban az amerikai magyarságnak és fel kell emelni szavunkat magyar fajunk érdekében. Beszéde végeztével Dr. Békyt is nagy ováció­ban részesítették. Hálás köszönetünket fejezzük ki a szóno­koknak, a szereplőknek és mindazoknak, akik jelenlétükkel emelték az ünnepély méltóságát, valamint azoknak, akik az ünnepély rendezé­sében résztvettek. A Trentoni Amerikai Magyar Egyházak és Egyletek Nagy bizottsága nevében, Nemes Károly, titkár. A MAGYAR DEMOKRATÁK~ GYŰLÉSÉRŐL. Az Amerikai Magyar Demokrata Gkib ren­des havi gyűlését minden hó 2-ik vasárnapján fogja megtartani saját helyiségébe«, 1051 So. Clinton Avenue alatt, melyre a tagok tömege« megjelenési kéretik. Utólag is tisztelettel kérjük a tagok miméi nagyobb számban való megjelenés ét. A TISZTIKAR. This newsoaper is mm, managed and produced in our own printing plant in Trenton, New Jersey HUNGARIAN-AMERICAN WEEKLY RT Vie jr i ri e m k trunnion cttitörtö ttöö f « i o m -r­­, ^ ö G E K L N O A GERÉNDAY MIKLÓS M r7/1' ^RCA* °1 ^ HnfJtanan Wtrftc, Trtr and Vicinity q*. Előfizet*,: ír» egy irr« 91.39, Canadába és Európába $3.00. — Talaphonui 3-4910. SurkaaiiC 4» kfadőhiaata): 21 Hancock Are.. Trento*. * FONTOS ÚJÍTÁSOK A TÁRSADALMI BIZTOSÍTÁSBAN A Társadalmi Biztosítás módosításáról szó­ló törvény, amelyet az Elnök szeptember ! 3-án aláirt, 1 25,000 munkaképtelennek és hozzátar­tozóiknak folyósít havi járulékokat az ország­ban, Donald H. Lansdown közlése szerint, aki a Társadalombiztosító Hivata trentoni fiókjá­nak az igazgatója. Mr. Lansdown rámutat arra, hogy ez az újítás csak egy a sok közül, amelyet a törvény­módosítás életbeléptetett. Négyszázezer gyer­mek fog nagyobb segélyhez jutni és 65 éven felüliek közül körülbelül 250,000 személy fog kapni nyugdijat, akiknek a régi törvény értel­mében ez nem járt volna. Még más rendelke­zések is növelik a nyugdíjra jogosultak számát és sok esetben felemelik a segély összegét. A munkaképtelenek most már korukra va­ló tekintet nélkül kaphatnak nyugdijat, Lans­down felvilágosítása szerint. Ha a munkakép­telen elég ideig végzett social security-vel fede­zett munkát és ha testi vagy lelki baja eléri azt a fokot, amelyet a törvény feltételez, o és hoz­zátartozói havi járulékokat kaphatnak — ha még nem is töltötte be az 50 évet — amit az előző törvény megkövetelt. "Azok, akik rokkantságuk címén social security számlájuk megrögzítését (“frozen’ ) már korábban kérték, most ne tegyenek sem­mit" Lansdown szerint. A Hivatal nyilván­tartja esetüket és m szitást fog küldeni nekik a teendőkről. Azok azonban, akik eddig még nem értesítették a Social Security Hivatalt munkaképtelenségükről, azonnal lépjenek érint kezesbe a legközelebbi fiókkal, mert nem kap­hatnak nyugdijat, ha nem kérik. A módosítások egy másik csoportja azokat érinti, akik ma is dolgoznak, Mr. Lansdown előadása értelmében. Változatlanul fennáll az a szabály, hogy ha valaki I 200 dollárnál nem keres többet az év alatt, minden hónapra kap social security csekket. 1961-től kezdve azon­ban: 1200-1500 dollár évi kereset után, az 1200 dolláron felül munkával megkereaett minden 2 dollárból 1 dollárral csökkentik a nyugdijat; az 1500 dolláron felül keresett min­den dollár után ugyanannyi dollárt levonnak a nyugdíjból, amíg abból futja. Ez uj rendel­kezések mellett megmarad a régi szabály ia, mely szerint semmiféle levonásnak nincsen helye olyan hónapok után, amelyekben valaki j; 100 dollárnál kisebb bért vagy fizetést kapott, í va§y ha önálló; nem dolgozott üzletében, j további újítás, amely havi járuléko­| itat folyosittat olyan munkások egyes Hozzád tartozóinak, akik 1938. március 31. ée 1939. december 31. közti időben haltak el, (ha éle­tükben legalább másfél évig végeztek social security-vel fedezett munkát) Lansdown becs­lése szerint, 21000 embernek, főleg idősebb özvegyasszonyAcnak, biztosit segélyt. Az uj törvény előtt, nem járt nyugdíj az olyan mun­kás után, aki 1940-ben már nem élt. — Öz­vegy emberek, akiket feleeégük tartott el, nyugdijat fognak kapni, még abban az esetben is, ha nejük 1950 előtt hunyt el, ha az asszony a törvényben előirt elegendő ideig dolgozott. A módosítás előtt ezeknek sem járt semmi. De nem folyósíthatnak illetményeket annak, aki igényét a Socia Security helyi hivatalánál nem jelentette be. A két- vagy több-gyermeke^ családoknak, ha eddig még nem kapták a törvényben enge­délyezett legmagasabb havi nyugdijat, 1960. decemberétől kezdve, valamivel magasabb nyugdíj fog járni. Ezután ugyanis minden gyer­mek után jár annak az összegnek a három-ne­gyedrésze, amelyet az elhunyt családfenntartó húzott volna nyugdiiképen. Ezelőtt csak egy gyermek után járt a háromnegyedrész: a többi 1 (Folytatása a 4-ik oldalén) AZ AMERICAN-HUNGARIAN CIVIC ASSOCIATION ÖSZTÖNDÍJ TÁNCMULATSÁGA Az American-Hungarian Civic Association mint minden előző évben, úgy az idén is meg­tartja nagyszabású tavaszi mulatságát. Az idei a 27-ik évi ösztöndíj táncmulatság lesz, mely április 7-én, péntek este tartatik a Laborer’s Union Hal 1-ban a 604 Borden town-Whitehorse Road-on, melyre nagyban folynak az előkészü­letek. A talpaló vakít a Kára-Németh Testvérek zenekara fogja szolgáltatni este 9 órától éjfél után I óráig. jegyek elővételben máris kaphatók, sze­mélyenként $1.50. inn’s feliig saját teiyiségébeB K**«tíy jóajsef és neje, kiknek jéimenő sza­bó ée nx$»ari«titó üzletük a 21 Roebíing Ave. afcaAt volt, saját helyiségükbe költöztek és je­­tenleg üzletük a 201 William Street alatt, a Liberty St. sarkán van, hol állandóan készség-S1 álnak a közönség rendelkezésére. Irene’s eaning and Tailoring Shop címen megy to­vábbra is az üzlet, mely hétfőtől szombat estig minden nap nyitva van. Telefon hívásra szíve­sen házhoz mennek — EX 4-9338. Kórody honfitársunk és neje ezúton is kérik a magyar­ság szswee pártfogását. A WILLIAM PENN FRATERNÁUS EGYESÜLET TAGJAIHOZ I katelotteJ értesítjük tagtáreamkat, hogy »«tőiden az egpocideStei fefgttliftto* ügybe*; szüfrt», haláleset, bategtóg. hwidgak fizetése. »*SK fcárm%en bfeSaatási kötvényekkel ötMefägg* ägpbea, mhaniaióht a treat ont kergeti irodához kell fordulni. Fáimedért <a**k a kerületi irodában teltünk sanda* kedden, eső­­törtökön és pántéban raggd 9-tól 12-ig ás détutá» f «rátái 5-ig. A fiák gyidáseit a hónap másadflc rneitmaftién tartja piateii* délután 2 árai kezdettel az kodabelyiség gyfltóstonnében. Kendőd kajánk címe 1030 SaaÉi imád St, Trenton 10, N. J. Íred* órák: (taridtói. *s «törtök«* ás reggel f-tffl 12-tg és dálntán I ólától 5-ig. —- Triefen szim: ®Woa 5-1640. Tigtánri üsatefsWsl A VEZETŐSÉG. FEKETE GYÉMÁNTOK. Vmahónynaor a Myur Testvérek Mén- és okrfkTwthedók hiroktésér» tekintek és a szénszállitó kocsi tar lányából klánlő actéWiMieget látom, mindig Jókai Mór Fukart® Gyémántok atmií világhírű regény® jut eszembe. A löki méhéből kibányászott szenet az emberiség kincsét Jókai Már a halhatatlan magyar géniusz nevezte el fekete gyémántoknak, bölcsességének bi­so anyára abban a meggyőződésében, hogy az emberiség sorsa «rém nélkül elsem képzelhető. Ugyanez a helyzet az olaj kérdésben ts, amit leginkább otzonylt az, hogy a népek és nemzetek szüntelenül valóságos Vi et-halál harcot vtvnak a szén és dedmezőkért. Nekünk a ■<AA emberének ezekért a fontos és néftülözheíetlen életszük­ségletekért nem kell harcolni csak a telefonkagylót kell le ->m®lnl és az EXport 3-4024 és 3-4064 számon felhívni MYES TESTVÉREKET, akik a legtöbb minőségű SZENET SS OLAJAT a legolcsóbb árban a leggyorsabban házunkhoz szállítják. MYERS BROS. ebben a szakmában a legmegbüdtolóké) aég, azért a magyarság szives Ügyeimébe ajánljuk L E. WHAT CAUSES LEUKEMIA1 NO ONE KNOWS. WHAT CURES LEUKEMIA f NOTHINO, NOW. Every 45 minutes, leukemia Idlb an American man, woman or child. Give for research to find a cute and stop the heartbreak of leukemia. Give generously to your LEUKEMIA SOCIETY AND PRESERVE 4lert youf*eK~ leara the true out nr» and tactic* al —wo—I—. alte «two procratut for tocnil Wl iatproverikm your burines i E-SftCBSKSLi.; R ' «•pact bunion dignity -eoeueueiim ead mdividnat rlfhli earnaet (best« In fon» yowraotí; know your couatry­­«ta hittory, tradition«, tod bériembe Comb« public apathy toward eoramunisn isdinereRoe oaut be fatal when aatfon« mrvivaf it at Make. Attack bigotry and prejudice irbcrc. they appear; justice for all i* the bulwark of deraocraey. A J- Edgar Hoove: l.»Jt >m*ooa MSMU MOW M muiMSIloo

Next

/
Thumbnails
Contents