Jersey Hiradó, 1960 (41. évfolyam, 3-42. szám)

1960-01-21 / 3. szám

1960 január 21. lERSEY HÍRADÓ VÁMMENTES KÁVÉ, KAKAÓ, TEA. SZÖVET, VÁSZON GYAPJÚ- jN FONAL, CIPŐ. ÉPÍTŐANYAG. KERÉKPÁR. RÁDIÓ, HÁZTARTÁSI ÉS IPARCIKKEK MEGRENDELHETŐK M MAGYARORSZÁG és CSEHSZLOVÁKIA toriüeten élő címzettek részére. A csehszlovákiai TÜZEK csomagok teljesen külömböznek a magyar IKKA csomagoktól MINDENFÉLE GYÓGYSZEREK IS RENDELHETŐK Árjegyzéket kívánatra küldünk: U. S. RELIEF PARCEL SERVICE, Inc. Phone: LEHIGH 5-3535 BRACK MIKLÓS, igaxgat« 245 East 80th St. UJ CUM Együttes támadás a rákbetegség ellen Szövetségi, állami és városi hatóságok, továbbá magán egyének vállvetve vesznek részt abban az egész világra kiterjedő munkában, amelynek célja, hogy a rákbetegség okát és gyógyítását felfedezze, Dr. Leonard Sheele, az Egyesült Államok közegészségügyi hi­vatalának vezetője szerint "a rákbetegség a legnehezebb or­vosi problémák egyike és csak az egész világ tudósainak együttes fáradozásával oltha­tó meg.' Az Egyesült Államok kor­mánya a National Cancer In­stitut utján vesz részt ebben a közös küzdelemben. Ez az in­tézet, amelytt a kongresszus 1937-ben állított fel, a 48 állam egészügyi hatóságaival és a rákbetegség leküzdésére ala­kult magán szervezetekkel egyetértésben működik. A rák­kutatók kellő kiképzésére vetik a súlyt és orvosi főiskolákat, laboratóriumokat támogatnak. Az intézet főcélja, hogy az Amerikában folyó kutatásokat összhangzásba hozza külföldi ek munkájával. Az Intézet es a vele együtt­működő hivatalok végső célja, hogy a rákbetegség okozóját kikutassák, a betegség elleni legtökéletesebb védelem mód-COLDS Relieve aches and pains of colds with STANBACK Tablets or Powders. Also use as gargle for sore throat due to colds. STANBACK’S S. A. (Synergistic Action) reduces fever, brings f, ter, more complete relief. Reme :b,er ... Snap back with STANBACK! uimririrrm For Quality Laundry and Qry Cleaning C a II iái felfedezzék és a rákos be legeket meggyógyítsák. Ilyen­formán máris leszállították a halálos áldozatok számát az­zal, hogy előmozdítják a rák korai megállapítását és keze­léséi, a közönség és az orvo­sok felvilágosítása segítségé vei. Az Intézet céljaira a kon­gresszus 1946-ban még csak egy millió dollárt adott, de az idei költségvetései évben már 14 millió dollárt áldoztak erre a célra. A terveket az Orszá­gos Rákbizottsági Tanácsnak nevezett testület dolgozza ki. az Egyesült Államok tábornok­­katonaorvosávuJ együtt. A National Cancer Institute, amelynek székhelye Bethesda­­ban, Mary lan dban van, 250 szakértőt alkalmaz a világ leg­nagyobb rákkutató laboratóri­umában. Az intézet kiadásai­nak legnagyobb részét azon­ban azokra az adományokra forditja, amelyeket Ameriká­ban és a külföldön fennálló egyetemek, _ kórházak és ma gán labroratoriumok támogató sóra költ. A legnagyobb és iögismer­­tásnak a rákra Yaló kihatását tanulmányozzák Sokat dolgoztak már ameri kai és külföldi tudósok a rák tebb intézmény, amely Ameri­kában a rákbetegség ellen küzd, az American Cancer So­ciety, amelyet 1913-ban alapí­tottak. 1945 óta támogatja a rákkutatást, ae énéi régebben dolgozik azon, hogy a közön­ség felvilágositásária1: fegyve­­betegség leküdése érdekében, révei küzdjön e szörnyű beteg­ség ellen. A társaság becslése szerint, abból a 200,000 amerí­­rint ez évben Amerikában rák­kaiból, akik a statisztika sze­­beteységben fognak elpusztul­­megmenteni, ha a betegség fennforgását korábban állapi Utporl »>71X3 Trenton váró* ht? gtc)->» Pontos kiszolgálás es olcsó é> , temetkező!* INGLESBY J, JÁNOS j «Mtffrarob temetkes«,! r.ndofrá** 432 HAMILTON AVE. Newton New Jeremf Telefon OW<m 5-854* DUPLÁN - KONTROLLÁLT BERENDEZÉS NEW YORK 21. N. Y. BEJÁRAT A 2nd AVE.-ról tanák meg és korábban fogná­nak a kezeléshez. Hogy a Tár­­saaság ezt lehetővé tegye, 190 olyan mütőtermet rendezett be űz Egyesült Államokban, ahol a rák fennforgását megállapít­ják és 400 olyan klinikát, ahol a betegeket kezelik. Szakértők szerint azonban ennél sokkal több klinikát és vizsgáló he­lyet kellene felállítani. Szerin tűk minden 50,000 ember ré­szére kell egy rák klinikái léte­­siteni. A rákkutatás céljaira i^glöb bet a Damon Runyon C 'ncei Fund áidoz, amelyet egy ame­rikai Író nevének a meg röki­­tésére állítottak fel, aki 946- bcm ebben a betegségben pusztult el. Rengeteg ember küld adományokat ennek a Cancer Fund-n®k évente. Újabb és újabb erőket vet­nek Iáiba a küzdelem támoga­tására. Á legújabb reménység a United States Atomic Energy Commission nevéhez fűződik, amely már- két év óta ingyen ajánl fel rádió-aktív izotópokon a rákkutatás céljaira. Ezek ar. atómbonáts mellékterménye ■ amelyek arra használhatók fel hogy világot vessenek az em­beri test működésére, arra hogy hogyan kezdődik a rák nyakat orvosi főiskolák, kórhá­zak és olyan laboratoriumor. kérhetik, amelyek az atómbon de még sokkal többet kell dol­­gozniok, hogy kikutassák • romboló betegség okát vagy okait és uj módokat találjanak a gyógyításra. A National Cance-, Institute véleménye szerint: Az atomenergia fel­szabadítása csak úgy valósul­hatott meg. hogy Amerika minden részén és a vilák kü­­lömböző tájain a tudósok együttescr kutattak A rák okának feltárása és gyógyítá­sa talán még ennél is na­gyobb feladat IIo a világ össze® szakértői önzetlenül ban. az együttműködés elve zetne bennünket a megoldás hoz Zema Great for Minor Bums, Cuts Zemo, a doctor’s formula, liquid or ointment, soothes, helps heal minor bums, cuts, bruises. Family antiseptic, eases itch of surface rashes, eczema, teen-age pimples, athlete’s foot. Stops scratching, so aids faster healing. For stubborn cases, get Extra Strength Zemo. Lcdborcrtóriumunkbcm, ahol Gáz Ké­szülékeket vizsgálunk felül, a Házi Gázfütő Berendezéseket duplán kontrolláljuk. Minden Házi Gázfütő Berendezés gyámaik szigorúan be kell tartani a Public Service és a Gáz ipar által előirt szükséges követelmé­nyeket. Ez a vizsgálat is mutatja, ■hogy milyen fontos érdeke a Public Servicének, hogy a Házi Gázfütő Berendezése a lehető legjobb szolgá­latot biztosítsa az Ön részére. a Mayfair Liquor Magyar borok és likőrök üzlete. Újévi számunkban élénk fel­tűnést keltett a "Mayfair Liquor Store" hirdetése. Nem is cso­da, mert az üzlet tulajdonosa Mr. Eugene Crawford különös | tekintettel a magyar vásárló ; közönségre, raktáron tartja a legkiválóbb amerikai italom mellett — a legkiresebb és legjobb magyar borokat és li- i a hirdetést, amelyben megta- i lábuk a hires Debrői hársle ; velü bort, három fajta tokayi 1 bort, Szomorodni (édes) — a ! fv-es Tokayi aszút és a Tokayi j Furmintos borokat. Jól esik : már csak olvasni is, hogy kap­ható a világhírű Egri Bikavér, ; a Nemes Kadar (Budafok) va- i lamínt a kitűnő és közkedvelt ; Szürke Barát. Ugyancsak rak- i táron van az elsőrendű Zwack i köröket. Jól es.k elolvasni ezt I féle Császárkorié és más likő- 1 rök. A Mayíuir Liquor Store tulajdonosa Mr. Crawford min­denkor a legnagyobb előzé­­kenységgel áll a magyarság rendelkezésére. Telefon hívás­ra a rendelést házhoz küldik. Broad St. alatt van a Remsen Ave. sarkán. Telefon: 4-8529. OLVASSA ÉS TEBJtbSZí-APUNKAT, - MELYNEK EXŐFITFTÉS’ ara EGY ÉVRÍ CSAJ ...... *1J*. INGROWN NAIL HURTING YOU? Immediate Reliefl A few drops of OUTGRO® bring blessed relief from tormenting pain of ingrown naü. OUTGRO toughens the skin underneath the nail, allows the nail to be cut and thus pre­vents further pain and discomfort. OUTGRO is available at all drug counters. FIGYELEM! FIGYELEM! ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ KERESTETIK 2 szoba és fürdőszoba (jutányos áron). Bővebb felvilágosítás kapható: 27 Hancock St. Trenton, N. J. MODERNIZÁLJA OTTHONÁT EGY TRENTON TRUST OTTHON-JAVÍTÁSI KÖLCSÖNNEL! Nincs jobb módja a biztonság - érzet megalapításának, mint a pénz otthonba fektetése. Ez. a pénz megszerezhető a Trenton Trust-nál . . egy kényelmes, gazdaságos F HA Modernizáló Kölcsön könnyen kapható. Mi szívesen adunk erről szükséges felvilágosítást. IS "IRON-HUNGRY BLOOD"* / MAKING YOU ONLY "HALF" A WOMAN? Meister Gyula (uj-amerikás) ÓRÁS MESTER Bármilyen gyártmányú órák «zak&zerü javítását elvállalja jótállás mellett, úgy­szintén ékszer, villany vasaló és eféle javítások jutányos áron. — Kérem a magyarság »rives pártfogását. CÍM 302 ROEBLING AVENUE Trenton, N. J. Kenton Trust] Company . \ ...... I Mary G, Seeding, President, Chairman fr, 28 WEST STATE STREET 2 í S. Broad 6c Market 3. Broad 6c Hudson f Prospect 6c Pennington Ave. 1564 Edgewood Ave. Penn Station 1 Member Federal Deposit Insurance Corporation K. KIADÓ SZOBÁK JUTÁNYOS ÁRON Voodland St. 219 szám alatt férfiaknak buto ozott szobák kiadók, konyha használattal, hu őkészülék és televízió használat, valamint für lő, csupán $22 havonta, bus-járat közelében Are You So Run-Down You Can't Real Companionship? Then Blood-Strengthening Action of Thi 3ow tragic when a woman feels •o tired, so weak and run-down he can’t be a real companion! juckily, it’s often due to “Iron­­iungry Blood” (’simple iron de- Iciency anemia). Then It’s need­­ess for those women to suffer uch awful weariness. Now, a wonderful Iron tonic an help relieve this condition... hus renew your vitality! It’s -ydiaE. Pinkham’s Tablets, only ron tonic made especially for romén! Rich in Iron, Pinkham’s ablets start to strengthen Iron-Hunarv Rlnnd’'t« rtrt a rlrt rr f agtuu: FOB FEMALE AILMENTS! Doctors’ tests prove famous Lydia E. PlnKliam's Vegetable Compound (liquid) also brings quick rétiéi írom discomíorte at monthly pain amd sbange-of-liie. Give Your Husband and Family n Discover The Wonderful is Special Iron Tonic for Womenl Thus quickly help build rich, red blood ... to restore strength and energy so you feel fine again fast! Pinkham’s unique formula can also bring blessed relief from functionally-caused monthly cramps and “Hot Flashes” of change-of-life! No wonder bo many women use Pinkham’s Tablets all through their lives! U “Iron-Hungry Blood” has left you weak arid run-down — only “hali' a woman—get Pink­ham’s Tablets from druggists. Then see if you don’t soon feel

Next

/
Thumbnails
Contents