Jersey Hiradó, 1960 (41. évfolyam, 3-42. szám)

1960-01-21 / 3. szám

JERSEY HÍRADÓ I960 január 21 ÜSS A. GYULA plébános SZENT MISÉI Faeáraap: 7. 8:33. 8:30 és *•30 órakor. fnaepnapt 6, 7, 3. és 8 éra-8®t. NétkSsnapi 6:30 ée 8 órakor.------o----­GYÓNTATÁSOK Ssofttbatoot délután 4-tól 6 «st« 7:30-tól 9-ig. Hétköznap: reggel a 8 órád **nt mis» előtt. fibő Péntek és Öanep etótt> •te 7-tól b-K> iuiyos betegek gyóntertáea -m»*Jy tdóbes. DR. HERBERT J. BELI. SZEMORVOS SZEMVIZSGÁLAT Telefon 373 W. State JM. EX 3-4468 Trenton 8. N. X CONSTIPATED? Medical reports show how folks over 35 can establish regularity After 35, irregularity often be­comes a problem. What you need is something that aids nature and helps establish regularity. Such an aid to regularity is the daily use of serutan. Here’s medical evidence: A group of men and women took serutan daily under medical supervision. In case after case serutan, taken daily, helped establish regularity. So, for real relief from constipation after 35, try serutan, powder or granular. CERUTAN "Read it Backwards” ■ TM EZEN l OÄA wUnderi petiteken e*t* 7:3» * Angol éa magyar------o-----­KERESZTELÉSEI f aeámap a lQ:3Q~a* «seat .«N» után. (»Tesztelések «lőre bejelen­­adők. Keresztszülő csakis rend»« katholtkus felnőtt lehet------o-----­ESKÜVŐK TUtoti idők" és vasárnapok »«telével bármely napon, »'egyes házasságok csak a ♦Dánián köthetők. . Esküvő belelendő négy &ét­­az esküvő előtt. 'egyesi oktatás kötelező ŐUBUCSCHOOU GYERMEKEI aidö-erkoicsl akatátsa: élűiden héttőn délután 3 óra­it a public elemi iskolások, Minden pénteken délután 3 -akar a junior high sehoolo >k réssaére As oktatások október 1-től étu» 3! irt vannak GYŰLÉSEI K hónap első vasárnapján; '«eaíüzéT Társulat "titolnrál taa." A hónap első kwddlen: P T ' gyűlés. 4 hónap »lse szerdáján: Stephen'« CathoHc Club r-áléi * hónap második rasámerp­­- ■ ”ren* Név Társulati gyű­* hónap második keddjén: »' -vmens Qub gyűl és. 4 hónap harm:sdik keddién: •b Kongregáció gyűMb. <4». TAKARÉK BETÉTEK HIVATALOS ÓRAK HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG REGGEL 9:30-TÓL DÉLUTÁN 5 ÓRÁIG A MYERS TESTVÉREK JELSZAVA GYORSAN, PONTOSAN — OLCSÓN A LEGJOBBAT ADNI A MYERS CÉG m legprímább olajat és szenet — a leggyorsabban — « legpontosabban — « lehető legolcsóbban ssállti A MYERS BROS. CÉG Telelőn számai: EXport 3-4024 és 3-4064 “Loth Kitte Inc.5’ - a módén háziasszony ISTENTISZTELETI SORREND: MAGYAR NYELVŰ ISTENTISZTELET délelőtt 9:20-kor. VASÁRNAPI ISKOLA délelőtt 10 órakor. ANGOL NYELVŰ ISTENTISZTELET délelőtt 11 órakor. Gyülekezetünk tagjainak a megjelenését kérjük. YOUNG WOMEN’S GUILD Fiatal Asszonyok Köre autóbusz kirándulást tart Philadelphiába, ahol a Ben Húr cimü hires filmet fogják megnézni. Iinduilás az iskolától 1 órakor vasárnap délután. CANlDY ÁRUSÍTÁST tart a Fiatal Asszonyok Köre most vasárnap az iskolában mindakét istentisztelet után. BETEG TESTVÉREINK: Ls'nárth Ferencné fekszik súlyos betegen Genesee uccai otthonában. Fityene Jánosné a Si. Francis kór­házban ment keresztül súlyos operáción. Beteg testvéreink felgyógyulá­sához Isten segedelmét kérjük. TEMPLOM AJ TORA és fütő készülékre újabban beszolgál­tatták adományukat: Mrs. Helen Bogdán 10, és Pavleka Istvánné 5 dollár. Irene’s Cleaning saját helyiségében Kórody József és neje, kiknek jólmenő sza­bó és ruhatisztító üzletük a 21 Roebling Ave. alatt volt, saját helyiségükbe költöztek és je­lenleg üzletük a 201 William Street alatt, a Liberty St. sarkán van, hol állandóan készség­gel álnak a közönség rendelkezésére. Irene’s Cleaning and Tailoring Shop címen megy to­vábbra is az üzlet, mely hétfőtől szombat estig minden nap nyitva van. Telefon hívásra szíve­sen házhoz mennek — EX 4-9338. Kórody honfitársunk és neje ezúton is kérik a magyar­ság szives pártfogását. A mai amerikai otthon teg­­:ontosabb helyisége í konyha. Itt tölti a háziasszony napjá­nak legnagyobb részét, a kony­hában főzi a jó ebédei és va­csorát, sokszor ott mos éa va­sal, — és sok más házimunkái ts a konyhában végez. Ma már nagyon sok család a tonyhában is eszik — vagy u konyhával szomszédos ebéd­lőben. Mindezekből világos, hogy a konyha a ház és az otthon valóban legfontosabb helyisége. ■ Valamikor 40-5C avval ez­előtt a háziasszonyok kora reg­­oon át- főztek. Vásárlás, tiszti­ás, főzés igénybe vette a nap ?el felkeltek — és egész na­­iegnagyobb részét — igaz az ételek kitűnőek voltak — de a háziasszony estére olyan fá­radt volt — hogy talánn moz­dulni sem tudott. A konyha nagy volt — az edényekért Ide oda kellett szaladgálni, — nem volt semmi kényelem. Négy fal a kemence és a kály­ha képezte a konyhát — és bizony a házi munka nem voll gyerekjáték. így volt ez az egész világon — és igy nagy dolog volt az, amikor felfedez­ték a refrigeratort, — amely a háziasszonynak a vásárlás kö­rül és a háztartásban óriási kezdődött a tervezése annak a kényelmet jelentett. A mosó­gép egy másik nagy lépés volt a háziasszony szempontjából. A konyha is kezdett fejlődni. Azok a tervezők, akik a házak tervrajzait csinálták — gon dolkozni kezdtek miként is le hetae" megkönnyíteni a házi asszony nehéz munkáját. így keletkeztek a kényelmet szol gáló kabinetek, mosdók, edén* mosogató gépek, — és msf sok munkát sporoló találmány­nak, amely mind helyet fog­lal a modern háztartásban. Dt ez még mindig nem volt elé® A gépek, a háztartási utensilsfe már megvoltak, — de túl sok nelyet fogolalnak el, — nto csen helyük az átlagos hé* konyhájában. így került sor végre a tud® mányos alapon tervezeti kony ha berendezésnek, — ahá mnden megvan, ahol a házi' asszonynak nem kell szalad­gálni, nem kell kapkodni, min­den a kéznél van, — ahol t> hető a 208 Sanhican Drive ct» nap végén nem fáradt és nin­csen kimerülve. Legközelebb? Írunk valami; erről az érde­kes, csodálatos uj konyháról. A "Loth Kitchens" a mod®» háziasszony álma megtekint alatt Trentonban. Gondoljunk néha néha az óhazában szenve­dő rokonainkra é* barátainkra. Adiuni abból, ami nekünk van. Vásárolja nálunk az ITALOKAT! Eredeti importált MAGYAR BOROK és pálinkák választéka Nemet Kader (1947 évi) Egri Bikavér (1949 évi) Tokaji Szamorodni (1947) Tokaji Atau (1949, 4 puttonoa) Badacsonyi Szürkebarát (1949) Leányka bor (1947) Tokaji Furmint (1949) Jászberényi Rizling (1:949) Szekszárdi Vörös (1949) valamint a kim Zwack.féle Császár körte likőr és sok más különlegessé);. ÚGYSZINTÉN: Legfinomabb importéit Német, Francia, Portugál, Spa­nyol, Olasz, Dán és máz or­szágbeli borok teljes választéka MAYFAIR LIQUOR STORE 1335 So. Broad Street Trenton, N. J. Telefon- EXport 4-8529 Ingyen ashoz szállítás A Grand Shoe Repair Shop a magyarság , szolgálatában, Mult heti számunkban mát oejelentettük, hogy Szénásy Lajos közbecsült honfitársunk átadta cipőjavító üzletét Lacz­­íresternek, aki Grand Shoe ko János érdemes fiatal cipész Repair néven azt tovább ve ’éti a 15 Grand Street alatt. Laczko János, aki trentoni születésű, a chambersburg ne gyedben nevelkedett és jófor mán mindenki ismer? őt. Cipők javítása szavatolás mellett, a legjutányosabb ára­­mtnden bizonnyal vissza tog kon. Gyors és pontos kiszo; gálás, tegyen egy próbát és jönni Laczko János cipész mes­terhez HEADACHE For faster, more complete relief of headache, neuralgia, neuritis pains, take STANBACK Tablets or Powders. STANBACK's S. A. (Synergistic Action) — the combined action of several medically-approved ingredients in one easy-to-take dose-eases anxiety and tension, starts bringing relief rißht awa* $naf> witt> Test STANBACK against any preparation you've ever used Magyar rőfösáru tulaj­donos Trentonban. Egy átlag uj' trentoni lakó*, áru üzletben van, s akinél » lehető legszebb áruk találka fók nagyon mérsékelt árai ról van alkalmunk említési tenni, még pedig aki a rőíc*­­mellett. Bók György honfitársunk, © léte alatt sok ismerősre, bó­ráira tett szert, s büszkén emÜ ti, hogy vevőközönségénei: egy komoly része nemesed magyarok, de legjobb vévé) ki alig egy érméi tovább vár® sunk lakosa a 127 Ecet State Street alatt levő Grayson's ül leiben van rőfÖ3 áru készlete ahol a legújabb mintázása rövidáruk kaphatók, .mellet* feltűnően olcsó árakixm. Bók György honfitársunk ovid Ili-— I «00-ban stepitv* — NE VÁRJON hogy íismtleti menten K«?r*,'iíw&e , FRANK MESANKO ! a«atUa forgalmi rndéjá* res CASS ST.. TRENTON. * ' » Hudso* Sfcnoai »A»» Forditáaokat Makértei«»!»«! '* í set — Köx)egy*S ügyek ok | mánrok hiS#!«#jtá<ie po» to» •lintéxést nyernek A TRENTON ÉS KORNYÉKE MAGYARSÁGÁNAK — A LEGKEDVELTEBB TALÁLKOZÓHELYE _ NEW YORK VAROS MAGYAR NEGYEDÉ3EN AZ ORSZÁGOSAN ISMERT ÉS PÁRTFOGOLT BUDAPEST ÉTTEREM •kői a legizteierebb ebédek és wsosorák kaphatók « legnagyobb választékba« aépimwö árakon Business Lv aeon ...................................................• •... SL25 Ya,csora ................... ........ $2.15-tól feljebb A legpompásabb falatok mellé a legkitűnőbb importált borok*.» át belföld) Italokat szolgálnak fel. GYORSAN ÉS ELŐZÉKE; 1 HERSKOWITZ KALMAN aj tntajdonos személyos és figyelme» irányításává! 1481 SECOND AVE. NEW YORK Asztal r estei-válás: Telefon RH 4-9169 Gyönyörű helyiségei a boldog békevilág BUDAPESTI hangntatát varázsolja vissza. Tehát: ÖNMAGA ELLEN VÉTKEZIK AKI NEM HERSKOW1TZ-NAL ÉTKEZIK! No receptek ealnóltcrtázóról, ha orvoeAÓc heesenteneT*. van »*6, f»5 KREMPER JÓZSEF gyógyttertirít kot a ntéltá&roe áfák aellett otónikaay bt* «•»«*» UnolgédáelMm teg vé—ettta*. o SO. CLINTON ÉS BEATTY SARKÁN TeMon mátm Ktpm* *4UJ HÍRES DOZZI SZALÁMI BUDAPESTI MAGYAR LIBAMÁJ Hunyadi János árványvtz Pergetett ZHa-akácméz Uj édes mák, darálva, szitálva Csokoládék, Candyk Szegedi paprika Mák, dió és mandula darálva Mézeskalácsok / lalizesitök Likörös csokoládék Lekvárok és Hecsedli stb. Liptói túró (juhturó) Rudas vanília Hímzett női blúzok és szegedi papucsok jutányos áron. A legújabb magyar szakácskönyv: Budapesti Inyencmester (1955-ben jelent meg) ára csak....................................$5.50 AMERIKAI NYELVMESTER -....................... $2.50 ANGOL-MAGYAR ÉS MAGYAR-ANGOL nagy szó­tár (22,000 szó, magyar kiejtéssel) .................. .$5.00 Magyar-Angol zsebszótár ...........■ .................. -, ..$1.50 Magyar játékkártyák és az összes magyar hanglemezek Budapestről most érkezett lemezek árjegyzékét ingyen küldjük. Kérjen általános árjegyzéket, ingyen küldjük! Vigyázzon a címre: Postaköltség a vevőt terheli 3 dolláron felüli rendeléseket bárhová szállítunk H. ROTH & SONS Importers 1577 First Avenue New York 28, N. Y. (82nd Street sarok) Telephone: REgent 4-1 H0 Hallgassa a W.BNX (1380 hullámhosszon) rádióműsorunkat miniden vasárnap délután 12:30-tól EGYHÁZI HÍREK Százezrek kedvenc könyve: ÉJSZAKA CA1ROBAN . . . CLAIRE KENNETH világhírű regénye közkívánatra magyarul is megjelent! Egészvászon kötésben, a nagy iráni legújabb new yarki fényképével: $3.60 Kapható asm den magyar kösyvűasletben. Vidéki és külföldi mefjendtiétek, money ordanel plusz 15 «*( költség, HUNGARIAN BOOK STORE I él 3 FIRST AVENUE NEW YORK. N. Y. EISjegyezb*éí * ut/té titrU Iáét: “RANDEVÚ ROMÁBAN*’ ét 0 “NEONFÉNY A NÍLUS FELETT” MAGYAR REAL ESTATE IRODA MlAMFBANíl Ha Floridában készül letelepedni és szép lakóháza?., 11 | duplexet, bérházat vagy motelt szeretne Tetőd, tetr- | i dúljon bizalommal Prager Jenő ingaÜanfetgalimS Irodájához. PRAGER REALTY ; 3161 S. W. 8th ST. MIAMI, FLA.jí Telefon: Highland 6-6483 Magyar Salesmenek: | KOZMA JANOS, HIRSCH GYULA és MRS. HABARÓ ff ; ' S

Next

/
Thumbnails
Contents