Jersey Hiradó, 1960 (41. évfolyam, 3-42. szám)

1960-01-21 / 3. szám

V 12 AMERIKAI MAGYAR DEMOKRATA CLUB NŐI CSOPORTJA TEA SOCIAL ESTÉLYT RENDEZ JANUÁR 30-ÁN MRS. OLCA NAPKORI rendezöbizottsági tag. Az Amerikai Magyar Demokrata Club ke­belében működő Női Csoport í ea Social estélyt rendez január 30-án, szombat este 8 órai kez­dettel a Club helyiségében. i A rendezőség ez alkalomra leszerződtette Didrencz Gusztáv kiváló primás honfitársunkat aki kellemes szórakozásban fogja részesíteni a közönséget. A tagság készséggel áll a tisztikar mögé, hogy sikerre vigyék e kellemesnek Ígérkező estélyt. A serényen működő tisztviselők: Mary Revy, elnök; Mary Pálinkás, 2-ik alelnök; Margaret Kovádh, 1-ső alelnök; Olga Napkori, titkár; Helen Tóth s Emma Ceglédi pénztárnok JELENTKEZNIE KELL ANNAK, AKI MÉG NEM AMERIKAI POLGÁR Az amerikai törvény megköveteli, hogy minden külföldi polgár, aki január elsején az országban tartózkodik, január hónap folyamán lakáscímét bejelentse. Ez a rendelkezés nem­csak az állandóan Amerikában lakó külföldi polgárokra vonatkozik, hanem mindenki másra is, tehát külföldi diakÖlcf^Iátőgáfokra, átutazó üzletemberekre és természetesen a törvénytele­nül itt tartózkodókra is. Azok a külföldiek, akik január hónapban az Egyesült Államok területén kívül laknak, idevaló visszatérésük után 1 0 napon belül kö­telesek címüket bejelenteni. A jelentkezés a minden postahivatalban kapható 1-33 számú űrlapon történik, amit ki­töltve, személyesen kell a postahivatal tisztvi­selőjének átadni és nem szabad a levélszek­rénybe dobni. Gyermekekre is vonatkozik a törvény, de a 14 éven aluliak helyett a szülő vagy gyám tölti ki az írást. Betegek más személyt küldhet­nek a személyesen (vagy ha képtelenek erre: a gondnok által) kitöltött űrlappal a postára. Csak diplomáciai szolgálatban állók, az Egyesült Nemzetek külföldi alkalmazottai és az országban időlegesen dolgozó földmivelő munkások vetetnek ki a szabály alól. American Council. Három B betű... Ez a három ártatlan B£ betű a BÉKÉS. BOLDOG BUDA­PESTÜNKET jelenti. Azt a szép, vidám Budapestünket, ahol virágos ifjúságunk gond­talan életünk jelentékeny része vendéglőikben ezüst tükrös kávéházakban avagy más mulatókban zajlott le. Ezt a soha einem felejthető légkört varázsolja vissza HERSKO­­WITZ KÁLMÁN kedves honfitársunk modern berendezésű ragyogó öszta étterme és kávéháza, mely New York magyar negyedének köz­pontján a SECOND AVENUE 1481 szám alatt van. Ennek a remek étkező és szórakozó helynek találóbb nevet igazán nem lelhetett volna adni mint: “BUDAPEST". Ha a new yorki BUDAPEST ajtaját kinyitja az emb«..' és helyet foglal, nyomban úgy érzi magát, mintha a régi drága Pestünk vala­melyik Dunaparti helyiségében lenne. Itt is mindenki magyarul beszél. A gazda és a fia a vendégek kedves magyaros fogadásában nemes ver­senyre kelnek egymással, éppen úgy mint az udvarias magyar pincérek, ■aíkik villámgyorsan hozzák a finomabbnál finomabb magyar ételeket és a pompás magyar borokat melynek sehol a világon nincs párja. Persze a vendégek is majdnem kivétel nélkül mind magyarok, akikből ■«dósággal árad a mi árva magyaar nyelvünk. . . Érthető, hogy annak a hatalmas világvárosnak szédítő forgatagában a BUDAPEST termei sgy magyar oázis. Ha mindezek mellett figyelembe vesszük a pompás ételek és italolk gazdag választékát és azok olcsó polgári árait úgy nem csodálom, feogy a magyarok a mi new yorki BUDAPESTÜNKET előszeretettel favorizálják. L. E. VoL XXXXL évi. No. 3. szóm. Trenton, N. 1960 január 21. This newspaper is owned, managed and produced ír our own printing plant in Trenton, New Jersnj H U N G A R 1 AN-AMERICAN WEEKL Y VSSSTlflXfKJT g^ndaT mkiS official orcán o, the ./ 7W. Viri„i„, PE»E„N°?,Y- £ £16Hzet4.i ira egy érre 51.50- CaoadÁba k. Európába 53.00. — Talephoua. 3-4910. Szerkeszt«.*« é. kiadóbi.atal: IJ Hancock Ara.. Treaton » A ST. STEPHEN'S CATHOLIC CLUB KABARÉJA FEBRUÁR 6-ÁN LESZ A KARA-NÉMET-H TESTVÉREK ZENEKARA A Szent István róm. kát. egyház kebelében működő St. Stephen’s Catholic Club szokásos Cabaret & Dance mulatságát február 6-án, szombat este fogja megtartani a Szent István Hallban, Genesee és Hudson uccák sarkán — mely alkalommal a Kára-Németh Testvérek zenekara fogja szolgáltatni a muzsikát. A rendezőbizottság elnöke Rogers A. Emil kivel a többi bizottság; tagok nagy szorgalom­mal és hozzáértéssel végzik a szükséges mun­kálatokat, hogy biztosíthassák a sikert. Jegyeket, úgymint’helyek lefoglalását ta­nácsos időben megtenni, hogy ne legyen fenn­akadás az estélyen való megjelenésre. Előjegy­zéseket szívélyes készséggel fogad el Soltész J. István, 1 14 Brown St., Trenton, N. J. Telefon­száma: EX 2-4281. A rendezőbizottság nagy szorgalommal végzi az előmunkálatokat; mindenről gondos­kodik, hogy ez a mulatság is, úgy mint az előző évek kedves összejövetelei, jól sikerüljön. A rendezőbizottság ezúton is szívélyesen hívja meg Trenton és a környék szórakozni vá­gyó magyarságát. HOGYAN VÁLHATÜNK^ POLGÁROKKÁ? A "HOW TO BECOME A CITIZEN OF THE UNITED STATES?" cimü könyvnek uj kiadása jelent meg. Read Lewis irta a 128 ol­dalas tájékoztatónak ezt a 1 9-ik kiadását, mely könnyen érthető nyelven ismerteti az amerikai polgárjog megszerzésének feltételeit és az el­járás részleteit. A polgárvizsgánál feltett 130 féle kérdés és felelet, az amerikai alkotmány és a Függetlenségi Nyilatkozat teljes szövege is bennfogl'altatik a munkában. A honosításban segédkező egyházak és egy­letek is értékes útbaigazítást nyerhetnek a könyvből, amely igen sok újítást is tartalmaz. A 40 év óta nélkülözhetetlen szakkönyv az American Council for Nationalities Servicé­től szerezhető be (20 West 40 Street, New York 18, N. Y.) $1.00-ért példányonként Ma­gyarul is levelezhetünk és az ellenérték bélye­gekben is beküldhető. American Council A WILLIAM PENN FRATERNÁLIS EGYESÜLET TAGJAIHOZ 1 isztelettel értesítjük tagtársainkat, hogy minden az egyesülettel kapcsolatos ügyben; születés, haláleset, betegség, havidijak fizetése, vagy bármilyen biztosítási kötvényekkel összefüggő ügyben, információért a trentcni kerületi irodához kell fordulni. Penzszedést csak a kerületi irodában tartunk hétfőtől péntekig bezárólag. A fiók gyűléseit a hónap második vasárnapján tartja pontosan délután 2 órai kezdettel az irodahelyiség gyüléstermében. Kerületi irodánk cime 1030 South Broad St., Trenton 10. N. J. Iroda órák: hétfőtől péntekig 9-től 12 óráig és délután I órától 5 óráig. Telefon szám: OWen 5-3540. Tagtársi tisztelettel A VEZETŐSÉG. AZ AMERICAN HUNGARIAN CIVIC ASSOCIATION TÁNCMULATSÁGA FEBRUÁR. 13-ÁN, SZOMBATON LÚTH S. JÓZSEF a szervezet agilis elnöke 26-ik évi tandíj táncmulatságát rendezi az í American Hungarian Civic Association február I 13-án, szombat este a Szent István Hallban, ! Genesee és Hudson uccák sarkán, mely alka­lomra a rendezőség szívélyesen hívja meg a helybeli, valamint a környék, magyarságát. ^ A pompás v •/ u: hezo táncmulatság este tagjai szorgalmasan dolgoznak az előkészüle­teken, s minden remény meg van arra, hogy ez a mulatság is a siker jegyében fog lezajlani. Belépti jegyek máris beszerezretők a rendező bizottság tagjainál. Jegy ára $1.50. VALENTINE DANCE A SZENT MIKLÓS GÖR. KATH. ISKOLÁBAN FEBRUÁR 13-ÁN, SZOMBATON DÁN KA JÁNOS a rendezőség tagja A Szent Miklós Magyar Görög Katholikus Egyház kebelében működő Holy Name Society nagyszabásúnak ígérkező “Valentine Dance” mulatságot rendez február 1 3-án, szombat este a Szent Miklós Gör. Kath. iskolában, Adeline és Hudson Sts. mely alkalomra a rendezőség ezúton is meghívja Trenton, valamint a kör­nyék szórakozni vágyó közönségét. A szorgalmas rendezőbizottság mindent el­követ, hogy a jelenlevők egy kellemes szóra­kozási est emlékével távozzanak; a roeblingi Mel-O-Tones’ zenekar fogja szolgáltatni a mu­zsikát este 9 órától éjfélután 1 óráig. Belépődíj $1.23, s jegyek elővételben is kaphatók. You, too, can help through Your RED CROSS Q'm (joy!

Next

/
Thumbnails
Contents