Jersey Hiradó, 1959 (40. évfolyam, 20-48. szám)

1959-05-14 / 20. szám

1959 május 14. JERSEY HÍRADÓ Együttes támadás a rákbetegség ellen Szövetségi, állami és városi hatóságok, továbbá magom egyének vállvetve vesznek részt abban az egész világra kiterjedő munkában, amelynek célja, hogy a rákbetegség okát és gyógyítását felfedezze. Dr. Leonard Sheele, az Egyesült Államok közegészségügyi hi­vatalának vezetője szerint "a rákbetegség a legnehezebb or­vosi problémák egyike és csak az egész világ tudósainak együttes fáradozásával ollha­­tó meg." Az Egyesült Államok kor­mánya a Ncrtional Cancer In­stitute utján vesz részt ebben a közös küzdelemben. Ez az in­tézet, amelytt a kongresszus 1937-ben állított fel, a 48 állam egészügyi hatóságaival és a rákbetegség leküzdésére ala­kult magán szervezetekkel egyetértésben működik. A rák­kutatók kellő kiképzésére vetik a súlyt és orvosi főiskolákat, laboratóriumokat támogatnak. Az intézet főcélja, hogy az Amerikában folyó ku tort ásókat összhangzásba hozza külföldi ek munkájával. Az Intézet és a vele együtt­működő hivatalok végső célja, hogy a rákbetegség okozóját kikutassák, a betegség elleni - legtökéletesebb védelem mód­ját felfedezzék és a rákos be tegeket meggyógyítsák. Ilyen­formán máris leszállították a halálos áldozatok számért az­zal, hogy előmozditják a rák korai megállapítását és keze-A PAPER-MATE használata nemcsak az Írást, hanem a szerkesztést is megkönnyíti. ha mgatlani akar venni Hu közjegyzőre van szüksége Ha bárhová akar utazni Keresse fel PREGG GYÖRGY irodáját *97 SO. BROAD STREET Lretuon. New jersey Telefon: EXport 3-4459 FIZESSEK Elő -»e 2«“ LAPUNKRA | lését, a közönség és az orvo­sok felvilágosítása segítségé­vel. Az Intézet céljaira a kon­gresszus 1946-ban még csak egy millió dollárt adott, de az idei költségvetései évben már 14 millió dollárt áldoztak erre a célra. A terveket az Orszá­gos Rákbizottsági Tanácsnak nevezett testület dolgozza ki, az Egyesült Államok tábomok­­katonaorvosával együtt. A National Cancer Institut®, amelynek székhely® Bsthesda­­ban, Marylandban van, 250 szakértőt alkalmaz a világ leg­nagyobb rákkutató laboratóri­umában. Az intézet kiadásai­nak legnagyobb részét azon­ban azokra az adományokra farditja, amelyeket Ameriká­ban és a külföldön fennálló egyetemek, kórházak és ma gán labroratoriumok támogató sóra költ. A legnagyobb és legismer­­tásnak a rákra való kihatásért tanulmányozzák. Sokat dolgoztak már ameri­kai és külföldi tudósok a rák­betegség leküdése érdekében, tebb intézmény, amely Ameri­kában a rákbetegség ellen küzd, az American Cancer So­ciety, amelyet 1913-ban alapí­tottak. 1945 óta támogatja a rákkutatást, ae énét régebben dolgozik azon, hogy a közön­ség felvilágosításának fegyve­rével küzdjön e szörnyű beteg­ség ellen. A társaság becslése szerint, abból a 200,000 ameri­­rint ez évben Amerikában rák­­kaiból, akik a statisztika sze­­betegségben fognak elpusztul­­megmenteni, ha a betegség I fennforgását korábban állapí­tanák meg és korábban fogná­nak a kezeléshez. Hogy a Tár­­saaság ezt lehetővé tegye, 190 olyan mütőtermet rendezett be jz Egyesült Államokban, ahol a rák fennforgását megállapít­ják és 400 olyan klinikát, ahol a betegeket kezelik. Szakértők szerint azonban ennél sokkal több klinikát és vizsgáló he­lyet kellene felállítani. Szerin­tük minden 50,000 ember ré­szére kell egy rák klinikát léte­síteni. A rákkutatás céljaira legtöb bet a Damon Runyon Cancer Fund áldoz, amelyet egy ame­rikai Író nevének a megörökí­tésére állítottak fel, aki 1946- ban ebben a betegségben pusztult el. Rengeteg ember küld adományokat ennek a Cancer Fund-nek évente. Újabb és újabb erőket vet­nek látba a küzdelem támoga­tására. A legújabb reménység a United States Atomic Energy Commission nevéhez fűződik, amely már két év óta ingyen ajánl fel rádió-aktív izotópokot a rákkutatás céljaira. Ezek az atómbonáts mellékterményei, amelyek arra használhatók fel, hogy világot vessenek az em­beri test működésére, arra, hogy hogyan kezdődik a rák­­nyokat orvosi főiskolák, kófhá- 5 zak ée olyan laboratóriumok i kérhetik, amelyek az atómbon-TAKARÉK BETÉTEK C8IUBBBD MHl / Trenton ( Saving Fund V m-m un stramm Society y HIVATALOS ORAK HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG REGGEL 9:30-TÓL DÉLUTÁN 5 ÓRÁIG A LEGELSŐ MAGYAR KERTÉSZ A CAMELLIA GARDENS tulajdonosa BOROS JÁNOS ÉS NEJE ezúton is felhívják Trenton és környéke ma- ; gyarságának figyelmet a környék legszebb vi- : rágaira, mely jutányos áron beszerezhetők 852 CEDAR LANE TRENTON, N. J. Telefon: EX 3-5981 Alapítva 1923-ban ! A MYERS TESTVÉREK JELSZAVA GYORSAN. PONTOSAN — OLCSÓN A LEGJOBBAT ADNI A MYERS CÉG a legprímább öled at és szenet — a leggyorsabban — a legpontosabban — a lehető legolcsóbban szállít A MYERS BROS. CÉG ■ Telefon számai: EXport 3-4024 és 3-4064 de még sokkal többet kell dől- ! gozniok, hogy kikutassák ® romboló betegség okát vagy okait és uj módokat találjanak } a gyógyitásra. A National | Cancer Institut® vélemény® i szerint: "Az atómenergia fel­szabadítása csak úgy valósul­hatott meg, hogy Amerika minden részén és a vilák kü­­lömbÖ2Ő tájain a tudósok együtteser kutattak. A rák okának feltárása és gyógyítá­sa talán még ennél is na­gyobb feladat. Ha a világ összes szakértői önzetlenül ban, as együttműködés elve zetne bennünket a megoldcts hoz. Uj fiatal Chiropodist (láborvos) Bordentown, N. J.-ben Meister Gyula (uj-amerikás) ÓRÁS MESTER * Bármilyen gyártmányú órák szakszerű javítását elvállalja jótállás mellett, úgy­szintén ékszer, villany vasaló és eféle javítások jutányos áron. — Kérem a magyarság szives pártfogását. CÍM ' ;-v 302 ROEBLING AVENUE Trenton, N. J. A közeli Bordentown, N. J. nek eegy kiváló fiatal lábor­vosa (Chiropodist) van, Dr. Ellier Russ személyében, aki a közelmúltban nyitotta meg irodáját a 327 Farnsworih Ave. alatt. Dr. Russ a Temple Univer sity School of Chiropody 1951 osztályának maturáltja, aki 7 évet töltött, hogy előkészüljön szakmájára, abból két évet a Temple University under graduate school-ban, négy évet a Chiropody school of Temple University-n és egy évet három Philadelphia-! kór­házban töltött mint interne, egyetemre, ahol a lábbetegsé­geket tanulmányozta, hogy ki­képezhesse magát. A második -világháború alatt az Egyesült Államok haditen­gerészeténél szolgál a U. S. S. Wyoming nevű hadihajón. Miután leszerelt visszament az 1952-ben Dr. Rus3 megint a haza szolgálatában állott, ez­úttal a szárazföldi katonaság­hoz sorozták be, a medical research osztaghoz, ahol a ka­tonák lábbetegségeit kezelte. 1954 júniusában leszerelt az Egyesült Államok kötelékéből. Dr. Russ a Sterling Honorary Anatomical Society, a Hono­rary Chiropodical Surgical So­ciety tagja és midőn maturált, a legnagyobb kitüntetéssel és dijakkal lett elhalmozva. Mielőtt a hadsereg köteléké­be lépett, a Veterans Admini­stration Hospital lábbetegsé gek segédorvosa volt, Perry Point, Md. államban, és bejáró orvosa volt a Reformed Church Home for the Aged in­tézetnek Wyncote, Pa. állam­ban. Egy teljes évet töltött a | Dermatoloogy clinic of Temple Hospital-ban, ahol Ru eben Friedman orvos felügyelete alatt a láb börbajok terén bu várkodott. Dr. Russ kitűnő gyakorlattal | rendelkezik olyan lábbajosok- , nál, akik cukorbajban szén- i vednek, és akiknek a vérke­ringéssel van bajuk. Tagja volt az alanti intézeteknek: Chiropody Department of the Diabetic Clinics of Temple University Hospital, Philadel­phia General Hospital és Un­iversity of Penna. Hospital. Dr. Russ azonkívül törzs tagja c vascular section of the Hospi­tal of the University of Penna, ahol Dr. Hugh Mongomeiy, a Vascular clinics of the Amer­ican Heart Association főnöké­nek felügyelete alatt működött aki a lábbetegségek terén nagy tevékenységet fejt ki. Dr. Russ családjával a 327 Fornsworth Avenue alatt Bor­­dentown-ban rendezik be ott­honukat. A Public Service most több ilyen tipusu emelő készüléket hasznát, min1: ami az ábrán látható. Ebeknek segítségével bizonyos vezeték szerelési munkálataikat könnyebben és biztosabban lehet elvégezni. Ez csak egy példa arra, hogy a Public Service miként tart lépést az u.j felszerelési vívmányokkal ... és miért oly megbízható az az elektro'mos szolgálat, amelyben Ön részesül. PVBLICfflSERVICE­DR. HERBERT J. BELL SZEMORVOS SZEMVIZSGÁLAT Telefon 373 W. Suté 5t. EX 3-446S Treuton 8, N. J. Robbinsvüíe Trailer Sales Inc. az állam teg­napi trailer dealsrje, A Robbinsville Trailer Sales Inc. államunk legnagyobb Jailer dealerje — amelyet bi­zalommal keresnek fel az egész államból azok, akik ér­deklődnek az automobil trailer­­ek iránt. Ma az automobil trailerek óriási fejlődésen mentek át. Valaha ezek kis szűk szobács. kctkból állottak, — ma egy modern trailer automobil va­lósággal egy kerekekre felsze­relt kellemes, kedves kis ház egy igazi otthon minden ké­nyelmével. Konyha, kitchenet­te, fürdőékor c — •«_. ebédlő egyn-r' u— ■ i«er­et traflerber •r-c ■ - ■■ refiigartstos V -r lem, amely xs •>­'ej lemez. A Robbinsville Trailer Sales he. azonkívül óriási és ké nyelmes trailer parkkal Is ren­delkezik, öhol száznál több trailer tulajdonos lakik a szép és kényelmes trailer otthonok­ban. Ennek a nagyszabású vál lalatnak a pénztánoka a nép­szerű Andrew T. Gazsi, akii bizalommdl keresnek fel az érdeklődők, — tudva azt, hogy Mr Gazsi mindig a vevők szempontjait tartja a legfonta sabbnak — ezen épült fel a Robbinsville Trailer Sales Inc országosan elismert jó hírneve Egy beteg gyermek kérelme... ; Édesanyám kössön kendőt Selymet a fejére i Menjen el a Kálmánékhoz ; A Chambers Street végére. I j Mondja meg az Andy urnák Megjött az étvágyom Az ő finom sonkájára I És kolbászára vágyom. j Vegyen tőle Édesanyám Sertés-karajt bőven ,Mindent vegyen Édesanyám Ne sajnálja tőlem.. • Ha a "JAM” pecsenyéből Egy nagy adagot ennék Elhiheti Édesanyám Rögtön jobban lennék. Kedves fiam nyugodt lehetsz Elmegyek még máma Remek sültet adok néked Délre vacsorára... A JAM BEEF CO. RAGYO­GÓ TISZTA HÚSÜZEME 1627 CHAMBERS STREETEN VAN TELEFON EX 4-8487. ÓHAZA! cipőmértékek Többek kérésére 'alább Is­mét közöljük az itteni és óhazai cipőmórteicek összehasonlítható táblázatát. Különösen most, a téli csomagküldések idején so­kan hasznát vehetik ennek a táblázatnak. Ohazai Itten, mérték: átérték 32-2 i 33 - 2l/z - 3 34 - 3 Mr f ^.35 — 4 - 4M. 36-5 l 37 - 5Vz c 38 — 6Mz 39 - 7 - 7V» 40-8 I 41 - 8 Mi - 9 42 - 9Mz 43 — '10 10 Ms 44 --11 44 - 11 Ms 12 46 - 12 Mb FIGYELEM! FIGYELEM!

Next

/
Thumbnails
Contents