Jersey Hiradó, 1959 (40. évfolyam, 20-48. szám)

1959-05-14 / 20. szám

JERSEY HÍRADÓ 1959 május 14. t**U: 1QSS A. GYULA plóbáno* Vasárnap: 7. 8:30, 9:36 ás órakor. ®to*pa«p: 6, 7, 8, ás 9 ét» Loc. ■átktimap: 6:30 ás 8 árakor.-------o------­GYÓNTATÁSOK ftsombaton: délután 4-tól 6 *, «É» 7?30-tól 9-ig. Hétköznap: rtrgge] a 9 órád *««nt mise.'előtt Első'-Péntek és Onnep előtti 7.tól 8-ig Shrinks Hemorrhoids Without Surgery Stops Itch—Relieves Pain For the first time science has found a new healing substance with the as­tonishing ability to shrink hemor­rhoids and to relieve pain — without aurgery. In case after case, while gently relieving pain, actual reduc­tion (shrinkage) took place. Most amazing of all — results were so thor­ough that sufferers made astonishing statements like “Piles have ceased to be a problem!” The secret is a new healing substance (Bio-Dyno*)—dis­covery of a world-famous research institute. This substance is now avail­able in suppository or ointment fovm called Preparation i/.* At all drag counters —money back gaazmnteth *® Súlyoz botegok gyóntatása amely Időben. SZÉNI ÓRA blinden pénteken ezt* 7:33- ~>r. Angol ée magyar.-----o-----­KERESZTELÉSEI Vasárnap a Hbäfraz amű aáee után, Cer&Bzfcsiásek előre bejelen­­«zéSk Keresztszülő csakis rendes, 4 kathcUko* télnőtt lehet MAKE YOUR PARTY A SUCCESS ! Now Available Ft» All Social Occasions The GREAT MARCO MAGICIAN-HYPNOTIST 240 Rlvington Street New York KIADÓ BÚTOROZOTT SZOBÁK Szép bútorozott szobák jutányosán kiadók 363 Hewitt Street alatt, Trentonban. Használja bank-pénztár ablakunkat a “DRIVE-IN” Colonial Branch SO. BROAD & HUDSON STS. fiókunknál GYORS! BIZTONSÁGOS! KÖNNYŰ! Most egyenesen odahajthat kocsijával a bankpénz­­taros ablakához a COLONIAL BRANCH fió­kunknál is, — a, már meglevő MERCER BRANCH hasonló kényelme mellett — és csekk-számlájára betételését, vagy pénzkivevé­­sét elintézheti igy. Megfelelő tetőzet óvja önt a rossz időjárástól is. Csak felhajt az ablakhoz, elintézi bankügyeit és tovább hajthat, sokkal hamarább, mint amennyi időbe az autó lepar­­kolása szokott kerülni. • Fiókosztályaink: BROAD & MARKET STS. BROAD & HUDSON STS. Mercer County's Oldest Trust Organization TRENTON TRUST COMPANY 28 WEST STATE BROAD a market •ROAD A HUDSON ESKÜVŐK Tiltott idők." és vasárnapok vételévél bármely napon. Vegyes házasságok csak a „ebánián köthetők. Esküvő belelendő négy bál­áz esküvő előtt. (•gyesi oktatás kötelező ■—o-----PUBLIC SCHOOL» GYERMEKEI üiáa-erkölcei okatátsa: Miitden hétfőn délután 3 óra ír a public elemi Iskolások. Winden pénteken délután 3 orkor a funior high sahoolo­­k részére. Az oktatások októi-*»i i-íől élű* 31-lg vannak GYÜTJ6SEE 4 hónap első vasárnaplán ■ ‘■Rsafüzéi Társulat "tHoVvál . w k*a 4 hónap első keddien P T gyűlés. 4 hónap első szerdáján: * Stephen's Catholic Club fűiéi. 4 hónap második vasámap­­*n: Szerit Név Társulati gyű A hónap második keddién: vomens Club gyűlés 4 hónap harmadik keddién: to Kongregáció gyűlés és. ^»(/Gillette Adjustable Razor 9 Settings for Superb Shaves! A Grand Shoe Repair Shop a magyarság szolgálatában, Mult heti számunkban mái bejelentettük, hogy Szénásy Lajos közbecsült honfitársunk átadta cipőjavitó üzletét Lacz­­mesternek, aki Grand Shoe ko János érdemes fiatal cipész- Repair néven azt tovább ve­zeti a 15 Grand Street alatt. Laczko János, aki trentonl születésű, a chambersburg ne gyedben nevelkedett és jófor­mán mindenki Ismeri őt. . Cipők javítása szavatolás mellett, a legjutányosabb ára­­minden bizonnyal vissza fog kon. Gyors és pontos kiszol­gálás, tegyen egy próbát és tőnnl Laczko János cipész mes­terhez VÁMMENTES KÁVÉ. KAKAÓ, TEA, SZÖVET, VÁSZON GYAPJÚ­­FONAL, CIPŐ, ÉPÍTŐANYAG, KERÉKPÁR. RÁDIÓ, HÁZTARTÁSI ÉS IPARCIKKEK MEGRENDELHETŐK MAGYARORSZÁG és CSEHSZLOVÁKIA területén élő címzettek részére. A csehszlovákiai TUZEX csomagok teljesen külömböznek a magyar IKK A csomagoktól MINDENFÉLE GYÓGYSZEREK IS RENDELHETŐK Árjegyzéket kívánatra küldünk: U. S. RELIEF PARCEL SERVICE, Inc. Phone: LEHIGH 5-3535 BRACK MIKLÓS, igazgató 245 East 80th St. new York 21. n. y. UJ CÍM BEJARAT A 2nd AVE.-róI KÖZLI. BÉKY ZOLTÁN PÜSPÖK IS ] EN 1 ISZ1 ELEI 1 : ANGOL NYELVŰ ISTENTISZTELET délelőtt 9 órakor. MAGYAR NYELVŰ ISTENTISZTELET délelőtt 10-kor. Gyülekezetünk tagjainak a megjelenésiét kérjük. UJKENYÉRI HÁLAADÁS alkalmából volt megtérítve tem­plomunkban a múlt vasárnap az Urnák Szent Asztala. Gyülekezetünk tagjai szép számmal éltek az Úrvacsorával. NT. PÉTER ANTAL a Miami, floridai egyház alapító lel­késze más elfoglaltsága miatt nem jelenhetett meg a múlt vasárnap. Értesítése szerint augusztus 16-án, vasárnaphoz egy hétre lesz közöt­tünk és fog prédikálni és ismertetni a miámi helyzetet. KEGYELETES IMÁDSÁGBAN emlékeztünk meg a múlt va­sárnap istentisztelet keretében a következő elhunyt testvéreinkről: Jenei Józseíné, Vadon Péter, Id. és Ifj. és Ede, Ács Károly és neje, Katócs Albert és József. Valamint Máté Sándor Beregujfaluban elhunyt test­vérünkről, aki a múlt hónapban hunyt el, akiben Bakreszy Miklósné testvérét gyászolja. Az elhunytak emléke legyen álditt. VARGA MIHÁLY testvérünket szállították be a St. Francis kórházba sullyos betegen. Ugyanott Fékszenek betegen Yáger Sándor és Kreamer Henry testvéreink-. Felgyógyulásukhoz Isten gyógyító sege­delmét kérjük. URVACSORAI SZENT~JEGYEKET ADTÁK: Lovas La­jos 10, Tamás Dánielné 5, Szekeres Jájrms 5, Papp Zoltánná 5. Hogyan lehet bejutni Amerikába? The German Hungarian Restaurant (a Német-Magyar Étterem) 306 Bayview Ave. Seaside Heights, N. J. azelőtt: THE BAY SIDE RESTAURANT ÖRÖMMEL JELENTI ÚJRANYITÁSÁT Naponta friss háziasán készült ételek, kü­lönlegességei halfélék, szárnyasok, karaj és felsál husrészek (Chops and Steaks) azon­kívül a hires óhazai étkek, mint: Bécsi sze­let, galuska, gulyás, savanyú káposzta és természetesen a mi hires sült kacsánk, alma rétes és sok-sok finom harapnivalónk. MINDEN NAP NYITVA. INGYEN PARKOLÁS. Nehez Amerikába bevando rolni, különöset! nehéz magyar embernek. De mégsem lehe tétlenség, és azért mindenki­nek, aki valamely rokonát k! szeretné hozatni, nagyon hasz­nos könyv az "Immigrants In tormation Book," amely mosi lelent meg. tíbbén a könyv ben könnyen áttekinthető is mertetést talál az olvasó a sok száz rendelkezésről, amelyek együttvéve min' s-^gesdrétke rités mereariwi a bevándorolni óhajtó szemébe. A tilalomfák és drótsövények vajmi kévéssé érdeklik a kívül állót; de ez o Könyv megmutatja a kerítésbe vágott ajtókat is, amelyeken á oe lehet lépni az amerikai ige retföldjóre. Különösen a kive felezésekről, az ugynevezer preferenciákról kell pontos tn tormáciot szereznie annak, ak' hozzátartozóját ki akarja ho zatnl. Ebben a könyvben hite les, pontos felvilágosítást tolói \ köny* szerzőt^ Charles L Cusumano, new yorki ügyvéd bevándorlási specialista. Megrendelhető ' dollárét' r kiadónál: Old Ka't'nful Pub Mr* tng C©., 12c William Str«» New York 7 N. Y KÉSZSÉGGEL AnnUiNK rend»» milyen íimrViwi hct «szükse kezesére ek>íiz«iauiknek bár gük van a mi tanácsainkra államunk egyik legna­gyobb húsüzeme Jos. Seiler ő Sons. Co. hús termékei minőségben utolérne tetlenek. Ezen huso-u készítésé­nél az üzem vezetősége a leg gondosabb körül-teklntéssel jár lanul meleg nyÓT sok gondol el. Szolgálatában állanak első zalékosak legyenek. Nagy gon­dot fordítanak a szezon tenné kekre. Tekintetben veszik as egyes évszakokat és ennek megfelelően készítik és hozzák forgalomba áruikat. A szokat­­rangu vegyész mérnökök és ügyelnek arra. hogy az üzen: és egészségügyi felügyelők akik a leglelkiismerétesebben termékei, úgy minőségi mint higéniai szempontból száz-szá­­zetőinek, mert minden igyeke más vásárló táboruk olyan zetük arra irányul, hogy hatat hústermékekkel lássa el, amely Ízletes és az egészségre hasi nos legyen. Ha még idáig nem élvezte c Jos. Seiler & Son* 1o. remek hústermékeit tegyen egy róhn vásárlást Hisszük üzletében megtalálja a los Seiler S Sons Co. cryártmá lartdó '’evő)í- lesr ezeknek -i íifi-nő ámíVnrrk Bids faster healing. For stubbon eases, get Extra Strength Zemo. FINOM ARUK UJ ÜZLET OLCSÓ ARAK No need to go anymore to down-town stores for fine lingerie and sportswear articles since the opening of JEAN FRATTO’S SMART SHOPPE 1026 SOUTH BROAD STREET Phone: EX 4-1305 We recommend highly this reasonably priced store to the entire Hungarian shopping public. KITŰNŐ MUNKA ALKALOM Angolul is beszélő, gyakorlattal bíró nő keres­tetik általános házi munkára. A ház minden modern felszereléssel van ellátva. A családban csak 2 felnőtt van, 5J/2 napi munka hetenként, naponta reggel 10-től este 7-ig. — Bővebb felvilágosítás az alanti számon EX 2-2428 Százezrek kedvenc könyve: ÉJSZAKA CAIROBAN . . CLAIRE KENNETH * világhírű regénye közkívánatra magyarul is megjelent ! Egészvászon kötésben, a nagy iráne legújabb neu) yorki fényképével: $3.60 Kapható minden magyar könyvüzletben. IS "IRON-HUNGRY BLOOD'" MAKING YOU ONLY "HALF" A WOMAN? Are You So Run-Down You Can't Give Your Husband and Family Real Companionship? Then Discover The Wonderful Blood-Strengthening Action of This Special Iron Tonic for Womenl How tragic when a woman feels Thus quickly help build rich, red So tired, so weak and run-down blood... to restore strength and she can’t be a real companion! energy so you feel fine again fast I Luckily, it’s often due to “Iron- Pinkham’s unique formula can Hungry Blood” (‘simple iron de­ficiency anemia). Then it’s need­less for those women to sufier such awful weariness. Now, a wonderful iron tonic can help relieve this condition... thus renew your vitality! It’s Lydia E. Pinkham’s Tablets, only also bring blessed relief from functionally-caused monthly cramps and “Hot Flashes” of change-of-life! No wonder so many women use Pinkham’s Tablets all through their lives! If “Iron-Hungry Blood” has left you weak and run-down — iron tonic made especially for only “half” a woman—get Pink­­women! Rich in iron, Pinkham’s ham’s Tablets from druggists Tablets start to strengthen Then see if you don’t soon feel Tron-Hungry Blood”ire one day! “all” woman again! FOR FEMALE AILMENTS! Doctors’ tests prove famous Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound (liquid) also brings quick relief from discomforts of monthly pain and change-of-life. KÉRSÜK előfizetőinket, lepjenek meg bennünket azzal, hog; juttassák el azt hozzánk ml midőn előfizetésük lejárt — né! előbb, hogy ne legyenek hátralékban, s bennünket is kisegítenek azzal, hogy pon­tosan eleget tesznek kérő nekünk is javunkra lesz! KPAPER-MATE használata nemcsak az írást, hanem a szerkesztést is megkönnyíti. A TRENTON ÉS KÖRNYÉKE MAGYARSÁGÁNAK — A LEGKEDVELTEBB TALÁLKOZÓHELYE — NEW YORK VÁROS MAGYAR NEGYEDÉBEN AZ ORSZÁGOSAN ISMERT ÉS PÁRTFOGOLT BUDAPEST ÉTTEREM ahal a legizletesebb ebédek és vacsorák kaphatók a legnagyobb választékban népszerű árakon Business Luncheon .................................................... $1.25 Vacsora ........................................................ S2.15-től feljebb A legpompásabb falatok melló a legkitűnőbb importált borokat és belföldi italokat szolgálnak fel. GYORSAN ÉS ELŐZÉKENYEN! HERSKOWITZ KÁLMÁN uj tulajdonos személyei és figyelmes irányításával. 1481 SECOND AVE. NEW YORK Asztal rezerválás: Telefon RH 4-9169 Gyönyörű helyiségei a boldog békevilág BUDAPESTI hangulatát varázsolja vissza. Tebát: ÖNMAGA ELLEN VÉTKEZIK AKI NEM HERSKOWJTZ-NÄL ÉTKEZIK! Zemo Great fér Minor Bums,Cuts Zemo, a doctor's formula, liquid or ointment, soothes, helps heal minor burns, cuts, bruises. Family antiseptic, eases itch at surface rashes, eczema, teen-age pimples, athlete’s foot. Stops scratching, sc aids faster healing. For stubborn £ * lv, wimucu aouy vuzieiueu. 1 Vidéki és külföldi megrendelések, money orderrel plusz i 5 certf költség, HUNGARIAN BOOK STORE J 1613 FIRST AVENUE NEW YORK, N. Y. I I Előjegyezhető a sajtó alatt lévő: “RANDEVÚ RÓMÁBAN” 1 es a 1 j “NEONFÉNY A NÍLUS FELETT” j

Next

/
Thumbnails
Contents