Jersey Hiradó, 1959 (40. évfolyam, 20-48. szám)

1959-05-14 / 20. szám

VoL XXXX. ért. No. 20. «im. Trenton, N. J.. 1959 május 14, EZ AZTÁN AMERIKA. Olvassuk, hogy haditengerészetünk repülő­terén Glenwievben egy óriási 80 tonnás teher­bírású emelő vasdaru szerkezetében egy kis madár család rakott fészket. Bob Mohr a daru kezelője felfedezte, hogy 1 6 lábnyira a földtől az acélrudak között lévő fészekben öt madár tojás lapul meg. Jelentette a fellebvalójának, azzal, hogy a vörösbegy mama nem akarja el­hagyni a fészkét és a daru olyan mozdulatokat végez melyek veszélyeztetik a fészek épségét. A munkában lévő hatalmas acél kolosszus len­dülete zúgása és dübörgése sem riasztotta el a madártanyát és igy félő, hogy a kikelt fiókák elpusztulnak. A parancsnok megkérdezte a bromfieldi állatkert madárszakértőjét el lehet-e másutt helyezni a fészket és a madarokat. A válasz az volt, hogy nem, mert akkor a kicsiket táp­láló szülők esetleg nem találnak rájuk és igy a fiókák éhen pusztulnának. Két hetet vesz igénybe mig a kis vörösbegyek elkezdenek re­pülni és erre az időre nem szabad életüket meg­zavarni. A repülőtér parancsnoka ezekután igy intézkedett, hogy a fészek alá hálót helyeznek el, hogy a daru mozgása közben esetleg kieső kis madarakat megmentse. “Két hétre felfüg­gesztjük a repülést és a darut csak kényszerítő szükség esetén használjuk.” Ezt mondta Pat E. Russell parancsnok és még megjegyezte, hogy együtt érzünk a madarakkal, hiszen ma­gunk is ilyen repülő fiuk vagyunk.” FIGYELEM MAGYAR TESTVÉREIM Ha automobilt akar venni, vagy becserélni, keresse fel azt az embert, aki szakértő és min­­denekfelett szavahihető. Bármilyen kocsi is le­gyen, itt megkaphatja, azonkívül komoly ösz­­szeget spórolhat meg. Lépjen érintkezésbe a népszerű TÓNI BÁCSIVAL, akivel lehet el­beszélgetni és nem kötelező a vásárlás. Ha komoly összeget akar megtakarítani, keresse fel bizalommal Tony Krainacker-t az alanti címen: Circle Motors Route 206, Bor­­dentown, N. J. Tel. AX 8-1 546 —— esti telefon: AX 8-2246 ugyancsak EX 3-5794. SZOMORÚ HÍR AZ ÓHAZÁBÓL Szomorú hírt hozott a posta az óhazából Péntek Miklósné böz­­becszlt honfitársnőinknek, melyben tudatták, hogy édes anyja Özv. Ujváry Györgyné Tasnád, Szilágy megyében 1959 június havában elhunyt. Az ólhazában gyászolja fia: Ujváry Miklós és családja, valamint leánya: Péntek Miklósné és családja Trentonban. AMERIKAI BEVÁNDORLÓ MUZEUM A szabad és demokratikus amerikai dolgozók sokmilliói élvezik az ide bevándoroltak munkáinak gyümölcsét1. Samuel Gampers és munkásvezér társai — akik kivétel nélkül beván­doroltak — már igen régen felvetették a gondolatot, egy léte­sítendő bevándorló muzem alapításához. Végre elérkezett az idő, hogy ezen régi terv megvalósuljon és a muzeum létre. Jöjjön, amely a tervek szerint a I Szabadságszobor talapzatában fog elhelyezést nyerni. Abban megörökítést fog nyerni az 1848-as magyar szabadságharc, Kossuth Lajos bálványával együtt és azon magyarok ezreinekk nevei, akik fizikai, vagy szellemi munkájukkal segítettek megteremteni a mai gazdag Amerikát, ebben a mezeumban megörökítést nyernek. Ame­rikai magyarok pedig, akik a tudomány, művészet, közélet, ez az ország adott, hogy megörökítve legyen a magyar név zene vagy ujságirás terén kitűnő nevet szereztek maguknak, ugyancsak helyet kapnak a múzeumban. így PULITZER JÓ­ZSEF, aki a gyűjtést megindította a Szabadságszoborra, KO­VÁCS MIHÁLY ezredes-Washington hős katonája, SZENT­­GYÖRGYI ALBERT, a Nobel dijas magyar professzor, REINER, DORATI és ORMÁNDY világhíres karmesterek, stb. A mu­­» zeumban egy 700 személyes hangversenyterem is lesz, amely­ben nemzeti ünnepeket, igy a magyar március 15-ét, augusztus 20-át fogják megünnepelni. Felkérjük olvasóinkat, hogy tetszés szerinti összeggel já­­.raljanak hozzá a muzeum létesítéséhez. Akik 10 dollárt, vagy többet ajánlanak fel, azok "muzeumépitő" okmányt kapnak. Adományok küldendők: AMERICAN MUSEUM OF IMMIGRA­TION, Statue of liberty, New York, N. Y. cimre. Most, amikor az egész világ felfigyelt népünkre és az althoni felkelés világhírű örök hősökké avatta magyar testvé­reinket, különösen fontos hogy a létesítendő bevándorló mu­zeum alapításában megfelelően képviselve legyünk. Minde­nünket, amink ma ebben a szabad országban van, Ameriká­nak köszönhetünk, adjunk tehát szívesen ebből, amit nekünk a bevándorlók múzeuméban. This newspaper is owned, managed and produced in our own printing plant in Trenton, New Jersey« H U N G A R I AN-AMERICAN WEEKL Y ^S“.\V,V Kl'JT sl'árj.T.é (^"dAY^MIKLOS OFFICIAL PROW of the HuwTM, Somiig7Veto, miélelmif.d püJuiZi CM.-Előftzetén ára egy érre $1.30, Cantdába 6» Európába $3.00. — Telephon»: 3-4910. Szerkesztőiéi és kiadóhivatal: 27 Hancock At*., Trenton. WL * CSÚNYÁK ELŐNYBEN. Véletlenül a kezünkbe akadt egy amerikai divatlap, melyben olvassuk, hogy egy new yorki női divat áruház öreg üzletvezetőjének az az ötlete támadt, hogy egyszer már a csúnya nőkre is kellene gondolni. És miután rájött, hogy egy jóformáju női kalap a legcsunyább arcot is megszépíti, tehát uj kalaptipust kreált kimondottan csúnya nők számára. Igen ám, de ezt a kreációt csak úgy lőhetne népszerűsíteni, ha azokat csúnya eladó lányok mutatnák be a vevőknek. Ezért hirdetést tett közé a legna­gyobb napilapban, hogy kimondottan csúnya próbakisasszonyokat keres napi I 0 dollár fize­téssel. Miután erre a hirdetésre a kutya se jelentkezett, a következő hirdetésre már 20, 30, 50 majd 100 dollár napi fizetést Ígért, de eredménytelenül. Ez a naiv női kalapos alapos tévedésben volt, amikor azt hitte, hogy bármi­lyen magas fizetéssel képes lesz olyan nőt ta­lálni, aki a nagy nyilvánosság előtt önként be­váltaná, hogy — csúnya. Ennek a vén masa­­módnak mesemód gyenge fogalma van a női nemmel szemben, ha ilyen képtelen ötlete tá­madhatott. “AZ ÉLET AMERIKÁBAN” Ez a 96 oldalas munka az amerikai viszo­nyokat és intézményeket könnyen érthetően, magyar nyelven ismerteti, sokezer olyan tényt összefoglalva, amelyeknek ismerete szükséges ahhoz, hogy a bevár^orló megértse és meg­szokja az amerikai életmódot és otthonosan érezze magát Amerikában. Hivatalos és nem hivatalos körök, igen hasznosnak trtják a könyvet, amelynek máso­dik kiadása nemrégen jelent meg. A Common Council for American Unity, 20 West 40 St., New York 18, N. Y. adja ki a könyvet, amely magyar nyelven is megren­delhető 50 cent levélbélyeg ellenében. Huszon­öt példány vételénél 30 százalék engedményt kap a vevő és sok magyar szervezet vette meg már a munkát tagjai számára. Hogy keresztmetszetet adjunk a könyvecs­ke tartalmáról, idézzük a Tárgymutatóját “A” betű alatt: “Adók, Aggkoruak nyugdija, Al­kotmány, Állami kormányzás, Álláskeresés, Állásközvetítők, Amerika felfedezése, Ameri­kai Forradalom, Amerikai közszellem, Ameri­kai Magyar Szövetség, Angol tanfolyamok, Ápolónők, Apróhirdetések, Árverések, Ásvá­nyi kincsek, Autom.obilbiztositás, Automobil engedélyszám és Automobilellenőrzés,” stb. Common Council. CHARLES’ SERVICE STATION a magyarság szolgálatában A közelmúlt hetek folyamán egy újabb ma­gyar benzintöltő állomással gyarapodtunk — ugyanis a 2 Rusling Street alatt, a South Clinton és Whittaker Avenue keresztezésénél levő ben­zintöltő állomást — mely egy idő óta zárva volt — Andrásy Károly közbecsült honfitársunk nyitotta meg és CHARLES’ SERVICE STATION néven vezeti alapos szakértelemmel, ahol a Flying A Service produktumok kapha­tók, azonkívül teljes jármű kiszolgálás, mint kocsik zsirozása, gumik javítása, kocsi mosás, gumi kerekek, batériák és egyébb alkatrészek árusítása. — Andrássy honfitársunk ezúton is baráti szeretettel kéri a magyarság pártfogását. FELHÍVÁS A WILLIAM penn FRATERNÁLIS EGYESÜLET TAGJAIHOZ Ezúton értesítjük tagtársainkat, hogy az Egyesület trentoni fiókja a nyári hónapokban gyűlést nem fog tartani. Legközelebbi fiók-gyülésün­­ket szeptember 20-án fogjuk tartani a szokásos időben. Tagtársi tisztelettel, A VEZETŐSÉG. Social Security Administration A Társadalombiztosító Hivatal több mint 400,000 embernek kí­vánja értésére adni, hogy a Social Security Törvény 1958-i módosításai alapján, illetmények járnak nekik, Rubenn R. Blane kerületi igazgató szerint, a Hivatal trentoni fiókjánál. Sokan ezek között nem is tudják, hogy aggkori, túlélési vagy rokkantsági nyugdijak egyike jár nekik. Vagy nem tudják, hogy a helyi Social Security Hivatalnál kérvényt kelll benyújtanák aihlhoz, hogy havi járandóságaikat megkapják. Körülbelül 180,000 olyan személy van, aki eltartott hozzátar­tozója valakinék, aki rokkantsági nyugdijat húz. Október elején ez a 180.000 ember kártyát kapott, amely ismertette a törvény módosítást, amely több jövedelmet jelent a családjára nézve. A kártya szerint, ha a rokkantnak 18 éven aluli, vagy olyan gyermeke vám, aki már 18 éves kora előtt is rokkant volt, ennek a gyermeknek külön jövedelem jár, sőt még az anyjának is, ha a gyermek az ő gondozása alatt áll. Ha gyermek nincs, a 62 éven felüli feleségnek jár nyugdíj. De abhoz, hogy ezt a havi járulék többletet kiutalják, a Social Security Hivatalban kérvényt kel kiállítani. A Hivatal szerint, sokezer másféle személy is van, aki mostantól kezdve havi járulékot kaphatna, de nem tud róla. Van például vagy 60.000 idősebb férfi és nő az országban, akiket elhunyt gyermekük tartott el, de az öregeknek, a régebbi szabályok szerint, nem volt joguk nyugdíjra, mert elhunyt gyermekük házastársat vagy gyermeket is hagyott hátra, akiket életében eltartott. Ez idősebb emberek között bizonyára olyanok is akadnak, akiket kérvényükkel elutasítottak a múltban. Az uj törvény értelmében ezek, vagy olyanok, akik nem is kérelmezték eddig, 1958 szeptemberétől kezdve havi járadékot kap­hatnak, ha ennek az újságcikknek alapján, benyújtják kérelmüket a Social Security Hivatalnál. De itt következik még egy további jegyzék arról, hogy kik és mennyien részesülhetnek most nyugdíjban, akik a módosítások előtt, erre nem voltak jogosítva: 1. Rokkantak, akik öt évnél hosszabb ideig fizettek social security adót, de eddig nem kaphattak nyugdijat, mert a régi törvény azt is megkövetelte, hogy rokkantságuk beállta előtti utolsó három évből, legalább másfél évet munkában töltsenek. Az uj törvény is megköveteli az ötévi biztosítást, de elengedi azt a követelményt, hogy az utolsó 3 évben is dolgozzék az, aki rokkanttá lett. (Ez a kedvezmény vagy 35.000 ötvenen felüli rokkantnak ad jogot a nyugdijra és további 15.000 rokkant, akii még nem érte el az 50-ik évet, fog kapni nyug­dijat, ha betölti 50-ik életévét, mert számláját “megrögzitik”. (His earning records will be frozen.) 2. Nyugalomba,vonult rokkant vagy elhunyt munkás munkaképtelen gyermekei, anélkül, hogy be kellene bizonyitamok, hogy szülőjük el­tartotta őket. Ez természetesen csak 18 éven aluli gyermekekre vo iratkozik, vagy olyanokra, ákiik 18 éves koruk előtt is munkaképtelenek voltak. 3. Olyan rokkantak, kiknek nyugdija nem volt folyósítható vagy cssak leszállított összegben, mert munkás-baleseti kártérítést (workmen’s compensation) vagy a szövetséges kormánytól munkaképtelenségi járu­lékot kaptak. Ez utóbbi két kártalanítási összeget nem fogják ezentúl a Social Security nyugdíjból levonni. Akik tehát nem kértek rokkantsági nyugdijat a Social Security Hivataltól, mert úgy gondolták, hogy ez nem jár nekik, most nyújtsák be kérvényüket. 4. Ha a rokkant munkás most nyugdijat kér, 12 hónapra vissza­menőleg is megkaphatja ezt, ha azokban is munkaképtelen volt. Akik azonban már kérték rokkantsági nyugdijat (kb. 40,000-en) ne folya­­modjainak mégegyszer! Akik már hosszabb ideje munkaképtelenek, használják fel az 958. junius 30 és 1961 junius 30 közötti időt arra, hogy társadalmi biztosítási számlájuk megrrögzitését kérjék. (Have their social security records frozen), attól az időponttól kezdve, amikor a törvényben meg­követelt előírásoknak megfeleltek,, esetleg 1941 októberéig visszamenően is. (Körülbelül 30,000 ötven éven felüli ember kaphat azonnal rok­iTaaa Tgdl]at 6 vissz" rendelkezi ás folytán és körülbelül 15.000 ember, aki még nem érte el az 50-ik évét, megrögzitheti szám­láját, ama azt jélenti, hogy a megrögzítés előtt szerzett jogai|t nem veszti el, még ha azután semmit sem keresne. 6. Körülbelül 5,000 személyt érintenek azok a módosítások, ame­lyek az eltartottak és túlélőknek járó illetményekre vonatkoznak. Ilyen pl. az a módosítás, hogy ez utóbbi két csoporthoz tartozóknak azután is jár nyugdíj, ha esetleg házasságot kötötték; az elhunyt munkás élete utol so evében Örökbefogadott gyermekének is folyósitanak havi illet­ményeket es a vvissziavonultnak az utolsó három évben örökbefogadott gyermeker is kapnak segélyt. Nyugdíjért vagy egyéb járulékokért a Social Security Administra­­lion 3ö4 fiókjának bármelyikéhez bizalommal fordulhatunk. FLORIDÁBA UTAZÓK FIGYELEM Ezúton is felhívjuk mindazok figyelmét, akik automobillal a közeljövőben Miami, Flo­ridába fognak menni, utast kaphatnak. Bőveb­bet a kiadóhivatalban, 27 Hancock Street Trenton, New Jersey. KERESTETÉS é Keresem vejemet és leányomat: Frank Caloria és neje, szül. Buczuy Matildot, volt trentoni, jelenleg floridai lakosok. Szives vá­laszokat kérek erre a cimre: Buczuy György Jersey Híradó kiadóhivatalába, 27 Hancock St., Trenton 10, N. J.

Next

/
Thumbnails
Contents