Jersey Hiradó, 1958 (39. évfolyam, 1-11. szám)

1958-01-02 / 1. szám

jersey híhado 1958 január 2. FEDERAL SECURITY AGENCY SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION BRACK - U.S. RELIEF PARCEL SERVICE t '?.il KISS A. GYULA plébárioí SZENT MISÉ» »aiáraap: 7, 8:oj 9:30 ©* É:30 órakor. ünnepnap! 6 7, 8, és 9 óra­íí*or Hétköznap: 6:30 ss 8 érakot-----o----­GYÓNTATÁSOD Szombaton: délután 4-tói ö «< est© 7:30-tól 9-ig Hétköznap: reggs! a 8 órai -went mise.’előtt. Első Péntek és Ünnep előtt: .«»«»te 7-tól 8-ig Súlyos betegek gyóntatása «irmely időben. ——o---­SZENT ÓRA Minden pénteken est* ?’30 kor Angol és magyar A Társadalombiztosító Törvény Újításai az Aggkorusk és Túlélők Érdekében Az alábbi cikk a Társadalombiztosító Törvény újításairól irt cikk­sorozat egy része. Őrizzük meg es olvastassuk el családunk minden egyes tagjával, metr ez a biztosítás rájuk nézve is fontos. Még rész­letesebb felvilágosítást a Társadalombiztosító Hivatal (Social Security Administration) legközelebbi fiókja ingyen ad. Az önálló foglalkozásúak is biztosítva vannak. keresztelései Vasárnap a 10:30-0» »rent *»ise utóm. Keresztelések előre hete!»n ís-ndők. Keresztszülő asakls rendes katholtkus teinptt lehét ESKÜVŐK 'Tiltott idők" és vasárnapok-- vételével bármely napon. Vegyes házasságok csak a »tébánlán köthetők. Esküvő belelendő négy hét - az esküvő előtt '•gyesi oktatás kötele?“-----o----— ?UBLTC SCHOOL’ GYERMEKEK jiQd-erkölcsi okatatsa Mir .den hétfőn délután 3 óra ttot a public elemi iskolások. Minden pénteken délután 3 j. mtor a junior high schoolo­­j» i. restere. Az oktatások oktébei i-tői. ■ árut- 31-ig vanmnc Helps Heal MGleai fahySkin Rash! Zemo—liquid or ointment—a doc­tor’s antiseptic, promptly relieves itching, stops scratching and so helps heal and clear surface skin rashes. Buy Extra »— Strength Zemo for ill fig stubborn cases %/aJUSL\/ MINDENNEMŰ MAGYAR NYOMTATVÁNYT SZAKÉRTELEMMEL készít el TECHNICAL PRESS GERENDAY TESTVÉREK tulajdonosok GYŰLÉSEK ■ a nőnap első vasárnapján, ítossahizéi Társulat "ti tok veti cma. A hónap első keddién: F T /. gyűlés. A hónap első szerdáján: Stephen's Catholic Club « yülés. A hónap második vasárnap­én: Szent Név Társulati gyű- A hónap második keddjén: Vomens Club gyűlés. A hónap harmadik keddjén: tb. Kongregáció gyülé». tí?«. 27 HANCOCK AVENUE I Telefon: EXport 3-4910 | Trenton, N. J. t ____ t A Társadalombiztosító Tör­vény 195 -es módosításai, a melyek 195 január 1-én lép­tek életbe, további 10 millió emberre terjesztették ki az aggkoruak és hátrahagyattak­­ról való gondoskodást. Az ön­álló foglalkozásúak legna­gyobbrészt ide tartozik, vala­mint az állandóan alkalmazott háztartási mezőgazdasági mun kasok, az iskolák, kórházak, egyházak és más nem nyere­ségre alakult vállalatok leg­több tisztviselője. Ez a cik­künk az önállóak társadalmi biztosításával foglalkozik. Az alant felsoroltakat kivé­ve,a be nem jegyzett üzletek és vállalatok . tulajdonosaira és. társtulajdonosaira is kiter­jesztették a társadalombiztosí­tást, ha az adóévben legalább 400 dollárt tisztán kerestek, A kivételek a következők: 1. Földlmivélők. : 2. Lelkészek. 3. Közhivatalnokok. - 4. Orvo­sok., .szemészek, gyógyászok fogorvosok, állatorvosok, épí­tészek, mérnökök; okleveles vagy állami és városi könyv­­szakértők, ha kizárólag ezzel foglalkoznak, Christian Science oktatók, ‘emetkezési vállalko­zók. Az önálló emberek is köte­lesek társadalmi biztositói kár­tyát és számot kérni a Társa­dalombiztosító Hivatal legkö­zelebbi fiókjától. Ahol fiók nincs, a postahivataltól kell űrlapot beszerezni. Ha önálló vállalkozók vol­tunk és 65 éves korunk utáriy visszavonulunk, ugyanolyan* illetmények járnak nekünk! mint az alkalmazottaknak Aid önálló emberek munkától va-i ló visszavonulása a törvény külön szabályai szerint birál­­tatik el. Visszavonultnak tekin­tik az üzletembert sokszor ak­kor is, ha munkát vágsz, de nem eleget ahoz, hogy eltartsa magát. Részletesebb- íelvilágo­sitást erre nézve a Társada­lombiztosító Hivatal legköze­lebbi fiókjától kaphatunk. Keresetünk összegét jövedelmi adó vallomásunkban kell megadni. Az önálló ember nem köte­les évnegyedenként jelentést tenni. Csak egyszer • évente, a jövedelmi adó vallomásával egyidejűleg kell társadalom­­biztosító' adó alá eső kerese­tét megadni és az adót leróni. Az önálló emberekre nézve az elslő jelentést tehát csak 1952 március 15 körül esedékes. 195 január 1-től kezdve az évi 3,600 dollárig terjedő ke­reset adó alá esik, akár fize­tés, akár vállalkozói jövede­lem címen jutottunk hozzá. Az. olyan ember, akinek' fix fize­tése ; és. vállalkozói jövedelme van, a, fizetése után esedékes társadalmi biztositó adót a szokásos módon fizeti. Vállal­kozói jövedelmének, azonban csak azon része után tizet tár­sadalombiztosító adót, amely a; fizetését évi .3,600 dollárra kiegészíti. Az önálló ember 2 és, negyed . százalékot. tizet j ö­­vedelme után társadalombizto­sításért, tehát másfélszer any­­nyit, mintha alkalmazott vol­na, de csak a háromnegyed részét annak, amit az alkal­mazó és alkalmazott együtt­véve lerónaK. POLL THE PLUG m STOMACH UPSET without interrupting sleep or work! t-When constipation sours your ■ Ts.mavti, you reel logy, neaaacliy. Taken at bedtime, Black-Draught* is “timed” to relieve constipation first thing in morning — without harsh griping or urgency! This amazing “overnight” laxative helps sweeten sour stomach too. Then life looks sunny again! Made from pure vegetable herbs, thorough but gentle. Get Black-Draught. *In Powder or Granulated -form ... and now In new, easy-to-take Tablets, too. RBTfWWtffytWM When constipation sours •aéMiÜBltfli'Miin young digestions, get Syrup of Black-Draught. Tastes honey-sweet! Vámmentes Kávé, kakaó, tea, nylon harisnya, szövet, vászon, cipő, rádió, kerékpár, cigaretta és egyébb cikkeknek a buda­pesti raktárból való leszállítására felveszünk és 24 órán I belül továbbítunk megrendeléseket. GYÓGYSZEREK mérsékelt áron svájci és londoni gyógyszerházunkból. Az IKKA csomagok küldése jelenleg a legjobb módja óhazai szeretteinek segítésére! Árjegyzéket, tudnivalókat kívánatra küldünk ! U. S. RELIEF 1 PARCEL SERVICE, INC. 315 East 79th St. New York 21, N. Y. Phone: LEHIGH 5-3535 BRACK. - U.S. RELIEF PARCEL SERVICE L I C H TMÄF S HOME MADE PASTRIES and STRUDELS The Only and Original iin New York @ ÓHAZAI módra készült cukrász-sütemények,. mindenféle rétesek, torták, kuglófok, "Danish", és kávósütemónyek. Lakodalmakra, bankettekre és piknikekre,, keresztelőkre,: barmitzvókra HÁZHOZ szállítunk Telefon-rendelésre New York egész területén. és, vidékre is. 561 AMSTERDAM AVE. NEW YORK 24. N. Y. a West 87-íh Street sarkári Telefon: TRafalgar 3-2373 y MRS. HERBST 1437 Third Avenue New York Gity a 81 és 82 uccák között Telefon BU 8-0650 VALÓDI ÓHAZA! CUKRASZKÜ LÖN LÉC ESSÉGEK ITT KÉSZÜLNEK A LEGFINOMABB SÜTEMÉNYEK RÉTESEK ÉS TORTÁK. Egy Próba vásárlással erről mecrcnafcődés szerezhető! WASHINGTON TORONTO MAKE New Jersey Chapter National Society for Crippled Children Jind Adolfs r YOUR PARTY A SUCCESS ! Now Available For All Social Occasions The GREAT MARCO MAGICIAN-HYPNOTIST 240 Rivington Street New York A MAGYAR KÖNYV A közeledő karácsonyi ünnepekre a legszebb s legolcsóbb ajándék szeretteinek Itteni boldogulásának az alapja szak- és nyelvkönyvek és szótárak. Óriási raktárunkon minden .igényt kielégítünk, forduljon bizalommal Amerika legnagyobb magyar könyvesboltjához Hungarian ííook Store Si Service 1613 FIRST A VE. Tel. LE 5-0331 NEW YORK 28, N.Y. Megjelent a nagyon várt ORSZÁGH-ENG-HUNG. DICTIONARY ............................................ .................. $12.50 Első és hiteles Szency-Tanuljunk gyorsan angolul $ 2.50 Ha bejön New Yorkba keresse meg üzletünket. Ingyen katalógus. Szalon cukorkák — csokoládé — karácsonyfa díszek — krumpli cukor — mák — dió — mandula frissen darálva, hús- dió és mák darálók jutányos áron. Magyaros gyúródeszkák. HIRES DOZZI SZALÁMI DUDAPESTI MAGYAR LIBAMÁJ Hunyadi János ásványvíz Pergetett Zita-akácméz Uj édes mák, darálva, szitálva Csokoládék, Candyk Szegedi paprika Mák, dió és mandula darálva Mézeskalácsok Italizesitők Likőrös csokoládék Lekvárok és Hecsedli stb Liptói túró (juhtúró) Rudas vanília Hímzett női blúzok és szegedi papucsok jutányos áron. A legújabb magyar szakácsikönyv: Budapesti Ínyencmester (1955-ben jelent meg) ára csak . . .............. $5.50 AMERIKAI NYELVMESTER ........................ $2.50 ANGOL-MAGYAR ÉS MAGYAR-ANGOL nagy szó­tár (22,000 szó, magyar kiejtéssel) ..............• $5.00 Magyar-Angol zsebszótár ...................................... $1.50 Magyar játékkártyák és az összes magyar hanglemezek Budapestről most érkezett lemezek árjegyzékét ingyen küldjük. Kérjen általános árjegyzékei, ingyen küldjük! Vigyázzon a címre: Postaköltség a vevőt terheli, 3 dolláron felüli rendeléseket bárhová szállítunk -HL ROTH & SONS Importers 1577 FIRST AVENUE NEW YORK 23, N. Y. (82nd Street sarok) Telephone: REgent 4-1110 Hallgassa a WBNX (1380 hullámhosszon) rádióműsorunkat minden vasárnap délután ! 2 :3 0-tól TRENTONIAK FIGYELMÉBE. jyjmdenféle finom hentesáru különlegességek jy^agyárosán elkészítve JfyJindenkor frissen kapható MERTL JÓZSEF hentes üzletében NEW YORK VÁROS MAGYAR NEGYEDÉBEN 1508 Second Ave. 78—79 uccák között SONKÁT—KOLBÁSZT—SZALÁMIT ÍZES HURKÁT, HÚSOKAT Mindenből a legjobbat Csak itt lehet találni aaKOTBBBMfc I A TRENTON ÉS KÖRNYÉKE MAGYARSÁGÁNAK — A LEGKEDVELTEBB TALÁLKOZÓHELYE — NEW YORK VÁROS MAGYAR NEGYEDÉBEN AZ ORSZÁGOSAN ISMERT ÉS PÁRTFOGOLT BUDAPEST ÉTTEREM ahal a legízletesebb ebédek és vacsorák kaphatók a legnagyobb választékban népszerű árakon Business Luncheon ............................................... .... $1.25 Vacsora ..................................... ................ $2.15-től feljebb A legpompásabb faiatok mellé a legkitűnőbb importált borokat és belföldi italokat szolgálnak fel. GYORSAN ÉS ELŐZÉKENYEN! HERSKOWITZ KÁLMÁN uj tulajdonos személyes és figyelmes irányításával. 1481 SECOND ÄVE. NEW YORK Asztal rezerválás: Telefon RH 4-9169 Gyönyörű helyiségei a boldog békevilág BUDAPESTI hangulatát varázsolja vissza. Tehát: ÖNMAGA ELLEN VÉTKEZIK AKI NEM HERSKOWITZ-NÁL ÉTKEZIK! HARCOLJUNK A POLÍO ELLEN — nyissuk meg szivünket és zsebünket! Közli: BÉKY ZOLTÁN főesperes. ISTENTISZTELETI SORREND Magyar nyelvű istentisztele délelőtt 9:30-kor. Angol nyelvű istentisztele délelőtt 11 órakor. Vasárnapi iskola délelőtt IC órakor. Gyülekezetünk tagjainak c megjelenését kérjük. PÉNZÁTUTALÁS f Legolcsóbban! Leggyorsabban! lj FORINT 500 ............. $18.50 Cseh korona 500 , $32.00 FORINT 1000 ............$36.00 Cseh korona 1000 ..........$63.00 TRANSGLOBUS AGENCY P. O. Box 8686 Washington 11, D. C. LONDON NEW YORK TORONTO VÁMMENTES TÉLI CIPŐK “Himalaya-Női” melegen bélelt magasszáru cipő ... $16.00 “Himalaya-Férfi” melegen bélelt magasszáru cipő... 17.50 “Gumicsizma” duplaerős, női . ............................;.. 17.50 “Gumicsizma” duplaerős, férfi ......... 18.50 “Mary” fekete prémmel bélelt városi szabású, magasszáru női cipő ................................................. 18.50 “Anni” bárányprémmel bélelt sport szabású magasszáru női cipő ................................................. 18.50 “Betty” prémmel bélelt, luxus kivitelű, magasszáru női cipő.................................................. 24.00 GY ŐGY SZERKULDÉS Románia kivételével egész Európába. — Minden gyógyszerre árajánlatot adunk. BANKJEGYEK Forint 100 .................' ..$2.80 Cseh korona'100 ..........$4.00 Lei ..............................4.20 Ostmark ......................... 6.00 VÁMMENTESITÖ JEGYEK ÉLELMISZERCSOMAGOK Trasisglobus Export 15QA Sífrown ÍVPXTTP /c __oo a \ műi ír vrttrrr 40 u V.

Next

/
Thumbnails
Contents