Jersey Hiradó, 1958 (39. évfolyam, 1-11. szám)

1958-01-02 / 1. szám

Vol. XXXIX. évi., No. I. szóm. Trenton, N. J., 1958 január 2. GÖR Bib Í 0 If 0 i^LÚKÁCs' ERNC This newspaper is owned, managed and produced in our own printing plant in Trenton, New Jerse? SZEMÉTBE DOBOTT PÉNZ ÉS LGYÉBB HISTÓRIÁK. Mrs. Rosalie Moral harlemi hölgy 5600. dollárt egy papír­zacskóba helyezett, hogy azt a bankba vigye. Közben figyelte a szmétgyüjtő kocsi érkezését, melybe az összegyűlt szemetet akarta bedobni, de a szemét közé egy hirtelen mozdulattal a pénzes zacskót is bedobta. Csak amikor a szemetes ; kocsi már elrobogott, akkor vette észre, hogy a pénzkötege is éhünk Erre eszeveszetten ■ szalcrv - a köztisztasági autónak, me­lyet másfél órai hajsza aiun utóiért. Nyomban elmagyarázta a helyzetet és a két "szemét ember” a kocsi egész tartalmát az uccára öntötte és abban addig addig kapirgáltak mig a pénzes, zacskó előkerült. A hölgy boldogan rebegett hálát a derék fiuknak, de a becsülettes megtalálónak kijáró jutalom helyett csak "I am sorry, de nem szoríthatom meg a kezüket, mert azok a kapirgálástól piszkosak lettek.” Ezek után azt kérdem én szeretettel, hogy vájjon ki piszkos, a két garbics ember, akik a pénzt előkeritették avagy Mrs. Morál, ami er­kölcsöt jelent, de nem a jelen esetben-.. SUNYI KUTYA ELŐKERÜLT. Erről az esetről jutott eszembe egy dúsgazdag magyar mág­nás esete a Sunyi nevű buldog kutyájával. Ez a buldogtalan J pedigrés kutya boldog gazdája pesti házából valahogy isme- j rétién helyre kutyagolt. A gróf és nagyszámú személyzete az j egész környéket tűvé tette anélkül, hogy Sunyi előkerült volna. : Végül újsághirdetés utján "meglepő jutalmat” Ígért a ! kutya 'becsületes megtalálójának. Egy szép napon aztán egy j felkötött kezű öreg munkás jelentkezett a grófnál ép kezével pórázon vezetve 'az alaposan kiéhezett ebet. A szegény ember elmondta, hogy a ligetben üldögélve minden előzetes bejelentés nélkül a jobbkezét az eb megharapta, ezáltal persze a bal­kezéből jobb (kéz lett méllyel a hirdetett "meglepő jutalom” re­ményében átnyújtotta a kis kutyát a "nagykutyanak.1 A gróf örömében az inasa nevét kiabálta s mikor az előkerült igy szólt hozzá; — "János kehiek légy szives ennek dehek em­bernek én helyettem bahátságosan megszohltani a kezét, az­után a Sunyinak okvetlen mosd ki a száját, rneht, amint látod ?nnek a jóembernek a kezeügyébe hahapott". A becsületes megtaláló ilyenformán tényleg, meglepő jutalomban része­sült. .. H U N G A R I A N - A M E R I C A N W R F K I V ■??;cT‘*,vo" *, so- - * ' ubliahfcd m t ry T Mrgjc lenik minden coütft rtSIcOn hrr,., , ,————----------------------------------------------;----------------------—— --------------------------------- v n rPRFMnAV r>. S*erlc-«.« GERENDAV MIKLÖ5 ---! ' 1 OR^AN of the Hur.s gr um 7 irr,'" Edt,orlai ,nd pubh,tins OH--' Eiőfizeté.i ára egy évre »1.50. Coo ,Sába á. Európába *3 00. — Telephone, J-4VI0 Starkeaztóaég é. kiadóhivatal 11 Hancock A»e . Trentoa, * i INGYENES ANGOL MAGYAR SZÓTÁR MENEKÜLT TESTVÉREINKNEK. MEGINT EGY SZEMETES ESETE. Herman Mulder 39 éves dhicagói szemetes embber ellen «ázasságiörés cimen válópert indított a kedves felesége őnagy­­sága. A biróság egyelőre a per eldőltéig havi 1300 dollár nő és gyermektartásra Ítélte, az asszony azonkívül férje vagyo­nának a felét vagyis egymillió dollárt követel. A szemetesnek öt darab Cadillac kocsija is van igy a nő ezeknek is követeli a felét. A bíróságnak nem okoz gondot a millió dollár megítélése, eltebben nagy gondot okoz az öt Cadillac kocsi igazságos elfelezése. Nekem pedig az okoz gon­dot, hogy egy szemetes ember "mibul" fizet havi 1300 dolcsikat és egymilliós végkielégítést és "mibul” tellett neki öt Gadillac kocsira...? POKOLLÁ VÁLTOZOTT MENYORSZÁG. Müncheni tudósítónk jelenti, hogy az ottani katonai biróság ■10 évi kényszer niteftkára Ítélte Elmer -Newton nevű scnM.-ikcr. katonát, aki jókedvében egy kézi gránátot dobott a "Meny­­ország" nevű mulatóba. A hevesvérű fiú kihalgatásakor azzal védekezett1, hogy "egy német frájla nem akart neki engedel­meskedni." Az eldobott gránát felrobbant és a mulató közönségből I9-en súlyosan megsérültek köztük számos amerikai katona is. A hevesvérű fiúnak semmi köze nincs Hevesihez, mert Michi­­ganba valósi. De ettől eltekintve, ha a kislány nem akarta a szerelmét viszonozni másképen is ''kibabrálhatott" volna vele. Nem kellett volna a menyországot pokollá változtatni. —o— | "ÚGY SZÉP AZ ÉLET HA ZAJLIK..." Ezek után egy -pár mulatságos esetről is szeretnék a nyájas olvasónak beszámolni melyeket a lapok hirei közül böngésztem ki. j SANTA MONICA CÄL. Mrs. Doris Camess elvált a mérsékelten kedves férjétől, mert az ura, aki éjszakai síliften dolgozott, minden este előírta neki, hogy melyik TV programot szabad hallgatnia. Arról j azonban a krónika nem tesz emlitést, hogy Doris asszonyt vajn ki ellenőrizte, hogy kit lásson és mit halljon. SPRINGFIELD, O. Mrs. Rosa Apone egy 'apróhirdetést tett közé a helyi la­pokban. "Vállalom gyermekek gondozását minden nap és a nap minden órájában. Gyakorlatom nincsen, m-egbizhatatlan vagyok és ‘brutálisan szigorú igényeim nagyon magas, mű­veltségem nagyon alacsony, referenciákkal nem rendelkezem. Jelige; Nékem ilyen asszony kell." És mit teccik gondolni mi történt? Másnap ötvenhat telefon hivást kapott a gyermekek szüleitől ezzel a mottóval "nékem ilyen baby-sitté kell.' DAYTON. KY. Egy Diók Bauer nevű 24 éves rab meglógott a fogházból, de hamarosoan elcsípték. Azzal védekezett, hogy nem ^ birta a cellekban, mert "fóbiában" szenved. Ennek a betegségnek az a tünete, hogy az illető "zárt helyeken",, rosszul érzi magát és szédül. Nem tudom, hogy Dicknek elfogadják-e ezt a véde­kezését, mert olyankor sohase szédült amikor betört ugyancsak zárt helyiségekbe. CRESCENT BEACH, S. C. Mrs. Nancy Pancy panaszra menlt a rendőrségre, hogy egy hatalmas méhraj miatt nem tud bemenni a házába. A segítségül hivott Henry Killer rendőrfőnök ezt a megnem nyug­tató kijelentést tette; — gumi bottal hiába csörditenék közéjük. Lelőni nem tudok ennyi méhet. Letartóztatni sem lehet őket. Tudja miit? Itassa le őket pálinkával és ha majd tökrészegre itták le magukat, könnyebben elbánok velük. Mrs. Pancy ha­marosan keritet megfelelő mennyiségű pálinkát melytől a rend­őrfőnök lett ftökrészeg. Aztán a méhek őt lepték el és Mrs. Pancy szépen belejtett a házéba. HOUSTON. TEX. Vida Hutto 22 éves gépirónő házassági hirdetést tett közzé a lapokban. Miss Vida követelménye az volt, hogy az illető csinos fiú legyen-. Protestáns vallásu és legalább 400 dollár havi' keresete legyen. A főfeltételef pedig az, hogy szeresse a halat." Azt nem árulta el a hirdetés, hogy a Miss Vida kezére pályázóknak a halászatot, vagy a sült halat tell-e szeretnie. LONG BEACH, CAL. Robert Homestead 22 éves tengerész ellopott egy egész kocsirakomány fánkot. — Minek kellett magának az a sok fánk? — kérdezte a detektív. — Bizony fogalmam sincs róla, mert én utólom g: fánkot. Ezek után elképzelem mennyi fánkot lett volna képes ellopni — ha szeretné a fánkot... Tisztelettel hozzuk tagtársaink és menekült magyar testvéreink szives tudomására, hogy egyesületünk kiadásában már megjelent kb. 200 oldalas terjedelemben WILLIAM PENN ANGOL MAGYAR KÉZIKÖNYV cimmel egy nyelvtani és szótárrészt tartalmazó zsebkönyv. Mindazok a menekült testvéreink és tagtársaink, akik ezt a könyvet óhajtják megkapni, szíveskedjenek egyesületünk tren­­toni kerületi szervezője Révész Lajos 1112 So. Broad uccai irodájában igényüket bejelenteni. Az iroda hivatalos órái szerdán és csütörtökön délelőtt 9-12 óráig, kedden és pénteken dél­után 5-6 óráig. Telefon EXport 4-4323. Tagtárei tisztelettel RÉVÉSZ LAJOS kerületi szervező. “Bizalom az ősi erényben” nelyzetben vannak, tehát élelem, ruházkodás és pénzbeli se-A második világháború alatt és annak befejezése után szerencséden, szülőhazánkban maradt testvéreinkre és roko­nainkra szörnyű gondok és megpróbáltatások súlya neheze­dett. Különösen az élelem és r*ruházat kérdése volt kétségbe­ejtő problémájuk. ' Kétségtelen, hogy szergÄk_jelenleg sokkal rosszabb gitsegünkre még inkább^rőva^ak^ütalva. Jómagam az első lehetőséget megragadva hetenként küld­tem egy-egy életmentő éleknis^« csomagot, majd később ami­kor annak engedélyezése is megnyílt, 60-80 fontos ruhanemű szállítmányokat is küldtem a legismertebb ilynemű vállalat a BRACK MIKLÓS cég utján. Ezekbe a szeretet csomagokba a testvéri és rokoni szeretettemet is bele tettem, amit tapasz­talatom szerint maga BRACK MIKLÓS is átemelt. Az ő vállalata ugyanis gyorsaság, pontosság, becsületesség és lelkiismere­tesség szempontjából első helyen áll, aminek eklatáns bizo­nyítéka, hogy annak idején New Yorkból több Ízben is a saját költségén telefonon felhívott, ha a csomagokkal kapcsolatban valami felvila^ositasra volt szükség. Brack Miklós vállalata jelenleg csakis IKKA csomagok árusításával foglalkozik, mert a mostani viszonyok mellett a Nggyorsabban, legbiztosabban és leggazdaságosabban az -KKA csomagok utján támogathatjuk óhazai szeretteinket. BRACK MIKLÓS nem szorult az én dicséretemre, de ilyen rapaszpdatok után a honfitársaimnak vélek hasznos szolgá­latot tenni, ha BRACK MIKLÓST a Q. S. RELIEF PARCEL KIMUTATÁS a Szűz Mária Római és Görög Katholikus Női Egylet 1957. évi számadásáról. Évi összes bevétel ............................................. $2 6029? Évi összes kiadás ..........................................................$1 *592*97 Kivesszük a kiadást a bevételből; ....................... $2,602.92 Kiadas ........................................................................... $1,592.97 Maradvány ................................................................... $1,009.95 Bankba tettünk ...................................... t <g.j qqq qq Kéznél maradt ...................................................... <g g gj Egyletünk összes vagyona 1957-ben volt Bankban van .................................. $10,482.20 Bondban. van ............................................................... $ 8,480.00 Az egylet összvagyona ............................................... $18,962.20 A Szűz Mária Női Egylet tevékenységéről. A Szűz Mária Női Egylet joggal büszke tehet az elmúlt év teljesítményére, amennyiben' az egylet szorgalmas tiszt­viselői és hűséges tagjai segítségével bus kirándulásokból $517.16 hozott össze, s igy nagyon szépen gycirapitóttá az egylet vagyonát. Valóban dicséretet érdemel a Szűz Mária Női Egylet tisz­tikara és az egylet hűséges tagsága, mely mindenféleképpen együttműködik és ezáltal az eredményes munkának meg is van a gyümölcse. AZ AMERICAN HUNGARIAN CIVIC ASSOCIATION MULATSÁGA 1S58 JANUÁR 19-ÉN Az American Hungarian Civic Association ezúton is tudtára hozza Trenton és környéke magyarságának, hogy 1958 január 19-én, va­sárnap este nagyszabásúnak ígérkező táncmu­latságot rendez • (24ta . Anniversary Dance) a Szent István Hallban (volt Magyar Ház), a Genesee és Hudson St. sarkán. SZABÓ GYÖRGY ■ ' a rendezabizottság elnöke Ez a mulatság a régi szép időkre fog vissza­emlékeztetni bennünket, mert a rendezőbizott­ság nagy körültekintéssel végzi az előkészüle­teket, hogy a január 19-iki mulatság minden­féleképpen jól sikerüljön. Tehát akik szeretik a baráti légkörben való szórakozást, azok már most jegyezzék meg a dátumot és készüljenek e pompásnak Ígérkező mulatságra, melyen a Kára-Németh Testvérek zenekara muzsikál. -— Belépődíj $1.25. FEKETE GYÉMÁNTOK. Valahányszor a Myer Testvérek szén- és olajkereskedők hirdetésére tekintek és a szénszállitó kocsi tartányából kiömlő szén-tömeget látom, mindig Jókai Mór Fekete Gyémántok című világhírű regénye jut eszembe. A föld méhéből kibányászott szenet az emberiség kincsét Jókai Mór a halhatatlan magyar géniusz nevezte el fekete gyémántoknak, bölcsességének bi­­zounyára abban a meggyőződésében, hogy az emberiség sorsa szén nélkül eisern képzelhető. Ugyanez a helyzet az olaj kérdésben is, amit leginkább bizonyít az, hogy a népek és nemzetek szüníelenül valóságos élet-halál harcot vivnak a szén és olajmezőkért. Nekünk a MA emberének ezekért a fontos és nélkülözhetetlen életszük­ségletekért nem kell harcolni csak a telefonkagylót kell le­emelni és az EXport 3-4024 és 3-4064 számon felhívni MYER TESTVÉREKET, akik a legjobb minőségű SZENET ÉS OLAJAT a legolcsóbb árban a leggyorsabban házunkhoz szállítják. MYERS BROS. ebben a szakmában a legmegbízhatóbb cég, azért a magyarság szives figyelmébe ajánljuk L. E. Uj magyar szabó mesterek városunkban. Két kitűnő magyar szabó mesterrel gazdagodott városunk. Kerovecz 'László és Hudap János uj amerikás testvéreink a 21 Roeblíng Avenue alatt, a Genesee Street sarkán férfi és női szabó üzletet nyitottak. Érdemes honfitársaink ezúton is sze­retettel kérik a magyarságot, hogy keressék fel üzletüket, ahol mindenféle javitás, tisztítás, vasalás eszközölhető. EZERMESTER Trenton és környéke magyarságának vétek hasznos szol­gálatot tenni, amikor figyelmükbe ajánlok egy nagyon ügyes szorgalmas és becsületes menekült magyar fiatal­embert, aki az általános kertészettől kezdve, a házban előforduló mindenféle javításhoz ért. Mindezekről szemé­lyesen alkalmam volt meggyőződni. Ennek a derék fiúnak nagyon szeretnék egy állandó munkát szerezni. Szives érdeklődéseket erre a címre kérem: LUKACS ERNŐ 42 So. Clinton Ave. Trenton, N. J. Phone: EXport 3-0496

Next

/
Thumbnails
Contents