Jersey Hiradó, 1957 (38. évfolyam, 1-51. szám)

1957-01-03 / 1. szám

1957 január 3. JERSEY HÍRADÓ EGYLETI HÍREK A TRENTONI MAGYAR SEGÉLY­­BIZOTTSÁG GYŰLÉSE JAN. 11-ÉN A Trentoni Magyar Segélybizottság 1957 január 1 1 -én, péntek este 8 órai kezdettel gyű­lést tart a Független Református Iskolában — melyre kéretnek a gyűlésen minél nagyobb számban való megjelenésre. A TISZTIKAR. Fiók hírek Branch 13 V, and Branch 20 and 18 R. Trenton, New Jersey. Ezúton hozzuk íag.ársaink szives tudomására, hogy a tren­toni William Perm fiókok egyesülése 1957 január 1-én érvénybe lép. Tehát január 1-től kezdve az összes trentoni fiókokhoz tartozó tagtársaink minden az egyesülettel kapcsolatos ügyeiket havi dijak fizetése, betegség, gyermek születés, haláleset és minden más egyleti dolgaikat az egyesület trentoni kerületi irodájában szíveskedjenek intézni. A A kerületi iroda cime egyben Révész Lajos trentoni kerületi szervező lakáscíme is 1112 South Broad Street, Trenton 10, N. J. - Telefonszám: EXport 4-4323. A házaknál történő kollektálásokat a jövőben Révész Lajos kerületi szervező és Máy^r János szervező fogják végezni. Tagtársaink külön figyelmébe ajánljuk, hogy akik a gyű­léseken szokták havidijaikat fizetni, a jövőben csak egy gyű­lést tartunk a ^ hónap második vasárnapján. A pénz szedést délután 1 órától délután 4 óráig tartjuk továbbra is a Magyar Házban a gyűlés kezdete előtt. A jövőben tehát sem a volt Verhovay 13-ik fióksem a volt Rákóczi 20-ik fiók nem tart külön gyűléseket. Kérjük tagtarsainkat, hogy betegség esetén mindjárt a betegség kezdetén szíveskedjenek telefon, vagy levél utján 'be­teget jelenteni, hogy betegsegély járulékukat késedelem nélkül pontosan megkaphassák. A kerületi iroda hivatalos órái: szerdán és csütörtökön délelőtt 9 órától 12 óráig, kedden és pénteken délután 5 órától este 8 óráig. Révész Lajos, kerületi szervező. ;A Szent István Egylet betegeinek névsora, i A Szent István ö»gélyzc igyietriél a következők van­nak a betegek névsorán: Mary Czigler, 35 New Hill­­crest Avenue. Mary Cily, Robbinsville, N.J. Louis Baggaley, 1877 Ha­milton Avenue. Haller János, 639 Genesee Street. Julia Molnár, 7 Brown St. Mary Varga, 641 Beatty St. Hornyák András, 2916 So. Broad Street. Mqry Mansue, Plainsboro, New Jersey. Miloszár Mihály, 815 South Clinton Avenue. Felkérem tagta/saimo.:. hogy an oewye; leienteneic legye ,ek szívesek dózzák @i tagság! tör.yve'skéfce* %-icuk al ie/.Ka Antal n tai 33C Genesee St-ee’ Betegek névsora 3 Független Raten mám» Templom Egyletnél. Botár Andrásné, 8 Emory Avenue. Kéretnek a tagtársak, legye- j szívesek beteg tagtársain t v Titné! tői: ben meglátogatni, j Mv»: i focrtÓTsaknak á1 ! • r-j*a^s-’tV érdeklődése Jene! József, titkár 117 Caroline Ave. NINCS Ol.YAM HÍR. mely min kot ne nrdekelno. Hozza el A SZŰZ MARIA NŐI GY1ET HETI BETEGEI A Szűz Mária Nőegyletnél c <ovetkezők vannak a beteg­listán: Pfeiffer Antalné, a St. Fran­cis kórházban van. Felkérem tagtársr.őimet, hogy akik beteget jelentenek, legye nek szívesek hozzák el tagsági könyvecskéiket magukkal. Jónás Józsefné, jegyző 151 Barni Avenue ÉLELMISZERCSOMAGOK MAGYARORSZAGBA MOST VÁMMENTESEN SZÁLLÍTHATÓK! RALLINGTON CORPORATION 303 West 42nd Street New York 36, N. Y. (Chemical Bank épület) Telelőn: PLaza 7-2258 MINDEN CSOMAGOT 3-4 HÉTEN BELÜL LESZÁLLÍTUNK Hol lehel betegei jelentem Trentonban? ___ . i WILLIAM PENN FRATERNAL ASS’N (VERHOVAY) TAGOK FIGYELMÉBE. A William Penn Fraternal Ass'n (Verhovay) 13-ik osztály tagjainak ezúton ts figyelmébe hozom, hogy az egyletet ér- . deklő minden ügyet, valamint betegséget és halálesetet szi ; veskedjenek RÉVÉSZ LAJOS, 13-ik fiók ügykezelője és a trentoni kerület szervezője iro- ; dóján 1112 South Broad Street I alatt jelenteni. Tel. EX 4-4323. 1 Radványi Ferenc, elnök. WILLIAM PENN FRATERNAL I ASS'N (RÁKÓCZI) TAGJAI FIGYELMÉBE. Ezúton értesítem a William j Penn- Fraternal Ass'n (Rákóczi) ! 20-ík osztály tagjait, hogy be- ; tegséget, halálesetet és az j egyletet érdeklő összes doigo- ' kát ZELENÁK SÁNDOR titkár- j nál, 1730 South Broad Street ; alatt minden este 5 órától 8-ig i elintézni szíveskedjenek. Szántai Mihály, elnor:— A SZENT ISTVÁN EGYL??| I TAGJAI FIGYELMÉBE Ezúton Is éttesiíem u Szóm István egyle: összes tagúm ; iiogy minden az egyletet et | iesló ügyeket továbbá oete rek -bejelentését sziveaked.ei.e» j TÉZSLA A.NTA1 titkárnál T* i Gore see Street beielenrem Kish Béla, elnök ----------­A FÜGG. REF. TEMPLOM j EGYLET TAGJAI FIGYELMÉBE Ezúton is értesítem a Függ j Ref. Templom Egylet össztag j sáaát, hogy betegséget, halál i esetet és az egyletet érdeklő j mindenféle ügyeket JENE1 Jó ZSEF titkárnál, 117 Caroline Avenue alatt szíveskedjenek bejelenteni. Telefon; EX 6-9668 Nemes Károly, elnök ; -----o——­A SZŰZ MARIA NŐEGYLET j TAGJAINAK FIGYELMÉBE. Ezúton is értesítem a SzÜ2 ! Mária Nőegyiet tagságát, hogy I az egyletet érdeklő összes dől- j gokat, valamint betegséget és halálesetet szíveskedjenek JÓ SZARAZ RUHA minden nap ... Sem eső, sem hó, sem pedig az éj söté je nem akadály már a háziasszony számára, hogy mosását a legtökéletesebben végezhesse el. A ruha gyorsan és a legkiztosabbem meg­szárad az automatikus GÁZ ruhaszárítóban. A szél* nem fújja le a ruhát a kötélről, a ruha­­csipesz nem teszi tönkre az anyagát. S ez a~ háziasszonynak is mily könnyebbséget jelent. Nem kell lépcsőt másznia, terhet cipelnie, húzogatni, nyújtogatni a ruhát és emelgetni. Tekintse meg az Automatikus Gáz Száritónkat a helyi Public Service Üzletekben. A-19-5T NÁÍS JÓZSEFNÉ titkárnál, 151 ÄM^^Avenue alatti lakásán órától eH^ombaion bármely időben bejelenteni. Telefon: OW 5-G49C Tóth Istvánná, elnök ÉRTESÍTf s Ezúton I», értesítem c. S*“ti István Segélyre Egylet tagsó gát, hogy mindennemű egyleti ügyeket- vagy beteget, 331 Genesee Street alatt este 6 tó 8-lg sriveskadlenplr 'etenten! Tisztelettel TÉZSLA ANTAL, titkár Helps Heal And Clear hchySkin Rash! Zemo, a doctor’s antiseptic, promptly relieves itching, stops scratching and so helps heal and clear surface rashes. Buy Extra Strength Zemo for stubborn cases! aWaRaU I Kozma János a Prager Realty kötelékében. j Városunkban, irentonban -­­! több évig mint építő működött Kozma János kiváló honfitár­sunk. Jelenleg Miamiban tele­pedett le, ahol a Prager Realty kötelékében a házat vagy jö­vedelmező propertit vásárló magyar testvéreink rendelke­zésére áll mint engedélyezett I Real Estate Salesman. A Floridában letelepedő magya­­; rok bizalommal fordulhatnak, j Kozma Jánoshoz a Prager I Realty irodában, 3161 S.. W. | 8th St. Tel. Highland 6-6483. MAGYAR HOME, Inc 140 GENESEE STREEI TRENTON 10. NEW JERSEY NOTICE Magyarországnak sürgős szüksége van élelmiszerekre! — Már eddig is számtalan szeretet csomag lett hiánytalanul kézbesítve Speciális európai raktárunkból a következő csomagokat küldjük: HU-1....................................$6.85 HU-2 ........ $9,50 1 font pörkölt kávé 1 font pörkölt kávé font kakaó 1 font csokoládé 1 font sajt 2 font margarin 1 font vaj 5 font liszt 2 font rizs 5 font cukor 2 font liszt S font rizs 2 font cukor és sok egyéb más csomag $13.60, $18.90, $29.50 és nagyobb árbass- KÉRJE INGYENES ÁRJEGYZÉKÜNKET. Élelmiszer csomagokat 1939 óta küldünk minden országba. Nevünk szavatol pontos kiszolgálásért. HUDSON OVERSEAS PARCELS Tengerentúli forgalomban 50 évnél nagyobb tapasztalat 239 West 42nd Street New York City Tel. LO 4-5290 LINZENBOLD ISTVÁN CÉG JELSZAVA GYORSAN, PONTOSAN, OLCSÓ ARAKON A LEGJOBBAT ADNI. A jó meleg otthon öröm és boldogság Melyekhez nem keh más Csak egy kis okosság: Olajat és szenet a legjobbat vegyen Egy próba rendelést LINZENBOLD-nál tegyen. A MOZER COAL CO. jelenlegi tulajdonosa LINZENBOLD ISTVÁN A legprímább olajat és szenet szállít a leggyorsabban, a legpontosabban a lehető. legolcsóbb árakon. — Ennek a jóhirü magyar vállalatnak olaj és iszén telepe és irodája a MULBERRY STREET 329 szám alatt van, ahol a cég 24 órás szolgálatot tart, tehát rendeléseit bármikor megteheti, ha felhívja az EXport 3-3449 telefon számot TO: THE SHAREHOLDERS OF MAGYAR HOME • OF TRENTON, NEW JERSEY: TAKE NOTICE that at a special meeting of the Board of Directors of the Magyar Home of Trenton, New Jersey, a corporation of the State of New Jersey, held on December 29, 1956, said Board having deemed it advisable and mast for the benefit of the Magyar Home of Trenton, New Jersey, to dissolve said corporation, duly adopted a resolution to the effect that a meeting of the Stockholders be called for and held on the 19th day of January, 1957, at the principal office of the Company, in the City of Trenton, New Jersey, to take action upon the question of the dissolution of the said corporation. THEREFORE, take further notice of a special meeting of the stockholders of said corporation, to be held at the principal office of said corporation, in the building known as the Magyar Home, located at No. 140 Genesee Street, in Trenton, New Jersey, at the hour of 8:00 P.M., E.S.T., on the 19ih day of January, 1957. Said special meeting is called for the purpose of having the stockholders approve the dissolution of said corporation and for such other purpose as may then be presented at said meeting of said stockholders. You may appear in person and cast your vote approving or disapproving scrid dissolution, or you may appear by proxy. Frank Radvany, President Frank J. Kriesick, Secretary

Next

/
Thumbnails
Contents