Jersey Hiradó, 1957 (38. évfolyam, 1-51. szám)

1957-01-03 / 1. szám

1957 január 3. JERSEY HÍRADÓ EGYHÁZI HÍREK ttell: KISS A. GYULA plébános SZENT MISEX Vasárnap: 7. 8:33. 9:30 é« * 9:30 órakor. ünnepnap: 6, 7, 8. és 9 óra­kor Hétköznap: 6:30 és 8 órakor. GYÓNTATÁSOK Szombaton: délután 4-tól 6 * este 7:30-tól 9-1 a Hétköznap: reggel a 8 órai »want mise. előtt. Első Péntek és ünnep előtti »•te 7-tól 8-ig Súlyos betegek gyóntatása wmnely időben.-----o----­SZENT ÓRA Minden pénteken est* 7:3®­­'».or Angol és magyar-----o—­EERESZTELÉSQ Vasárnap a 10^0-as szent «me után. Yeresztelések «lóim belelen­­ndók. Keresztszülő csakis rendes. kathoHkus telnőtt lehet. ESKÜVŐI ’'Tiltott idők" és vasárnapok vételével bármely napon. Vegyes házasságok csak a vVéfcántán köthetők Esküvő belelendő négy hét­­--' az esküvő előtt, fegyesl oktatás kötelező-----o----­PUBLIC SCHOOL? GYERMEKEI ^ - -illás-erkölcsi okatátsa: Minden hétfőn délután 3 óra tar a pübllc elemi iskolások. Minden pénteken délután 3 «—-Vor a ) uniót hlah achoolo­<*•v részére \2 oktatások október I tői ♦■áfus 31-lg vannak-----o---­GYŰLÉSEI A hónap első vasárnapján: ♦ózsafüzét Táreulat "ütokvál A hónap első keddjén: P. T. * gyűlés. *. hónap első szerdáján: S* Stephen’s Catholic Club ■rvülés. A hónap második vasárnap fán: Szent Név Társulati gyű A hónap második keddién: ■vt'omens Club gyűlés A hónap harmadik kedd* ér. 'b Kongregáció gyülé* HÁZ ELADÓ jutányos áron. Bővebb felvi­­lágositás kapható az alanti ebnen: 1321 So. Broad St Közli: BÉKY ZOLTÁN főesperes. ISTENTISZTELETI SORREND Magyar nyelvű istentiszte­let délelőtt 9:3Q-kor. Vasárnapi iskola délelőtt 10 órakor. Angol nyelvű isientisztelet délelőtt 11 órakor. Gyülekezetünk tagjainak a megjelenését kérjük. AZ EGYHÁZTANACS évvégi gyűlését a jövő héten csütörtökön este 8 órakor fog­ja tartani. Az egyháztanácso­sok megjelenését kérjük. ÉVI KÖZGYŰLÉSÜNKET vasárnaphoz egy hétre január 13-án tartjuk. Egyháztagjaink­­nak a megjelenését kérjük. ......o----­KERESZTELÉS Az elmúlt vasárnap angol istentisztelet keretében keresz­­teltefiett meg templomunkban William Carl Johnson és Jean Mae. Styles szülők kis lánya Margaret. Ada nevekre. Ke­resztszülők lettók: Morris Mi­nestra és neje Josephine Fi­­andaca. Az újszülöttre és a boldog szülőkre Isten gazdag áldását kérjük.-----o----­BETEGEINK Az ünnepek alatt a gyüle­kezet lelkésze a következő betegeinket részesítette az Úri Szent Vacsorában: Csighy Jó­zsefeié, Id. Papp J. Jánosné, Fodor József né, Gönczy Lajos, Matolasy György, Breitenbach György, Csebren yák Jánosné, Csóka Györgyné, Lengyel Jó­zsef, Garay Lászlóné. Beteg testvéreink felgyógyu­lásához Isten segedelmét kér­jük.-----o----­KEGYELETED IMÁDSÁGBAN emlékeztünk meg a múlt va­sárnap a következő elhunyt testvéreinkről: Ujváry György, Kiszty János, Komlóssy István. Legyen emlékük áldott. A MAGYARNAK NEM SZABAD... A madárnak szabad Ágról ágra szállni, De a magyarnak nem szabad Télidében fázni. Akinek a tankja olajjal van tele Sohase íog fázni, kellemes lesz tele Akinek pincéje meglesz töltve szénnel Nem törődik az idővel hideg­gel és széllel. A magyarság szenese LINZENBOLD M. ISTVÁN Szenet és olajai Csak ő szálliit tisztán Ha akarja, hogy házában Télen is nyár legyen Olajat és szenet LINZFNBOLD-nál vegyen. Pista barátunknál Mindig az a fontos Hogy a kiszolgálás Gyors legyen és pontos. Ha valaki nem hiszi Hívja tel még máma Harminchárom-négyszáz­­negyvenkilenc A telefonszáma És ha e szám elé egy EX-et is tesz Mire a kagylót leteszi a rendelés ott lesz. az óhazában «zenve Gondoljunk néha néha dő rokonainkra é» barátainkra. Adjunl* abból, ami nekünk van. Küzdelem a rák betegség ellen Az American Cancer Society írja nekünk, hogy sokezei olyan amerikai, akinek nem angol az anyanyelve, log az idén meghalni rákbetegség ben, csak azért, mert nem tud­ta, felismerni a rak előjeleit. Eimer H. Bobst, a new yorsi gyáros, aki a tőkegyüjtő akció élén áll. azt mondja, hogy sok millió amerikai! fény ege* ez a szörnyű betegség. "Minden amerikainak élet oevágócm iontos érdeke, hogy ezt a rossz indulatu betegséget .egyőzzük. Felvilágosító akció ra van szükség, hogy az em­­oerek [elismerhessék a hét ‘éle vészjele!, amely a rák je •entkezéséve! együttjái Sokféle nyelven írott röpiio 'okát hoztak forgalomba, ame yek ennek a szürnyü kórnak első szimptómáit ismertetik és i nemzetiségi csoportok között ingyen osztják szét a nyomtat­ványokat. A fordítók már el­készültek a spanyol, lengyel yiddish és olasz kiadásokkal és most dolgoznak a többi for­dításon is. Amerikában a lakbetegség-MINDENNEMO MAGYAR NYOMTATVÁNYT SZAKÉRTELEMMEL készít el TECHNICAL PRESS GERENDAY TESTVÉREK tulajdonosok 27 HANCOCK AVENUE Telefon: EXpoxt 3-4910 Trenton, N. I. ben szenvedők száma évről évre szaporodik és pedig min deníéle csoport kebelében. — Senkissm mentes tőle. Minder, második családban van egy rákbeteg. A rákbetegség nem nézi, hogy ki honnan szárma «k. Minden nemzetiséghez tarló zóknak össze kell iogniok nogy a betegségen felülkere védjünk. Az 1948-as tőkegyüj (ő akció célja: 16 millió dollán összehozni. A pénz' arra tog ak költeni, hogy kutatásokai tárházakban, és laboratoriu inanszirozzanak, amelyeke­­niokban íolytaínak tudósaink o rák okának es gyógyítás módjának ieliedezésére. Ebno j pénzből világosítják íei a. embereket, hogyan védekez zenek. Ebből részesíti* spe AZ UJ BORÍTÉKOKAT az 1957-ik esztendőre kikül­döttük a múlt héten gyüleke­zetünk tagjainak. Akik nem -kapták vovlna meg, jelentkez­zenek az ‘irodában és ott sze­mélyesen átvehetik borítékai­kat. OLVASSA ÉS TERJESSZE LAPUNKAT. — MELYNEK I ELŐFIZETÉS' ARA EGY ÉVRE 1 CSAK ........ fcl.50 Please send CONTRIBUTIONS to the Trenton Chapter, American Red Cross 218 East Hanover St. Trenton, N. J. t'1 li vi h.i: VcY 1/1» /Vo kcz/ttiyzcre van szükségé Ha bárhová akar utazni keresse fel PREGG GYÖRGY irodáját »87 SO BROAD STREET I If-fiU'll \ CV. j -1 H>\ Telefon: EXporl 3-4484 A magyar határ megnyílt. Most küldjön gyorssegélyt Becsből napok alatt Magyarországba. GYORSAN BIZTOSAN MEGBÍZHATÓAN küldheti vámmentesen SEGÉLYCSOMAGJAIKAT MAGYARORSZÁGBA E CÉLRA FELÁLLÍTOTT BÉCSI GYORSSEGÉLY RAKTÁRUNKBÓL. MINDEN CSO­MAG GARANCIÁVAL ÉS BIZTOSÍTVA LESZ SZÁLLÍTVA ÉS AZONNAL POSTÁN FELADVA. Stop pain of piles today at home —or money back! In doctor’6 tests, amazing new 8tainless Pazo* instantly relieved piles’ torture! Gave internal and external relief! 6 medically-proved ingredients including Triolyte, re­lieve pain, itching instantly! Reduce swelling. Promote healing. You sit, walk in comfort! Only stainless pile remedy. Stainless Pazo® Sup­positories or Ointment at druggists. *Trademark of Grove Laboratories, Inc. Ointment and Suppositories. ILONA: $9.50 2 font (lb.) KÁVÉ 1 font (lb.) KAKAÓ 2 font (lb.) CUKOR Vi font (lb.) TEA (4 font (lb.) BORS DOLLY: $13.00 2 font (lb.) KAVÉ 1 font (lb.) KAKAÓ 3 font lb.) CUKOR Vt font (lb.) TEA Vs font (lb.) MAZSOLA Vs font (lb.) BORS »6 font (lb.) FAHÉJ 3 doboz SZARDÍNIA >4 font (lb.) MOGYORÓ 1 font (lb.) ÉTELZS1R KATHY: $19.50 3 font (lb.) KÁVÉ 3 font (lb.) CUKOR 2 font (lb.) KAKAÓ 1 font (lb.) TEA 1 font (lb.) BORS 2 font (lb.) ÉTELZSIR Vi font (lb.) MAZSOLA >4 font (lb.) MOGYORÓ H font (lb.) FAHÉJ 6 doboz SZARDÍNIA A megrendeléseket naponta légi postával továbbítjuk. Sürgönyi rendelése­ket csomagonként egy dollár pótdijjal szintén felveszünk. Megrendeléseit pontos címmel (ny omtatott betűkkel) check vagy money order kíséretében küldje be mielőbb az 80 WALL STREET, NEW YORK, N. Y. címre. Telefon szám: WHITEHALL 4-0997, 0998. Minden megrendelést azonnal iga zolunk. Ezzel biztosíthatja, hogy szerettei a csomagot a lehető leggyorsabban megkapják. •— CSOMAG AINK TÖBBET TARTALMAZNAK, OLCSÓBBAK ÉS GYORSABBAK, MENT BÁRKI MÁSÉ. Helyi képviselőket keresünk. ciálís kezelésben a *ákLeteg* két. Bobst szerint ezeket a tevé­kenységeket a legközelebbi év folyamán még fokozni akarják "Számitunk az idegenben született amerikai testvéreink­re, hogy segítenek összegyűr teni a rák elleni keresztes had­járat költségeit." — mondja Bobst. WITH BLUE BLADE DISPENSER AND STYRENE CASE TAKARÉK BETÉTEK HIVATALOS ORAK HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG REGGEL 9-.30-TÓL DÉLUTÁN 5 ÓRÁIG FRISS IDEI DOZZY SZALÁMI FRISS SZALON CUKORKA ÉS KARÁCSONYI CSOKOLÁDÉFIGURÁK Minden magyar árucikk a H. ROTH and SON cégnél Hunyadi János ásványvíz Pergetett Zita-akácméz Uj édes mák, darálva, szitálva Csokoládék, Candyk Szegedi paprika Mák, dió és mandula darálva Mézeskalácsok Italiz-sitök Likőrös csokoládék Lekvárok és Hecsedli stb. Liptói túré (jubturó) Rudas vanilia Tök- és káposztagyalnb Zománc-edények Mák- és diódarálók Daliás-mérlegek Telkedli-sütök Gyu-ótáblák Pogácsa-szaggatók Csigatészta-csinálé Fakanalak Spékelő-tu Mozsarak Kávés bögrék Hímzett női blúzok és szegedi papucsok jutányos áron! Friss importál KRUMPLICUKOR Kérje külön lemez-árjegyzékünket VISZONTELADASRA! — Minden más óhazai importált áru — A legújabb magyar SZAKÁCSKÖNYV ( 1955-ben jelent meg) ára: 3 dollár. MAGYAR LEMEZEK óriási választékban! Kérjen árjegyzéket, ingyen küldjük! Vigyázzon a címre: H. ROTH and SON Importers 1577 FIRST AVE. (82-ik utca sarok) NEW YORK 28, N. Y. Telefon: REgent 4-J110 A Roth-féie kitűnő árukat a Trenton és környéke közönsége meg­találhatja a Broad Strceten levő IMPORT ÜZLETBEN', amely MS South Broad St. alatt található. Article in Readers Digest Reveals Jittery Pre-Menstrual Tension Is So Often a Needless Misery! Do you suffer terrible nervous ten­sion—feel jittery, irritable, de­pressed—Just before your period each month? A startling article in READER’S DIGEST reveals such pre-menstrual torment is needless misery in many cases! Thousands have already discov­ered how to avoid such suffering. With Lydia Pinkham’s Compound and Tablets, they’re so much hap­pier, less tense as those "difficult days” approach! Lydia Pinkham’s has a remarkable soothing effect on the source of such distress. In doctors’ tests. Pinkham’s stopped . or strikingly relieve* ... pain and discomfort! 3 out of 4 women got glorious relief! Taken regularly, Pinkham's re­lieves the headaches, cramps, nerv­ous tension ... during and befon your period. Many women neve? suffer—even on the first day! Why should you? This month, start tak­ing Pinkham’s. See if you don't escape pre-menstrual tension... ac often the cause of unhappiness. Get Lydia S, Pinkham’s Vege­table Compound... or convenient new Tablets which haw blood - building irow added. At druggists. *i>v noted dae&x In doctors’ tests on amazing product, 3 ont oi 4 women got relief of nervous distress, pain 1 Wonderful relief during and before those "difficult days"! MaMssaensmnMssamamaMMaHmsummumuBawaaaMHi. INGYEN LAKÁS, FŰTÉS, GAZ, VILLANY egy olyan gyermektelen házaspárnak, aki vállalná 4 apartment körüli munkálatokat füvágást, mely csak kevés időt vese igénybe, amellett még mindig elvégezheti állandó munkáját Részletes felvilágosításért az alanti telefon számok hívhatóié AXminster 8-2079 vagy HIghtstown 8-1374 1 MAGYAR REAL ESTATE IRODA MI&MI-B&M Ha Floridában készül letelepedni és szép lakóházat duplexet, bérházat vagy motelt szeretne venni, for­duljon bizalommal Prager Jenő ingatlanforgalmi irodájához. | PRAGER REALTY [3161 S. W. 8th ST. MIAMI, FLA. Telefon: Highland 6-6483 Magyar Salesmenek: | KOZMA JÁNOS, HIRSCH GYULA és MRS. HADARÓ CHARTERED 1844 'N / The Trenton X. r Saving Fund j W-125 liST SUTI STICKT SoCÍetj / ttwmtm r«fcni Dep*# CWpocBu. UADACHE r”“ PAINS OF HEADACHE, NEURAL­­JEURITIS with STANBACK I^m^UMDERS. STANBACK prover. pzin vers ... The added effectiveness lese MULTIPLE ingredients brings >r, more complete relief, easing ety and tension usually accom­imE Pain' V*ck M Test m I I a 11 a ■ I ijm A PAPER-MATE használata nemcsak az irásL hanem a szerkesztést is megkönnyíti. MERCER COUNT!

Next

/
Thumbnails
Contents