Jersey Hiradó, 1955 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1955-01-06 / 1. szám

EGYHÁZI HÍREK Cteli: ÜSS A. GYULA. plébános. SZENT MISÉK Vasárnap: 7, 8:30. 9:30 és 10:30 órakor. ünnepnap: 6, 7, 8, Ó3 S óra­itól. Hétköznap: 6:30 és 8 órakor. GYÓNTATÁSOK Szombaton: délután 4-tól 6- mj est« 7:30-tól 9-ig. Hétköznap: reggel a 8 órai ■**ent mise'előtt. Első Péntek és Ünnep előtt: »»te 7-tól 8-ig. Súlyos betegek gyóntatása eármely Időben.-----o----­SZENT ÓRA Műiden pénteken este 7:30- 4oi. Angol és magyar.-----o----­keresztelések Vasárnap a 10:30-as szent «Use után. Keresztelések előre belelen­­tendők. Keresztszülő csakis rendes, <e katholikus felnőtt lehet. ESKÜVÖK Tiltott idők" és vasárnapok vételével bármely napon. Vegyes házasságok csak a plébánián köthetők. Esküve bejelendő négy hét­­az esküvő előtt. legyesi oktatás kötelező -----o-----PUBLIC SCHOOL) GYERMEKEK •»állás-erkölcsi okatátsa: Minden hétfőn délután 3 óra ,*or a public elemi iskolások. Minden pénteken délután 3 Arakor a junior high schoolo run ' L/fwLuuaoujv ukiujowi i*iui *:ájus 31-ig vannak-----o----­GYŰLÉSEK A hónap első vasárnapján: Aózsafüzér Társulat "titokvál viaa." A hónap első keddjén: P T A gyűlés. A hónap első szerdáján: Stephen's Catholic Club gyűlés. A hónap második vasárnap­ion: Szent Név Társulati gyü-A hónap második keddjén: Womens Club gyűlés. A hónap harmadik keddién: lob. Kongregáció gyüléz. As. FATHER IOS. J. MACKOV. ■ MISÉK Pénteken éjféli mise. Szombaton karácsony nap­ján egy mise 10-kor. Vasárnap mise 8:30 és 10 órakor. Hétfőn ünnep 9-kor mise. A BArllMA EGYHÁZ HÍREI. Templom: 917 So. Clinton A ve Lelkész: IFI. BÍRÓ MIHÁLY. ÖSSZEJÖVETELEINK Minden vasarnap d. e. 9:30 kor imaóra. 10 órakor vasár napi iskola osztályokban. Ta­nítás angolul és magyarul. 11 órakor Istentisztelet. 11:30- kor magyar prédikáció a WTNJ rádió állomás közvetí­tésével a templomtól. Rádión a 131-es számon található Este 7 órakor ifjúsági óra vál­tozatos programmal. 8 órakor evangéllzáló tisztelet. Tisztele tek alkalmával az énekkar, tflnsáai órán a zenekar mü-VALENTINE CABARET AND DANCE Közli: BÉKY ZOLTÁN főesperes. EGY KÖZÖS ISTENTISZTELET lesz most vasárnap az évi egyházközségi közgyűlés vé­gett 10 órakor. Gyülekezetünk tagjainak a megjelenését Ver­jük. ÉVI EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉSÜNKET most vasárnap január 9-én tartjuk istentisztelet végeztével. Közgyűlés tárgya a múlt évi zárszámadások megejtése és az egyházi tisztviselők meg­választása. Kérjük, gyülekeze­tünk tagjainak a megjelenését. KATONA TEMETÉS. F héten hétfőn érkezett haza Koreából Pfc. Mészáros József hősi halált halt katona fiunk holtteste. A fiatal hősi halált halt katona szüleinek Mészá­ros Antal és nejének házánál volt felravatalozva két napig. Temetése szerdán délután 2 órakor ment végbe katonai pompával templomunkból. A fiatal hősi halált halt katona holttestét a kormány szállíttat­ta haza, hogy a honi földben aludja örök álmát. Szüleinek végtelen fájdalmában az egész gyülekezet őszinte részvéttel osztozik. Legyen vigasztalásuk abban, hogy fiuk a hazáért áldozta fel életét. Mészáros József hü volt hazájához a ha­lálig. Legyen emléke áldott. Itt maradoitaival pedig legyen Isten vigasztaló kegyelme.-----o----­KISH SÁNDORNÉ beteg testvérünket részesítette Úrvacsorában a lelkész e hé­ten, aki súlyos betegen fekszik leányának Kish Eszternek Lan­ding uccaci otthonában. Fel­­gyógyulásához Isten segedel­mét kérjük. SZERDÁN ESTE 8 órakor hétközi imaóra és biblia tanulmányozása, össze­jöveteleinkre szeretette! hívunk és fogadunk mindenkit. Bútorozott szoba kiadó Munkóbajóró nőnek egy vagy két bútorozott szoba kiadó, — minden kényelemmel. Bus a ház előtt áll meg. Bővebb fel világosítóé kapható az alanti telefon számon: EX 2-6363 KEGYELETES IMÁDSÁGBAN emlékeztünk meg a múlt va­sárnap a következő elhunyt Jestóöiy Mdyshroí és Andrásról és Gade Wal­­j térről. Legyenn emlékük áldott VASÁRNAPI ISKOLAI oktatás a karácsonyi szünet után most vasárnap újra kez­detét veszi. Kérjük a szülőket küldjék fel gyermekeiket a vasárnapi iskolába. * You, too, can help through Your RED CROSS SECOND ANNUAL DANCE Sponsored By EASTERN CLASSIS YOUTH FEDERATION of the FREE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN AMERICA GRAND BALLROOM, Beatty and Grand Sts. SATURDAY EVENING, JANUARY 22, 1955 Music By KARA-NEMETH BROS. ORCHESTRA Donation: $1.00 Dancing: 9 p. m. till 1 Ha receptek cslnáltatásáról, ha orvosság besier*é*éről van szó, keresse te] KREMPER JÓZSEF gyógyszertárát ahol a méltányos árak mellett előzékeny és gyors kiszolgálásban fog részesülni, a SO. CLINTON ÉS BEATTY SARKÁN Telefon szám: EXport 3-4347 TAKARÉK BETÉTEK HIVATALOS ORAK HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG REGGEL 9:30-TÓL DÉLUTÁN 5 ÓRÁIG GIVI NOW ÁLLAMUNK EGYIK LEGNA­GYOBB HÚSÜZEME Jos. Seiler & Sons. Co. hús termékei minőségűén utólérhe­­tetlenek. Ezen huscvru készítésé nél az üzem vezetősége a leg gondosabb körül-tekintéssel iái íanul meleg nyár sok gondot el. Szolgálatában állanak első zalékosak legyenek. Nagy gon­dot forditanak a szezon termé kekre. Tekintetben veszik az egyes évszakokat és ennek megfelelően készitik és hozzák forgalomba áruikat. A szokat­­rangu vegyész-mérnökök és és egészségügyi felügyelők, akik a leglelkiismerétesebben ügyelnek arra, hogy az üzem termékei, úgy minőségi, mint higéniai szempontból száz-szá okoz a gyár lelkiismeretes ve zetőinek, mert minden igyeke zetük arra irányul, hogy hatal más vásárló táboruk olyan hústermékekkel lássa el, amely ;zietes és az egészségre hasz nos legyen. Ha még idáig nem élvezte a Jos. Seiler & Sons To. remek hústermékeit, tegyen ?gy róba vásárlást. Hisszük nogy az első kóstáló után ál iandó vevője lesz ezeknek o kitűnő áruknak, üzletében megtalálja a Jós Seiler 6, Sons Co. gyárimé nyail. Gyártelep és nagybani el adási iroda: 129 Ashmor« Avenue. a St. Stephen’s Catholic Club rendezésében 1955 február 12-én, szombat este a Szentt István iskola dísztermében. Képünk a Kára-Németh Testvérek zenekarát ábrázolja este nagyszabású táncmulatságot tart a Magyar Otthon Igazgatósága. Kára- Németh híres zenekara játszik 9 órától éjfélután 1 óráig. Belépődíj csupán $1. Ez a bál a Fiiggleí. iskola dísztermé­ben lesz megtartva, Legyünk tömege­sen a Függ, Református iskolában! ÉRTESÍTÉS Gerő a “Hazajáró lélek” cimii gyönyörű filmben. Fontos figyelmeztetés. Helyszűke miatt nem közöl­hetjük Lukács Ernő társszer­kesztőnk által árusított törhetet­len hanglemezek teljes jegy-Ol ialQTnno~ • zékét így honfitársaink szives figyelmébe ajánljuk, hogy Mr. Lukács bárkinek szívesen el­egy levelező lap utján ilyen kívánsággal felkeresi. Rövidesen húsz legújabb gyönyörű magyar hanglemez kerül forgalomba, melyek szin- j tén Mr Lukácsnál lesznek kap- I hatók. Szülőhazánktól való nagy távolságban talán semmi sem nyújt annyi élvezetet, mint a gyönyörű magyar zene és lé- : lekfrissitő magyar dalok és énekek. , .ukács Ernő társszerkesztőnk irodája 42 So. Clinton Avenue alatt van. Telefonszáma pedig EX 3-0496. VERHOVAY KERÜLETI IRODA 1054 SO. BROAD STREET TRENTON, N J HIVATALOS ÓRAK: KEDDEN ÉS PÉNTEKEN délután 5-tól este B-iq Telefon EXport 3-8727 Pontos kiszolgálás és olcsó ár Trenton város hivatalos temetkezője INGLESBY J, JÁNOS magyarok temetkezési rendezője 432 HAMILTON AVE. Trenton New Jersey Telefon OWen 5-6546 Ezúton ib értesítem i* Sieo István Segélyző Egylet tagsö gát. hogy mindennemű egylet ügyeket, vagy beteget. 33f Genesee Street alatt este 6 te B-ig szíveskedjenek jelenten! Tisztelettel. I TÉZSLA ANTAL ütkar > Ha ingatlant akar tienni Ha közjegyzőre tian szüksége Ha bárhoi'á akar utazni Keresse fel PREGG GYÖRGY irodáját 907 SO. BROAD STREET Trenton, New Jersey Telefon: EXport 3-4469 THE HOME IS THE FOUNDATION OF SECURITY MORTGAGE LOANS MONTHLY INSTALLMENTS ADJUSTED TO YOUR INCOME. DI r • < t reduction loan», construction loam, and veterans' mortgages. Prompt Service. Phone: EX 4-7077 OLD BOROUGH SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 858 S. BROAD ST. TRENTON, N. J. GYORS ÉS PONTOS SZOLGÁLAT Ha legjobb iütő olajat és szenet akar venni Nem kell Mózerékhez menni. Mert ők szállítanak önnek eleget. Fíogy csinálhasson meleget MÓZER SZÉN ÉS OLAJ VÁLLALAT TULAJDONOSA LINZENBOLD ISTVÁN 329 MULBERRY ST. TELEFON: EX 3-3449 Ezt a számot bármikor felhívhatja és a megrendelt árut azonnal megkapja FIGYELEM! FIGYELEM! Meister Gyula (uj-amerikás) ÓRÁS MESTER Bármilyen gyártmányú órák szakszerű javítását elvállalja jótállás mellett, úgy­szintén ékszer, villany vasaló és eféle javítások jutányos áron. — Kérem a magyarság szíves pártfogását. CÍM: 302 ROEBLING AVENUE Trenton, N. J. I E R S t y M I f* A ü n 1955 január 6. Jan. 8-án, szombat Február 8-án is 9-én a Centra mozi szhliáz­­ban lesz látható Mély ALMÁS, TÚRÓS, KÁPOSZTÁS RÉTES kapható megrendelésre 11 VIRGINIA AVENUE Bővebb felvilágosításért hívja: EX 6-7078 délután 4-től este 7 óráig ctumMD<•.« f (öieimmoN BKvim fund 1S3 - EAST STATE STREET - 1SS O Q l í? / V membra or r. p, l a

Next

/
Thumbnails
Contents