Jersey Hiradó, 1954 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1954-01-07 / 1. szám

GÖMBÖS GYULA. Bizonyosan akadnak itt Ame- j okában olyan magyar honfi- j társak, akik á kótyagos fejű ; ■Gömbös Gyula miniszterelnök- { -sége alatt még az, óhazában j: ■éltek és emlékeznek az ő torz j politikájára és megvalósitha- 1 tatlan fantasztikus elgondoló- | saira. Ez a Vz kegyelmes ur volt az ország nagy reformá­tora és szanálója. Őkigyelme szanálta annak idején az ügy- ; védi kart, az orvosi kart, a mérnöki kart. Ö szanálta ké- i rém a tanári kart, stb. Feltűnő volt azonban, hogy a saját j szakmájában a tisztikarban j nem szanált. így történt, hogy ! az érdemekben igazán gazdag magyar tisztikar küldöttséget . menesztett Gömbös Gyula elé. í A küldöttség szónoka Hegyesi Tompa Szilárd tábornok volt, aki beszédében rámutatott ar­ra a ferde helyzetre, hogy ha már a kegyelmes ur "minden karban szanál" legyen kegyes a tiszti karban is szanálni. Gömbös Gyula 195 pontból álló programjának máskülön­ben egyik kimagasló része az volt, hogy hatvan uj magyar falut fog létesíteni. Ebből a "három dimenziós" hatalmas tervből mentettem az alábbi kis történetet: Kétes külsejű ember jelent­kezett a miniszteri tanácsosnál. — Alázatos szolgája — haj­longott — én vagyok a Top­fák. — Topiák.. • Topiák... hon aan ismerem ón magát? — A nyáron a ligetben mól­­sóztatott pofon vágni. — Ja igen... Nahát azt iga­zán megérdemelte. — Igen kérem, éltettem a mohamedánokat. — Azzal még nem törődtem volna, de tökrészeg volt, az­on a nyakamba borult... — Az igaz, de én azt hit­tem, hogy a mélióságos ur is egy mohamedán. — Szóval, én aztán pofon ■rágtam magát. ' — Nem szójva], hanem , tett­ig Kegyeskedett... — Hát aztán most mi szól hozta ide? — Gondoltam, ha már ilyen régi jóismerősök vagyunk, hát ■megkérhetem tanácsos méltó­­őágos urat egy kis szivességre. —- Miről van szó? — Kérem alázattal tegriáp elmentem a rendőrségre és bi­zonyítványt kértem, hogy én egy részeges munkakerülő va­gyok. Aztán nem akartak bi­zonyítványt adni... —- Hallja Topiák, hát mi a fenének kell magának egy Ilyen bizonyítvány?!! Állás végett kérem, mert olvastam az újságban, hogy Gömbös miniszterelnök ur hat-' van falut akar létesíteni és én az egyik faluba akarok men­ni valaminek. Ha a tanácsos ur volna kegyes igazolni, hogy én egy munkakerülő részeges bitang disznó vagyok, nagyon meghálálnám a tanácsos ur­náik. — Ezt igazoljam??? Ember! Hát mi akar maga ott a falu­ban lenni??!! — Úgy gondol­jam kérem, hogy én lennék a falu rossza. ■. VÁLTSÁG DÍJ. Mindenki mélységes felhá­borodással értesült a Kansas City-ben szeptemberben történt rémes esetről. Három tagból álló bűnszövetkezet elrabolta Bóbby Greenlease-t egy dús­gazdag, többszörös milliomos bankár hat éves örökbe foga­dott fiacskáját. A három jóma­dár hatszázezer dollár váltság­díjat követelt a kétségbe esett apától, aki ezt a hatalmas •summátt a brigantik által meg­jelölt helyen el is helyeze. De amikor enek ellenében azt vár­ta, hogy a fiát vissza viszik, kiderült, hogy a bitangok sze­gény ártatlan gyereket már előzőleg gonoszul megölték. Hogy a gyermekrablók meny­nyire elvetemült és minden emberi, érzésből kivetkőzött fe­­nevadák voltak, legjobban iga­zolja az a körülmény, hogy a gyerek sírját megásták még amikor életben volt. Sőt a vált­ságdíjat is annak halála után követelték. „ Ettől a szomorú esettől telje­sen függetlenül szeretnék itt .agy vidámabb saryt elmon-Trenton, N. J., 1354 január 7. HIRDESSEN LAPUNKBAN doni, melynek kereke szintén a váltság dij tengelye körül torog: * * * Mr. Tom White chicagói bankár feleségét a banditák elrabolták. Húszezer dollár váltságdíjat követeltek a dús­gazdag, de fukar és fösvény férjtől, aki még a szép felesé­gével szemben is szűkmarkú volt. Mr. Tom White azonban nem nagyon sietett kiváltani a feleségét. Tudta, hogy jóke­zekben van az asszony és igy morfondírozott magában: — Egy kis vidám szalma özvegység nem árt. Pár napig élvezni fogom a szabadságo­kat. .. Ha már ennyi pénzem­. be kerül legalább legyen va­­í lami hasznom is belőle... A | negyedik napon egy újabb táviratot kapott. Azt üzente az "alvilág" hogy a már ismer­tetett helyen adja át a húsz­ezer dollárt, mert máskülönben 24 óra alatt özvegy lesz... — Ennek a fele se tréfa — ! mondta a bankár — és még -j I aznap este kilenc órakor meg- | i jelent a táviratban jelzett Ave- 1 nue sarkán, ahol a rá várako j zc fekete Rolls Royce kocsi j ablakán kellő óvatossággal egy húszezer dollárról szóló csekket hajított be. Fóltizkor a felesége már ott­hon volt. j — Te, hogy ezek a banditák ; ! milyen úri emberek! A vezé­­\ rük hódolattal csókolta meg a j kezemet, mikor* a csekket meg- i kapták és azonnal intézkedett, ! hogy az általuk fenntartott női j internátusbán pompás szállást kapjak, ahol a kiszolgálás is elsőrangú volt. — Majd küldök nekik még külön is pár dollárt. — Fölös­leges — szólt a bankár — I azok a borravalót is belekal- I kulálták a húszezer dollárba. | Nehogy eszedbe jusson pénzt küldeni nekik! | — Édes fiacskám, akkor te ingyen élvezted a nagyszerű vendégszeretetüket, mert ne­­k-:d elá^.lh^frm hogy a^’isz-.. ezer dolláros csekk közönsé­ges hamisítvány volt... — Nyomorult fösvény ku­tya! — tprt ki az asszonyból a kétségbeesés. —- Most aztán jól nézek én ki. — Miért? — Mert engem nem rabolt el senki! A táviratot magam adtam föl. Három napig a nő­vérem vendége voltam... Azt hazudtam neki, hogy össze­vesztünk ... Á Rolls Royce-t is én béreltem ki pár napra. Iszonyú sokba került. Egyszer akartam tőled húszezer dollárt kicsikarni és akkor is alapo­san ráfizettem.'.. HATÖKÖR. Kiss Pál meséli k. nejének: Argentínában, ahol mindég volt bőségesen marhahús, most mint köztudomású hus­­inségben szenved, holott még j nem is olyan régen számos országot Argentína látott el hússal. A hústalan helyzet most már ugylátszik válságos­ra fordult. — Miből gondolod? — kérdezi az asszony.. — Ab­ból, hogy ma olvastam az új­ságban, hogy Argentínában a menyasszonyért a vőlegény a leendő apósának ökröket tar­tozik adni. Az Argentin kor­mány a vőlegénynek mind­össze annyi kedvezményt nyújt, hogy a hozományt rész­letekben is fizetheti. Ha pél­dául hat ökör volt a meny­asszony vételára, akkor a vő­legény a házasságkötés nap­ján átad az apósnak egy ök­röt, a többit pedig' apránként fizetheti. — Mondd édesem? — kér­­' dezi a felesége — ha mi ket­­j ten Argentínában laknánk, te J hány ökröt adtál volna értem? — Fiacskám, ne hozzál za- i varba!... j — Mégis, te adtál volna ér­­j tem hat ökröt? — Nézd drágám hagyjuk í ezt. Úgysem aktuális. — Te ugylátszik nem adtái volna értem hat ökröt? — Hát vedd tudomásul ezek­­után, hogy amikor hozzád mentem feleségül én is kap­tam egy ökröt (végig nézi a férjét) egy igazi ökröt. — Tévedsz angyalkám — válaszol ' a férj. — Én nem részletre nősültem. Én kifizet­tem az egész vételárat. — Ho­gyan?? érdeklődik az asszony. — Mert amikor elvettelek hat ökör voltam... Most már érted?! Szerkesztői üzenet "Buskomor" Rahway, N. J. Az hogy Ön nem tud a Görbe Tükör viccein nevetni, I még nem jelent semmit. Illefve valamit mégis jelent. Kétségtelenül búskomorságot jelent. Ezt a megállapításomat leg­inkább igazolja levelének az a része, mely ■ szerint Ön ki­zárólag sötét, komoly tónusu írásokat kedveli. Azonkívül ön minden bizonnyal szadista is. Ez* a bizonyítványt Ön állhat­ta ki önmagáról, midőn közli, hogy csak olyan könyv képes Cnt szórakoztatni vagy a fi­gyelmét lekötni, melynek min­den oldalán egy rejtélyes és sötét hátterű gyilkosság törté­nik. Higyje el nkeem mérsékel­ten tisztelt uram, hogy Ameri­kában sokkal kevesebb olyan gyilkosság történne melyeket fiatalkorú, 12—14 éves gyer­mekek követnek el, ha a szü­lök vidám, kedvre hangoló, humoros írásokat adnának gyermekeik kezébe, nem pe­dig sötét kalandor és rabló­gyilkossággal tele tömött apró magazinokat, úgynevezett "co­mic könyveket, melyekben még véletlenül sincs egyébb, mint rémesebbnél rémesebb gyilkosságok. Ezekkel a történetekkel fel­csigázzák az éretlen gyerme­kük fantáziáját. És a fogékony. gyermek először játék piszto­lyokkal indul el rablógyiT os­ságot játszani, később con­­ban megszokja és megszereti az emberölést és azt igaziire­­volverekkel próbálják ki. I ^ fi-Gold Albertét ünnepelték a Hildebrecht Hotelben. Igen tisztelt szerkesztő ur! Ötven esztendőn keresztül rendkívüli szeretettel és kitar­tással állott a trentoni mun­kásság mögött Gold Albert — ez az aranyszivü Magyaror­szágon született kitűnő ember, akit néhány nappal ezelőtt a Hotel Hildebrechtben, munka­társai és munkásai lelkes ün­neplésben részesítettek, —ab­ból az alkalomból, hogy ötven esztendei aktiv munkásság után nyugalomba vonul. Mir. Gold a legjobb barátja volt minden időben a trentoni munkásságnak — és különö­sen a magyaroknak. Akár ki kért tőle munkát, mindig sze­retettel állott a rendelkezésünk­re — ki tudja, hány ezer em­bernek adott munkaalkalmat. Emlékszem, amikor hosszú évekkel ezelőtt a trentoni Ma­gyar Otthonban hétszáz terí­tékes banketten ünnepeltük. Sokat tett mindig érettünk — i külföldre utazott, onnan hozott vállalkozókat, akik itt gyárat építettek. A legnehezebb idő­ben két gyárban 4,000 munkás dolgozott — amit neki köszön­hetünk. Mindig őszinte szere­tettel és hálával fogunk gon­dolni szeretett igazgatónkra — akinek ezúton is a legjobb kí­vánságainkat küldjük. Isten áldása kisérje. Véninger Andrásné szül. Háger Julia. GROPPS Health Studio A Real Success Story Last year on October 20th a . new business enterprise opened in Trenton, New Jer­sey. At 953 Liberty Street, Andy Gfopp and his pretty wife, Gladys, started the Gropp's Health Studio and in a relatively short time achiev­ed a remarkable popularity, not only in Trenton, but in the Mercer County area as well, where people are now taking advantage of Mr. Gropp's knowledge and experience in body building work. Our hectic life, expecially in the cities, causes us to neg­lect our bodies—we take on too much weight or, many people are working so hard and tediously that they have what the experts call an un­developed physique. Andy Gropp, who started his amaz­ing sport career as a half­back at the Trenton Catholic Boys High School in 1940, after a meteoric career in the field of sports came back to Trenton to start his Health Studio which was always His dream. Andy Gropp Already many people of the City and Mercer County area are singing Andy Gropp's praises as he, as an expert, takes a personal interest in everybody who enrolls in his studio to participate in healthy bodybuilding physical exer­cise. Andy Gropp's career is certainly an interesting one, and since the American Hun­garians have taken a real interest in sport activities since the days of Ferenc Holuban, the legendary Hungarian wrestler, we are giving here a short resume of Andy Gropp's activities before he opened his studio. Getting back to Andy's career we find it a long and interesting one. After his foot­ball days at Catholic High he moved into the officiating field I and became a baseball um­pire and fóttball official. Then, in 1951, Andy was recalled into the air force. He was a member of the Philadelphia Branch of the Pennsylvania Air National Guard. It was off to Spokane, Wash., for the Gropp family and Andy soon found himself busy as a radar bombadier-navigator and on his off days as a physical conditioning officer' for the Fairchild Air Force Base. Won Air Force Title When Andy left Trenton he hit the scales at 175 pounds (Folytatása a 4-ik oldalon) Felívás a Trenton és vükén lakó magyar kolónia uj amerikás tagjaihoz Az uj esztendő fiatal napjai­ban mindannyian szép remé­nyekkel vagyunk eltelve, ami­hez Isten-adta jogunk van. Re ményeket ápolni azonban cmél kül, hogy azokat tettekkel megerősítenénk mindennapi tö rekvésünkkel, egyéni érvénye­sülés akarással, nem jelent egyebet, mint ön-ámitás. Uj magyar testvéreim; ne ámítsá­tok magatokat azzal, hogy: "nem fontos az angol nyelvet elsajátítani Amerikában hiszen sok olyan régi magyar van itt, akiknek az angol nyelvis­merete még gyengébb", mint közületek közt némelyiké. Ilyen érvelést többször hallot­tunk. — Erről ugyan nem ér­demes vitatkozni, hiszen Ti más háttérrel rendelkeztetek ódahaza, tehát az összehason­lítás nem logikus. Titeket más célok, más fogalmak, más cél­kitűzések tüzelnek az Élet har­caiban mint minket, régi ame­rikai magyarokat, az első vi­lágháború előtt idevándorol­­takat. Többektől hallottam, hogy sajnálják, hogy nem látogatták a két évvel ezelőtt megkezdett angol nyelvtanfolyamokat rend szeresen. Ma már joblran tud­nának elhelyezkedni munka­helyükben. Vannak olyanok is többen, akik Trenton város terüleétn kívül laknak és igy még a High School esti isko­lákba sem iratkozhatnak be. A környékbeli Townshipok nem tartanak fenn ingyenes esti nyelv tanfolyamokat. Olyanok is vannak, akik el­látogattak a városi esti isko­lába, de nem látogatják többé mivel az előadás nyelve an­gol, teheti nem képesek felfog­ni a tananyagot. Ezek szintén "remélik", hogy valahogyan! valamikor csak megtanulnak angolul beszélni’, írni és ol­vasni. Ez nem fog megtörtén­ni. — Vájjon nem-e kellene figyelembe venni mindenkinek egy tipikus amerikai közmon­dást: GOD HELPS THOSE (Folytatása a 4-ik oldalon) “Investigation Expedient” A new and remarkable book by ANDREW T. CAZSI. Last week, quite acciden­tally, a fairly recent book came to our hand—Investigat­ion Expedient by Andrew T. Gazsi. There is nothing like an interesting book on a cold, unfriendly winter night, and we settled down to read a few pages. But time went by and it was in the early morn­ing hours that we finished this extraordinary book in one reading. Mr. Gazsi's book is one of those novels which you could not put down without finishing it. Investigation Expedient is an amazing book. The subtitle is "Foreign Spy Intrigue in an Industrial Center". Mr. Gazsi, who himself had an amazing career, wrote a completely engrossing and entertaining book—-a first novel which shows a great deal of promise. Investigation Expedient is a modern story—fiction, yet it could happen here—it could only happen here. It is a story of this modern industrial age, when man is dwarfed by gi­gantic inventions like the Atomic Bomb which plays a very important part in the story. When the world learned that American ingenuity solved the problem of the mighty atom, all the large nations focused their interest on us— trying to wrest the secret of the bomb. Here is where Mr. Gazsi's novel starts and he brilliantly shows many aspects of the thrilling race to grab hold of the bomb to use for selfish purposes. The hero of the book is one George Ames—a good Amer­ican who innocently and sud­denly is enveloped in a fan­tastically fast and complicated chase sparkplugged by two great world powers whose spies do not stop at anything to achieve their goals. Investigation Expedient has everything—drama, fast action romance, thrills, but beyond this, it is a great and inspiring book which should be read by every book lover. (L.V.) A St, Stephen’s Gath. Club kabaré estélyt tart. JOSEPH L. WEBER Co-Chairman A Szent István római kath. hitközség kebelében működő St. Stephen's Catholic Club 1954 február 6-án, szombat es­te első évi kabarét és tánc­­mulatságát tartja, melyre már most felhívja a szórakozni vá­gyó közönség figyelmét. Ez a mulatság sokban fog különbözni a már megszokott, sablonos mulatságoktól. Erre az alkalomra nagy körűitekül téssel végzi teendőjét az élőké szitő bizottság. Kára-Németh Testvérek rádió zenekara fogja szolgáltatni a muzsikát, mely már egymagá­ban is garancia arra, hogy fesztelenül mulathat ott min­denki. ZENEI HÍR Mint előző tudósításainkban, már jeleztük Lukács Ernőné a kiváló zongora művész és ta námő ebben az évben is be­mutatja nagyszerű zene peda­gógiai képességét. Számos tanítványainak egy­­részét nagyszabású növendék­­hangverseny keretében ismét szerepeltetni fogja a nagy nyilvánosság előtt. Ezen hang­versenynek az ad érdekessé­get, hogy ezen felfognak lépni egészen kezdő növendéktől. kezdve a legmagasabb fokú haladó tanítványok, akik mű­vészi élvezetet fognak nyújtani a jelenlevőknek. A hangverseny helye úgy mint a múltban a Stacy Trent szálloda fogadó termében lesz. Pontos ideje pedig január 21-én este 8 óra. A belépés most is díjmentes lesz, a mű­vésznő tehát minden érdeklő­dőt ezúton is szívélyesen meghív. HUNGARi AN-AMER1CAN ff E E K L Y J;iKS“.V,V S*erlce«rS: GERENDAY MHCLÖäj* OFFICIAL ORCÁN of the Hungarian Societies of Trenton and Vicinity Editor,Ld ^ubtt.hin* OHu- ElóHzetéai érő egy ívre S 1.30 tanadóba é. Európába »3 00 —Telephon#: 3-4910. Szerkeaztóaé« éa k,adóhivatal: 27 Hancock Ave.. Trenton N , VoL XXXV. évi. No. 1. szóm. — ¥' * *•* >■ P. -GÖRBE TÜKÖR lukacs ernö

Next

/
Thumbnails
Contents