Jersey Hiradó, 1954 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1954-01-07 / 1. szám

1954 január 7. I EGYHÁZI HÍREK­---------------------------------Tä Cózll: KISS A. GYULA. plébános SZENT MISEK Vasárnap: 7, 8:33. 9:30 és i0:30 órakor. Ünnepnap: 6, 7, 8, és 9 óra­kor. Hétköznap: 6:30 és 8 órakor. GYÓNTATÁSOK Szombaton: délután 4-tól 6- tg, este 7:30-tól (Mg. Hétköznap: reggel a 8 érőd •zent mise. előtt. Első Péntek és Ünnep előtt: •»te 7-tól 8-lg. Súlyos betegek gyóntatása »ánnely Időben.-----o----­SZENT ÓRA Minden pénteken este 7:30- kor. Angol és magyar. KERKZTHJÖEK Vasárnap a 10:30-as szent aalse után. Kereeztelések előre betelen­­•endák. Keresztszülő csakis rendes, •e katholikus íelnőtt lehet. ESKÜVÖK "Tiltott Idők" és vasárnapok kivételével bármely napon. Vegyes házasságok csak a plébánián köthetők. Esküvő belelendő négy hót­­*•1 az esküvő előtt. [egyesi oktatás kötelező.-----o----­PUBLIC SCHOOL! GYERMEKEK vallás-erkölcsi okatátsa: Minden hétfőn délután 3 óra­kor a public elemi iskolások. Minden pénteken délután 3 órakor a junior high schoolo­­•ok részére. Az oktatások október i-től, x áhis 31-ig vannak. GYŰLÉSEK A hónap első vasárnapján: Rózsafűzér Társulat "Utokvál­­tása." A hónap első keddjén: P. T. A. gyűlés. A hónap első szerdáján: St Stephen's Catholic Cili gyűlés. A hónap második vasárnap­ion: Szent Név Társulati gyü-A hónap második keddjén: Womens Club gyűlés. A hónap harmadik keddjén: lob. Kongregáció gyűlés. FATHER IOS. J. MACKOV. MISÉK vasrnapokon 8:30 és 10:10-kor lesznek. Ünnepeken 9-kor. VOLT MAGYAR TANÍTÓNŐ VÁLLALNA KIS GYERMEKEK VIGYÁZASÁT SAJÁT LAKÁ­SÁN: 107 GRAND STREET. A REFORMÁTUS ISKOLA MELLETT. A BAPTISTA EGYHÁZ HÍREI. Templom: 917 So. Clinton Avu Lelkész: IFI- BÍRÓ MIHÁLY. ÖSSZEJÖVETELEINK Minden vasárnap d. e. 930- kor imaóra, 10 órakor vasár­napi iskola osztályokban. Ta­nítás angolul és magyarul. 11 órakor Istentisztelet. 11:38- kor magyar prédikáció a WTNJ rádió állomás közvetí­tésével a templomtóL Rádión a 131-es számon található. Este 7 órakor ifjúsági óra vál­tozatos programmal. 8 órakor evangélizáló tisztelet. Tisztele­tek alkalmával az énekkar, ifjúsági órán a zenekar mű­ködnek. SZERDÁN ESTE 8 órakor hétközi imaóra és biblia tanulmányozása, össze­jöveteleinkre szeretettel hívunk és fogadunk mindenkit. ..........................$---------------­— 1900-ban alepitvs — NE VÁRJON vegyen autójára, otthonára, bír­­toMtást, hogy minden gondtól mente* legyen. Kérésié fel FRANK MESANKO ingatlan forgalmi irodáját 702 CASS ST., TRENTON, N. i a Hudson Street sarkán. Fordításokat szakértelemmel vé­gez. —é KSzjegyzó ügyek, ok­mányok hitelesítése pontos elintézést nyernek w—pni im muiiiii ii ihh ii i m ri in ALKALMI VÉTEL 30 AKEROS — HEDDING, N. J. 10 MÉRTFÖLD TRENTON­­HOZ. 1200 LÁB SZÉLESSÉG KIÖNTÖTT UTÓN, TEMPLOM KÖZELÉBEN. GYÁRTELEPEK. N. J. RT. 130 ÉS TURNPIKE. FEL IS OSZTHATÓ 1. 3. 5, 10 AKEROS RÉSZEKRE. VAGY EGYBEN ELADÓ. BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁSÉRT FOR­DULJON ERRE A CÍMRE: JOHN E. DIMON. PHONE MT. HOLLY 770; FLORENCE 179. Közli: BÉKY ZOLTÁN. esperes. EGY KÖZÖS ISTENTISZTELET lesz most vasárnap, január 10-ón délelőtt 10 órakor. A közgyűlés miatt az angol is­tentisztelet elmarad.-------o------­ÉVI EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉSÜNKET tartjuk most vasárnap 11 óra­kor istentisztelet végeztével. Közgyűlés tárgya mull évi zárszámadások megtétele, uj ügyek tárgyalása és tisztvise­lők választása. Gyülekezetünk tagjainak a megjelenését kér­jük.-------o------­AZ EGYHÁZ PRESBITÉRIUMA zárszámadó gyűlését szomba­ton, december 9-én este 7 óra­kor tartja. Kérjük a presbite­rek pontos megjelenését. Pén­tekről azért helyeztük a gyűlést szombatra, mert a presbiterek közül többen dolgoznak, hét­közben. Reméljük igy minden­ki jelen lesz. ,-----o----­KEGYELETES IMÁDSÁGBAN emlékeztünk meg a múlt va­sárnap Gomány Vilmos, Kom­­lóssy István, Komlóssy András és Komlóssy István ifjú el­hunyt testvéreinkről. Legyen emlékük áldott-----o----­TEMPLOM EGYLETÜNK múlt gyűlésén a tisztikart a következőképen választotta meg: Lelkész elnök: Béky Zoltán. Elnök: Nemes Károly. Alelnöki Borcsik István. Titkár: Péntek Miklós. Pénztámok: Nyíri Sándor. Jegyző: Jeney József. Bizottmány: Szűcs Mihály és Novák István. Levelező titkár: Beke István Ellenőr: Jármy András. Beteg látogató: Nemes Ká­roly. # Az uj tisztikart Nt. Béky Zol­tán esperes eskette be hivata­lába. ALKALMI VÉTEL Egy jókarban levő női szőrme­kabát jutányos áron eladó. — Megtekinthető bármikor 13 Grand Si, Trenton, N. J. A. Rózsafűzér Társulat 1953-ik évi gyűlése. Ja Rózsafűzér Társulat a mtxlt vasárnap tartotta meg az 1953-ik évi elszámoló gyűlését. Father Kiss plébános ur a gyűlést imával nyitotta meg és üdvözölte a tagokat, me­lyek szép számban jelentek meg, azután kérte az elnöknőt Pék Lajosnét, hogy olvassa fel a múlt évi munkánknak az eredményét. — Nagy munka ment végbe, mivel az egyhá­zunk arany jubileumi éve volt. Az 1953. évi bevé­tel volt ........... $1,064.30 Az 1952. évi maradvány ........... 317.54 Összesen ..........-$2,381.84 Kiadás az 1953. évben .........$1,760.92 Ha friss tejterméket akar, úgy rendelje meg LUMPÉRT VILMOS MAGYAR TEJESTŐL SIS Franklin St., Trenton, N. i t'elefon: 2-6571 Maradvány ...........$ 620.92 ' , i Kedves Társulati tagoki Ez a szép összeg és a pénz szép dolgokra lett fordítva. 1000 dollárt adtunk az uj ab­lakokra és 550 dollár volt az uj miseruhák és sok oltár fel szerelésre, ministráló ruhákra, ez csak a legnagyobb része, amit itt felemlítek és ezért so­kat kellett dolgozni, de a sok jó asszonyok segítségével lét­rehoztuk és Father Kiss plébá­nos ur meleg, szívvel köszönte meg ezt a nagy munkát, amit az elmúlt évben végeztünk , és kérte a tagok további támo­gatását. Többek között el lett határozva egy farsangi fánk sütés megtartása. Minden ügy elintézése után Father Kiss a gyűlést imával bezárta. * Pék Lajosné, elnöknő. FIGYELEM A Miami, Floridába terve­zett társaskocsi kirándulásra már nincs több hely, igy Mrs. j Applegate sajnálatát fejezi ki mindazoknak, akik vele akar­tak volna tarani, hogy részt vehettke volna a gyönyörű ; látványosságokban és Florida ; kelltmes melegében. — Mrs. AjVjBesctte. egyben _aaár most-, bejelenti, hogy valamikor már­ciusban egy másik kirándulást tervez, s azok, akik erről' az útról lemaradtak, esetleg a következő alkalommal rándul­­hatnak ki, feltéve, hogy igé­nyüket idejekorán bejelentik és rezerváltafják helyüket. — Felvilágosításért hívják az alanti számot: 3-3784.-----o----­ÁLLAMUNK EGYIK LEGNA- I GYOBB HÚSÜZEME Ha ingatlant akar venni Ha közjegyzőre oan szüksége Ha bárhoi'á akar utazni . keresse fel PREGG GYÖRGY irodáját 907 SO. BROAD STREET Trenton, New Jersey Telefon: 3-4469 You, too, con help * through Your * RED CROSS los. Seiler & Sons. Co. hus termékei minőségben utolérhe­tetlenek. Ezen husóru készítésé­nél az üzem vezetősége a leg­gondosabb körül-tekintéssel jár lanül meleg nyár sok gondol el. Szolgálatában állanak első zalékosak legyenek. Nagy gon­dot fordítanak a szezon termé­kekre. Tekintetben veszik az egyes évszakokat és érmék megfelelően készitlk és hozzák forgalomba áruikat. A szokat­­rangu vegyész-mérnökök és és egészségügyi felügyelők, akik a leglelkiismerótesebben ügyelnek arra, hogy az üzem termékei, úgy minőségi, mint higéniai szempontból száz-szá­­okoz a gyár lelkiismeretes ve zetőinek, mert minden igy eke zetük arra irányul, hogy hatal­mas vásárló táboruk olyan hústermékekkel lássa el, amely ízletes és az egészségre hasz nos legyen. Ha még idáig nem élvezte a Jos. Seiler & Sons Co. remek hústermékeit, tegyen egy róba vásárlást. Hisszük hogy az első kóstoló után ál landó vevője lesz ezeknek a kitűnő áruknak, üzletében megtalálja a Jós Seiler & Sons Co. gyártod nycdt. Gyártelep és nagybani el­adási iroda: 129 Ashmore Avenue. NEW JERSEY BELL TELEPHONE COMPANY Hogyan lehet bejutai Amerikába? Nehéz Amerikába bevándo­rolni, különösen nehéz magyar embernek. De mégsem lehe­tetlenség, és azért mindenki­nek, aki valamely rokonát ki szeretné hozatni, nagyon hasz­nos könyv az "Immigrants In­formation Book," amely most jelent meg. Ebben a könyv­ben könnyen áttekinthető is­mertetést talál az olvasó a sok száz rendelkezésről, amelyek együttvéve mint szögesdrótke­rítés merednek a bevándorolni GIVI NOW óhajtó szemébe. A tilalomfa! és drótsövények vajmi kevéssé­­érdeklik a kívül állót; de ez c­­könyv megmutatja a kerítésbe vágott ajtókat is, amelyeken át be lehet lépni az amerikai ígé­retföldjére. Különösen a kivé­telezésekről, az ugyneveze* preferenciákról kell pontos in­formációt szereznie annak, afc hozzátartozóját ki akarja ho zatni. Ebben a könyvben hite les, pontos felvilágosítást talál A könyv szerzője Charles L Cusumano, new yorki ügyvéd bevándorlási specialista. — Megrendelhető 1 dollárért e kiadónál: Old Faithful Publish ing Co., 123 William Street New York 7, N. Y. Ha receptek cslnáltatásáróL ha orvosság beszerzéséről van szó. keresse fel KREMPER JÓZSEF gyógyszertárát ahol a méltányos árak mellett előzékeny és gyors kiszolgálásban fog részesülni, a SO. CLINTON ÉS BEATTY SARKÁN TELEFON SZÁM: 3-4347. Rendkívüli alkalom ruhák beszerzésére Itt a téL rohamosan fognak jönni a zord idők. jó lesz előre felkészülni rá. Most nagyon olcsón, pontosan FÉLÁRBAN jókarban levő, télikabátok, és ruhák kaphatók, mind hordásra készen. Ennél gyönyörűbb használt ruhák és kabátok sehol sem találhatók, jöjjön be és nézzen korul LőTH JANOSNÉ szabó ás tisztitó üzlete 1012 HUDSON STREET TRENTON. N„ J. 8Y0RS ÉS PONTOS SZOLGÁLAT Ha legjobb fütő olajat és szenet akar venni Nem kell Mózerékhez menni. Mert ők szállítanak önnek eleget. Hogy csinálhasson meleget MÓZER SZÉN ÉS OLAJ VÁLLALAT TULAJDONOSA LINZENBOLD ISTVÁN 329 Mulberry St. Telefon: 3-3449 Art a számot bármikor felhívhatja és a megrendelt árut azonnal megkapja ...turns off the shower... and grabs a towel... .by the time he hears the’phone... ...runs down ^ the stairs... .andpicks up the receiver... ...it’s taken at least a minute... JERSEY HI(ADO _________ THAT'S WHY...ON ANY CALL YOU MAKE IT'S A GOOD IDEA TO WAIT TEN RINGS There are so many reasons why the person you’re calling could be delayed a minute in answering the ’phone—it’s always a good idea to wait at least 10 full rings before you hang up. It’s surprising how often it saves the bother and time of an incompleted call and of calling again later. MI BOLTUNK 2 03 O r* H C 2 * Ml BOLTUNK ir 2 O H-J O CO •5S vuiuö xuuy yuiöuyuiiuj legkedveltebb bevásárlási helye VARGJ JÓZSEF modemül berendezett és remekül fel szerelt mészáros és hentes áruháza, aho mindég frissen és magyarosan készült leg finomabb kolbász, sonka, hurka, disznósajt paprikás szalonna és minden egyébb hentes áru specialitások kaphatók. Ez valamint a gyors, pontos és udvarias ki szolgálás a magyarázata, hogy a Varga cé< a magyarság körében olyan nagy közked veltsógnek örvend. Ez az oka, hogy a Varga áruházat honfitársa egyszerűen MI BOLTUNK-nak nevezik. A MI BOLTUNK-ban mindenkor friss marha borjú és bárány-húsok is kaphatók, valamin fűszer és csemege árukból a legnagyobb vá laszték áll a mélyen tisztelt közönség ran delkezésére. A MI BOLTUNK, a magyar negyed központ jóban a SOUTH BROAD STREET 983. szán alatt van. TELEFON SZÁMA pedig: 4-3768. Ha ezt a számot az üzleti órák alatt bármi kor felhívja, lehet hogy mire a telefon kagy lót leteszi a megrendelt portékát a MI BOL TUNK men haza is szállította. A VTLÁHIRÜ BUDAPESTI HERZ SZALÁMI ÁLLANDÓAN KAPHATÓ. MAGYAR PÁRTOLD A MAGYARTf ar PÁRTOLD A MI BOLTUNKAT -w

Next

/
Thumbnails
Contents