Jersey Hiradó, 1953 (34. évfolyam, 1-52. szám)

1953-01-01 / 1. szám

JERSEY HÍRADÓ Közli: KISS A. GYULA. plébános. SZENT MISÉK Vasárnap: 7, 8:33, 9:30 és 10:30 órakor. Ünnepnap: 6, 7, 8, és 9 óra­kor. Hétköznap: 6:30 és 8 érakor. GYÓNTATÁSOK Szombaton: délután 4-tól 6- iQ, este 7:30-tól 9-ig. Hétköznöp: reggel a 8 órai «zent mise előtt. Első Péntek és Ünnep előtt: »Site 7-tól 8-ig. Súlyos betegek gyóntatása bármely időben. SZENT ÓRA Minden pénteken este 7:30-kor. Angol és magyar. — —— KERESZTELÉSEK Vasárnap a 10:39-as seent mise titán. Keresztelések előre bejelen­­tendők. Keresztszülő csakis rendes, to katholikus felnőtt lehet ESKÜVÖK "Tiltott Idők" és vasárnapok rívótelével bármely napon. Vegyes házasságok csak a plébánián köthetők. Esküvő betelendő négy hét­tel az esküvő előtt Jegyes! oktatás kötelező. FATHER JOS. J. MACKOV. VASÁRNAPI SZENTMISÉK szeptember 14-től kezdve félki­­lenckor és 10-kor lesznek; ün­nepiek 7 és kilenckor és köz­napiak félkilenckor vannak. NOVELTY PARTY minden vasárnapon este 8 árától. —- 1900-ban alapítva — NE VÁRJON vegyen autójára, otthonára, bus­­tositást, hogy minden gondtól mentes legyen- Keresse fel FRANK MESANKO ingatlan forgalmi irodáját 702 CASS ST., TRENTON. N. J. a Hudson Street sarkán. Fordításokat szakértelemmel vé­gez. — Közjegyző ügyek, ok mányok hitelesítése pontos elintézést nyernek. ' Közli: BÉKY ZOLTÁN. esperes. ISTENTISZTELETI SORREND Ó Év Utolsó estéjén: dec. 31 este 7 órakor istentisztelet. Uj Év első napján: jan. 1 délelőtt fél 10-kor magyar, ll-kor angol. Január 4-én, vasárnap a rendes sorrend. Magyar: 9:30, angol ll-kor. ÉVI EGYHÁZKÖZSÉGI közgyűlésünket január 11-én fogjuk megtartani. PUBLIC SCHOOL! GYERMEKEK »állás-erkölcsi okatátsa: Minden hétfőn délután 3 óra­kor a public elemi iskolások. Minden pénteken délután 3 órakor a junior high sdhoolo­­eek részére. Az oktatások október 1-től, május 31-ig vannak. GYŰLÉSEK A hónap első vasárnapján: Rózsafüzér Társulat "titokvál­tása." A hónap első keddjén: P. T. A. gyűlés. A hónap első szerdáján: St. Stephen's Catholic Club gyűlés. A hónap második vasárnap­­ián: Szent Név Társulati gyű­lés. A hónap második keddjén: Womens Club gyűlés. A hónap harmadik keddjén: tab. Kongregáció gyűlés. SYLVESTER ESTI disznótoros vacsorát és mu­latságot rendez Templom Egy­letünk iskolánk dísztermében. Szeretettel hívjuk meg gyüle­kezetünk tagjait. BETEGEINK A karácsonyi ünnepek alatt Úri Szent Vacsorában részesí­tette a lelkész a következő be­teg testvéreinket: Csóka Györgyné,' Lénárth Ferencné, Csebrenyák Jánosné, Csighy Józsefné beteg nőtestvéreinket, akik otthonaikban fekszenek súlyos betegen, továbbá Mól? dován Györgynél Tóth Myrna a Mercer kórházbem ment ke­resztül súlyos operáción. Beteg testvéreink felgyógyu­lásához Isten segedelmét kér­jük. ——o----­KEGYELETES IMÁDSÁGBAN emlékeztünk meg Horváth Má­­téné elhunyt nőtestvérünkről. Hívja 4-8529 számot MAYFAIR LIQUOR STORE 1335 So. Broad Street a Remses Street sarkán Trenton, New Jersey KARÁCSONYI SZENT ÜNNEPEINK Istentől valóban megáldottak voltak. Úgy a szent estén, mint első nap, templomunk tele volt a hivek seregével, akik nagy számmal éltek az Úrvacsorával. NŐEGYLETÜNK 1,000 dollár karácsonyi aján­dékot adott egyházunknak­­emellett megrendelte a bojdpJ templomi szőnyegeket, melyek' körülbelül február végére lesz­nek készen. A jó Isten áldja meg a nőegylet minden egyes tagját a remek ajándékért. Gyors, ingyenes házhoz szál­lítás—csakis privát kocsikban. ÁLDOTT KARÁCSONYT! :iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii "UJ TERVEK ESZTENDEJE” A cint arra vonatkozik, hogy ebben az évben minden eddigi kedvezményünket felülmúló, uj biztosítási formákat vezetünk be. ’ Élet-, baleset-, kórházi és betegsegély biztosítási módoza­taink nemcsak állják a versenyt bármely más egyesület vagy kereskedelmi jellegű társaság okmányaival, de felülmúlják azokat a tagjaink számára "gyermek és öreggondozó ’’ Bethlen Otthonunk kedvezményeivel. Nem nyerészkedési, hanem testvériségi alapon állunk, ami azt jelenti, hogy Egyesületünk magának a tagságnak tulajdona s ügyeit alkotmányos gyűlésein s választott vezetőségén keresz­tül maga á tagság irányítja. ' Bizalommal 'és szeretettel hívjuk táborunkba az amerikai magyarságot. Belépési lehetőség mindkét nembeliek számára születéstől kezdve bezárólag éves életkorig. Angol vagy magyarnyelvű bővebb ismertetést kívánatra készséggel küldünk az Egyesült Államok területén bárhová. AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYESÜLET 1801 "P“ Street, N. W. Kossuth House Washington S, D.C. • Phone: Adams 4-0331 BOLDOG UJ EVET! NOVELTY PARTYK E HÉTEN az ünnepek után a szokott sorrendben lesznek: pénteken nőegyleti, szombaton egyházi 8:30-kor. Kérjük a közönség megjelenését. YmU mm share • THROUGH OetaMvte T/eUietf TítUted pand Barátságos felhívás a kedves olvasóinkhoz. Lapunk népszerű társszer­kesztője Lukács Ernő bátyánk a jövő év elején eddigi írásait felfrissítve és újakkal kibővítve könyvalakban szándék szik megjelentetni. Mr. Lukács mögött 50 éves írói és újságírói múlt van. So­hasem volt hivatásos újságíró, í de ennek dacára — vagy ta­lán éppen ezért — leginkább humoros józamatu írásait a legismertebb óhazai u’ságok is szívesen közölték, miközben két színdarabját is sikerrel előadták. Lukács bátyánk — mint köztudomású — uj ha­zájában sem maradt tétlen és töbjp, mint 10 éve számos ma­gyar újságban lett közismert és igen kedvelt rovata a GÖRBE TÜKÖR, mely most már mint vezércikk évek óta a Jersey Híradóban jelenik meg, a trentoni, roeblingí és a környékbeli magyarok szóra­koztatására. A szép kiállítású nagyszerű könyv egyben Lukács kolle­gánk 50 éves irói működésé­nek szeréy jutalmazása is lesz, miért is arra kérjük cr kedves előfizetőinket, hogy a^ könyv megvételével tegyék széppé és hasznossá ezt a ritka évfor­dulót. A könyv árát a szerző két dollárban szabta meg és arra előfizetni már most lehet szer­kesztőségünkben, 27 Hancock Ave., vagy a szerzőnél 42 So. Clinton Ave. alatt. Hálás köszönettel és szívé­lyes üdvözlettel, Gorenday Miklós. A BAPTISTA EGYHÁZ HÍREI. Templom: 917 So. Clinton Ave lelkész: IFJ. BÍRÓ MIHÁLY. ÖSSZEJÖVETELEINK Minden vasárnap d. e. 9:30- kor imaóra, 10 órakor vasár­napi iskola osztályokban. Ta­nítás angolul és magyarul. 11 órakor istentisztelet. 11:30- kor magyar prédikáció a WTNJ rádió állomás közvetí­tésével a templomtól. Rádión a 131-es számon található. Este 7 órakor ifjúsági óra vál­tozatos programmal. 8 órakor evangélizáló tisztelet. Tisztele­tek alkalmával az énekkar, ifjúsági órán a zenekar mű­ködnek. 1 SZERDÁN ESTE 8 órakor hétközi imaóra és biblia tanulmányozása, össze­jöveteleinkre szeretettel hivunk és fogadunk mindenkit. PARTY. Gyülekezetünk fiatal asszo­nyok egylete a "Lamplighter" szép ünnepet rendezett a gyer­mekeknek december 18-án es­te. Az ünnepély kimagasló ré­szei: A gyermekek cserébe ajándékot adtak eegymásnak. Majd játszottak és azután el­fáradva asztalhoz ültek. A gondos anyák és az egylet tagjai kávé, sütemény és egyéb Ízletes dolgokkal ven­dégelték meg a gyermek se­reget. Isten áldja meg az egy­let minden tagját és segítse őket a jó cselekedetben. Az elnöknő Mrs. Alex Lukács. ÜNNEPÉLY. Vasárnapi iskolánk ez év­ben karácsony előtti vasárnap tartotta meg szokásos kará­csonyi programját. Az ünne­pély sikeres volt. A sikert nagyban emelte a tanítók együttműködése, Gazsi Viktor főtanitó vezetésével. Program: Egyes gyermekek és osztó-. |yok csoport előadása, az pnek- és zenekar szereplése, ■jki a narancs, candy és |^Ra?bb ajándékok kiosztásá­val záródott az ünnepély. JÖVÖHÉT. December 28-án délután 5 órai kezdéssel a FFérfi és Női biblia osztályok tartják közös gyűlésüket. Ezen két organizá­ció felelős a templomunkból minden vasárnap "rádión" hir­detett prédikációért és minden héten magas számla kifizeté­séért. Hála a jó Istennek az ő buzgóságukért. December 31- én este 9 órai kezdéssel az 1952-es évet záró tisztelet lesz. Ezzel kapcsolatosan, ugyan­csak akkor tartja búcsú pré­dikációját a gyülekezettől tá­vozó Rév. Gazsi István, aki közel tizenhat és félévig lel­­készkedett a trentoni baptista egyháznál. Január 1-én dél­után 3 órakor újévet nyitó imaóra lesz, melyet Rév. Biró Mihály a gyülekezet uj lel­késze fog vezetni. Majd 4 óra­kor a gyülekezet évi gyűlése. Gyűlés kiemelkedőbb részei tisztviselők választása és a külömböző pénztári jelentések. Január 3-án este 6 . órakor "bankett ünnepély" a távozó lelkészpár tiszteletére. Szónok­latok lesznek angol és magyar nyelven. Ének- és zenekar szintén szerepelnek. YOUR NEW TELEPHONE DIRECTORY IF you want any change in your present listing in the Telephone Directory . . . IF you want an extra listing—either for someone else in your home or business, or for yourself in a nearby Directory . . . Please Get In Touch With Your Tele­phone Business Office As Soon As Possible RS1Ö Businessmen* The Classified Directory (Yellow Pages) also closes soon. Make sure your adver­tisement is in this“Where-to-buy”section. NEW JERSEY BELL TELEPHONE COMPANY KÖSZÖNET. Én alulírott ezúton is köszö­netét mondok a* gyülekezet minden tagjának, a trentoni magyarságnak "ELAPNAK" és minden olvasójának, a velem tanúsított szeretet és megér­téshez. Minenkinek boldog uj évet és Isten áldását kivánva, vagyok testvéri szeretettel, Rév. Gazsi István. Ha elsői endti tejtermékre ven •züktége, úgy keretse fel SZABÓ JÓZSEF MAGYAR TEJEST £7 OME AVE., Trenton. N. J. f-Jtrfoo: 3-288 l Pontos kiszolgálás és olcsó ár Trenton város hivatalos temetkezőie INGLESBY J. JÁNOS magyarok temetkezési rendezője 432 HAMILTON AVE. Trenton, N. J. Telefon 5-G546 Ha receptek csináltatásáról, ha orvosság beszerzéséről van szó, keresse fe] KREMPERJÓZSEF gyógyszertárát ahol a méltányos árak mellett előzékeny és gyors kiszolgálásban fog részesülni, a SO. CLINTON ÉS BEATTY SARKÁN TELEFON SZÁM: 3-4347. BOLDOG ÚJÉVET KIVAN MINDEN HÍVÉNEK ÉS AZ ÖSSZMACYARSACNAK 1953 január 1. NT. BÉKY ZOLTÁN ESPERES “BRIDGEPORT! SZÖVETSÉG“ I igazgatóságának, tisztikarának és tag- ! ságának >a nevében szeretettel köszönt- f jük az amerikai magyarságot az ünne- | pék alkalmával és kérjük őket az érdé- jj mes magyar ügyek további támo­gatására és felkarolására. •é f AMERICAN LIFE INSURANCE ASSOCIATION 1412 STATE STREET Bridgeport 5, Conn.

Next

/
Thumbnails
Contents