Jersey Hiradó, 1953 (34. évfolyam, 1-52. szám)

1953-01-01 / 1. szám

OŰRBE TÜKÖR Ifjm: LUKACS ERNŐ URALKODÓ ELEMEK. 'Nagyon nehéz lenne mara­déktalanul számbavenni hogy ezt az elcsúfított világot hány­áié ELEM tákolta össze és ro­zoga eresztékeiben recsegő tá­kolmányt milyen elemek tart­sák fenn. "Nyilvántartásaim alapján" megpróbálom felso­rolni ezeket a sokfelé ágazó elemeket. Ez persze csak rap­­szódikus sorrendben lehetsé­ges, hiszen maga az élet sem egyéb, mint egy rapszódia. "Hetvenkedő életkoromban" rájöttem, hogy az ember szü­letésétől — haláláig Élet és Halál között lebeg... * * * Szerény véleményem szerint íz első elem a TÖRTÉNELEM. Ezt abból is következtetni le­het, mert tudósaink előszere­tettel szoktak a történelemre hivatkozni. Ámbár a Magyar Tudományos Akadémia böl­csei sokasok időt eltöltöttek a ■örténelemelőtti korszakkal. De na csak időztek volna vele, az a kisebbik baj lett volna, de idéztek is belőle. (Lásd Berzeviczy Albert Vz íegyelmes és József főherceg királyi fenség elnök urak 10 kötetre menő idézeteit.) * * * A világot alkotó és összefo­gó második elem kétségtele­nül a SZERELEM. Ámbár egye­­- lek szerint nemcsak összefog­ja, hanem szét is huzza, sőt szét is zúzza az embereket. És egyesek azt állitják, hogy a szerelem a történelem előtt is divatban volt. (József főherceg a "kettesekhez" tartozott szerk). A tudósokat máskülönben is csak a saját szerelmüknek kor­szaka érdekelte.. • * * * A szerelemmel, ha nem is egyenrangú, de feltétlenül egy­korú elem az ÉLELEM. Az éle­lem miatt a világ fennállása óta folynak harcok. Trónok és uralkodók megszámlálhatatlan sokasága roppant össze az élelemszerzés gigantikus har­cában. Nehéz volna megálla­pítani, hogy hány “Ország és Birodalom cserélt gazdát eb­ben a — talán soha véget nemérő — vad tusában. * * * És természetes ezeket nyo­mon követi egy másik hatal­mas elem a GYŐZELEM. Enél­­fcül az elem nélkül nincs sze­relem és nincs élelem. * * * Persze a győzelemmel vele jár egy életfontosságú szünet­­aélküli elem a VÉDELEM, mert a világteremtés óta vannak támadók, melynek csak egy ellenszere van a védelem. * * * Ősidők óta voltak és van­nak Nérók, Cézárok, Hitlerek, Szállásiak, Stalinok és egyéb kegyetlen vérszomjas diktáto­rok, akik gondoskodtak arról, hogy az Ember lelkében meg­szülessen a legfojtogatóbb két elem a FÉLELEM és a baj- SEJTELEM, melyek sajnos nap­sainkban is hatalmukban tart­sák ezt a szerencsétlen Föld nevű golyóbist. * * * Ezeknek a vérszomjas fene­­vadaknak a szótárából hiány­zott a megszámlálhatatlan se­beket begyógyító elem a KEGYELEM. • ^ ¥ Másszóval a szerencsétlen szenvedő milliók szájából es­deklő elem a KÉRELEM sükel fülekre talált náluk és mini eszeveszett ámokfutók hajtot­ták végre borzalmasabbnál borzalmasabb cselekményei két. Augusztus császár ember­hússal etette a halait, hog-y azok izletesebbek legyenek. Hitler emberek zsírjából szap­pant főzetett. Ilse Koch ez c nőstény fenevad pedig ember: bőrből díszes lámpaernyőke csináltatott magának. * * * Útjaikat, mint tudjuk, szőr nyü elemek kisérték. Ezek kö zött a legenyhébb amit az em berí jogok ellen elkövettek c SÉRELEM. Rangban utána kö vetkező elem a GYÖTRELEM és végül, de nem utolsó as andorrai egyenlő elem c PORTELEM. ¥ * * Az uralkodó elemek min denesetre első helyek egyike illeti meg egy valóban uralko dó, de -már letünőfélben léve elem a FEJEDELEM. Ezek cc elemek amig. az aranytrónu maikon tündököltek a népeik VoL XXXIV. évi. No. 1. szóin. számára csupán a következő három elem származott. Rang­sorban első elem volt az ENGEDETEM. Erre az elemre a hü alattvalókat mi -más elem ösztönözte volna, mint a HIEDELEM. A megtévesztett embertömegek azt hitték, hogy fejedelem nélkül nincs számá­ra élet. •. Persze ezerféle esz­közzel gondoskodtak, hogy ezt az érzést az emberekben ma­radéktalanul ébren tartsák, a harmadik elemnrn1 az IJEDE­­LEM-mel. * * * * De én bizom a jó Istentől jövő elemben a SEGEDELEM­­' ben. Én hiszek és bizom egy jobb jövő eljövetelében. Lehet, hogy én már ezt nem érem cl, ae hiszem, hogy "jönni fog. mert jönni kell"... Valószínű, hogy ebben egy sajnálatos , elem fog közrejátszani ennek az elemnek a neve KÉSEDE­LEM. | Felemlíthetnék még néhány prózai elemet is, mint például a KERESKEDELEM, de kis la­­| punk terjedelme ehez sajnos ! nem elegendő. íme, megszü­­! letett egy újabb elem és ez a í TERJEDELEM. * * * j Büntelen és védtelen száz ezrek sőt milliók estek áldoza­tul két "felmagasztalt" Laci betyár Endre László és Baky László lázitó hangjának, ami nem volt más, mint ember­ölésre uszító DÖRGEDELEM. 1 Ocsmány és kegyetlen . mükö- 1 désükre hamarosan alig lehet ; méltóbb elemet találni, mint f KÖPEDELEM. (Ezt a szót elő­ször írtam le életemben, de ! nekem fájdalom minden okom megvan rá.) * * * Azonban emberek vagyunk 5 és a legkegyetlenebb, amit sa­ját jól felfogott érdekünkben megtehetünk, hogy fegyeknez- 1 zük magunkat. Erre való elem 3 kérem szépen a FEGYELEM. 1 Megjegyzem halkan, hogy 2 ennek az elemnek a felfede­zője a legfegyelmezetlenebb l valaki yolt és találmányát 5 szabalmaztatta ugyan, de nem 1 szerzett vele se milliót, se bil­­t | liót csak "ribilliót." * * * i A hatalomra törtető pillanat- 1 emberek és sajtókalauzok vi- I lágszerte elágazó programsze­­! rü propagandáikban most is 1 rejtőzik egy fenyegető elem j és ez a VESZEDELEM. * * * _ i De hála a szabad elvű har­­{ cosoknak, akiknek tulajdoná­­c | ban van egy mindég melegen { i tartott elem a FIGYELEM', i Ebben a sötét perspektivá­­j ban az egyetlen megnyugtató, . 1 hogy a szociális igazságokat 1 hirdetők tábora hatványozott 1 mértékben nagyobb, -mint a ; gyűlölet hadjáratot viselő bol­­: seviki és nyilasok hatalomra i i törtető serege. ¥ * * 1 J / _ j Ugyanakkor egyéb tapasz­­„ í falatokat is szereztek a jobb ■„ j sorsra érdemes ember töme- i ; gek. Az ismert rémségek elkö­­j velői egyben vámszedői is vol­­! tak a büntelen és védtelen mártíroknak. Másszóval egy j uj elemre tettek szert, ami nem j volt más, mint a vérrel szer­­-j zett JÖVEDELEM. H- * * j Viszont nem kell nagy böl­­n } csesség annak megállapitásá­­;- | hoz, hogy a jövedelemmel jó­st ró elem a KÉNYELEM. Egy ké­st nyelmes puha otthon egy jó t- rugózásu autó és persze mini d ! végső cél egy puha miniszteri i- | bársonyszék! Ezt azért hagy­­r- ’ tam utolsónak, mert úgy a vö­­y rös, mint a fehér handa-ban­­j dázók seregének is ez a végső > : álma... 3 ! * * * ri Az ember életében van eg-y ü soha véget nemérő elem c KÜZDELEM. A küzdelem Ádárr és Évával vette kezdetét. Köz r- tudomásu, hogy nekik sen >- volt az életük küzdelemmen í- tes. De ki tudná részletezni a hogy a küzdelmek végteler i- sorozata miért folyik?! Egyil A egy darab kenyérért küzd, c íz másik egy gáláns légyottért a A minden idők eggono-szabi fenevadjának Hitlernek életté: kellett. Az angol birodalomnál a- vas és olaj, stb. stb. De a; e igazi küzdelem a politika: > arénában fog eldőlni, aho ő három bősz gladiátor néz egy íz mással farkasszemet és nen í- tudni mikor kezdődik el cű k élet-halál harc. És kitudne HUNGAR1AN-AMERICAN WEEKLY SsST.TM «LS OFFICIAL ORCÁN „ 5„.V,V. TTM<m and Vic!„é * » P E»E„N.?FY; Előfizetéai Ara egy ívre $1.50. Cinadába én Európába $3.00 —Telephone- 3 ^' 0 Sjejke.rtóeóg ét kiadóhivatal: 27 Hancock An., Trenton, N. í STATEMENT DIRECTED TO AMERICANS OF Hr NGARIAN DESCENT BY UNITED STATES SENATOR H. ALEXANDER SMITH The spirit of the Christmas season is one of faith. It is a time for ell of us to reflect upon the fundamental verities and principles which underlie our civilization. It is a time for rededicaiion to those principles and an opportunity for us to draw strength ffym a contemplation of the true meaning of Chr stmas. The year 1953 will be a NEW year and a fresh opportunity for all of us to move ahead with renewed vigor toward our goal of freedom and independence for all peoples with peace and goodwill toward all men. I ferry Christmas and Happy New Year to each of you. U. S. SENATOR H. ALEXANDER SMITH New Jersey állam szövetségi szenátora, a magyarság őszinte baráti a, a következő üzenetet küldte be hozzánk a magyar származású amerikai polgársághoz Karácsony szelleme hiten alapszik. Ez az ideje a visszapillantásnak azokhoz az időkhöz, amelyek elválasztották az ókori elveket és felfo­gásokat a mai civilizált szokásoktól. Ez az ideje mindnyájunknak átszellemülni és gyakorlatba vinni karácsony igaz értelmét. Az 1953-i& ujesztendő valóban egy uj évet, uj lehetőségeket jelent mindnyájunk részére. A világ népeinek uj erőt, uj reményi és kitartást jelent jóakarat, béke és szabadság eléréséhez. Kellemes karácsonyt és boldog újévet kíván minden egyes magyar részére. H. ALEXANDER SMITH United Slates Senator from New Jersey. Kopcsik István születés napját ünnepelték meg. A Hancock Street 123. szám alatt levő Kopcsik portán va­lóban vig muri volt karácsony napján, midőn kedves családi körben nnepelték meg a csa­ládfő: Kopcsik István közbe­csült honfitársunk 60. éves szü­letésnapját. A pompás családi körben megült nevezetes ün­nepségen az ünnepeltel együtt örvendezett hűséges életpárja, valamint gyermekei az alant' sorrendben: leánya irén fé.. jezett Nuel Ti vadamé és esek ládja, Erzsébet férjezett Coralll férjezett Szabolcsy Vilmosnff és családja, valamint Kopcsifc ■ Lili és - Kopcsik Zoltán, aki a ; haditengerészet szolgálatában van és éppen szabadságra 1 jött haza. — Elképzelhető, mi­lyen öröm uralkodott a Kop­­; esik portóm ezen nevezetes | alkalomból, midőn a boldog ! férj, az apa és nagyapa ,szü­­; letésnapját ilyen impozáns módon ünnepelték meg gyö­­j nyörü családja körében. Az j ünnepelt sok szép ajándékban j részesült, s bizonyára örökké : emlékezetes marad szermára e 1 szép és kellemes nap. Mi is örömmel ragadjuk meg az al­kalmat, hogy jókívánságainkat tolmácsoljuk Kopcsik honfitár­­, sunknak 60. születésnapja al­kalmából. “Menekülő ember”UJ amerikások figyelmébe; fontos üzenet janiin Trentonba megmondani, hogy a három közül melyik marad a poron­don? Az egyik otromba harcos neve bolsevizmus, következő a fassizmus, a harmadik pedig ■mindkettőnek ősellensége a tiszta becsületes DEMOKRA­TIZMUS. (Utóbbit nem minden i célzatosság nélkül szedtük fel­­‘ tűnő betűkkel, szedő.) A két szélsőséget képviselő vérszomjas diktátorokat azon­ban semmiféle elem, még a | minden emberek közös Istené­­| tői jövő mennyi INTELEM sem ! képes meggátolni. Gyülöletü- i két semmi nem tudja féken­­j tartani, pedig van egy elem, i ami néha még a négylábú ra­­■ gadozókat is féken tartja. Ez 1 az elem az ÉRTELEM. * * * Ebben a kissé hosszúra si­került elmefuttatásomban nem említettem meg minden ele­met. Később majd néhány uj elemről is írni fogok. Addig kérem szives türelmüket. Tes­sék ez már is egy elem: a TÜRELEM!! ¥ V * Ámbár az emberiség küz­delméről ebben az írásomban egyszer már említést tettem, mégis úgy érzem, hogy befe­jezésül Istennek szavát kell idéznem, aminthogy Madách Imre- az Ő csodás és örök­becsű müvét az Ember Tra­gédiáját is Isten szavával fe­jezi be: MONDOTTAM EMBER KÜZDVE KÜZDJ ÉS BÍZVA BÍZZÁL...! Tolnay Klári és Ajtay Andor a "Menekülő ember" főszereplői. Január 8-án, csütörtök este a trentoni Centre mozi színház­ban 422 Centre St. lesz be­mutatva az elejétől végéig le­nyűgöző, érdekfeszitő film, a "MENEKÜLŐ EMBER" mely a közönség osztatlan tetszését fogja kiérdemelni, j Az izigalmas, érdekfeszitő j jeleneteket ámulva nézi majd I a közönség, különösen a szebb nél szebb, elbűvölő jelenetek kapják meg legjobban a né­zőközönséget. A természet ölé­ben, égbenyuló hegyek, sudár fenyvesek közt folyik a mese legnagyobb része és nem le­het megindulás nélkül végig­nézni azokat a megható jele­­neteket, amikor két nővér ve- i rekszik egy férfi szerelméért. I Tolnay Klári, Ajtay Andor, | Vay Ilus ragyogó alakításai a legnagyobbak és báran ál­líthatjuk, hogy régen láttunk ilyen pompás, szép magyar filmet, mint a "MENEKÜLŐ EMBER" melyet nézzen meg mindenki, aki kedveli a szép magyar filmeket. Január 8-án, csütörtök este 6:30-tól folytatólagos előadá­sokban kerül bemutatásra az 1953. év első magyar filmje, kisérő műsoron pedig egy má­sik remek zenés, nótás film­­vigjáték kerül vászonra Bilicsi } Tivadarral a főszerepben. Önzetlen szavak ezek — egyszerű magyar nyelven ki­fejezve. Azokhoz szólok, akik Amerikát hazájuknak tekintik, nem pedig mint egy átszálló­állomást életük utján. Ezek tudják legjobban, hogy Ame­rikán kívül már nincs számuk­ra biztonságos jövő. Itt nem csupán saját ne­vemben szólok, hanem ugyan­akkor azoknak nevében is, a kik áldozatok errán, adózás folytán hozzájárultak az uj amerikások megváltásához és idehozaíalához. Kötelességünk­nek tartjuk odahatni, hogy a 15 ezernyi honntalanná vált magyar testvéreinket közössé­günkbe fogadjuk , teljesen és egyúttal meaétíeíni vslük. hogy Amerikát megismerni és megszeretni csakis az angol nyelv elsajátítása alapján ér­­hetiik el. "Nyelvében él a ma­gyar" -szülőföldünkre vonatko­zik és nem Amerikára. Itt nem boldogulhat az, aki nem is­meri az angol nyelvet. Lehet ugyan sepregető, kocsitoló — vagy padlómosó, de jobb el­helyezést nem fog találni hiá- I nyos angolsággal. Egy másik észrevételem pe­dig az, hogy többen állandóan az ők származásukat emlege­­! tik; mik voltak odahaza. Ez j sem', idevaló beszéd. Itt Ame­rikában mindnyájan legfőkép­pen a fejlődésben vagyunk ér­dekelve. És ebben lényegesen külömbözünk Európától. Jog­gal dicsekedünk Amerikában azzal, hogy ez itt a lehetősé­gek hazája. Egy favágó fiá­ból elnök lett, Lincoln. Itt a jövőbe vetett hittel élünk és boldogulunk. Az emberi jel­lem, becsület, s mások érde­kében jót cselekedni képezik nálunk az igaz mértékét az egyéni hovátartozóságban. — Nem pazarolunk időt és ener­giát, mint azt tették az 1920-as évek óta Európában annak megállapítására, hogy ki mi­lyen vallásu vagy "faj "-hoz tartozik s aszerint bánnak ve­le. Amerika alkotmányban mondja ki, hogy "minden em­ber egyenlő." Itt csak egy fajt ismerünk: az emberi fajt. (The solidarity of the human race.) I Nyelvcsoportokat ismerünk, de j nem ilyen vagy olyan fajt. Te- i hát az ilyen bárgyú elméle- 1 tekkel tanácsos lesz felhagyni itt, ahol ennek nincs tedaia. Okuljanak azok, akiket illet! • Most pedig elérkeztem mon­danivalóm velejéhez. Tizenöt hónap óta angol nyelv iskolát tanítok a városi könyvtárban. Az utóbbi három hónap óta azonban sajnos, egyre apad a tanulók száma. Elérkeztem • tel.át odd, hogy határoznom kell a tanfolyam felől. Marad­jon-e továbbra is az iskola; vagy szüntessem be? Ez a kérdés: válasszatok uj ame­­rikás testvérek. Január első hétfőjén, 7 órá­ra kérem mindazokat, akiket érdekelnek az elmondottak, hogy jöjjenek el teljes szám­ban a Broad Streeten levő könyvtár helyiségbe. Ha le­szünk elegen, megtárgyaljuk célszerűségét annak, hogy két estén át legyen-e tanítás. Ha igen, úgy minden héten egy órán át bemutatásra fog ke­rülni szebbnél szebb film, ta­­nulmányos és közérdekű ter­mészetű. így tehát lesz angol nyelv tanítás és szórakozás is egyúttal. Mindezt teljesen díj­talanul nyújtjuk a jövőben. Egy csekély beiratkozási díj ($2.00) egyszer s mindenkorra kívántatik, de semmi egyéb. A jövőben pedig a tanköny­veket is díjmentesen fogjuk adni. Boldogabb ujesztenrőt kívá­nok minden uj és régi ameri­­kásnak és az iskola volt és jelen tagjának. Irshay Endre, az angol tanfolyam igazgatója. Nagysabásunak ígérkezik a Füg. Ref. Templomi Bs. Egylet Szilveszteri bálja Az agilis rendezőbizottság Ízletes disznótoros vacsoráról, valamint kellemes szórakozásról gondoskodik. Legyünk ott, hogy elbúcsúzhas­sunk az ó-évtől és köszönthessük az újévet Tudatjuk a trentoni és kör­nyékbeli magyarsággal, hogy a Független Református Tem­plom Egylet nagyszabású tánc mulatságot fog tartani Szil­veszter este a református is­kola nagytermében vacsorá­val egybekötve — a vacsora ára csak egy dollár lesz. — A talpalávalót Ifj. Bamácz István zenekara fogja huzni, s aki jól akar mulatni, már most ké­szüljön a Református Templom Egylet Szilveszteri mulatságá­ra. — Abban a reményben, hogy a trentoni és környék­beli magyarság pártolására számíthatunk,. maradtunk tisz­telettel, a Vezetőség Vovelty Party a Szt István iskolában vasárnap este 8:30-kor. Kellemes szórakozás. Kössük össze a kellemeset a hasznossal. Várja önt is a Bizottság. ""l Trenton. N. ]., 1953 január 1.

Next

/
Thumbnails
Contents