Jersey Hiradó, 1952 (33. évfolyam, 2-51. szám)

1952-01-10 / 2. szám

VoL XXXIII. évi. No. 2. szám. Trenton. N. I» 1952 Január I EL GÖRBE TÜKÖR Irfai LUKÁCS ERNŐ KÉTLÁBÚ RAGADOZÓK. Régen bebizonyított tény, hogy az ember is ragadozó, mert nemcsak növényevő, ha­nem főként húsevő is. A négy­­lábuaktól csak abban külön­bözik, hogy a húsevő négy­lábúak megeszik az áldoza­taik húsát, a többi részeit pe­dig elhanyagolják. De nem igy a kétlábuak. Mi két lábú szörnyetegek ugyanis nem elégszünk meg azzal, hogy az i áldozatainkat megesszük, ha- , nem azok megnem ehető ré- j szét ipari céljainkra használ- ! juk fel. Főleg ruhászkodá­­sunkra. A borjú bőréből cipőt csiná­lunk, a nyúl szőréből finom kalapot, a marhabőrből talpat stb. Csak igy ötletszerűen megpróbálok még néhány há­zi illetve "ruházi" állatot fel­sorolni. A teveszőrből swettert, a szarvasbőrből keztyüt csiná­lunk magunknak. A nőnemű kétlábuak különös előszeretet­tel hordják áldozataik földima­radványait. Igen jól áll az ar­cukhoz a kigyóból készült cipő különösen antilop betétiek Egy ilyen kis topánkához egy kro­kodil vagy aligátor ridikül elefánt csont fogantyúval. És ha már a hüllőknél tartok, megkell említeni a teknősbéka pénztárcát és a karcsúság cél­ját szolgáló halcsontozott fű­zőket. A nép egyszerű gyer­meke nagyon szereti a hegy levét csikóbőrös kulacsból szo­pogatni. Az úri osztály pedig disznóból készült utazó táskát igen kedveli. A kétlábuak né­mely osztálya még a legjobb barátjával a kutyával sem tesz kivételt, amennyiben a diplomájához kutyabőrt hasz­nál. De mindez semmi a ten­ger sima tükréhez képest! Készakarva hagytam ugyanis utolsónak a női bundákat. Per­sze ezek felsorolása nem férne el egy Görbe tükör keretében igy csak azokat a kisebb-na­­gyobb "dögöket" említem meg, melyek hirtelen eszembe ju­tottak: Úgy tudom nagy' köz­kedveltségnek örvend a per­­zsiai kecske. Ennek is a lába a legértékesebb, mert arról a legkevesebb bőrt lehet lenyúz­ni. A kis hód boldog , tulajdo­nosára el lehet mondani, hogy nemcsak hódos, hanem módos is. így nem csupán a módjá­val, hanem a kódjával is hó­dit. A csincsilla is olyan ritka Jószág, hogy inkább kincs-illá­nak lehetne nevezni. Ilyenfor­mán sokan vagyunk olyan "szerencsétlenek" kiknek nincs­­illánk. A ravasz állatok pe­dig, amint hallom, már kezde­nek kimenni a divatból. A kék és az ezüst rókák nagytanácsa megérezvén az idők fordulását nagy "ravaszon" elhatározta, hogy keresztezés utján kék és ezüst helyett valami sárgaszi­­nü aranyróka félét szóval egy •olyan remekművet fog kite­nyészteni, hogy mellette a leg­­! nagyobb vetélytársa a nyest elbu.hat egyenest az odújába. , Máskülönben irányt nem adó J véleményem ezen a téren az, hogy a nyest bundák azért olyan drágák, mert egy női bundához rengeteg kis nyest bőrére van szükség és a női bundákat tápláló kis állatok között is őnyestsége a legki­sebb. — Ezért nagyon ke­vés emberi lény engedheti meg magának, hogy nőjét nyestek tömegével ékesítse fel. Másszóval: Aki a babáját | öltözteti nyesbe. Kétségtelen, hogy benne van "egyenesbe." Végül azt hiszem, hogy eme kis elmefuttatásom befejezés­nek alkalmas ez a kis ver­sike: Az asszony bundát követel És érte a fene megeszi, De a bundához sok kis állat kell És egy nagy, aki megveszi. A GYÚJTOGATÓ. Nemrégen olvastam, hogy a long-islandi Ronkonkomán majdnem mindennap valahol tűz ütött ki. A hatóság éber nyomozás után hamarosan megállapította, hogy a gyanús tüzeseteket mindenkor gyújto­gatás idézte elő. Pár napig)( tartó nyomozás után a tettes is kézre került egy Lukács Fe­renc nevű magyar származású háborús veterán személyében. A vallatásnál aztán kiderült, hogy F nk Lukács piromániá­­ban s' , amit a harctéren mint xngszódó hosszú tüzvo­­nalbeli szolgálata alatt kapott. A "pjíymania" egy sajnála­tos bf.tecrséa. miét <s feltéte­lezem! nomat nem büntetni, anem gyógyítani fogják. A miheztartás céljából ehez az esethez csak az a megjegy­zésem, hogy nekem Ronkon­­komán sem rokonom, sem komám nincs. Lukács druszám és közöttem azonban egy p-be­­tü toldalékkal lehet némi ösz­­szefüggést találni. Ő ugyanis piromániában szenved, én pe­dig irómániában. Thats All! V IN OLD BUDAPEST" Miklovics Béla The Trenton VERHOVAY Branch 417 is presenting a "Night In Old Budapest" on Saturday night, January 26, hi the Hungarian Home, Ge­nesee and Hudson Streets. The many months of hard work by the general commit­tee shows very promising re­sults. Keen interest has been aroused not only in Tmeton, but in surrounding citiies too, for here is an opportunity, for second generation Hungarians to see and enjoy the famous night life of "Old Budapest". The stage will be decorated wiith a mural of the Chain Bridge (Lánc Hid) and the Fi­shermen's Bastion (Halászbás­tya); lilting strains of Gypsy tmusici will fill the air from the Duna Palota; the hostesses will receive guest3 in real Hungarian Court dresses and famous artisits. who have re­cently arrived from Budapest, will entertain. Admission for this gala oc­casion is only $1.25. Tickets may be obtained from mem­bers of the commiittee, The Trenton Field Office 101 Ge­nesee St.; Tthel's Beauty Shop Boebling Ave. and Genesee St., Trenton., The New York Field Office, 205 East 85 St.; Philadelphia Branch Secretary Stephen Szemes, New Bruns­­wiick Secretaries Adam Siimon and Michaeel Puskas. Heading the various com­mittees are: Mrs. William Mik­­lowics, Chairman; Miss Claire Nagy, Hostesses; William Freund, Reception; William Miklowics, tickets; Mrs. Jos. Illés, refreshments; Mrs. Ro­bert Gibbs, Publicity and MrS. Frank J. Cher, Program. H U N G A R I AN-AMEK1CAN WEEKL Y KeSST sllX'lll CErSdAy'mIKLOS OFFICIAL­­ORCAtjo/ the Hungarian Socieúaof Trento, mi L,o.»1 Id ’p.bH.h J, oÜH Előfizetési éra egy évre $1. 50. Canadáb« í* Európába $3.00. —Telephone: 3-4910. Szerlceaztóaég ál kiadóhivatal: 27 Hancock Are., Trenton, N. I Magyar Otthon elnöki jelentés tz eredményes gazdasági helyzetért nem mulaszthatom el, hogy elismeréssel ne adóz­zak Máyer János business ma­­nagernek, ki szakszerű veze­téssel intézte a Magyar Otthon jövedelmeztetési ügyeit, úgy­szintén Papp Miklós fő-ellen­őrnek, kinek őrködő felügye­lete alatt a befolyt jövedelmek pontos elszámolással lettek ke­zelve Úgyszintén elismerést érdé melnek a többi tisztviselők is, Nemes Károly pénztárnok, Ze ! lenák Sándor jegyző és Lu­kács Ede ellenőr, kik mind o legnagyobb odaadással vé gezték kötelességeiket. Nem ! kevésbé érdemel elismerés I Kalapos Istvánná elnöknő és j a Női Csoport minden egyes 1 tagja, kik .óriási fáradsággá' és odaadással dolgoztak cs igazgatósággal karöltve a Ma­gyar Otthon érdekében. Illess« őket a részvényesek és a tren toni magyarság megbecsülése és elismerése. Azon reményben, hogy c Magyar Otthon részvényese: és Trenton magyarsága meg becsülik az érdekükbe kifejtet odaadó munkát és még na gyobb mértékben fog a min denkori vezetőség mellé állni. Hálás köszönetemet fejezen ki mindazoknak, akik e mun kában segítségünkre voltak. Radványi Ferenc a Magyar Otthon Igazga tóságának elnöke BESZÁMOLÓ LUKÁCS TANÁRNŐ NÖVENDÉKEI­NEK HANGVERSENYÉRŐL Szokatlan siker jegyében és imponálóan nagyszámú és lel­­| kés közönség jelenléte mellett zajlott le Lukács Ernőné nö- | vendékeinek zongorahangver­senye január 4-én péntek este. A Stacy Trent hotel Recep- I tion Terme kevésnek bizonyult a nagyszámú és díszes publi­kum befogadására. Kétszer is kellett pótszékekről gondoskod­ni, de még igy is sokan kinn rekedtek és a hotel lóbby-já­­ban állva voltak kénytelenek a műsort végig élvezni. Látni lehetett, hogy a mű­sort mindenki valóban élvez­te, mert minden egyes számot valóságos tapsorkán követte. Tökéletes festői látványt nyújtott a sok szép fiatal leánykák csoportja, akik lehe­letszerű finom estélyi öltözé­kükben olyan hatást gyako­roltak a szemlélőre, mintha a zongorát egy eleven virág­­koszorú vette volna körül. Érdekes jelenség volt a mű­sor első száma, amikor a ta­nárnő legfiatalabb tanítványá­val a csopfos kis Catherine Hormonnal, Dr. Harman jóhir­­nevü orvos 7 éves kislányával egymás kezét fogva hajlottak meg a közönség előtt és négy-' kezesen az amerikai Himnuszt játszották el, amit mindenki állva hallgatott végig. Ilyen kezdet már egymagában is az egész estélynek ünnepélyes színezi kölcsönzött. Utána a tanárnő kitűnő el­rendezésében óramű pontos­sággal peregtek le a többi szá­­^ _ mok, amelyeket a publikum Templomi ; endberi hallgatott végig és utána viharos tapssal adott kifejezést őszinte tetszé­sének. Egy rövid beszámoló nem elegendő a 20 számból álló műsor részletezésére, de tény az, hogy egyik szebb volt mint a másik. Ezek között külön fejezet il­leti meg Mrs. Elenor Thomast, akinek elsőrangú zenei tehet­ségét és pompás előadó ké­pességét csak a legkiválóbb művészekkel lehet összehason­lítani. Az utolsó szám egy 12 éves csdoagyerek volt, aki a kiváló tanárnő legkiválóbb tanítvá­nya és aki egy 28 oldalas ne­héz klasszikus zenemüvet kot­ta nélkül a legtökéletesebben adott elő, éppen úgy, mint a többiek, akik ^ kivétel nélkül i emlékezetből játszottak ugyan­csak klasszikus müveket, még pedig a legkissebb fennaka-Mivel az 1951-ben megtör- j tott részvénytársasági gyűlés j úgy határozott, hogy 1952-ben | a részvénytársasági gyűlés j csak júliusban legyen meg- | tartva, kötelességemnek érzem j hogy a részvénytársaság tag- i jainak és általában a trentoni ! magyarságnak ezúton tegyek jelentést a Magyar Otthon múlt évi vezetőségének műkö­déséről. Annál is inkább, mi­vel az óv végével az általam két évvel ezelőtt vállalt köte­­lezetséget befejezettnek ves­sem. Bár ha nagyobb gazdasági eredményről nem is tudok be­számolni, jóleső érzéssel jelen­tem, hogy a múlt két év alatt a Magyar Otthon vezetősége minden alkalmat felhasznált arra, hogy erkölcsi és szellemi működésűnk mindenkor a Ma­gyar Otthon érdekeit és álta­lában a trentoni magyarság becsületét szolgálja. Kifizettünk több mint ^ 3,000 dollár hátralékos számlát, az épületek jókarban való tartá­sára és annak szükséges ja­vítására is tetemes összeget fektettünk be. Jelenlelg 500 dol­lárt meghaladó összeg van a pénztárban. Az anyagi ■ raktá­runk 500-nál több értéket kép­visel mint az év elején. Az összes adó és kamat tartozá­saink ki ivannak fizetve, kint­levő folyó számla tartozásaink, alig haladja meg a 100 dol­lárt. Bíil-#líá»ulats^ a Rákóczi Egylet rendezésében 1952 február 9-én. szombat este lesz megtartva e hatalmas bál a Magyar Otthon dísztermében A Rákóczi Segélyző Egyesü­let trentoni 20-ik fiókja nagy­szabásúnak ígérkező bőjt-előtti táncmulatságot rendez a tren­toni Magyar Otthonban, mely­re ezúton is felhívja a szóra­kozni vágyó közönség figyel­mét, s ugyuttal meghívja mind­nyájukat e pompásnak ígér­kező mulatságra, mely alka­lommal Petrick és Géczi zene­­^kara, Carteret, N. J.-ből fogja szórakoztatni a Közönséget. A táncmulatság este 9-től éjfél­­után 1 óráig fog tartani, s a belépődíj 1 dollárban lett meg állapítva.-----o-----2 napig tartó muri a Mezankó portán, Két napig tartó muri szín­helye volt a 39 Hancock St. alatt levő Mezankó Gyula és neje otthona, Seaside Park, N. J.-ben újév este, midőn a vendégszerető házaspárt ottho­nukban New Yorkból, Philából többen keresték fel, Trenton­­ból pedig Darby János és ne­je voltak jelen. HUP HU WAIK A0AIHI dás nélkül. A kis müvésznője­­lölt Joan Linkwits, midőn a csodás játékát befejezte egy nagyon szép rögtönzött beszéd­del köszönte meg a tanárnő végtelen türelmét és fáradsá­gát és sok minden szépet és jót, amit a sikerük érdekében kifejtett. Lukácsné meghatott szavak­kal válaszolt ennek a remek növendékének és egyben nagy hálával mondott köszönetét az összes jelenlévőknek, akik lel­kesedésükkel felejthetetlenné tették számára az egész szép estélyt. Nekem is az volt a meg­győződésem, hogy Trentonban alig volt még ilyen szép nö­vendék hangverseny és főként ahol a tanítványok ilyen első­rangú zenei tudást produkál­tak volna. Kénytelen vagyok megállapítani, hogy a tanít­ványok zenei képzettsége és az egész rendezés magán vi­selte az európai hirü Liszt Fe­renc zeneművészeti főiskola bélyegét, melynek márvány küszöbét 8 évig jómagam is koptattam. Befejezésül még csak azt említem meg, hogy mikor Lu* kácsnétől, ettől a rendkívüli képzett zenepedagógustól inter­jút kértem, kijelentette, hogy "a koncert rendezése és külö­nösen a tanítványok ilyen tö­kéletes előkészítése elképzel­hetetlen fáradságába került, de a nagy siker mindent meg­ért" . Kérdezésünkre még azt is kijelentette, hogy a sikeren felbuzdulva ezután többször meg fogja ismételni az ilyen növendék hangversenyek ren­dezését, amit minden trentoni szülő örömmel vehet tudomá­sul, mert, ebben a zenei sze­génységben szenvedő város­ban növendéke szerepeltetésé­re nagy szükség van. Véle­ményem szerint ugyanis a ze­netanulásra való érdeklődést ezekkel flehet meginkább fel­kelteni és ébrentartani. Lukács tanárnővel pár évig együtt voltam a hírneves bu­dapesti zeneművészeti főiskola művész- és tanárképző szaká­nak hallgatója, ennélfogva bol­dogan fogadtam el az ő tren­toni meghívását és örömmel vállalkoztam a beszámolóm megírására is, mert az én szá­momra is, aki "szintén zenész" | ez a koncert egy felejthetetlen élmény volt. H Ba New York 1952 jan. 5. | Mindene eddiginél szórakoztatóbb magyar film vígjáték, a “VIDÉKI FISKÁLIS" mely január 23-án és 24-én a Bijou moziban kerül bemutatásra, a South Clinton és Chestnut Avenue sarkán, Trentonban JTOfN THC Af/IGCH Ot* g Mint minden évben, az idén is kérelemmel fordulunk olvasóinkhoz — a MARCH of DIMES január 2-tól 31 -ig tart. Itt van tehát az ideje az adakozásnak — adjunk MOST! Ennek a mulatságos, min­den izében magyaros filmnek azt a címet is adhatnák, hogy "A pletykán , szerzett vőle­gény". A film derűs, humoros története egy alföldi magyar kiisvárosban játszódik és alak­­jai a gőgös földbiirtokos, a fiskáliis, az ügyvédbojtár, a patikus, a tanító, a jegyző, a cukrászkisasszóny és a kisvá­rosi élet jólismert közéleti fi­gurái. Bonyi Adorján ragyogó öt­letekkel, szellemes fordulatok­kal telitett meséjéből valóban elsőrangú filmet produkált a magyar filmgyártás. Ajtay An­dor, Sz. Szabó László, Mály Gerő, Makláry Zoltán, Pelső­­czy Irén, Erdélyi Mici, Kökény Ilona, Simon Harcsa és a ma­gyar színjátszás számos kivá­lóságai tehetségük legjavával csak arra törekszenek, hogy az elképzelhető legpompásabb szórakozásiban lelgyen része a közönségnek. A film sikerét nagyban se gitiik Vincze Ottó zeneszerző» által komponált szebbnél szeb magyar dalok és nóták, me* lyek köözül megemlítjük a kö­vetkezőket: "Megy a gőzös le­felé, lefelé...", "Hol hálunk az éjszaka?", és "Nem akar az ökörcsorda legelni..." ^Mindent egybevéve a "Vi­déki fiiskáliis" olyan ragyogó szórakozást nyújt, hogy ennek a filmnek a megtekintését sen­ki magyarnak nem szabad el­mulasztania. Ne mulassza el a dátumot: január 23-án és 24-én, szerdán és csütörtökön este, mindkét este 6:30-tól folytatólagosan, este 11-ig. — Kisérő műsor: "Halálos tavasz", Jávor Pállal és Karády Katalinnal a fősze­repben. L > *tr£fflk

Next

/
Thumbnails
Contents