Jersey Hiradó, 1951 (32. évfolyam, 13-50. szám)

1951-03-29 / 13. szám

1951 március 29. I E R S:E Y HÍRADÓ ! EGYLETI HÍREK A Verliovay Segély Egylet 13-ik fiókja most vasárnap tartja rendes gyűlését Rendes havi gyűlésünket április hó 1-én, most vasárnap délután 3 órai kezdettel tartjuk meg a Magyar Otthon második txámu gyüléstermében, melyre tisztelettel hívunk minden tag­­'ársunkat. mert minden tagnak érdeke, hogy egyletünkbe bizto­sa ne csak magát, hanem egész családját is. A pénzszedés már délután 1 órakor megkezdődik. A felnőtt osztálynál hét féle különböző kötvényünk, a gyermek osztálynál, vagyis az ifjúsági osztálynál pedig hat különböző kötvényünk van. Gyermekeknek nagyon ajánlatos a 18 éves lejáratú ta­nulmányi kötvény, amit ezúton is ajánlunk a szülők figyel­mébe. Mutassuk meg tagtársaink, hogy törődünk saját és egyle­tünk ügyeivel azáltal, hogy gyűléseinken megjelenünk és áld csak teheti hozzon magával legalább egy uj tagot, mert akkor * tisztikar is nagyobb odaadással és lelkesedéssel fog dolgozni egyletünk érdekében, mert látni fogják, hogy a tagság Is igyek­szik ebben a munkában segítségünkre lenni. Felkértük mindazon tagtársainkat, akik hátralékban vannak, hogy ezen a gyűlésen feltétlenül rendezzék befizetéseiket. Tagtársi szeretettel várunk minden tagtársunkat a jövő ro •árnap délutáni rendes havi gyűlésünkre. A Verhovay Segély Egylet 13-ik fiók nevében: RADVÁNYI FERENC, elnök. CHER J. FERENC, titkár. Gyűlési tart a Magyar Demokrata Kör Az Amerikai Magyar Demokrata Kör április hó 1-én, va­sárnap délután 2 órakor fogja tartani rendes havi gyűlését saját helyiségében, 775 Cass Street alatt Kéretik minden tag, hogy ezen fontos gyűlésen megjelenni szíveskedjen. LUKÁCS J. VICTOR, elnök. NOVAK JÓZSEF, titkár. A Szent István Egylet betegeinek névsora. A Trentoni Szén: István Be­­tegsegélyző Egyletnél a kö­vetkezők vannak a beteglis­tán: Fazekas István, 4 Adeline St. Mráv Louis, Perth Amboy, New Jersey. Kinczel Ferenc, New York City. Bibacz György, 255 Morris Avenue. Mrázik Antalné, Allentown, New Jersey. . Elizabeth Gacsó, 18 Liberty Street. Szikra Mihály, Montery Park, California. Gerenday Mámé, 10 Roeb­­ling Avenue. Harriet Mészáros, Morris­­ville, Pa. Joseph Hamran, 95 Mulberry Street. Gaug János, 1121 . S. Clinton Avenue. Gae'tano Panfili, 166 Division Street. Bájer Miklósné, 424 Grand Street. Kremper Ignacz, 1000 So. Clinton Avenue. Zbell Joseph, 81 Klagg Ave. Mészáros Pállné, Yardville, N. J. Lőrincz János, 645 Second St. Mészáros Ferenc, Fallsing­­ton, Pa. Rose Ksell, 6 Hancock Street. Felkérem tagtársaimat, hogy akik beteget jelentenek, legye­nek szívesek, hozzák el tagsági könyvecskéket maaukal. Tézsla Antal, titkár 330 Genesee Street. ÉRTESÍTÉS Ezúton is értesítem a Szent István Segélyző Egylet tagsá­gát, hogy mindennemű egyleti ügyeket, vagy beteget, 330 Genesee Street alatt este 6-tól 8-ig szíveskedjenek jelenteni. Tisztelettel, TÉZSLA ANTAL, titkár. Betegek névsora a N. J, E. E. Anyaoszfályanffiü A New Jersey Magyar Egy­letek Egyesülete Anyaosztályá­nál a következők jelentettek beteget: ‘ -Gerenday Mórné, 10 Roeb­­ling Avenue. Nagy Pálné, 49 Grand St. Tóth Sándorné, 123 Tilton Alley. Molnár Józsefné, 102 Virginia Avenue. Kremper Ignácz, 1000 So. Clinton Avenue. Kérem a tagtársakat,. legye­nek szívesek beteg tagjainkat mentői többen meglátogatni. Papp Miklós, titkár. 141 Cummings Ave. A SZŰZ MARIA NŐI EGYLET HETI BETEGEI A Szűz Mária Nőegyletnél a következők vannak a beteg­listán: Mrs. Anna Hegedűs, 19 Ran­dall Avenue. Juhász Józsefné, kórházban van. Tóth Sándorné, 123 Tilton Alley. Felkérem tagtársnőimet, hogy akik beteget jelentenek, legye­nek szívesek hozzák el tagsági könyvecskéiket magukkal. Bora Ferencné, jegyző. 2 SZOBA KIADÓ idősebb em­bereknek. Bérlet megyegye­­zés szerint. Érdeklődni lehet Tóth Istvánnál 910 Hudson St, vagy telefon: 6-1293. A Rákóczi Egylet 20-ik osztály e heti betegei A Rákóczi Segélyző Egylet 20-ik' osztályánál a következők jelentettek beteget: Gerenday Mórné, 10 Roeb­­ling Avenue. Pregg Lajos, 53 Jersey Street. Pregg Lajosné, 53 Jersey St. Brady K. Andrásné, 448 Ge­nesee Street. Nyiri Sándor, 504 Dayton St. Zékó Jánosné, 104 Redfern Avenue. Virók Sándor, 165 Tremont Street. Bara Mihály, .519 Woödland Strsot Veres Gyuláné, 902 S. Clin­ton Avenue. Zink Antalné, 527 Johnston Avenue. Varga István, 515 Columbus Avenue. Kérem a tagtest véreimet, akik beteget jelentenek, hozók ma­gukkal tagsági könyvecskéiket is, mert csak úgy. tudom azt el­intézni. Zelenák Sándor, fitkcrr. Ha ingatlant akut nennt Ha közjegyzőre üan szüksége Hn bárhová akar utazni keresse fe! PREGG GYÖRGY | irodáját (Kovács K István utóda) 979 S. BROAD S í RF.F 1 . Trenton. New Jersey I ele fan: 3 44í)9 Gondoljunk néha néha az óhazában szenve dő rokonainkra ét barátainkra. Adjunl abból, ami nekünk van. SZT. ISTVÁN SEGÉLYZŐ EGYLET TAGJAINAK FIGYELMÉBE Betegek névsora a Független Reformőtua Templom Egyletnél; Tamás Ferencné, 114 Girard Avenue. Nagy Piroska, - 49 Grand St. Bara Mihály, 519 Woodland Street. Virók Sándor, 165 Tremont Street. Tarbay Mihályné, 137 Fritz­­randolph Avenue. Kéretnek a tagtársak, legye­nek szívesek beteg tagtáxsain kot minél többen meglátogatni mivel a beteg tagtársaknak jól esik a taatÓTsak érdeklődése Fupinszky László, titkár 723 Whittaker Ave. Ezúton is figyelmébe ajánlom a Szt. István Segélyző Egylet össztagságának, hogy február, március és áprilisban nem fogunk gyűlést tar­tani, csupán pénzszedést reggel 7 órától délután 1 óráig, mely idő alatt kérjük tagtársaink szi­ves jóindulatát, hogy a befizetéseket eszkö­zöljék. Tézsla Antal, titkár. iSTEAK HOUSEí | 826 S. CLINTON ÍVE. TRENTON, N. J, 1 2 hol a legizletesebb steak szendvicsek kaphatók £ v | a hajnali órákig. — Aki még nem kóstolta meg j J f a GABBY'S STEAK HOUSE kitűnő steak szend- J | k vicset, próbálja meg még ma melynek ára csu- a j V pán ^ *) brides v s hop Engedje meg, hogy « mi szakértőnk (Bridal Consultant) segítsen önnek abban, bogy szépen és Ízlésesen ter­vezze meg esküvőjét a mi uj és pompás sza­lonunkban,. hol zavar­talan ez az egész ter­vezés. Nagy választékban tartjuk az alanti ruhákat: MENYASSZONYOK NYOSOLYÓLÁNYOK VIRÁGLÁN Y OK MENYASSZONY ANYÁI FORMALS ESTÉLYI RUHÁK Második emeleten Ha bármikor megéhezik, keresse fel a GABBY'S STEAK HOUSE helyiségét, Trentonban a 826 S. CLINTON AVE. TRENTON, N. J. f G alatt, a Hudson és Roebling Ave. között J <£ C I TELEFON: 5-9906 I | Hol lehet betege! jelenteni Trentonban? i A VERHOVAY SEGÉLY EGY LET TAGJAI FIGYELMÉBE | A Verhovay Segély Egylet | trentoni 13-ik osztály tagjainak j ezúton is figyelmébe hozom, • hogy íz egyletet érdeklő min­­í den ügyet, valamint betegségeit i és halálesetet szíveskedjenek i CHER FERENC, 13-ik fiók ügy­­| kezelője és a ^ trentoni kerület ; szervezője lakásán, 101 Gene­see Street alatt jelenteni. Tele­fon: 3-8727. Radványi Forenc, elnök. A SZENT ISTVÁN EGYLET TAGJAI FIGYELMÉBE Ezúton is értesítem a Széni István egylet összes tagjait, hogy minden az egyletet ér­deklő ügyeket, továbbá bete­gek bejelentését szíveskedjenek TÉZSLA ANTAL titkárnál, 330 Genesee Street bejelenteni. Kaufman Gyula, elnök. A SZŰZ MÁIUA NŐEGYLET TAGJAI FIGYELMÉBE Ezúton értesítem a Szűz Má­ria Nőegylet tagságát, hogy az egyletet érdeklő összes dolgo­kat szíveskedjenek BARA FE­RENCNÉ titkárnál, 1415 South Clinton Avenue alatti lakásán minden este 6 óra után és szombaton bármely időben be­jelenteni. Francsák Albertnó. elnök. A N. J. M. E. E. ANYAOSZTALk TAGJAI FIGYELMÉBE A New jersey Magyar Egy- i letek Egyesületének Anyaoss- 1 tálya .összes tagjait órtesiteK:.;, hogy betegségeket, haláleseted l és az: egyletet érdeklő egyébb ’ ügyeket PAPP MIKLÓS, tttkár- 1 nál 14) Cummings Ave. alatt j jelentsék be hétköznap este­­; 6 és 7 óra között azonkívül j. minden második vasárnap a i Magyar Otthon gyűlés tenné-. ! ben. Papp Miklós, tűikén'------o----­RÁKÓCZI SEGÉLYZŐ EGYESIT LET TAGJAI FIGYELMÉBE Ezúton értesítem a Rákőcs Segélyző Egyesület 20-ik oss­­tály tagjait, ^ hogy betegség®!: halálesetet és az egyletet ér­deklő összes dolgokat ZELENÁK SÁNDOR titkárnál, 916 Hudson Street alatt minden este 5 órá­tól 8-ig elintézni sziveäkedie*­­nek. Szántai Mihály, etnöt, A FÜGG. REF TEMPLOM EGY LET TAGJAI FIGYELMÉBE Ezúton is értesítem a Függ* Ref. Templom Egylet össztagsft gát, hogy betegséget, halálese­tet és az egyletet érdeklő rafe - denféle ügyeket PUPINSZSX LÁSZLÓ titkárnál, 723 WhBfes­­ker Avenue alatt szíveskedje­nek bejelenteni. Nemes Károly, elreöic Ha elsőrendű tejtermékre vst® szüksége, úgy keresse fel SZABÓ JÓZSEF MAGYAR TEJEST 278 HOME AVE., Trentoa, Pfc í- Telefon: 3-288 T A Sewaren Villany Aram Fej|csztö Állomás a J’ub­­lie Service legújabb telepe. FJ'jr a Federal Power Comis­­yjar s‘on szcrint 1949-ben az ország legtökéletesebb gőz­­villanyüzemc volt. /......... A MOTOR (J4 h.p.) egy heted pennyt AZ <>RA .............................. hét ezred -pennyt A .I.ÍTÍvKVONAT .......... négy tized pennyt A .S/ÉLHAJTÓ ............................... három tized pennyt AZ ÉGŐ (190 watt) ........................ négy tized pennyt Vlennyi érték — és csak pár pennybe kerül! Sr ' " "''»«se . i ■-­­—«■ "Az én bérem nagyon alacsony és rengeteget dolgozom érte. Sokan talán nem is gondolnak arra, hogy én takarítom a házat, gon, „ Kö­döm a szórakozásukról — elkövetek mindent, ,< hogy szebbé tegyem az életüket — mindezért TADDY: “Daddy, nem kerül túl sokba ezeknek a gépeknek a használata?” DADDY: "Nem, egyszerre csak eggyei dolgo­zom és egy ilyen motor csak annyi áramot fogyaszt, mint a jégszekrényünk. Egy - egy gépnek, például a csiszológépnek a fogyasztása S még egy pennybe sem kerül óránként.” “ ! ámm A magyarok találkozó helye TAKARÉK BETÉTEK CHARTERED 1844 / VL TBENTON SAVINO^yMJ*^ [ M3 . EAST STATE STREET -125 —S M«mb»J Tfdfr»! Df pofit Utivmiwf Corporation HIVATALOS ÓRAK HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG REGGEL 9:3a-TÓL DÉLUTÁN 5 ÓRAIQ.

Next

/
Thumbnails
Contents