Jersey Hiradó, 1951 (32. évfolyam, 13-50. szám)

1951-03-29 / 13. szám

JERSEY HÍRADÓ 2951 március 29. Kadi: CSS A. GYULA. plébános. SZENT MISÉK Vasárnap: 7, 8:30, 9:30 és 10:30 órakor. Ünnepnap: 6, 7, 8, és 9 óra­kor. Hétköznap: 6:30 és 8 órakor. GYÓNTATÁSOK Szombaton: délután 4-tól 6- lg, este 7:30-tól 9-ig. Hétköznap: reggel a 8 órai szent mise előtt. Első Péntek és Ünnep előtt: este 7-tól 8-ig. Súlyos betegek gyóntatása bármely időben.-----o----­SZENT ÓRA Minden pénteken este 7:30- kor. Angol és magyar. KERESZTELÉSEK Vasárnap a 10:30-as szent mise után. Keresztelések előre bejelen­­tendők. Keresztszülő csakis rendes, tó katholikus felnőtt lehet. Közli: BÉKY ZOLTÁN, esperes. HÚSVÉTI ÜNNEPEINK a lelki épülés és lelki meggaz­dagodás jegyében teltek el. Istentől valóba gazdagon meg­áldott ünepünk volt. Gyüleke­zetünk tagjai még soha ily nagy számmal nem járultak a kegyelem ttrónusához. Templo­munk első np kétszer volt tele úgy a magyar, mint az angol nyelvű istentiszteleteken a hí­vek seregével. Az Úrvacsora kiszolgáltatásánál Rev. Frank Fiiszar a helybeli Christ Luthe­ran Church magyar származá­sú llekészee segédkezett. Egy­házunk énekkara remek alkal­mi számokkal gazdagította is­tentiszteleteinket. Dezsőné, Bara János. Felgyó­gyulásukhoz Isten segedelmét kérjük. KEGYELETES IMÁDSÁGBAN emlékeztünk meg Husvét első napján a következő elhunyt testvéreinkről: Mészáros József, Farkas József és három fia, Kö­vér Ferencné, Kövér Jenő, Ma­joros György, Fazekas Ferenc, Fazekas János, Pongó József és neje. HALÁLOZÁS Egyházunk régi hrséges tag­ja Lendvay Jánosné hunyt el a múlt szombaton hosszas szenvedés után. Temetése nagy részvét mellett ment vég­be kedden délelőtt 10 órakor templomunkból. Legyen siri álma csendes, az ittmaradot­­takon pedig Isten vigasztaló kegyelme. SZENT FERENC (Frázis) KÓRHÁZ KAMPÁNY MOST VASÁRNAP istentiszteleteinket a szokott sorrendben tartjuk. Magyar istentisztelet: fél 10 órakor. Vasárnapi iskola: 10 órakor. Angol istentisztelet: 1L óra­kor. MAGYAR EGYHÁZRA előfizetését -beszolgáltatta Szath­­máry József.-----o-----­KÓRUS EGYENRUHÁRA adott Lénárth Ferencné és Ma­joros Györgyné 1-1 dollárt. -----o----­TEMPLOM ABLAKOKRA akik igényt tartanak szívesked­jenek jelenteni az irodában. NOVELTY PARTY az ünnepek után é héten: pén­teken és szombaton újra meg­kezdődnek. Kérjük a közönség megjelenését. ESKÜVŐK "Tiltott idők" és vasárnapok kivételével bármely napon. Vegyes házasságok csak a plébánián köthetők. Esküvő bej élendő négy hét­tel az esküvő előtt. fegyesi oktatás kötelező.-----o----­PUBLIC SCHOOLI GYERMEKEK vallás-erkölcsi okatátsa: Minden hétfőn délután 3 óra­kor a public elemi iskolások. 1 Minden pénteken délután 3 ■ órakor a junior high schoolo­­sok részére. Az oktatások október 1-től, i május 31-ig vannak. :-----O-----­GYŰLÉSEK A hónap első vasárnapján: Rózsafüzér Társulat "titokvál­tása." A hónap első keddjén: P. T. A. gyűlés. A hónap első szerdáján: St. Stephen’s Catholic Club gyűlés. A hónap második vasárnap­ján: Szent Név Társulati gyű­lés. A hónap második keddjén: Womens Club gyűlés. A hónap harmadik keddjén: Wb. Kongregáció gyűlés. SZERETNÉNK ha nemcsak a nagy ünnepek alkalmával, hanem minden vasárnap éreznék keresztyén kötelességüknek híveink Isten házának látogatását.-----o----­TEMPLOMUNK IS MÁR régen volt virágokkal liy szó- i pen felékesitve az ünnepekre, mint. most. A múlt héten közöl- ^ tűk azoknak a nőteestvéreink- J nek a • névsorát, akik virágva- | sárnapra küldöttek fel virág adományukat. E héten köszö­nettel nyugtázzuk a Hustvétra küldött virágokat: Harapkó (Lászlóné, Szakács Andrásné, Fazekas Jánosné, Lénárth Fe­­renczné, Majoros Györgyné, Simon Károlyné, Iván Jánosné, Zamla Józsefné, Ebert Adolfné, Kovács Istvánná, Mészáros Antalné. GYŰLÉSEK A JÖVŐ HÉTEN csütörtökön nőegyleti, petite-, ken presbiteri. A BAPTISTA EGYHÁZ HÍREI. Templom: ?!7 So. Clinton Ave Ha friss tejterméket akar, úgy rendelje meg LAMPERT VILMOS MAGYAR TEJESTŐL 815 Franklin St., Trenton, N. J. Telefon: 2-6571 HÁZASULANDÓK-hirdettettek a múlt. vasárnap: Paleticz János, néhai Paleticz Imre és Pisák Mária szülők nőtlen fia, jegyesével Lengyel Irénnel, Lengyel József és Sza­bó Zsófia szülők hajadon le­ányával. Az ifjú pár esküvőjét április 8-án fogja tartani tem­plomunkban. Lelkész: GAZSI ISTVÁN. ÖSSZEJÖVETELEINK minden vasárnap délelőtt 9:30- j kor imaóra. 10 órakor vasár- j napi iskola osztályokban. Tani- j tás angolul és magyarul. 11 j órakor istentisztelet. ll:30-kor ' magyar prédikáció a WTNJ ! rádió állomás Közvetítésével a 1 templomtól. Rádión a 131-es j számon tglálható. Este ,7 óm- J kor ifjúsági óra, változatos j programmal. 8 órakor evangé- I lízáló tisztelet, angol és ma­gyar nyelven. Tiszteletek alkal- | mával az énekkar-, ifjúsági 1 órán a zenekar működnek. í Szerdán este 8 órakor hétkö- ! zi imaóra és Dániel próféta i könyvének tanulmányozása. | Összejöveteleinkre szeretettel i hívunk és fogadunk mindenkit. ! Az elmúlt vasárnap ünnepé­lyesen meg lett nyitva a Szent Ferenc kórház újabb épületei­nek felépítéséhez szükséges pénz fedezésére irányuló kam­pány. Egy millió dollárra van meg (a meglevő két millión kí­vül) szükség, melyet közadako­zás utján akarnak megszerez­­ni. Ezen egy millió dollárt Tren­ton és környéke assz katholi­­kusságától várja a Szent Fe­renc kórház. Nagy összegnek látszik; de ha minden Trenton és környékén lakó katholikus "tehetsége" és jó "szive" sze­rint adja adományát az egy millió dollár minden nagyobb nehézség és megerőltetés nél­kül rövid időn belül együtt lesz. Természetesen, mint minden alkalommal amidőn "pénzről" van szó; értve pénzt "adni” mindjárt jönnek ,g. népek a le­­hetetíenébbnéí • lehetetlenebb kifogásokkal: miként jönnének j lehetetlenebbnél lehetetelenebb magyarázgatásokkal és érve- j lésekkel, ha arról lenne szó, I hogy mindenki "kapna" aki J csak rászorul. Nem hiszem, hogy volna valaki, aki nem j igyekezne bebizonyítani, hogy j őriéki is jár a pénzből, mert ő is rászorul.. .é§, pedig jobban rászorul, mint bárki más. Saj­nos sem időnk, sem kedvünk nincs ezen lehetetlen kifogá­sokkal, avagy magyarázgatá-. sokkal bővében foglalkozni. Itt csak a tényekről beszé­lünk. Még pedig: 1. _ Kórházra mindenkinek szüksége van. Ha nincs a je­lenben leheet a jövőbéyi. 2. Ha a Szent Ferenc kórház nenm utdja megépíteni ezen uj épületét, a régi kórháznak leg­nagyobb részét (miután con- j demmed)^ le kell bontania és vagy egészen becsukják a kór- | házat, vagy csak 40 ágyas kórház maradhat meg a jelen kórházból. 3 Már a jelenben is oly nagy szükség van kórházi ágyakra, hogy sok esetben a betegek- ' nek napokig, sőt hetekig kell ' várni, mig bebocsátást kaphat­­nat a kórházba. 4. Mi lesz akkor ha egy epi­­demikus (ragályos) betegség, vagy bombázás..... .fogja érni Trentont és. környéket? 5. Hány esetben a gyors kórházi beutalás menti meg a beteget az életnek. Beteg pe­dig . bármelyikünk lehet. 6. Okos ember , mindig előre a holnapra is gondol. 7. A kórház a jelenben nem kész-pénzt kér. ..csak "meg­ajánlásokat." 8. Az az összeg amivel az emberek egymást riasztgatják ($100) nem "kivétes” a. kórház részéről, hanem csak jámbor "óhajtás". 9. A "megajánlott" összeget 20 hónapon keresztül lehet be­fizetni." 10. Mindenki adhat legkeve- j sebb egy dollárt havonta. Sok ! haszontalanságra dobunk ki ! nem is egy dollárt, havonta. j 12. Gondolj arra, hogy a jelen- i ben saját magadnak adód ; doháraidat; vagy adja Isten, hogy néked ne legyen rá. szűk- I séged, de szerencsétlen beteg ' felebarátodon ségitstteí vele, ki kórházi kezelésre szorul. 13. Most az egyszer hallgas­sunk eszünkre és szivünkre mi­előtt a kollektort ki enged­nénk házunkból. 14. Oktalanul gondolkodik, ki azt hiszi, hogy a Sistereknek épit kórházat. Szegény Sis.terek csak még nagyobb bajt és gondot vesznek vállunkra... miattunk. Father Kiss A. Gyula plébános. Köszönetnyilvánítás a Rá­kóczi Bs. Egylet tagságának Nyilvánosan is hálás köszö­netét mondok a Rákóczi Beteg­­segélyző Egylet trentoni 20-ik osztály tisztikarának, valamint össztagságának, hogy Istenben boldogult férjem, Tegzes Fe­renc után járó haláleseti ille­téket $1,000, gyorsan és hiány nélkül kifizették. Ajánlom is ezt a kitünően működő egyle­tet minden magyar családnak, ahol mindenki megtalálhatja­­azt a biztosítást, amire szüksé­ge van. özv. Tegzes Ferencné-APRÓHIRDETÉS. HÁZTARTÁSI alkalmazott ke­restetik; 6 napi munka he­tenként; jó fízeetés. Bőveb­bet: Telefon: 3-1703. KERTI MUNKÁS kerestetik. Jó bánásmód, fizetés. Bővebb felvilágosítással szolgál G. Király, 150 SoSuth Broad St» Trenton, N. J. HÁZVEZETŐNŐ kerestetik jó otthonnal és fizetéssel. Bő­vebb felvilágosítás nyerhe­tő az alanti cimen: 223 Park Ave. Broad St. Park. Tele­fon: 4-0396. HONVÉDELMI ÁLLAMTITKÁR Receptek szakszerit, pontos el­­kiszitésben részesülnek, ha azo­kat a magyar patikába, a ielencslcs Gyógyszertárba viszik. 2521 NOTTHINGHAM WAY TRENTON, N. J. Adja ie rendelését telefonon, — díjtalanul lesz házhoz küldve. TELEFON SZÁM: 3-2426 Vásároljon a környék egyedüli magyar gyógyszertárában, ahol lelkiismeretes, pontos kiszol­gálásban részesül. BETEGEINK akiket házaknál és kórházban részeesitett látogatásban és Úrvacsorában az ünnepek alatt a lelkipásztor: Tarbay Mihály­­né, Farkas Józsefné, Páll -Pe­temé, Kish Lajos, Kish Lajos­­né, Jadloczky István, Kovács Ha receptek csináltatásáról, ha orvosság beszerzéséről van szó, keresse fel KREMPER JÓZSEF f v, ::- -•• ......' gyógyszertárát ahol a méltányos árak mellett előzékeny és gyors kiszolgálásban fog részesülni, a SO. CLINTON ÉS BEATTY SARKÁN TELEFON SZÁM: 3-4347. PRÉDIKÁCIÓ beszédtárgyak április 1-én. Délelőtt: "FÖLTÁMADÁS HA­TÁSA." Este: "’KERESZTYÉNI TISZTASÁG.” Délelőtti tiszte­lettel összekötve, az Urasztala is meglesz teritve és az Úrva­csora kiosztva. Kérjük a híve­ket megjelenni. HÚSVÉTI összejöveteleink, úgy délelőtt mint este, áldásdusak voltak. Az ifjúsági egylet programja gazdag volt. Majd a "Lamp­lighter" fiatalnök csoportja előadták á Krisztus föltámadá­sa történetét A. jelenet megha­tó volt a jelenlevőkre. Ez úttal is köszönjük a fiatalnök közre­működését a programon. —o-TÖKÉLETES BANKSZOLGÁLAT HÁROM KÖZPONTI FEKVÉSŰ HELYEN Mercer County legrégibb pénzintézete TRENTON TRUST COMPANY Alapítva 1888-ban 28 WEST STATE ST. MERGER BRANCH COLONIAL BRANCH Broad & Market Broad & Hudson A Federal Deposit Insurance Corporation tagja GYŰLÉS Március 31-én, szombaton este 7:30-kor tartják a> férfi és női bibliaosztályok első ne­gyedévi gyűlésüket az iskola­helységben. Gyűlés egyik fő­tárgya, beszámolni a múlt ne­gyedévi misszió tevékenység­ről és előkészíteni a következő negyedévit. Ezen organizáció hatáskörében tartozik a rádió­tisztelet közvetítése. Ök fellelé­sek az anyagi részt összehoz- ; ni. Akik úgy érzik, hogy a tá­mogatásban szeretnék részt­­venni, szivessen fogadjuk. Cí­münk: (Magyar Baptista Egy­ház, 1915 S. Clinton Ave., Trenton 10, N. J. KÉRJÜK gyülékezetünk Nagybizottsága tagjait, hogy vasárnap délután öt órára jelenjenek meg a ren­des negyedévi gyűlésre. Ápri­lis 4-ikén, pedig a gyülekezet fog gyülésezni az imaóra után. Ezt szintén a testvériség figyel­mében ajánljuk. FIATALNŐK Egylete vasárnap este a tisz­telet után, süteményt, kávét és teát fognak fölszolgálni az al­sóteremben. Szeretettel kérnek mindenkit, hogy ezen kedélyes társas estére, maradjonak visz­­sza és élvezek, a Nők által föl­szolgálandó javakat. A? szenátus megerősítette Mrs. Anna M. Rosenberg ál­lamtitkári kinevezését, az ame­rikai közönség általános meg­elégedésére. A honvédelmi minisztérium létszám- és sze­mélyzeti ügyei fognak hatás­körébe tartozni. Ezzel végleg elutasították azokat a vádakat, amelyeket a magyar születé­sű, kiváló tisztviselő ellen tel­jesen alaptalanul emeltek és akit erre az állásra Marshall hu,, védelmi miniszter szemelt ki és Truman elnök formálisan is kinevezett. Hogy mért volt szüksége a honvédelmi minisztériumnak Rosenberg Annára ebben a kritikus időben, azt a jelölt élettörténete magyarázza meg. Mai működésének színterétől messze, Budapesten született 1902-ben. Tízéves korában ér­kezett szüleivle együtt Ameri­kába, ahol New York város bronxi kerületében telepedtek le. Leányneve Anna M. Leder­er. New Yorkban végezte el iskoláit, amerikai polgárrá lett és Már 1919Jben férjhez ment egy new yorki üzletemberhez, Julius Rosenberghez. 1924-ben megnyitotta üzlet — és munka­ügyi tanácsadói irodáját. Az elhunyt Roosevelt elnök és LaGuardia polgármester gyak­ran vették igénybe szolgála­tait, valahányszor munkaügyi viták egyeztetésére volt szük­ség. 1934-ben, (32 éves korában) a Nationall Recovery Administ­ration — hoz csatlakozott, amelynek rövd dő alatt new yorki igazgatója lett. Ez az in­tézmény arra volt hivatva, hogy a depresszió idején a tisztességtelen verseny ellen szabályokat állítson fel és azok betartását ellenőrizze. 1936 és 1942 között a Társadalombizto­sító Hivatal kerületi igazgatója lett. A második világháború alatt a War Manpower Com­mission new yorki igazgatója volt, amely intézet akkor a munkások közérdekű és igaz­ságos elosztását végezte. Az ő teljesítménye volt 20,000 mun­kás toborzása New Yorkban, Henry J. Kaiser , hadi üzemei részére, a. Csendes Óceán mel­lett és a new yorki állami me­zőgazdasági munkásokban mu­tatkozó hiány leküzdése, stb. 1944 és 1945-ben előbb Roose­velt, majd Truman elnök sze­mélyes képviselője volt az turópai. hadszíntéren, a lesze­­rellés problémáinak megoldá­sában, Itt Dwight Eisenhower és Omar Bradley tábornokok különös elismerését érdemelte' ki. Eisenhower, aki akkor 1 a szövetségesek legfőbb katonai parancsnoka volt Európában, a "Medal of Freedom”-al díszí­tette fel Rosenberg Annát s ő volt az első polgárember, aki ebben részesült. Truman elnök a "Medal of Merit"-el tüntette ki 1947-ben. Az utolsó békeévek folya­mán Rosenberg Anna megint magán ipari érdekeltségek munkaügyi és iparügyi tanács­adója lett és közvetlenül kine­vezése előőt, a. National Secur­ity Board, a hadügyi és ten­gerészeti minisztériumok ta­nácsadója, létszám betöltési kérdésekben. 4 Rosenberg Anna a legmaga­sabb tisztet tölti be, amelyet nő e miniszferiumokban vala­ha viselt. A kinevezés nem­csak a jelölt képességeinek elismerése, hanem annak is a bizonyítéka, hogy ebben az országban elsősorban a tehet­ség és rátermettségen múlik a siker. Annál sajnálatosabb és kinosabb volt, hohgy kísérle­tet tettek arra, hogy ezt a kine­vezést meghiúsítsák. Az egyet­len vád, amit emeltek, az' volt, hogy valamikor állítólag egy ; kommunista gyülekezeten részt j vett. A szenátus köielességsze- 1 rüen alaposan megvizsgálta a vádat és megállapította, hogy koholt és légből 'kapott volt. Amerikaellenes, dsxnokrácia­­ellenes, földalatti erők igye­keztek Rosenberg ’ hírnevét megtépázni, csak őzért, mert zsidóvallásu. A szenátus visz­­szautasitotta ezt a törekvést és Rosenberg Anna végre meg­kezdheti munkáját az ország érdekében, azon a téren, | amelyre predesztinállva van. Common Council. ---- DESEIGNERS LAYOUT DRAFTSMEN ENGINEERS Opportunities for upgrad­ing your salary classifica­tion are being offered by well established prime con­tractor to the military ser­vice. Protect your future by joining now in the defense effort. Qualified men will be trained for supervisory jobs in Trenton's largest, most progressive, and fastest growing engineering and research orgnization. PERMANENT EMPLOYMENT PREMIUM PAY Apply downtown office POWER GENERATORS LTD. 25 N. Montgomery Street Trenton, N. J. Visszajöttem és örömmel állok magyar barátaim és a nagy­közönség szolgálatára. — Személyes vezetésem alatt régi üzletemmel szemben nyitottam meg uj üzletemet HERMAN PALAT FURS néven, a 15V2-17 COOPER ST. alatt Trentonban TELEFON 5-1864 Mint szűcs mester, saját ellenőrzésem alatt készülnek a leg­újabb divatu, príma minőségű szőrmekabátok és egyébb szőrme készítmények. Javításokat szakértelemmel végzünk. — A magyarság szives pártfogását továbbra is kérem. I EGYHÁZI MIREK f You, too, can help through Youi RED CROSS

Next

/
Thumbnails
Contents