Jersey Hiradó, 1951 (32. évfolyam, 13-50. szám)

1951-03-29 / 13. szám

Vol. XXXIL évi.. No. 13. »*«£**«« Trenton, N. J., 1951 március 29. A knglizck nagyszabásúnak ígérkező táncmulatsága a Magyar Otthonban március 31-én; most szombat este HUNGARIAN-AMERICAN WEEKLY ÄÄA'V fiLS; wUHtöt i^renday MMCuís j" U organ of the Hungarian Societies of Trenton St Előfizetési éra egy évre $1.50. Cnnadéba és Európába $3.00. —Telephone: 3-4910. Szerkesztőség éa kiadóhivatal: 27 Hancock Ave., Trenton. N. | Miklovics Béla, a rendezőbizottság elnöke. Talán még annyi lelkesedés, szorgalmas munka és lelki gyönyör nem lett csoportosít­va magyar berkekben, mint a március 31-én, most szomba­ton este megtartandó Verho­­vay kuglizók mulatságának előkészületeibe. Ezt a tényt olyanok állapí­tották meg, akik hosszú hete­ken át figyelemmel kisérték azt a hangya szorgalmú mun­kát, mit a rendező bizottság tagjai végbevittek. Dicséretről teehát szó since, ez csupán igazságos megállapítása an­nak, ami csakugyan végbe ment az utóbbi jónéhány hét alatt. Nem mindennapi mulatság lesz tehát a Verhovay Bowlers Ball most szombaton este már­cius 31-én a trentoni Magyar Otthonban, hol JGéczi-Petrich hirneves zenekara fogja szó­rakoztatni a közönséget és fog­ja huzni a talpalávalót. Ennek a zenekarnak a leszerződteté­­se egymagában is atraktió, kik néhány trentoni szereplé» sükkel magukkal ragadtak a szórakozni vágyó közönséget. A mulatság tiszta jövedelme a Verhovay kuglizók útiköltsé­geinek fedezésére lesz fordít­va, c\ik a Chicagóban tartan­dó országos versenyen fognak szerepelni. Ennek a mulatság­nak Miklovics Béla az elnöke, mig az alelnöki tisztet Lassan Florence tölti be, s a bizottság többi agilis tagjai a követke­zők: tickets: Mrs. Robert Gibbs: publicity: Mrs. Frank J. Cher; treasurer: Mrs. E. Huckvale; hostesses: Claire Nagy, Yolan­da Miklovics, Julia Gibbs, Glo­ria Florian, Ethel Miklós, Elsie A. Fedor; reception: Edward Kowalik, Stephen Papp, Laddie Kish, John; O'Neil, Russ Ven­­: der, William Freund, John i Inglesbey, Victor Lukacs, John Radvanyi and William Szik­­sai. A rendezőbizottság tehát I nemcsak a Verhovay tagságot, I de Trenton és környéke ma­gyarságát is testvéri szeretet­tel hivja és várja a március 31-ik, szombat esti mulatságra a Magyar* Otthonba. Március 31-én, szombat este a Verhovay kuglizók bálja a trentoni Magyar Otthonban. Április 3-án, kedden a Magyar Otthon Női Bizottságának kártya estélye a Magyar Otthonban. Április 4-én és 5-én, szer­dán és csütörtökön magyar mozielőadás a Bijou mozi színházban. Április 7-én és 8-án, szombat, vasárnap két napos autó-bus kirándulás Washingtonba. Április 14-én, szombaton a St. István hitközség programos estélye a Szent István iskola dísztermében. Április 20—21—22-én, péntek, szombat és vasárnap a St. Stephen's Cath. Club Mins­trel előadása a Szent István iskola dísztermében. Április 29-én, szombaton a Rá­kóczi Segélyző Egyesület 20. osztályának jubileumi ban­kett ja a trentoni Magyar Ott­honban. Május 3-án, csütörtök este a Szent Miklós Gör. Kath. Ol­táregylet kártya estélye a Szent Miklós gör. kath. is­kolában. Május 5-én, szombaton a Ma­gyar Otthon Női Bizottságá­nak mulatsága a Magyar Otthonban. Junius 17-én, vasárnap a Ma­gyar Otthon piknikje a Ha­milton Grove kiránduló he­lyen. Junius 24-én, vasárnap a St. Stephen's Cath. Club és a St. Stephen's Holy Name Society közös kirándulása a Vossler's Grove-ban. Julius 8-án, vasárnap a Szent István Segélyző Egylet pik­nikje a Hamilton Grove ki­ránduló helyen. A Magyar mozi pártoló közönség figyelmébe Nyilvánosan is hálánkat akarjuk kifejeezni a trentoni, roeblingi és környékbeli ma­gyar mozi pártoló közöönség­­nek, hogy a most rendszeresí­tett magyar mozi előadásokat oly szépen felkarolták és pár­tolják, egyben pedig tudtára adjuk a szórakozni vágyó kö­zönségnek, hogy már most az alábbi legújabb magyar filme­ket kötöttük le Trenton részé­re, melyek rövidesen a Bijou mozi színházban lesznek be­mutatva: "Benedek ház”, "Fe­kete hajnal", "Kalotaszegi ma­donna", "Szerető fia Péter", "Kisértés". Ezeket a gyönyörű magyar filmeket fogjuk bemu­tatni Trentonban a Bijou mozi színházban a megszokott ren­des 60 centes helyárakkal, ho­lott más vidékeken a magyar filmek 75 centes és még annál is magasabb helyárakkal ke­rülnek bemutatásra. Nálunk Trentonban továbbra is a 60 centes helyárak maradnak ér-_ vényben, s ismételten is kér­jük a magyar közönség szives pártfogását. A magyar filmek Rendezősége. Pregg M. György ábrázolja képünk, kik az ápri­lis 20, 21 és 22-iki Minstrel és Musical előadásban szerepel­nek, mely a Szent István híg* ■4ábarr ar Sí. Stephan's Club rendezésében kerül be­mutatásra. E két főszereplő olyan ala­kítást fog adni, melyre a kö­zönség majd egy egész éven keresztül fog visszaemlékezni. Pregg M. György fiatal honfi­társunk az előadás keretében polgármestert fog alakítani, mig Rotter Annus bájos szerep­lő a polgármester barátnőjét és színésznőt alakit. E a pom­pásnak ígérkező előadás kere­tében körülbelül 40 szereplő fog fellépni, nagyon érdekes és újszerű magánszámokkal, azonkívül még .25 gyermek is fog szerepelni, kik harmonika csoportban fogják szórakoztat­ni a közönséget. Ez a 25 tag­ból álló gyermek harmonika csoport egyike a legjobbak és Rotter Annus-t közé tartozik és teljesen kívül állók a Szent István hitközség­től.-LesgngL azonkívül kiváló tancosOK a Toot's * Dancing Academy-ból, mely szintén a ritkaságok egyike lesz, azon­kívül komikusok, szerecsen je­lenetek és gyönyörű dalok lesznek előadva a legjobb sze. replőkkel. Ezt a hatalmas, minden éléről megítélt színes előadást Mr. William B. Whar­ton, a N. J. State Police magas állású tisztviselője rendezi, ki­nek nevéhez nagyon sok siker fűződik, s a környék egyik leg­jobb nevű rendezőjének van elismerve. Wéber József, az előadás rendezőségének elnöke ezúton is szeretettel felhívja a szóra­kozni vágyó közönség figyel­mét erre a nagyszabásúnak ígérkező előadásra, mert ilyet egy évben csak egyszer lehet látni. Két uj személy a N. J. Bell Tel. Co.-nál j Election of two new mem­bers to the Board of Directors was announced March 20th by the New Jersey Bell Tel- ! ephone . Co. Named were Hobart C. Ramsey, president and director, Worthington Pump and Machinery Corpora­tion, and John M. Seabrook, executive vice president and director of Seabrook Farms Co. A graduate of the U. S. Naval Academy, Ramsey has been associated with Worth­ington Pump for 31 years and was elevated to the presidency of the firm in 1949. He is a director of many companies in this country and abroad, and is also past president and member, executive committee, of the National Security Indust- i trial Association. He resides in Short Hills (N. J.) 'Seabrook, a graduate of Princeton University, is a li­censed professional engineer and directs Seabrook's pro­duce operations on 49,000 acres of farmland in South Jersey. Seabrook Farm Co. is one of the largest producers of frozen fruits and vegetables in the nation. A member of the New Jersey State Migrant La- Bor Board since' 1945, Sea­brook lives in Hopewell Town­ship, Cumberland County (N. J.). A Magyar Otthon Igazgatóságának Női Bi­zottsága, mint előbb is jeleztük, nagyszabású­nak Ígérkező kártya estélyt rendez április 3-án, kedden este a Magyar Otthonban, melyre a rendezőbizottság elnöknője Mrs. Barbara Pari­­nelli és alelnöknője Mrs. Mary King a bizott­sággal karöltve ezúton is szívélyesen hivja meg Trenton, Roebling és a környék szórakozni vá­gyó közönségét. A Card Party kedden este pontban fél 9 órakor fogja kezdetét venni, s a rendezőség jóelőre gondoskodott, hogy a közönségnek al­kalma legyen azokból a szép nyereménytár­gyakból, miket felhalmoztak erre az alkalomra. A rendezőség továbbá jelenti, hogy az est folyamán a kitűnő ellátáson kívül még Ízletes háziasán készített sütemények is árusítás alá kerülnek nagyon jutányos árban, azonkívül door prize is lesz, s a belépődíj csupán 50 cent. A viszontlátásra tehát április 3-án, kedden este a Magyar Otthonban. A LEGÚJABB NAGYSIKERŰ MA­GYAR FILMREMEK AMERIKAI hódító körúton “BENEDEK HÁZ”TRENTONBA ELŐSZÖR Szörényi Éva és Somlay Arthur a “Benedek ház” című ragyogó szépségű magyar filmremek egyik jelenetében. A nagysikerű magyar filmelk soránban is előkelő hely jut a “BE­NEDEK HÁZ” cimü legújabb magyar filmalkotásnak, melyet váro­sunkban a BIJOU mozi színház április 4-éa és 5-én, szerdán és csütör tökön, mindkét este 6:30-tól folytatólagosan mutat be. A ragyogóan szép uj magyar filmet S. Sovány Mária irodalmi értékű regénye nyomán irta filmre Dailos Sándor. A film meséjének színtere Bakony,, ahol egy kis faluban él Vámay jómódú parasztgazda unokájával Andrással. András őstehetség, amit nagyapja nem néz jó­­szemmel, mert attól fél, hogy unokája elfordul a földtől. -— A büszke Vámay házzal szemben húzódik meg a szerényebb Benedek ház, ahová húsz évi szünet után ismist beköltözködik valaki: Benedek Katica. Is­kolája végeztével lejön megnézni az örökölt házat és itt tudja meg csa­ládja és Várnay-ék történetét. András első látásra beleszeret Katicába. Vége hossza nincs a bo­nyodalmaknak, mert az öreg Vámay, András tudta nélkül unokája ré­szére szeretői szerepet ajánl Katicának. A szerelem azonban legyőz minden akadályt és drámai izgalmak után mégis megtalálják egymás szivét a fiatalok. Benedek Katicát a szépséges Szörényi Éva játsza, a hősszerelmest a jóképű Nagy István alakítja, viszont a markáns öreg Vámay szere­pében a magyar színművészet büszkesége Somlay Arthur brillíroz. Nagy­szerű szerepeihez jutottak: Ladomerszky Margit, Boray Lajos, Kamarás Gyula, Simor Marcsa, Keóry Panna és még sokan mások. Aki szereti az érzelmes, izgalmasan szép regényeiket, annak különös élvezete lesz a “iBENEDEK HÁZ” című gyönyörű film megtekintése. Biztos, hogy senki sem fogja megbánni, ha megnézi a szép magyar fil­mek Jegszebbikót, a “BENEDEK HÁZ”-at. A BIJOU mozi színház a South Clinton és Chestnut Avenue sar­kán Trentonban ÁPRILIS 4-ÉN, SZERDÁN este és ÁPRILIS 5-ÉN CSÜTÖRTÖK ESTE, mindkét este 6:30-tól folytatólagosan mutatja be e remek szép filmelőadást. Kísérő műsoron JÁVOR PÁL legmulatságosabb filmek egyike, a “Nem élhetek muzsikaszó nélkül” kerül vászonra. iién jel arra mutat hogy nagysza­bású lesz az idei Instrel és Musical Courtesy Trentonian Nick’s Photo-----O----­Ki akar két napi kirán­duláson részt venni?... Mindazok figyelmébe ajánljuk ezen felhívásunkat, akik 2 napi ki­ránduláson szeretnének részt venni, hogy ragadják meg az alkalmat, mert április 7-én és 8-án Washing­ton, D. C.-be lesz az autobus ki­rándulás, s akik szeretnének részi venni azon, szíveskedjenek érintke­zésbe lépni Kovács Jánosnéval, ki nek telefon száma: 5-4289.-----r-----­Card Party május 3-án a Szt. Miklós iskolában Május 3-án, csütörtök este Fogja megrendezni nagyszabásúnak Ígér­kező kártya partyját a Szent Mik­lós Gör. Kath. Oltáregylet a Szt. Miklós iskolában. Az estély rende­ző bizottságának elnöknője az agi­lis Kovács Jánosné, mig alelnöke Laky Zoltánná lesz. KÁRTYA ESTÉLY ÁPRILIS KO 3-flH KEDD ESTE Á MAGYÁR 0TH0N8AN > /

Next

/
Thumbnails
Contents