Jersey Hiradó, 1950 (31. évfolyam, 9-51. szám)

1950-03-02 / 9. szám

MOST JÁTSZÁK “Guilty of Treason’5 - infaity hercegprímás Ingyenek tárgyalását az RKO Capitol mozi színházban VoL XXXI. évi. No. 9. «aim. Trenton. N. J.< 1950 március 2. H U N G A RIAN-AMERICAN WEEKLY raNMYMKett An ofHeial organ of the Hungarian Societies of Trenton,L° Ld Epüb°.íí Előfizetési éra egy évre $1.50. Canadéba és Európába $3.00. — Telephone: 3-4910. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 27 Hancock Ave., Trenton. N. » Ameríkaszertcr nagy érdeklődést váltott ki a "Guilty of Treason" cimii gyönyörű uj film-dráma, mely bennünket magya­rokat nagyon közelről érdekel. Ebben a filmben a világhíres Charles Bickford élete legjobb szerepét játsza, midőn Mindszenty horrftoDrimást alakitia eleiétől végéig mindenkit lebilincselő filmben. Ez a gyönyörű kép március 2-án, csütörtökön kezdte el trentoni premierjét az RKO CAPITOL mozi színházban, melyre ezúton is felhívjuk mindazok figyelmét, akik tudatában vannak annak az igazságtalanságnak, ami vébement Mindszenty tár­gyaláson. Az'egész világ elitélő nyilatkozata kisérte elejétől vég­ig ezt a tárgyalást, mert az igazságot még sohasem fojtották úgy meg, mert még sohasen taposták sárba úgy az emberi szabad­ságot mint azon a tárgyaláson. Ne feledkezzünk tehát meg, hogy Trentonban az RKO CAPITOL mozi színházban március 2-tól, csütörtöktől mutatják be ezt a hatalmas filmet melynek technikai kidolgozása, rendezése, a szereplők kellő megvalasztasa mar magában is garancia arra, hogy nem mindennapi filmről van szó. Nézze meg e filmet minél előbb. MÁRCIUS MK MEGÜNNEPLÉSE Tamás Mariska a rendezőbizottság elnöke. Az Ameerikóba szakadt ma­gyarság mindig kegyelsttel emlékezik vissza azokra a hő­sökre, később vétanukra, kik a magyar nép számára egy szebb, jobb jövőtt aartak el­érni. Amerika szabad földjén mi kegyelettel emlékezhetünk meg hagyományainkról anél­kül, hogy ezeknek a dicső na­poknak emlékét vörös köntös­be kellene öltöztetnünk. Mi emlékezni akarunk magyar ha­zafiakról, akik éleetük árán a magyar nemzet boldogulásá­ért küzdöttek. Ezeknek emlékét fogja Trenton magyarsága a treentoni egyházak és egyletek közreműködésével ünnepelni március 12-én, vasárnap dél-Súlyos betegen fekszik a St. Francis kórházban Mrs. George Szűcs, Szűcs György, 201 Genesee Street, közszeretetben álló üzletembe­rünk kedves, neje súlyos bete­gen fekszik a St. Francis kór­házban. után 3 órai kezdettel a Magyar Otthon dísztermében. Az ünne­pélyt a Magyar Otthon vezető­sége rendezi, amely gondos­kodik az ünnepi program ösz­­szeállitásáról. értesítés Április hó 30-án, vasárnap délután ünnepli meg fennállá­sának 45 éves jubileumát a Verhovay Segély Egylet helyi 13-ik fiókja, a Magyar Otthon helyiségeiben. Huszonöt tagú Jubileumi Bi­zottság dolgozik a bankett elő­készítésén, melyen központi képviseletén kivül megjelennek New York, New Jersey és kelet Pennsylvania Verhovay fiókjai­nak vezetőségei. Az Előkészítő Bizottság na­gyon kéri a -helyi magyar testü­leteket, hogy 1950 április hó 30-át engedjék át a Verhovay­­nak és e napon ne tartsanak nagyobbszabásu ünnepsége­­! két, melyért előre is hálás kö­­: szönetet -mond a Verhovay 13- S ik fiók i Vezetősége. Novelty Party a Függ- Ref. Egyház iskolájának dísztermében minden pénteken és minden szombaton. Ha egy hasznos estét akar eltölteni jelenjen meg ezeket* a novelty esteken. A megnyitó nap* reggelén Nt. Béky Zoltán esperes a Vörös Kereszt felkérésére az alábbi beszédet tartotta a WBUD rádió állomáson Kedves Magyar Testvéreim 1 Az Amerikai Vörös Kereszt a mai napon kezdi meg országos gyűjtését. Ebből az alkalomból kért lfel a Vörös Kereszt vezető­sége, hogy szóljak a Tre non és környékbeli magyarság rádió hallgatóságához ennek a nagy, áldásos emberbaráti intézmény­nek a Vörös Keresztnek az ér­dekében. Mondanom sem kell, hogy ennek a kérésnek a leg­nagyobb örömmel teszek ele­get. Ha semmi mást nem tud­nék erről a nagy emberbaráti intézményről, mint azt, hogy az elmúlt rettentő háború alatt, hosszú esztendő aggodalmai, kétségei után ez volt az egyet­len intézmény, amelynek ut­ján hirt hallhattam Magyaror­szágon élő szüléimről és én is hirt küldhettem nekik, mint annyi sok milliók, s a háború után, amikor az orosz és né­met hordák szétrombolták és temetővé tették a régi hazát, a Vörös Kereszt hozta az első hirt, hogy szüleim élnek; s a Vörös Kérész volt az, amelyik elsőnek vitte a gyógyszert, az élelmet, a meleg ruhát- a halál­ra kinzott, kirabolt, /íegbecs­­telenitett és megfejtő; em­­~ -—-—.—-- ‘ csak ennyi tudnék SE, ez is elég lenne arra, hogy amíg csak élek szüntelen támogas­sam, szóljak, akitáljak, lelkesít­sek és buzdítsak másokat is az érdekében. A tény azonban az testvérek, hogy nemcsak az el­múlt rettentő háború alatt volt ott mindenütt a Vörös Kereszt, ahol vér folyt, pedig tenger vér folyt, és mindenütt folyt; volt ott, ahol nyomor volt, pe­dig de sok helyen volt minden emberi képzeletet flülmuló nyo­mor és éh-halál: volt ott a ször­nyű háború borzalmas áldoza­tai mellett, a csonka, béna vak katonák, kórházakban sínylő­dő, szétroncsolt sebesült kato­nák miliői mellett: hanem ott van a Vörös Kereszt ma is mindenütt, ahol segíteni kell, ahol életeket kell mentni, ahol sebeket kell kötözni, ahol tűz­vész, árvíz, nyomor, éhség, be­tegség van a Vörös Kereszt se­gítő szeretete mindenütt ott van Engedjétek meg, hogy csak né­hány adatot említsek meg az 1949-es béke évből a Vörös Ke­reszt áldásos munkájával kap­csolatban. Csak itt Ameriká­ban az elmúlt évben 330 olyan nemzeti katasztrófába, csapás, tűzvész, árvíz, tornádó volt, amely egész vidékek lakossá­gát^ tették földönfutóvá, juszit­­tották el egész éleük keserves szerzeményét: a Vörös Kereszt egymaga 230 ezer családot mentett meg és állított talpra 8 millió dolláros költséggel. — Ugyancsak a múlt évben, — pedig ez már béke év, — 135 ÓRIÁSI HASZONTÖBBLET A BELL SYSTEM MÉRLEG­JELENTÉSÉBEN NEW YORK. — A Bell System 1949-ben óriási haszon­többlettel zárta mérlegét. $9.70- et fizetett ki a teléfontársaság minden részvény uán. A teljes évi haszon, adólevonások után több mini 2228 miliő dollárra rúgott. ezer béna, rokkant katonát, ve­teránt kezelt a különböző kór­házakban, akiket még a múlt ■háború csonkított meg és ha­gyott itt nekünk rettenő me­mento képpen. 1 millió és 300 ezer veteránnak és hozzátarto­zójának az ügyes bajos dolgait intézte el 17 millió dollár költ­séggel. A még mindig tengere­­ezer esetben voltak segítségére ken túl levő katonáinknak 775 tngereken túl, kórházakban és idehaza. Említsem azt, hogy 239 ezer pint vért gyűjtött össze a múlt évben, amit díjtalanul adnak a kórházaknak szegény betegek számára, nyomorék gyeremekek, szegények, bete­gek támogatása, stb. Órák hosszat beszélhetnék a Vörös Kereszt áldásos működéséről, de hiszen ez felesleges, mert senki sincs közöttetek, aki ne ismerné a szürke ruhás Vörös Keresztes ápolónőt, senki nincs, akinek ajtaján, ha baj volt be ne segített volna, akinek, mint beszédem elején említettem messze túl a tengereken élő szeretteiről hirt ne hozott volna, vagy katona 'fiának a sebét be ne kötözte volna. S mit tudjá­tok ti, hogy holnap nem zárul­­e le végkép a Vasfüggöny és nem borul-e vérbe ismét az egész világ, s megint csak a Vörös Kereszt lesz az egyetlen szervezet, amelyik átnyúl a tengereken, hirt hoz és segít­séget visz, mert ez előtt a szer­vezett előtt, amely a krisztusi segitő szeretet nevében jár még a vasfüggöny sm lehet aka­dály. Szeretettel kérem tehát Tren­ton és környékbeli magyarsá­gát, hogy nyissa meg szivét és zsebét az előtt a nemes em­berbarát! intézmény előtt és adakozzon. A trentoni magyar nők egy lelkes csapata, az én egyházamból éppen úgy, mint a^ többi egyházakból önként vállalkoztak a gyűjtésre és Mrs. Chernek a vezetése alatt vagyok győződve, hogy mint a fel fogják keresni önöket. Meg múltban, úgy most sem fog csalatkozni önökben sem az Uj Haza, sem az ínségben és nyomorúságban lévők, sem ez a nagy nemes célú emberbará­ti intézmény a Vörös Kereszt. A Gör. Kath. Oltáregylet március 14-én, kedden kártya partyt rendez.,. A Szent Miklós gör. kath. egyház kebelében működő Oltáregylet asszonyai március 14-én, kedden este a Szent Miklós iskolában kátya partyt fognak rendezni, melynek elő­készületei máris megkezdődtek és minden jel arra vall, hogy igen élénk, kedves és szóra­koztató estélyben lesz részük mindazoknak, akik részt fog­nak venni. Szép nyeremény tárgyakról gondoskodik az elő­készítő bizottság, mely ezúton is felhivja az összmagyarság szívese figyelmét és kéri, hogy már most tegyék magukévá azt, hogy március 14-én egy kellemes est keretében talál­kát adjanak egymásnak a gör. kath. iskolában. Novelty Party a Szt. István iskolában vasárnap este 8:30-kor. Kellemes szórakozás. Kössük össze a kellemeset a hasznossal. Várja önt is a Bizottság. Áprilisban lesz a Hung. Gath. Club Ministret előadása Előadások április 21 -én, péntek es­te 8:30-kor, április 22-én, szombat este 8:30-kor és vasárnap délután 2:30-kor lesznek. Jegyek máris be­szerezhetők a tagoktól. STASH MIHALYNÉ a program-könyo bizottság tagja. A Szent István rom. kath. egy­ház kebelében müiködő Hungarian Cath. Club április 21-22-23-án fogja megrendezni Minstrel elő­adását, melyre, mint a rendező bi­zottság elnöke ezúton is felhívom a szórakozni vágyó közönség figyel­mét. Legközelebbi próba március 6- án, hétfőn este lesz a Szent István iskolában. Stash Mihályné, aki mindenkor az elsők között volt, a segítésben és munkában,, ezúttal is vállalkozott a program-könyv bizottságban való közreműködésre és ismert agilitásá­val sok segítséget fog nyújtani a fiatalok nagy törekvésében. Egyúttal felkérem mindazokat, a kik szerepelni fognak és szeretnének hogy hétfőn este megjelenni szíves­kedjenek. Pregg M. Cyörgy, elnök. Illés József és neje lettek az uj gondnokok A trentoni Magyar Otthon bárkézelő és gondnoki állásá­ra Illés József és kedves neje szül. Baksán V'eronka lettek megválasztva. Örülünk, hogy e minden tekintetben kifogás­talan kedves házaspár ffogja ezután ellátni a vendéglátói tisztet. Meg vagyunk győződ­ve, hogy a bár, mint a konyha vezetése a lehető legjobb ke­zekbe került. Kívánunk sok si­kert és szerencsét Illések vál­lalkozásához és fiuknak Illés Tibornak, aki szüleinek segéd­kezik a bártenderi teendőkben. -----o----­ötvenéves házassági évforduló Március hó 5-én, most vasár­nap fogják meg ünnepelni öt­venéves házzassági évforduló­jukat Kürti Mihály és kedves neje szül. Barna Anna, 629 Genesee St.-en lakó közszere­tetben álló magyar honfitársa­ink. Őszinte szívből gratulálunk e kedves házaspárnak, a jó Isten bőséges áldását kérjük rájuk és szeretettéire. Miami, Floridába utaznak Idb. Varga Imre városunk nyugalomba vonult közmegbe­csülésben álló üzletembere és kedves neje, 900 South Clinton Avenue-i lakosok hosszabb üdülésre Miamiba (Florida) utaznak. SÖTÉTSÉG A BROADWAYON NEW YC5RK. — A hires Broadway és a Times Square fölé sötétség borul esténkint. A vakító fényreklámokat leoltot­ták, mert takarékoskodni kell a szénnel. A szénhiány miatt 55,000 ipari és vasúti munkást állítottak le. Távirati Hirek rövid jelentések a nagyvilágból ÓVATOSSÁG NEM ART DETROIT. — Egy fűszeráru üzletben egy ismeretlen vásár­ló bizalmasan odahajolt C. F. Smith managerhez és megkér­dezte tőle,-hogy van-e fegyve­re. Smith, meglepetve a szo­katlan kérdéstől, azt felelte, hogy nincs. De nekem van — mondta diadalmasan a vásár­ló és azután fegyvervógen ki­rabolta az üzletet, amelynek pénztárából 100 dollárt vitt el. MÉG KÓRHÁZBAN ÁPOLJÁK RITA FÉRJÉT GSTAAD, Svájc. — Rita Hayworth filmszinésznő férje, Alikhán herceg, mint jelentet­tük, skibaleset áldozata lett és három helyütt törte el a lábát. Gipszbe rakták a herceeg tö­­röt lábát és eddig két operációt hajtotta végre rajta. Az orvo­sok szeerint legalább három hónapig nem hagyhatja el az ágyat. Rita állandóan sebesült férje oldalán tartózkodik. 2000 HÁZAT RENDELT MacARTHUR TOKIÓ. MacArthur tábornok Kétezer ház építését kérte a ja­pán kormánytól. A megszálló amerikai katonaság vezetőinek és tisztviselőinek karát kíván­ja elhelyezni Japán katonai parancsnoka. Az amerikai had­sereg bért gizet majd házak használatáért a japán kor­mánynak. Novelty Party a Gör. Katolikusoknál minden vasárnap este 8:30-lwr. Kezdje a hetet nyereménnyel. Várjuk önt. — Tisztviselőnők. A SZENT ISTVÁN BS. EGYLET TAGSZERZÉSI KAMPANYA FOLYAMATBAN VAN - AUON BE M MA! MEGKEZDŐIT A VÖRÖS KERESZTI ORSZÁGOS GYŰJTÉSE NYOLC EMBERÉLET ADDISON, Mich. — Gerald Beagle farmer házában tüztá­­madt. A farmer és hét gyerme­ke a tűz áldozataivá váltak. — Mindössze két gyermek mene­kült meg az égő házból. Az ál­dozatok szénné éget holttesteit megtalálták a romok között. Gólyajárás Február 28-án, kedden délután egy 10 font és 3 oz. fiú gyermek­kel ajándékozta meg férjét Mrs. Santbo Funari, szül. Lengyel Ve­ronika, 41 Conrad streeti lakos. Az újszülött a trentoni Mercer kór­házban látta meg a napvilágot., s nagy örömet szerzett úgy a Lengyel mint a Funari isagszülőknél. Dr. Nayfield a kezelő orvos, s úgy az. anya, mint az újszülött nagysze­rűen érzik magukat.

Next

/
Thumbnails
Contents