Iparosok Lapja, 1907 (1. évfolyam, 1-48. szám)

1907-01-20 / 1. szám

Társadalmi h^eUlap A Nagykárolyi Iparos-Szövetség Hivatalos közlönye Ibvdleg'jelenils: 230.irLd.e2a. vasárnap Szerkesztőség: Gróf Károlyi György-tér 24. szám alatt. Kiadóhivatal: Sarkadi N. Zsigmond nyomdája. Felelős szerkesztő : Simkó Aladár. Lapvezérlő-bizottság : Az Iparosok Szövetségének Elnöksége. Laptulajdonos: Sarkadi N. Zsigmond. Előfizetési árak: Egy évre . , . . 1 . . 5 K — f. Fél évre . . . -. . . . 2 K 50 f. Negyedévre.........................I K 25 f. Egyes szám ára 12 f. — Nyilttér sora 20 f. Vallásunk! Midőn a „A Nagykárolyi Iparosok Szövetsége“ megbizásából lapunkat megindítjuk, szükségesnek látjuk, a nagyérdemű olvasóközönséget tájékoztatni annak czélja felől. Nagykároly város 700 tagból álló iparossága s a velők érdeki- leg szorosan összefüggő kereskedői osztálynak mindez ideig nem volt alkalma arra, hogy az érdekünket sértő körülményeket nyilvánosságra hozva,, azok orvoslására töreked­jenek. E czélból alakult meg az Iparosok Szövetsége s inditotta meg hivatalos lapját. Lapunk czélja elsősorban a ma- gyar-iparpártolás eszméjének minél szélesebb körben való terjesztése, másodsorban a helyi iparpártolás, végül iparosaink és kereskedőink sérelmének orvoslása és érdekeinek előmozditása. Lapunk vezérczikkében a magyar ipar s annak fejlődésével fogunk foglalkozni. Tárczarovatunkban nevezetesebb íróktól hozunk elbeszéléseket. Állandó rovatot nyitunk iparosaink és kereskedőink sérelmének nyil­vánosságra való hozatalára. Helyet adunk lapunkban minden közérdekű felszólalásnak. Hirrovatunkat iparosainkat ér­deklő és közérdekű hirekkel lát­juk el. Hirdetési rovatunkban a legjutá­nyosabb árban veszünk fef hirdet téseket. Bizalommal fordulunk a nagy­érdemű közönséghez s kérjük szi: vés pártfogásukat/ Lapunk előfizetési *árá: Egész évre . 1 5 KV— ív* Félévre . . . 2 K 50 L • Negyedévre •. . I K 25 f. * Kiváló, tisztelettel —Lapja“ « szerkesztősége és kiadóhivatala. Magyarország ipara. Irta: Streitman Antal. Az osztrák nagy- és kisiparosság nemcsak magas virágzásra jutott az osztrák császári háznak állandóan Bécsben való tartózkodása által, hanem a szellemi műveltség terén s a politikai életben is nagy hata­lomra tett szert. Az osztrák nagyipar herczegei, grófjai, bárói, lovagjai és nemesei szives készséggel bocsát­koznak ipari vállalatokba, jól tudván azt, hogy az udvar, a császárral élén, szívesen parolázik az osztrák nagygyárosokkal. Az egyszerű, de törekvő polgár vagyonát szívesen fekteti gyárüzemekbe, mert mig egy­felől az udvari körök és az osztrák iparügyi politika a biztos siker ki­látásait nyitják meg előtte, addig a bécsi császári udvartartás, a fő- herczegek nagy hada révén, remél­heti, hogy a pártolás mellett udvari tanácsosi, lovagi czimekre, bárói és grófi rangra lehet kilátása. Hogy áll ezzel szemben a kép­nek másik oldala: a magyar nem­zet ipara ?! A mohácsi vész után napjainkig nem volt hazánknak királyi udvar­tartása. A király, a királyi hercze- * gek údvartartásai Öécsben -Össz­pontosultak és csak kivételesen érte Prágát az a szerencse, hogy egyik­másik császár, udvartartásával ott tartózkodott, de a teljes-udvartar­tásnak ezen csekély'idd alatt való ott* tartózkodása is elég volt arra, hogy *a • cseh főúri .világ kedvet; kapj op. gyárak »alapítására, jól tud­tán azt, hogy a császári udvar példaadó pártolása mellett, gyára teljesen megizmosodhatik. Ez az udvari elismerés és vállveregetés néha százezerek elvesztését pótolta a gyáripari vállalatba bocsátkozott cseh főurnak: gyárát a veszteségek daczára föntartotta, fejlesztette s megannyi csapással szemben da- czolva tökélyesbitette s ma már virágzó üzlet ontja a főur ölébe a dús jövedelmet. Nem állítjuk mi, hogy az osztrák gyáripar fölvirágzása és annak nya­kunkra növése csupán csak eme mozzanatoknak róvható föl. Közre­hatott ebben az osztrák, a cseh főurak hideg és józan számitó ter­mészete. Közrehatott az a nyugati szellem, mely mereven ellenkezik a mi főurainktól keletről hozott és a spanyol grandoktól ellesett nagy­úri gőgjével. Mindenik magyar főur • uradalmában, nagy kiterjedésű bir­tokain és váraiban vidéke fejedel­mének képzelte magát, kinek levont vállalatokba bocsátkozni —■ s a mai nap is ebben a meggyőződésben élnek kevés kivétellel — legalább az illetőknek a vállalatok iránt ta­núsított magatartása átlag erről ta­núskodik. A tizenkilenczedik század elejéig főnemesi erényeiket csak a ti

Next

/
Thumbnails
Contents