Iparos Lap, 1907 (1. évfolyam, 1-25. szám)

1907-03-31 / 1. szám

IPAROS LAP március 30. elhatározással len iparos hajléká­szervezkedése. ígó érdekek azok, a melyek egész országban szervezke- Életkérdési érdekek ezek, a biztosítása és a munka tulka- íegokolatlan visszaélései ellenében, deretek rekriminálni és nem is sopán- í, hogy ezt rég kellett volna megtenni. A fi mulasztásait is lehet helyre hozni és ezért Fülök hogy végre megindult az a mozgalom, faely öntudatra ébreszti a józan iparosságot az ország minden fontos ipari központján. És örvendek, hogy az iparosság ebből a célból szaklapot is indit, mert bár vannak már elég jó ipari szaklapjaink nem lehet tagadni, hogy minden városnak vannak olyan speciális ér­dekei, a melyeket külön is képviselni nem csak érdemes, hanem szükséges is. Szeretném, ha az iparosok nemcsak lel­kesednének a tömörülés és a pr^panganda ér­dekében, hanem komolyan dolgoznának, sőt a szükséges áldozatokat is meghozzák. Mert ez utóbbi tekintetében még sok javítani való van a mai helyzeten. A munkások — kerese­tükhöz képest — igen nagy áldozatokat hoz­nak szervezetük és sajtójuk támogatására. Egy-egy munkás itt a fővárosban száz koronán túl is áldoz erre a célra — havi részletekben. Valljuk meg őszintén, hogy az önnálló iparo­sok áldozatkészsége nincs ezzel arányban. Egy- egy szaklapnak, egy-egy szervezetnek a támo­gatására — és tegyük hozzá: kitartó támoga­tására — az iparos csak kivételesen hozta meg az áldozatot. Az volt mindig a kérdése: mi hasznom van belőle ? Holott azt kellett volna kérdezni: van-e elég haszna belőle az iparos­ság egyetemének? És persze nem szabad a direkt, a közvetlen, az azonnali haszonra nézni, hanem esetleg a távoli jövő céljaira kell áldo­zatainkat és munkánkat szentelni. Nem az egyes hasznáról van szó, hanem az iparosság egyetemének hasznáról, melyet csakis szolida­ritáson lehet biztosítani. És ezen az utón, a szolidaritás ez irányában haladjanak tovább következetesen, kitartással. E napokban egy hasonló alkalommal, a következőkre figyelmeztettem a munkaadókat: Indítsanak iparosaink mozgalmat érdekeiknek minden téren és minden forum előtt való hat­hatós képviselete tárgyában. A parlamentben, a városi és megyei képviselőtestületekben és minden fórumon, ahol közérdekről van szó, igyekezzenek iparosaink képviseletüknek helyet biztosítani. Ne engedjék, hogy azok a fórumok, amelyek az ő ügyükről vannak hivatva dönteni, tájékozatlanok legyenek az ő viszonyaik, óha­jaik, panaszaik és kívánságaik felől. De ez a képviselet ne szorítkozzék csupán a tájékozásra, hanem a kívánalmak, a követelések kellő inter­pretálására is. A parlamentben eddig két iparos és két kereskedő foglal helyet néhány száz jogász és földbirtokossal szemben. Ezért szük­séges, sőt sürgős az érdekképviselet, melynek tényezői avatott, bátor, szókimondó emberek, akik, ha kell, nemcsak beszélni tudnak, hanem hangosan és nyomatékosan követelni is. Dön­gessük a kapukat, mig ki nem nyílnak. És ne nyugodjunk addig, mig szavunkat meg nem hallgatták, kívánalmainkat nem teljesítették és igazainkat nem érvényesítették. Ezzel a figyelmeztetéssel, melyet itt is le­szögezek, szívélyesen üdvözlöm a szatmárné­meti iparosokat és az ő szócsövüket: az „Iparos Lap-ot“. tSeliéri Mór. Csak szervezett iparossal dolgoz­zunk egy munkán I A munkásokhoz! Magyar munkások! Kik rá léptetek arra az útra, amely csak rombol, de épiteni nem tud, tegyétek szive­tekre a kezeteket és álljatok meg pusztulásba vezető rohanásotokban, nézzétek meg az eredményeket, melye­ket eddigi fékevesztett tombolások teremtett hazai kis­iparunkon. Ma holnap nem lesz kisipara e hazának, a kis­iparos, mely amúgy is nyög a közterhek súlya alatt, teljesen elpusztul, mert nem bírja kielégíteni „hatalmas“ imperátoraitok által támasztott követeléseiteket. Visz- ! nek ők benneteket előre, a múltra nem nézve, a jö­vőre nem tekintve, hogy hová? . . . Avagy céltudatos előhaladás az, melynek minden lépése után súlyos visszahatás következik. Álljatok meg! Hát nem jajdul fel lelketekben a tisztesség érze­

Next

/
Thumbnails
Contents