Iparos Lap, 1907 (1. évfolyam, 1-25. szám)

1907-03-31 / 1. szám

I-ső évfolyam. !/X)^ ly^ .Szatmár^ 1907. március A SZATMÁRI ÖSSZES IPARÁGAK KÖZLÖNYE ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre .......................C K - f Fé l évre............................3 K — f Ne gyed évre.......................1 K 50 f Megjelenik minden vasárnap. Főszerkesztő: Dr. Olafs JósseSF. Felelős szerkesztő: Polcnyi Albert. Szerkesztőseg és fi áh óp^i-Mfen úgy az előfizetési pénzek,' valamint a lap szellemi re: levelek küldendők. Lapunk programmja. Mindnyájan érezzük azt munkaadók, hogy pár év óta rohamosan emelkedik a munkások kielégíthe­tetlen igénye ; hova-íovább oda jutunk, hogy munka­adónak, különösen kis iparosnak lenni lehetetlen lesz. A nemzetközi socializmus oly eszmékkel töltötte meg munkásainkat, oly viszonyt teremtett a munkás és munkaadó között, hogy ma az iparos segédjében nem család tagját, segítő társát látja többé, hanem telhetetlen zsarnokát, akitől existentiája függ ; viszont a munkás munkaadójában nem kenyéradóját tekinti többé, hanem kizsán.ányolóját. A modern socializmus azt hirdeti, hogy a mun­kaadó csak elősdi, akit a munkás tart ki. Évek hosszú során át csendes resignatióval tűr­ték a munkaadók, hogy saját műhelyeikben a segé­dek Írják elő azt, hogy mit szabad tenniök és mit nem. A munkaadó egy alárendelt személy volt saját műhelyében, akinek a hallgatás, tűrés és a fizetés volt osztályrésze. Eme tarthatatlan állapotok végre felrázták mély lethargiájából összes hazai iparosainkat; kis- és nagy­iparosok egymással karöltve rá léptek a helyes útra a szervezkedésre, tömörülésre, hogy egységesen eljárva, kiűzzék otthonukból a zsarnokokat, visszatéríthessék a munkás osztályt abba a mederbe, ahol a munka iránti szeretet, ahol az egymás iránti kölcsönös tisz­telet találkozik. * Lapunk célja eme szövetkezés,szervezkedés elősegí­tése, összetartása, a solidaritás ápolása, az eddigi sza­bálytalan fejlődés helyett az ipari érdekeltség együttes működésének szakavatott irányítása. Fő célunk a nagyközönség helyes tájékoztatása minden az iparügyek terén előforduló mozzanatokról, helyes mederbe terelni az iparügyekkel felületesen foglalkozó napi sajtó által gyakran félrevezetett köz­véleményt. Iparosaink ellen irányult támadások visszaeere és önérzetes megvédése a törvények hatáiain beli? oly elvek hirdetésével, melyek az igazságot képvise­lik, fő feladatunk. Lapunk nem a háborúskodás jegyében indul, mi a békés megoldásnak szó-szólói leszünk minden­kor, de nem fogjuk elnézni egy piilanatra sem, hogy a munkások hatalmi kérdése a munkaadókon felül kerülhessen. Meghajlunk mindenkor a munka jogos kívánalmai előtt, de a munkaadó jogait sem engedjük megnyirbálni. Hangzatos jelszavakba nem burkolódzunk ! La­: ::oni elnyomói? akar lenni a munkásoknak, ipa­ros vérünket tiszteljük bennök, mint hazai iparunk jövő embereiben, de csakis akkor, csakis addig és csakis ott, hol arra érdemes, komoly becsületes mun­kást láunk. Politikai hitvallásunk ezek után a következőkben adjuk: az ipari vélemények összhangba hozása az egész vonalon, egy egészséges ipái közvélemény meg­teremtése, az ipari munkának becsülés és tekintély szerezése mindenki előtt, mindenkivel szemben. Szemlét fogunk tartani a városi élet minden ágán és változatán, betekintünk közigazgatásunk kis- és nagy csarnokába és ha ott iparos társadalmunk érdekeit veszélyeztetve látjuk, nem fogunk késni a közvélemény felriasztásával és nem fogunk belefá­radni az ezen érdekek megóvását célzó reklamációba. Nagyon szükségesnek találjuk és velünk mind­azok, kik társadalmunk kórtüneteinek ijesztően káros következményeire gondolnak, hogy a bajok leküzdé­sére tömörüljenek. Mert beteg, nagyon beteg iparos társadalmunk, beteggé tették a hangzatosán hirdetett és titkon súgott jelszók. Ezek ellen kell küzdeni, igazságot kell hirdetni, akik szeretik az igazságot, akiknek szivén fekszik ipa­runk jövője segítsenek törekvésünkben. Ez programmunk. És most útjára bocsátjuk la­kedvezö részletfizetésre kaphatóit Eegjotli Varrógépeit Víttthtintr Apátnál SZATMÁRON, Kazinczy-utca 17* szám, a zárdával szemben,

Next

/
Thumbnails
Contents