Evangélikus főgymnásium és al-reál tanoda, Igló, 1864

L TÁJÉKOZÁSUL. Az iglói cv. egyház az 1862-ik év nyarán clhatározá, hogy alreál-tanodával egybekötött al-gymnáziumát 8 osztálya főgimnáziummá f'ejlcsztendi. Azóta a tanintézet évről évre egy egy osztállyal növekedett, úgy, hogy jövő September hó elején a VIII. osztály felállításával a gymnáziumi külszervezés munkája be lesz fejezve. A még szükséges tanerők megválasztása iránt a kellő intézkedések megtörténvén, a választás rövid idő múlva be fog következni. A tanintézet ezen örvendetes fejlődésével szükségesképen együtt jár a tanépület czélszeriibb átalakítása. A tanhelyiségek elégtelensége el van ismerve, s biztat a remény, hogy a nemes iglói egyház rövid idő múlva munkába véteti a benyújtott építési tervek egyikét, s lefogja romboltatni a helytálló régi falakat, hogy az ifjúság számosán összeseregelhessen azon fáklya körül, melyet az egyház buzgó tagjai, a dicső emlékű TritllgOUS-ok segedelmével a tu­domány- és mi vetődésnek gyújtottak. A jelen tanév folytán a tanári testületben következő változások történtek: Kellner Ká­roly tanár ur az 1864-ik év végén 18 évig hűségesen kezelt igazgatói hivataláról gyengélke­dése miatt lemondván, az egyházi gyűlés e hivatalt l’ákh Károly tanárra ruházta 1 '/j évre.— Lindner Einő tanár ur pedig tanári állomásáról, melyet tanintézetünknél az iskola év kezde­tén ideiglenesen egy évre elfoglalt vala, czélba vett irodalmi munkállatainak sikercsb és há- boritlan folytathatása végett az első félév lefolytéval vissza lépett. E váratlan kilépés állal támadt hézagot — miután az egyház uj tanári választást rögtönözni czélszerünck nem tartá— pótolta a körülményekhez képest a tanárok készsége az által, hogy azon munkát, melyhez egy uj tan* erő volt szükséges, magok közt felosztották. Ennek következtében az első félévi tanterv lényeges módosítást szenvedett, mi az alább következő tantervből részletesben kivehető. Az iglói reál-tanodáról itt ott keletkezett hibás nézetek helyre igazítása végett szüksé­gesnek tartjuk a következőket megjegyezni: al-reáltanodánk a helybeli szüksé­gekhez van alkalmazva. A gymnáziumi- és reál- iskolának combinálása, hogy mindket­tő megfeleljen nevének és feladatának, nem csekély t^iézsétrekkel jár. A reál-tanoda, a kel­lő tanerők hiányában, nem egészen önálló része tanintézetünknek, hanem oly formán van az al-gymnáziummal összekötve; hogy a tantárgyak nagyobb részét közösen hallgatják mindkét iskola növendékei, a mint ez a 111. szám alatti tanterv átnézetéből világosan kive­hető. Ezen tervből kitetszik az is, hogy némely tantárgyak nem taníttatnak oly mérvben, mint a tiszta reáliskolákban ; e hézag azonban, úgy hisszük, pótoltatik az által, hogy az al- reáliskolákban divatozó 3 évi tanfolyam itt 4 évig tart, melynek bcvégeztével bírja a szór-

Next

/
Thumbnails
Contents