Hungarian Press Survey, 1992. március (8212-8232. szám)

1992-03-02 / 8212. szám

Magyar Hírlap, 1992. február 26. , Parlamenti küldöttség Bukarestben, magyarellenes vádak a politikában Az irredentizmus „ötödik hadoszlopa” Bukaresti tudósítónktól________ A Románián végigsöprő újabb magyarellenes kampány szemlélő­je egyáltalán nem mondaná, hogy éppen most zajlanak Bukarestben a román—magyar és magyar—ro­mán barátság parlamenti csoportja­inak megbeszélései. A kedden megkezdődött találkozón a két fél a bukaresti törvényhozás felsőhá­zának székházában mindenekelőtt a két parlament és a két ország kapcsolatait tekinti át, mégpedig részletesen és konkrét módon. A délelőtti összejövetelen méltatták az ilyen jellegű találkozók jelentő-­­ségét a kölcsönös nézőpontok jobb megismerésének és megismerteté­sének szempontjából. A román közvélemény azonban minderről jóformán alig tud, cseré­be viszont pontosan értesülhet ar­ról, hogy a Nemzeti Megmentési Front, valamint a Vatra Romaneas­­ca éles hangú közleményben tilta­kozott Für Lajos miskolci nyilatko­zata és Entz Gézának a Magyar Hírlapban megjelent interjúja ellen — amelyről egyébként csupán a bukaresti külügyminisztérium el­ítélő közleményéből értesülhetett. A Nemzeti Megmentési Front hangsúlyozza: romániai kormány­pártként, a demokratikus építés pártjaként semmiképpen sem fo­gadhatja el, hogy a nemzetbizton­sági érdekeket a revizionizmus eszközeiként alkalmazzák. Für Lajos szavai ismételten ki­emelik azt a revizionista-irredenta politikai platformot, amelynek alapján a jelenlegi magyar kor­mány a választásokat megnyerte. A magyar hivatalos személyek ilyen nyilatkozatai jogos aggodal­mat ébresztenek Romániában ak­kor, amikor Európában konfliktus­­helyzetek alakulnak ki. A Vatra Romaneasca durvának nevezi Magyarország beavatkozá­sát Románia belügyeibe, és hozzá­teszi: mindez nem első alkalommal történik meg. A román kormány és parlament, a bukaresti külügymi­nisztérium és a honvédelmi mi­nisztérium .jóindulatról és szívé­lyességről tanúskodó gesztusai" az általuk aláírt dokumentumok meg­alázóan hiábavalónak bizonyultak Magyarország viszonylatában. A Vatra Romaneasca és a többi „egészséges nemzeti erő” több al­kalommal felhívta a figyelmet Ma­gyarország lojalitást nélkülöző ma­gatartására, arra a veszélyre, ame­lyet a politikai pártként szervező­dött RMDSZ jelent a román népre nézve. A nacionalista szövetség a magyarság képviseleti szervét „va­lóságos ötödik hadoszlopnak” ne­vezi, a román végrehajtás, törvény­­hozás legfőbb szervét pedig passzi­vitással és bűnös közönnyel vádol­ja, amit a román nép és a történe­lem nem fog majd megbocsátani. ( • Folytatás a: 1. oldalról A Vatra Romaneasca úgy véli, be kellene tiltani az etnikai alapon szerveződött pártokat, továbbá a b kölcsönösség alapján retorzióként a román államnak ugyanazt a politi­kát kellene alkalmaznia a magyar és székely etnikummal szemben mint Magyarország az ottani kisebbsé­gek esetében. A kampányból termé­szetesen nem marad ki az elnöki in­tézmény félhivatalos napilapja, a Dimineata sem, amely szerint Ma­­' gyarország revizionizmusa fölér egy hadüzenet nélküli háborúval. Megállapítása szerint a magyarok most már felhagytak kétszínű ígér­getéssel, hogy nem vitatják a jelen­legi határokat és Románia függet­lenségét. Nyilvánvaló, a két ország közötti feszültségért és konfliktuso­kért kizárólag a magyar fél okolha­tó. Magyarország az ellentétek el­mélyítésére törekszik, hogy aztán majd nemzetközi bíráskodást kér­hessen, azzal a nem is titkolt szán­dékkal, hogy megismétlődjék a bé­csi döntés. Az elnökség nem hivata­los szócsöve végül örvendetesnek mondja azt a tényt, hogy a román külügyminisztérium végre új. rea­lista irányvonalat követ a román­magyar konfliktus kezelésében. Ám ez nem elég, tovább kell lépni, hi­szen ez létfontosságú a román nép és állam sorsa szempontjából. • Bogdán Tibor

Next

/
Thumbnails
Contents