Hungarian Press Survey, 1991. augusztus (8100-8109. szám)

1991-08-19 / 8100. szám

Beszélő,1991. augusztus 3. Tar PM 1657-ban hagyta el Magyarországot,_de megtartotta magyar állampolgárságát Ta­nulmányait Párizsban fejezte be. 1961-15 a Banque National de Pans alkalmazottja. Bankja képviselőjeként dolgozott Angliában, Brüsszelben, Hongkongban, Los Angolosbon és Houstonban. Antal József osztálytársa volt Forrás: Magyar Hlriap, 1991. július 26. tudom is, hogy az egykori emigránsok nem jutalomként várnának ma állásokat Azt vi­szont joggal mondhatjuk, hogy most eljött az ideje az Önök által szerzett rengeteg tapasz­talat és összeköttetés kihasználásának Én ma­gam a változások kezdete óta hangoztatom, hogy az előttünk álló óriási feladatok sikeres végrehajtásának esélyeit mennyire javítja a Nyugaton élő magyarság. Kérjük is közremű­ködésüket, általánosságban és konkrét ügyek­ben egyaránt. De a nagyköveti feladatokra - már csak a poszt szimbolikus volta miatt is - nem külföldön véljük megtalálni a legalkalma­sabbakat. Hála Istennek, nálunk a diktatúra az utóbbi években annyit enyhült, hogy tiszta és alkalmas embereket nem csupán az emigráció­ban lehet találni. Szomszédaink helyzete e te­kintetben nehezebb. Noha ismertük Fejtő munkásságát, kap­csolatainak és tekintélyének kiterjedését csak levelük tárta föL Annál jobban örülünk, hogy ilyen emberek készek vállalni az új köztár­saság és kormánya képviseletét. Levelük nyomán feljogosítva is érzem magam, hogy kérjem: ha nem is hivatalos nagykövetként, de képviseljen bennünket, Magyarország ér­dekeit Fejtő Ferenc, nem csupán a Quai d'Or­­say-n és a Matignonban, de a francia társada­lomban és külföldi tanítványai, barátai előtt is. A közelmúltban, amikor engem is meg­tisztelt látogatásával, magam is tapasztaltam magas korát meghazudtoló - Önök álul is jelzett - szellemi és fizikai frissességét, és ezért bízom benne, hogy ezt a feladatot még több nagyköveti perióduson át sikerrel fogja ellátni. Befejezésül arra szeretném megkérni a levél összes aláíróját és magát Fejtő Ferencet, hogy támogassa munkájában Szávai János egyetemi tanárt, akit az Országgyűlés külügyi bizottsá­ga egyhangúlag alkalmasnak talált a franciaor­szági nagyköveti posztra. Tudják, hogy ő mennyire kitűnő ismerője a francia életnek és kultúrának, $ hogy családjával együtt mennyi­re hivatott képviselője a magyar tudo­mányosságnak és művészetnek. Az elmúlt években mint a Magyar Demokrata Fórum külügyi bizottságának egyik vezető tagja, poli­tikai bölcsességét, munkabírását és önzetlen hazaszeretét is bebizonyította, miközben a francia politikai élet számos tekintélyes szemé­lyiségével került kitűnő viszonyba. Sikeres működéséhez azonban nélkülözhetetlen szá­mára az Önök segítsége. Ahogyan ő sem egy pártot, hanem egy nemzetet fog képviselni, úgy remélem, hogy Önök is nem egy kor­mány, hanem egy nemzet, az Önök nemzete érdekét fogják nézni Levelüket és minden eddigi munkájukat kö­szönve őszinte tisztelettel Jeszenszky Géza

Next

/
Thumbnails
Contents