Hungarian Press Survey, 1991. augusztus (8100-8109. szám)

1991-08-19 / 8100. szám

iBeszélő, 1991. augusztus 3. rJ TALÁLT TÁRGY Ki nem lehet nagykövet? Az alábbi egy éve kelt levélváltás közzétételét az teszi időszerűvé, hogy (amint a sajtó a múlt héten hírül adta) hamarosan sor kerül új washingtoni nagykövetünk kinevezésére. Ameri­kai külképviseletünk vezetésével a kormány előreláthatólag Tar Pál Fran­ciaországban élő banki szakembert bízza meg. Dr. Jeszenszky Géza Úptak a Magyar Köztársaság külügyminiszterének Budapest Z7„ Bem rakpart Igen tisztelt Külügyminiszter Úr! Alulírottak, hosszú évek vagy évtizedek óta Franciaországban élő magyarok - akik megle­hetősen járatosak az itteni viszonyokban, a közélet szokásaiban és hagyományaiban - a szülőhazánk iránti felelősségünk tudatában egy általunk nagy fontosságúnak tartott ügy­ben fordulunk Önhöz, az uj Magyar Köztár­saság első külügyminiszteréhez. Franciaország, amelynek jelentőségét Nvu­­gat-Európában és a világban felesleges hang­súlyoznunk, abban különbözik minden más nyugati országtól, hogy itt - az ismert fájdal­mas okok miatt - rendkívül mélyek az egykori kisantant, ezen belül is különösen a románba­rátság (.latin rokonság') tradíciói. Ebben az országban döntő fontosságú, ki képviseli a magyar érdekeket, van-e az illető­nek súlya, tekintélye, befolyása a fiancia politi­ka vezető köreiben. Mi természetesen mindenkit támogatni fo­gunk, akit a demokratikus kormány Kinevez, de meggyőződésünk szerint most életbe vágó nemzen érdek, hogy a kormány e követi tiszt - ségne olyan személyiséget kérjen föl, aki neve, ismertsége, nemzetközi és francia kapcsolatai folytán méltón és eredményesen tudja képvi­selni a magyar ügyet (a szó legszélesebb értei­mé ben). Gondosan számításba véve a személyi lehe­tőségeket úgy véljük, hogy erre a kényes sze­repre ma a legalkalmasabb jelölt az immár fél évszázada itt élő Fejtő Ferenc, a jeles irodal­már, történész és politológus volna. Mint a kö­zép-európai politika kiemelkedő szakértőjét, Fejtő Ferencet a francia közélet irányítói közül úgyszólván mindenki ismeri és tiszteli, a Fran­cia Köztársaság elnökétől a miniszterelnökön és a külügyminiszteren át a szenátorokig és a képviselőiig, pártkülönbségre való tekintet nélkül minden volt és mostani államférfiig. Fejtő, aki a francia Becsületrend kitüntetettje is, könyveivel és előadásaival egy egész francia politikusnemzedék tanítómestere; tanítványai között van a Quai d'Orsay szinte valamennyi középkorú és fiatal diplomatája, köztük a ké­­let-kózép-európai osztály és a magyar részleg vezetők Tekintélye túlmegy az ország határain; vi­lágszerte, de különösen az ún. útin országok­ban, Olaszországban, Spanyolországban, Por­tugáliában - ahol a mindenkori román politika a .latin rokonság' húrját penget, nemegyszer magyarellenes éllel - Intőnek olyan személyes boriim vannak, mint Portugália köztársasági elnöke, a spanyol kultuszminiszter, Olaszor­szág előző miniszterelnöke vagy jelenlegi kül­ügyminisztere, hogy csak a legismertebbeket említsük. Szoros kapcsolatai vannak továbbá Ausztria, Lengyelország, Jugoszlávia, Cseh­szlovákia, valamint Izrael állam politikai, kul­turális és diplomáciai köreivel is. Magas kora ellenére Fejtő Ferenc hál' isten­nek teljes szellemi és fizikai frissességnek ör­vend. Mindezek tekintetbevételével ajánljuk Fejtő Ferencet - akit egyébként az új Magyar Köztár­saság épp e napokban részesített magas állami ki tűn tetőben - a megint demokratikus Ma­gyarország első párizsi nagykövetének. Itt je­gyezzük meg, hogy Fejtőnek írói, közírói és ta­nári munkássága mellett diplomatamúltja is van; 1949-ben mint az‘akkori párizsi magyar követség munkatársa, a Rajk-per következté­ben szakított - Károlyi Mihállyal és Szabó Zol­tánnal egvütt - a hivatalos Magyarországgal, hogy ettől kezdve magánemberként dolgoz­zon Kelet-Európa szabadságáért és egy jobb magyar jövőért. Szeretnénk aláhúzni, hogy nem Fejtő Fe­rencnek van szüksége a követi tisztségre, ha­nem a Magyar Köztársaságnak őrá. Magyaror­szágnak szerencséje, hogy Párizsban ilyen fia van, ezt a szerencsét kár volna elszalasztani Ha - egészségét kímélendő - a magyar kor­mány csupán két-három évre kémé fel őt a nagyköveti tisztre, ez idő alatt egy fiatalabb, franciául jól tudó hazai politikai személyiséget vagy gazdasági szakembert Fejtó mintegy u­­szemelt utódként vezethetne be az itteni köz­élet szokásaiba és az ország vezető köreibe Ezzel szemben olyan ember párizsi nagykö­vetté való kinevezése, aki Franciaországban is­meretlen és az itteni politikai életben járatlan, a jelen helyzetben nemcsak hiba volna, hanem vétek az összmagyar érdekekkel szemben, s - akaratlanul is - szívesség azon kormányoknak, amelyek Európának e központi helyén nemzeti céljaikat jobb helyismerettel képviseltetik. Kénük Külügyminiszter Urat a fentiek te­kintetbevételére, mielőtt az Országgyűlés elé terjesztené a párizsi nagykövet személyére vo­natkozó javaslatát Megkülönböztetett tisztelettel Charaire Véronique műfordító Karády Viktor kutatási igazgató (CNRS) Kende Péter dr. egyetemi tanár, a Magyar Füzetek (1978—1989) szerkesztője Méray Tibor, az Irodalmi Újság szerkesztője (1962-1989) Nagy Ernő gyáros, „A forradalom sajtója' összeállítója és kiadója Németh István, a Magyar Szabadságharcos Szövetség franciaországi főtitkára és európai társelnöke Schreiber Tamás, a francia rádió külpolitikai szerkesztője Szabó Zsuzsa, az Emberi Jogok Magyar Ligájának főtitkára Vermes László, az Emberi Jogok Magyar Ligájának elnöke Postacím: Méray, 15 rue Juge, 75015 Paris Másolat megy; Göncz Árpád ideiglenes köz­­társasági elnök úrnak Antall József miniszterelnök úrnak Szabad György úrnak, az Országgyűlés megbízott elnökének Fajtő Faranc 1906-ben ízületen Nagykanizsán. Újságíró, szerkesztő, politikai Író, a Szép Szó társ&zericesztője 1932-ben mint kommunistát börtönbOn­­iBtÓSTB ItÓttóK. 1936-tól a Népszava párizsi tudósítója. A háború után 1949-ig a párizsi magyar követség munkatársa. A franca Becsületrend kitüntetettje. Főbb művei: Erasmus, Heine, Érzelmes utazás, Magyar tragóda 1956, A népi de­mokráciák története Forrás: Prominent Hungarian, 1985, London MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTERE Charaire Véren ique, műfordító Karády Viktor úrnak, rnűfordűó Dr. Kende Péter úrnak, egyetemi tanár Méray Tibor úrnak Nagy Emi úrnak Németh István úrnak Schreiber Tamás úrnak Szabó Zsuzsa, az Emberi Jogok Magyar Ligájá­nak főtitkárának Vermes Uszló úrnak, az Emberi Jogok Magyar Ligájának elnöke Méray Tibor úr rímén 15 nie Juge, 75015 Paris . Tisztelt Barátaim! A rendszerváltozás minden magyarnak fel­­szabadulást hozott, nekem azonban a ma­gánember szabadságának végét is jelentette. Mig korábban meglehetősen tisztességes leve­lezőpartner voltam, tavaly ősztől gyakorlatilag képtelen lettem elintézni kilóssá vastagodó postámat Ezen május 22-1 kinevezésein ugyan valamit változtatott, de egyelőre nem tudtam átállni arra, hogy leveleimet írás helyett diktál­jam. Az Önök levelét - amit telefaxon kaptam meg - a személyesen sürgősen megválaszolan­dó csomó tetejére tettem - de azóta sajnos-elég­gé mélyre nyomták újabb társai Munkanapom meghaladja a 18 órát, de az elkerülhetetlen uta­zások mellett a kurrens aláirandók és teendők egyszerűen nem tették lehetővé, hogy az Önöknek kijáró komoly választ megírjam. Levelük, amelyben Fejtő Ferencet javasolják párizsi nagykövetünknek, post festőm érkezett, mert akkor már hivatalosan beterjesztésre ke­rült párizsi nagykövetjelöitünk. Szávai János. De ne gondolják, hogy egyszerűen elkéstek, s még kevésbé higgyék, hogy nem becsüljük eléggé Fejtő Ferenc munkásságát és kvalitásait. Mi azonban (az MDF külügyi bizottsága, majd a miniszterelnök és a kormány) úgy döntöt­tünk, hogy képviseleteink vezetését kivétel nélkül itthon élőkre bízzuk, mert az elmúlt ne­héz és szép időket a helyszínen átélt embereket tartjuk a legalkalmasabbnak arra, hogy külföl­dön képviseljék az új Magyar Köztársaságot. Zwack Péter sem igazán kivétel, mert ő még az áttörés előtt hazajött, részese lett küzdelmeink­nek, vállalta a kockázatot, nemcsak az üzleti életben. Ezzel a legkisebb mértékben sem akar­juk kétségbe vonni azt az Igen fontos segítsé­get, amit külföldre kényszert tett honfitársaink - köztük Önök olyan prominensen - nyújtot­tak a virtuális hazának és polgárainak az önkényuralom átvészelés&en, majd megdön­tésében. E tettek jutalma önmagában rejlik - s

Next

/
Thumbnails
Contents