Hitünk, 1987 (35. évfolyam, 9-11. szám)

1987-09-01 / 9-11. szám

3 Épp ezért é­rezte minden tag Isten csodálatos kegyelmének a jelenlétét. Az is­teni kegyelem és szeretet jelen­léte bizony mindig boldogsággal tel fti meg a hívó szíveket. -Az öröm kényszerít bennünket az Isten iránti hálára, a hűség­re, melynek a legcsodálatosabb kifejezése akaratunk, vágyaink olyan irányba való beállítása, hogy az mindig Isten iránti en­gedelmességünk és hálánk kifeje­zője legyen. Ez nem számítgatás és tervezgetés kérdése, hanem in kább ösztönszeru megnyi latkozás. Amikor az apostol azt mondja, hogy teljes éltetek imádság le­gyen, akkor épp erre az ösztön” szerű életvitelre utal, mely az által kerül kifejezésre, hogy a mindennapi élet munkássága köze­pette is állandóan sugározza az Isten iránti szerető hűséget és hálát. Amikor a mindennapi mun­kánk, szolgálataink és szórako­zásaink is istentiszteletté ala­kúinak át, akkor kapjuk azt az örömöt, melyet e világ semmi kin­csével sem adhat, de el sem vehet tólünk. Vannak akik arra hivatkozunk, hogy magyarságunkhoz és magyar szokásokhoz való hűségből kell a nagyobb ünnepeken részt venni a magyar istentiszteleten. Amikor a hívek egy részét az ilyen el­gondolások indítják a templomba járásra a nagyobb ünnepekkor, akkor eltompult a szívekben az Űr iránti hűség és szeretet. Nem kötelességből és kényszerből kell Megváltónkkal találkoznunk, ha­nem hálás szeretettől ind itatva! Az a kis hűséges csoport, mely­­több mint 30 éve hétről-hétre hallgatja az evangéliumot és hű imával és dicsérettel tiszteli az Urat, nem valószínű, hogy hazafiasságból teszi csupán, hanem sokkal inkább hálából és szeretetből... Az elmúlt évek során sokszor hirdettem -az apostolok tanítás sát követve- , hogy bizonyság­­tevőknek kell lennünk hitünkről, alkalmas és alkalmatlan időben. Elkerülhetetlenül hitvallók mind­azok, akik rendszeresen élnek az Igéből és Krisztus testével és vérével. Felelősségérzetük jó példát ad a csüggedőknek és a tévutakon járóknak. Hiszem, hogy nekünk tudatosan hívogatnunk kell azokat a testvéreinket, akiknek -ha ők is átéreznék magyar evan­gélikus voltuk felelősségét- itt lenne a templomban a helyük min­den istentisztelet alkalmával. Felelősségérzetünk és hálatelt szívünk, örömünk és reménységünk is ezt követeli tőlünk. Megértet­tük hittapasztalataink alapján, hogy "azoknak, kik az Istent szeretik, mjndenek egyaránt javuk ra vannak" /Rm.8:28/ Szeretjük hozzátartozóinkat, barátainkat, honfitársainkat. Hogyne akarnánk, hogy ők is minden jóban részesed­jenek. Ezért hívogatjuk gyermeke­inket, unokáinkat, ismerőseinket az Úr házába és imádkozunk értük is. Szeretnénk, hogy ők is Jézus képmására formálódjanak át, ők is az alázatosságon és Istenre ha­gyatkozáson keresztül eljussanak ahhoz az örömhöz, melyet Isten ad váIasztotta i nak. Akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette Krisztus! Ne# azért, hogy elhagyja, ill. maguk-

Next

/
Thumbnails
Contents