Hitünk, 1980 (28. évfolyam, 1-12. szám)

1980-01-01 / 1-3. szám

gában, amit azelőtt a végvárai: és a bástyák jelentet teks küzdőteret a bolsevizmus ellen, védelmét a ma­gyar történelmi, irodalmi, népi és törvényes társa­dalmi szokásoknak és értékeknek, fenntartását annak a küzdő szellemnek, mely jellemezte a magyar pro tes tánságot az elnyomé Habsburg-rémai katolikus irány­zattal szemben. A küzdelmet és a száműzetést önként vállaló alapité tagok helyét nagyobbára az itt, Argentinában felnőtt nemzedék, tölti be 1980-tól kezdve, ök is magyarok, mind beszélnek magyarul, de nem tekintik magukat m£ nekültnek, de különösen nem számützöttnek. T5j kor­szak kezdődik -Isten segítségével- új vezetéssel és új utakon. Akik közelebbről figyelték a lelkész cikkeit, ige­hirdetéseit, jelentéseit a Presbitériumnak az elmúlt két év során, észre vehették azt a tudatos lelki e~ lökészitést, hogy 1980-ra keresztül lehessen vinni a szükséges nemzedékváltást a lehető legkisebb meg­rázkódtatással, melynek szükségszerűen be kell követ keznie, ha nem akarunk mint megannyi világos példa alapján, mi is fokozatosan megszűnni. Minden válto­zás, alakítás sokaknak fájdalmat jelent. De e fáj­dalmak ugyancsak elkerülhetetlen részei a menekült életnek. A fájdalom alatt szenvedőknek viszont le­gyen vigasztalására, hogy a gyülekezeti élet sem számban, sem lélekben nem esett vissza. Nem szüksé­ges statisztikai számokra nézni, csak részt venni az istentiszteleteken, a rendezvényeken, az urvacsorai alkalmakon mindkét nyelven s már is kiderül bárki számára, hogy az örökség nem veszett el, sőt, egyre többen vannak, akik nem velünk indultak el, de most örömmel és áldozatkészen szolgálnak együtt mindany­­nyiunkkal. Annak ellenére, hogy sokan még ma is ha­nyagok és hálátlanok úgy az első, mint a második nemzedék soraiban, és rútul visszaélnek Isten ke­gyelmével és hős szú tűrésével. Mindannyiunk egyformái

Next

/
Thumbnails
Contents