Hitünk, 1975 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1975-01-01 / 1-3. szám

-2-rolt magyar evangélikusok között. Mert mintha ezek a ide telepedett hittestvéreink úgy érezték volna magú kát, mint Istennek új Sionja, akiknek fel kell épit£ nie az új Jeruzsálemet.A háború után Europa volt szá mukra mint Egyiptom, és az Atlanti óceánon való átk£ lés hasonló a Vöröstengeren való átgázoláshoz. Az or szág pedig melyre rátaláltak a hátrahagyott után,te¿ jel - mézzel bövelkedönek tűnt. Érkezésükkor úgy vélték, hogy missziójuk van, me­lyet be kell tölteniük és hogy az Isten segítségét bírják erre. De, hogy az Ígéret valóra váljon -gon - dolták- az az Istennel kötött szövetségük megtartásé, tói függ. Ezért mindennapi munkájuk mellett, szent lelkesedéssel és kitartással gyülekezetét szerveztek Áz Isten akaratának alávetve éltek mint az Űr válasz tott gyermekei. Ez kitűnik nem csak a levelek sorai­ból, de abból is ahogy alakították magyar egyesületi} két, színházukat, újságjukat, kultur egyletüket „Val­lási tradíciójuk és kiválasztottságuk érzete mint Krisztusnak megváltott gyermekei, nyomta rá ösztön - szerüleg minden ténykedésükre a bélyeget. Nem is hi­ányzott az Űr áldása törekvéseik nyomán. Nem szabad ma sem a "nagyapák" elhivatottság- és az Ürral kötött szövetség-érzetét elfeledni vagy ápo latlanul hagyni. Hiszen az ö szent és áldozatos szén vedélyük, az egyház és a magyarság ügyéért nem másból táplálkozott mint a keresztségükkor kötött szövetsé­gen; "Te az enyém vagy, te az én megváltott gyerme - kém vagy". Ez új évben Atyánk felkínálja mindnyájunk számáré Szentlelke ajándékait, megerősíti a velünk kötött Szövetségét. Valóban szentekké, Krisztus választott gyermekeivé kell lennünk, tudatosan. Ez új évben to- Vább kell építenünk az új Jeruzsálemet, de hogy ez Valóra válhasson,ahhoz lélekben és számban lényege - pen növekednünk kell mindnyájunknak. H.L.

Next

/
Thumbnails
Contents