Hírünk a Világban, 1960 (10. évfolyam, 1-3. szám)

1960-06-01 / 1-3. szám

X. évfolyam 1 - 3 szám. 1960 június - december HÍRÜNK AVIlAGBAN Szerkesztőség és kiadóhivatal: MAGYAR KULTURÁLIS FIGYELŐ Előfizetési díj: Északamerikában P. O. Box I00Ï Hungarian Bimonthly - Revista Húngara egész évre $ 4.00, félévre $ 2.00 WASHINGTON lî., D.C. Revue Hongroise Más országban havi két coupon Ml LEHET A VILÁG MAGYARSÁGÁNAK MAI LÉTSZÁMA? A világ magyarságának létszáma tekin­tetében gyakran nagyon ellentétes szám­adatokat olvasunk, vagy hallunk. Van­nak, akik ma is jónak látják a Rákosi Je­nők álmainak nyomdokában járni és ir­reálisan magas számokat emlegetnek. Má­sok az ellenkező hibába esnek és a ma­gyarságot a mai Magyarország népessé­gével azonosítva, túlzottan alacsony lét­számban határozzák meg népi állomá­nyunkat. Évtized fordulón vagyunk, ilyenkor szokták a népek állományukat számba­­venni. Az alábbiakban megkíséreljük te­hát magyarságunk világlétszámát a ren­delkezésre álló különféle adatforrások fel­­használása útján 1960 elejének időpont­jára kiszámítani. A világ magyarsága három főcsoport­ból tevődik össze. Az anyaország magyar­ságából, a szomszéd államok által beke­belezett magyarságból, végül a világ min­den tájára szétszóródott magyar kivándor­lókból és emigránsokból. Röviddel ezelőtt hozták nyilvános­ságra Budapesten az 1960. január else­jén megtartott magyar népszámlálás elő­zetes eredményét, mely szerint Magyar­­ország népessége 9,978.000 lelket tesz ki.* Ebben a számban az ország nemzetiségei is bennfoglaltatnak, ezeket le kell hát * Lapzárta után érkezett jelentés szerint 1960 nyarán Magyarország lakossága elérte a 10 milliót. vonnunk, hogy anyaországunk magyarsá­gának számát megkapjuk. A kommunis­ta kormányzat sohasem közölt pontos számadatokat az ország nemzetiségi cso­portjainak mai létszámáról, a közoktatás­ügyi minisztérium nemzetiségi ügyosztá­lya kapott megbízást arra, hogy létszá­mukat egy szakemberekből összeállított tanács által becsültesse meg. Ennek ered­ményét a minisztérium hivatalos közlö­nye ismertette 1956-ban: (Köznevelés, 1956. augusztus hó), ez a hivatalos becslés 420.000 lélekben állapította meg az ország nem magyar anyanyelvű lakosa­inak (németek, szlovákok, dél-szlávok, románok, cigányok és egyebek) számát. Levonva ezt a számot az ország jelenlegi népességének számából 9,558.000 magyart nyerünk a mai Magyarország területén. Csehszlovákia egymással ellentétes számadatokat közölt az utóbbi évtized fo­lyamán az ottani magyar kisebbség máso­dik világháború utáni lélekszámúról. Az egymással ellentmondó adatok közül leg­reálisabbnak a prágai közgazdasági főis­kola egyik tankönyvének (Dr. Miroslav Blazek: Hospodarska Geografie Ceskoslo­­venska, Prága, 1953.) népesedési számada­tai vehetők. Itt a kisebbségi magyarság lé­­lekszáma 592.400-ban van megállapítva 1950-re vonatkoztatva. Az állami statiszti­kai hivatal később közölt nemzetiségek szerint részletezett népszaporulati adato­kat. E közlés szerint (1954 és 1955) a ma­gyarság évente 15.5 ezrelékkel gyarapo­dott. Ezt tíz évre kiszámítva 91.800 lelket

Next

/
Thumbnails
Contents