Hirünk a Világban, 1959 (9. évfolyam, 1-6. szám)

1959-01-01 / 1-3. szám

IX. évfolyam 1—3 szám. 1959 január­nt(/s-február HÍRÜNK A VIIAGBAN Szerkesztőség és kiadóhivatal: MAGYAR KULTURÁLIS FIGYELŐ Előfizetési dij: Északamerikában P. O. Box 1005 Hungarian Bimonthly — Revista Húngara egész évre $ 4.00, félévre $ 2.00 WASHINGTON 13., D. C. Revue Hongroise Más országban havi két coupon KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR 175 évvel ezelőtt született a nagy ma­gyar tudós. Ebből az alkalomból kö­zöljük az alábbi cikket. Az Encyclopaedia Britannica igy emlékezik meg róla: Csorna de Kőrös, Alexander (1784 - 1842), or, as the name is written in Hungarian, Körösi Csorna Sándor, Hungarian traveller and phi­lologist, bom April 4, 1784, at Kőrös in Tran­sylvania, belonged to a noble family which had sunk into poverty. He was educated at Nagy- Enyed and at Göttingen. In 1820, having re­ceived from a friend the promise of an annuity of loo florins (about 10 L.) to support him during his travels, he set out for the east to investi­gate the origin of the Magyars. He visited Egypt and then disguising himself as an Ar­menian he crossed central Asia to Tibet, where he spent four years in a Buddhist monastery studying the language and the Buddhist liter­ature. To his intense disappointment he soon discovered that he could not thus obtain any assistance in his great object; but, having vi­sited Bengal, his knowledge of Tibetan obtained him employment in the library of the Asiatic society there, which possessed more than 1,000 volumes in that language; and he was afterward supported by the government of Bengal while he published a Tibetan-English dictionary and grammar (both of which ap­peared at Calcutta in 1834). He also contri­buted several articles on the Tibetan language and literature to the « Journal of the Asiatic society of Bengal », and he published an ana­lysis of the « Kan-Gyur, » the most important of the Buddhist sacred books. Meanwhile his fame has reached his native country and pro­cured for him a pension from the government, which, with characteristic devotion to learning, he devoted to the purchase of books for In­dian libraries. He spent some time in Calcutta studying Sanskrit and several other languages; but, early in 1842, he commenced his second attempt to discover the origin of the Magyars. He died at Darjeeling on April 11, 1842, An ora­tion was delivered in his honour before the Hungarian academy by József Eötvös, the novelist. Életrajzírói megemlítik, hogy az akkori idők szokása szerint a szegény, tandijat fizetni nem hires erdélyi, nagyenyedi kollégiumban diák­szolgaként végezte tanulmányait. Ez azt jelen­tette, hogy amig a tehetősebb társai a tanítás és a kötelező szorgalmi idő után játszhattak, vagy egyéb kedvteléseiknek élhettek, a kis Sándor, aki egyébként már diákkorában is gyenge legényke volt, társai szobáit, lábbelijét takarította, vagy a konyhán segített a sza­­kácsnénak. Mégis, vagy talán éppen ezért ő mutatta fel osztályában a legjobb eredmé­nyeket. Szemlélődő, kutató természete korán jelentkezett. Már Nagyenyeden foglalkoztatta a nagy kérdés; mi a magyarság eredete? Sza­bad idejében, néha éjszaka is, bújta a kollé­gium hires könyvtárát, szeretett volna a ma­gyarok őshazájáról valamit megtudni. Kollégiumi tanulmányait osztályelsőként fejezte be. Jutalma egy évi 15 fontsterlinges ösztöndíj lett a hires Göttingai Egyetemen. Előbb teológiai tárgyakat tanult, de csakha­mar átváltott Eichhorn professzornak, a hires nyelvtudósnak keleti tárgyú előadásaira. Hangyaszorgalommal vetette rá magát a ke­leti nyelvekre. Eközben ébredt fel benne me­gint a magyarság eredetének gondolata, u­­gyanis az arab forrásokban rendkívül sok uta­lást talált az ősi magyarságra. Egyetemi ta­nulmányai során is kitűnt nagy tehetségével, kitartó szorgalmával; professzorai számos al­kalommal részesítették nyilvános dicséretben. Göttingai tanulmányainak harmadik éve vé­

Next

/
Thumbnails
Contents