Hidrológiai Közlöny 1967 (47. évfolyam)

4. szám - A Magyar Hidrológiai Társaság 50 éves jubiliumi ülésének előadásai - Dr. Vitális Sándor: A Magyar Hidrológiai Társaság 50 éves

HIDROLOGIAI KÖZLÖNY 47. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 149 — 240. oldal Budapest, 1967. április A Magyar Hidrológiai Társaság 50 éves DR. VITÁLIS SÁNDOR a föld- és ásványtani tudományok doktora, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke A Kárpátok koszorúzta medencéket — Alföl­deket és a Dunántúl nagy részét —• már 10 millió évvel ezelőtt a pannóniai beltenger uralta és 9 millió éven át rakta le helyenként több ezer mé­ter vastagságban agyagos-homokos üledékeit. A negyedidőszakban 1 millió éven át a süllyedékeket a folyóvizek töltötték fel több száz méter vastag durva szemcséjű kavics- és homokkal. Ma ezt a 10 millió éves földtani örökséget kitűnően haszno­sítjuk mert a 100 évvel ezelőtt Zsigmondy Vilmos által megindított artézikút fúrásokkal ma már ke­reken negyvenezer artézi kút szolgáltatja orszá­gunkban a kifogástalan ivóvizet és a 35—90°C hő­mérsékletű ásvány- és gyógyvizet. A víz uralma Al­földeinken a jelenkorban több 1000 év óta is tovább tartott, mert a szabályozatlan folyók árvizei el­árasztották a mély fekvésű területeket, úgyhogy az árvízmentesítés-folyószabályozás munkálatai­nak megindulása előtt a Kárpát-medencében 4 millió kataszteri hold az év nagy részében és 3 millió kataszteri hold időnként vízjárta terület volt, azaz kereken 7 millió kataszteri holdat a megművelhető terület egynegyed részét víz borí­totta. Ezért égetővé vált a vízrendezés, folyósza­bályozás, árvíz elleni védekezés, megindítása. Ez a munka kereken 240 évvel ezelőtt kisebb mérték­ben meg is indul külföldön végzett mérnökök veze­tésével. (így a Jénában tanult Mikoviny Sámuel 1727-ben a Duna és a Vág csallóközi szakaszát szabályozza. A bécsi katonai mérnöki intézetben végzett Böhm Ferenc a Sárvíz szabályozási tervét végzi el és az ugyanitt végzett Kiss testvérpár a Ferenc-csatornát hozza létre.) Sajnos csakhamar kitűnt, hogy a vízrendezés legnagyobb akadálya az ország gazdasági erejének elégtelensége, de el­, sősorban a szükséges szakemberek hiánya. Ezen az állapoton segített II. József császár, aki magyar szaktanácsadói: Ürményi József, Molnár János és Makó Pál tervei alapján 1782. augusztus hó 30-án kiadott rendeletével a budai egyetem bölcsészeti karán (ma Eötvös Loránd Tudományegyetem) létrehozta a világ első polgári mérnökképző intéze­tét, az Institutum Geometricum-ot melynek feladata volt a földmérés és a vízépítés oktatása ami ki­tűnik abból is, hogy az intézet neve csakhamar Institutum Geometricum et Hidrotechnicum-Tn vál­tozott. Az intézet 1850-ig állott fenn s ezalatt 1275 mérnököt képeztek ki, közöttük a XIX. század közepén megindult nagyszabású vízrendezési mun­kálatok előkészítőit, tervezőit, a vízimérnöki kai­kimagasló vezéregyéniségeit: Vedres Istvánt, Huszár Mátyást, Lányi Sámuelt és Vásárhelyi Pált. A nagyobbszabású vízi munkálatok megindu­lásával a vízimérnöki kar hatalmas gyakorlati te­vékenysége mellett elindul a magyar hidrológiai tudomány művelése is. Sajnos abban az időben szaklapok még nem álltak rendelkezésre, ezért kor­szakalkotó lépés volt Kvassay Jenő kezdeménye­zése aki 1879-ben megindítja a „Vízügyi Közle­ményeket" (mely ma már évente négy vaskos fü­zetben jelenik meg) s ezzel lehetőséget teremtett, főleg a vízimérnökök munkájának az ismerte­tésére és tudományos továbbképzésére. Kvassay Jenő másik nagy érdeme, hogy 1886-ban megszer­vezi a „Vízrajzi Osztályt" s ezzel megalapozza a „Magyar Vízrajzi Szolgálatot" melynek megala­kulását alig egy-két hasonló intézmény előzte meg az egész világon. Kvassay és munkatársai főleg Bogdánfy Ödön érdeme a magyar hidroló­giai tudomány nagyarányú kifejlesztése. Az első világháború előtt vízimérnökeinknek már megvolt a szaksajtója sőt a Magyar Mérnök és Építész

Next

/
Thumbnails
Contents