Hidrológiai Közlöny 1954 (34. évfolyam)

5-6. szám - Dr. Kessler Hubert: A karsztból tartósan kitermelhető vízmennyiség és a beszivárgási százalék megállapítása

/ Kivonatok Hidrológiai Közlöny. 34. évf. 1954. 3—4. sz. 213 Középhegységeinkben a vízbeszerzés egyik biztos alapja a hegységek belsejében tárolt és a csapadékból pótlódó karsztvíz. Ennek mozgási törvényeivel, a pótlódás módjával és mértékével, tehát a számunkra, felhasználható vízkészlet mennyiségi meghatározásával foglalkozik a tanulmány. A karsztból tartósan kitermelhető vízmennyiség és a beszivárgási százalék megállapítása* Dlt. KESSLER HUBERT Földalatti vízkészletünk megállapítása abban különbözik leglényegesebben többi nyersanya­gunk készletmegállapításától, hogy nem egy egy­szersmindenkori készletet, hanem az utánpótlódó, tehát a természetes vízháztartási egyensúly vészé* lyeztetése nélkül tartósan kitermelhető vízmennyi­séget kell megállapítani. A készlet egysége tehát nem a ra 3, hanem a m 3/nap. Csakis ennek az egyszerű, de sokszor kellően figyelembe nem vett alapvető különbségnek a felismerése és minden ebből eredő megállapítás következetes alkalma­zása vezethet bennünket a földalatti vízkészletek­kel való helyes gazdálkodás útjára. Különösen karsztvizekre alapított vízgazdál­kodási tervek készítésénél jelentkezik egyre foko­zódó súllyal az a kérdés, hogy mekkora az a víz­mennyiség, ami a karsztból, illetve egy karszt­hegységből a vízháztartási egyensúly veszélyez­tetése nélkül tartósan kitermelhető ? Azokkal a régebbi felfogásokkal, amelyek szerint a karsztvíz gyakorlatilag kimeríthetetlen, illetve utánpótlása juvenilis vizekből vagy hazánk határain messze túlterjedő területekről származik, az utóbbi évek vizsgálatai és gyakorlati tapaszta­latai alapján ma már le kell számolnunk. A néhány éve rendszeresen vezetett országos forrásnyilván­tartás adatai és a nagyszabású mesterséges karszt­víztermelő létesítményeknél szerzett tapasztalatok kétségtelenül igazolják, hogy minden karsztvíz — akár sekély, akár mélykarsztvíz — utánpótlása csakis a beszivárgott csapadékvízből történik és ez alól iúég az eddig juvenilis vagy kevert vizűnek tartott langyos és melegforrások sem kivételez­hetők. Vitathatatlan, hogy a mélykarszt hatalmas üreghálózatában rendkívül nagy vízmennyiség tározódik, de a tartós víztermelés szempontjából csak az utánpótlódó, tehát csapadékeredetű beszivár­gott vízmennyiséggel számolhatunk és a mélykarszt­ban tározott vízmennyiséget csakis a változó csapadék­viszonyok okozta utánpótlási különbségek kiegyenlí­tésére használhatjuk fel. Vízgazdálkodási szempontból tehát elenged­hetetlen a beszivárgási százalék ismerete, mert enélkül lehetetlen a tartósan nyerhető vízmeny­nyiségre bármilyen közelítő számszerű adatot szolgáltatni. A magyar szakirodalomban találunk ugyan adatokat a beszivárgási százalék nagyságára * Kessler Hubert az ankéton elhangzott előadását kiegészítve a cikkben adja meg a részletes magyaráza­tot azokra a kérdésekre, amelyet az előadás után a hozzászólók felvetettek. (A Szerk.) vonatkozóan, de ezek igen eltérőek. Mint szélső értékekre hivatkozunk a Kassai Ferenc által közölt 50%-os és Böckh János által feltételezett 20%-os beszivárgásra. Hasonló eltéréseket talá­lunk a külföldi szakirodalomban is, ahol pl. Wegreusch 40, Höfer 20%-ban állapítja meg a beszivárgást. Maillot és Prinz képletet is közöl az évi csa­padék és a forráshozamok összefüggésére. Szerin­tük Q=nH F ahol Q az évi forráshozam, n a felszíntől függő tényező, H az évi csapadékösszeg és F a víz­gyűjtőterület nagysága. Iszkovszky ezt a képletet még kiegészíti egy a növényzettől függő tényezővel. Ezek a felfogások tehát feltételezik az évi forráshozamok, illetve beszivárgás és az évi csapa­dékmennyiség közötti egyszerű lineáris összefüg­gést. A magyarországi forrásnyilvántartás beveze­tése óta végzett sokezer mérés és a begyűjtött régebbi adatok alapján azonban bebizonyult, hogy bár a forráshozamok kétségtelenül a csapa­dék hatása alatt állnak, a fent feltételezett egy­szerű összefüggés távolról sem áll fenn, sőt sok esetben éppen ellentétes eredményeket kapunk. Ilyen feltűnő példa többek között a tatai Pokol­forrás és a bővizű Zámolyi-forrás 1949-ben történt elapadása, holott 1947-ben és 1943-ban kisebb volt e területek évi csapadékösszege, mint 1949-ben. Rendkívül tanulságosak még ebből a szempontból a pécsi Tettye-forrásnál végzett mérések. Ezek sze­rint a Tettye-forrás hozama 1949-ben évi 534 mm csapadék mellett 175 000 m 3 és 1947-ben évi 524 mm, tehát kevesebb csapadék mellett a forrás­hozam 1 772 000 m 3, vagyis éppen tízszeres volt! Az állandó beszivárgási százalékról vallott felfogások vagy képletek tehát még durva közelí­téssel sem fogadhatók el, hanem helyettük olyan szorosabb összefüggéseket kell keresni, amelyek alapján a beszivárgási százalék vízgazdálkodási tervezéshez kielégítő pontossággal megállapítható. * A csapadékviszonyok és forráshozamok szo­rosabb összefüggésének kutatásánál elsősorban azokból a törvényszerűségekből indultunk ki, amelyek a forrásnyilvántartással kapcsolatban a legfeltűnőbben jelentkeztek. Legszembetűnőbben jelentkezett a téli és tavaszelejei csapadék döntő szerepe a forráshozamoknál és az a megfigyelés,

Next

/
Thumbnails
Contents