Hevesi Szemle 10. (1982)

1982 / 1. szám - TUDOMÁNYOS MŰHELY - Bakó Ferenc: Palócok a Mátra és a Bükk vidékén

Fonó Istenmezején, 1960-ban módszere tehát kétlépcsős: előbb fel kell tárni a csoportot befelé összetartó, kifelé elválasztó voná­sokat, majd a történeti és egyéb körülmények mérlegelése révén mindezt indokolni szükséges. A magyar néprajzi csoportok kutatásában ezek az igények elég későn jelentkeztek. Hozzá kell ten­nem, hogy csak ebben a formában, mert tudjuk, hogy a „Tudományos Gyűjtemény” 1817-ben már pályázatot írt ki a néprajzi csoportok leírására. A pályázat eredménye ebből kifolyólag ismertetés, leírás volt, és ezzel párhuzamosan, szinte ettől függetlenül, történelmi kutatások folytak a szé­kelyek vagy a palócok eredetéről, kialakulásáról. Az így megjelent közlemények alapján igyekeztek az etnográfia neves kutatói összefoglalni az egyes néprajzi csoportokra vonatkozó ismereteket, meg­határozni a jellemző vonásokat és a csoportok ki­terjedésének határait. A történelmi kutatások alig tudták ezt a tevékenységet segíteni, mert inkább a csoportok genezisének, kialakulásának kérdé­sét igyekeztek megoldani, és a népi kultúra mé­lyebb megismerése érdekében annyira jelentős, kö­zelebbi múlt népességtörténete homályban maradt. Az eddig elmondottak a palóc néprajzi csoport­ra is alkalmazhatók. A „Tudományos Gyűjtemény” felhívására előbb néprajzi leírás születik meg, amit az etnogenezissel foglalkozó dolgozatok követnek. Amíg azonban a népélet bemutatását célzó tanul­mányok az etnográfia becses forrásaivá váltak, addig a palóc őstörténetet kibogozni kívánó fej­tegetések nagy részét a történettudomány nem fo­gadta el, ezek az eredmények a nagy történelmi összefoglalásokba nem kerültek be. A XX. század néprajztudománya is hasonló álláspontra helyez­kedett és elfogadta Győrffy György azon vélemé­nyét, hogy fő feladata nem a palóc őstörténet és a kun—palóc azonosság kétes értékű ábrándjának kergetése. Semmi bizonyíték ugyanis arra, hogy a középkor polo vécéi és a mai palóc néprajzi cso­port tagjai között genetikus összefüggés volna. A magyar palócok Kárpát-medencei megjelenésére, le­telepedésére eddig semmi konkrét adat nem me­rült fel és szerepük ezen a néven a történelem­ben ismeretlen, az írott források ilyet nem tartal­maznak. Ennek ellenére az utóbbi évtizedekben is születtek elméletek, de még mindig nincs a kér­désre megnyugtató felelet, a polovec népcsoport megtelepedésének ideje és helye ma is ismeretlen. Az 1819 után megjelent közlemények összefog­lalásaként először Bátky Zsigmond 1905-ben, majd Viski Károly, Győrffy István és Gunda Béla írták körül a magyarság néprajzi csoportjait. Ami a pa­lócokat illeti, a népi kultúra jellemző vonásai Sze­der Fábián, Pintér Sándor, Pápay Károly és Ist- vánffy Gyula közléseire épülnek, általánosítva bi­zonyos jelenségeket és ezek együttesét tekintették a palóc néprajzi csoport műveltségének. Gunda Béla 1943-iban palóc néprajzi sajátságnák tartja: a hadak szerinti településmódot, a fejlett juhásza- tot és pásztorfaragást, a nagyméretű pajtákat vagy csűröket, a belülfűtős kemencét, a népvise­let változatosságát, a szokások között a Szent Iván napi tűzugrást, a kiszehajtást. Az újabb kutatások arra intettek, hogy a népi kultúra egy-egy elemének a csoportra nézve álta­lános érvényű elfogadása nélkülözi a tudományos bizonyítást, a megfelelő mennyiségű és minőségű adatok együttes előfordulását, és főként azok le­lőhelyhez köthetőségét. A néprajzi csoportot meg­bízható módon meghatározó eljárás egyik alap­vető fontosságú tényezője a kartografikus ábrá­zolás, vagyis az adatok, kulturális elemek elter­jedésének konkrét bemutatása. A megfelelő ada­tok és ezek elemzésének hiányában felmerül a kérdés, milyen alapon, milyen bizonyítékok bir­tokában beszélünk néprajzi csoportról, vagyis kik a palócok, mi jellemzi őket és hol laknak. Jelenlegi ismereteink birtokában ezekre a kér­désekre nem tudunk kielégítő választ adni, csak azt tudjuk megismételni, amit elődeink megfogal­maztak. Palócnak tekintjük az észak-magyarországi népességnek azt a részét, akik a palóc vagy paló- oos tájszólást beszélik. Az öt nyelvjárásterületet felölelő nagy táj dialektusának közös jellemzője az a és az á magánhangzó sajátos kiejtése. Maga a terület a Garam völgyétől csaknem a Hernádig terjed, északon a szlovák nyelvhatár, délen az alföldi nyelvjárási körzetek szegélyezik. Amint em­lítettem, a terület nem egységes, nemcsak hogy öt nagy típus különíthető el rajta, hanem az is köz­tudott, hogy sokszor a szomszédos falvak beszéd­módja sem azonos. Az etnográfia nincs abban a helyzetben, hogy hasonló körzeteket, kulturális zónákat tudna meg­határozni.' Az egyes témákban mélyebbre ható ismeretek szerzésének és rendszerezésének igénye indította el 1968-ban az úgynevezett palóckuta­tást. Ez a tudományos program három ütemben valósult és valósul meg. Az első lépésben össze­állítottunk egy kérdőívet, ami pontokba foglalta a palóc sajátosságoknak tekintett kulturális jel­lemzőket és ezt mintegy 600 településen végig­kérdeztük. Az anyag elemzése választ fog adni az egyes kulturális vonások földrajzi elterjedésének kérdésére. Olyan kérdőpontok vannak ebben, mint az illabiális á, a belülfűtős kemence, a ház közép- oszlopa, a különböző speciális ételek, a lakodalmi hajnaltűz használatának, illetve szokásának elter­jedése stb. A második lépésben kialakítottuk a palóc nyelvjárási és néprajzi terület centrumát, ami a Balassagyarmattól Putnokig terjedő sáv mint­egy 20 települését foglalta magába. Erre a falu­csoportra egy komplex néprajzi, történeti, nyelvé­52

Next

/
Thumbnails
Contents