Hevesi Szemle 10. (1982)

1982 / 1. szám - TUDOMÁNYOS MŰHELY - Bakó Ferenc: Palócok a Mátra és a Bükk vidékén

TUDOMÁNYOS MŰHELY Palócok a Mátra és a Bükk vidékén A köztudat hosszú idők óta ismer néprajzi cso­portokat, az emberek mindig tudták, hogy a táj­szólás és a szokás, a magatartás tájanként válto­zik. Ezeket az általánosan ismert, de nem kodifi­kált tényeket, tapasztalatokat foglalták írásba a népélet kutatói, amikor bevezették a tudományba a néprajzi csoport fogalmát. Nemrég tudományos konferencia foglalkozott a népi műveltség e táji- lag egymástól különböző formáival és megegyezés született arról, hogy ezek nevezhető népraj­zi, etnikai vagy táji csoportnak, minthogy a nép­rajz a népi kultúra viszonylagos egységét tekin­ti csoportalkotó erőnek. E kulturális egységeket elsősorban az összetar­tó azonos vagy hasonló műveltségbeli vonások jel­lemzik. A kulturális jellemzők ugyanakkor kifelé, a szomszédos tájak lakossága felé elhatároló erőt kép­viselnek. Az összetartó vonások többnyire a dialek­tusban, az embertani jellemzőkben, az anyagi, tár­sadalmi és szellemi kultúra egyes ágazataiban nyil­vánulnak meg. Az etnikus jelleget többféle ténye­ző indokolhatja, így a történelmi sorsközösség, a természeti feltételek, a vallási viszonyok és nem utolsósorban a népesség jogállása, a birtokviszo­nyok történeti alakulása, esetleg közös nagybir­tokhoz tartozás. A néprajzi csoportok kutatásának Szarvaskő falu és várrom, a múlt század közepén 51

Next

/
Thumbnails
Contents