Heves Megyei Hírlap, 2016. december (27. évfolyam, 282-307. szám)

2016-12-01 / 282. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Véget ért a tudomány ünnepe EGER Az Eszterházy Károly Egyetem számos programra várta a különböző tudomány­területek iránt érdeklődő kö­zönséget novemberben a Ma­gyar Tudomány Ünnepén. A tu­domány ünnepéből az egye­tem mind a négy campusa ki­vette a részét, oktatási tevé­kenységéhez közeli előadá­sokkal. A rendezvénysorozat a gyöngyösi Károly Róbert Ca- puson zárult, ám ezen a hé­ten Egerben még voltak olyan előadások, melyek kapcsolód­tak a Tudomány Ünnepéhez. Ilyen volt egyebek mellett a Churchill és kora, vagy a nem­zetközi tapasztalatcsere a te­hetséggondozás területéről, il­letve a nevek világát körüljáró bemutató. J. H. Múltidéző könyvbemutató EGER Ma délután öt órakor a Bródy Sándor Könyvtárba vár­ják azokat az érdeklődőket, akik szeretnének megismer­kedni Az akasztófa árnyékában című kötet szerzőivel. A Sziki Károly és Bodor Sarolta a forra­dalom 60. évfordulójára írták a könyvet, amelyet Dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész, PhD főiskolai docens ajánl az olva­sók figyelmébe. A programon levetítik a székely fiúval, An­tal Csabával készített rövid fil­met is, aki az 1956, Heves Me­gye című film egyik főszereplő­je. Díszvendég lesz a Losoncon élő Nagy Péter, aki a filmet ké­szítette. B. K. Rimaszombaton főznek EGER Egy héten át négy egri szakácstanuló, két szakok­tató irányításával magyar ét­keket készít a rimaszomba­ti Kereskedelmi és Szolgál­tatási Szakközépiskolában a Magyar Konyha Hete ren­dezvénysorozat keretében. A „keris" diákok tudásuk leg­javát nyújtják partneriskolá­jukban. B. K. jftm A Vakrepülés Színjátszó BÜ Társulat darabja Az éjszaka tapintása című darabot hozta el az egri diákoknak Különleges élménnyel let­tek gazdagabbak a megye- székhelyen tanuló középis­kolás diákok. Megtapasztal­ták, hogyan élnek, éreznek világtalan társaik. Barta Katalin katalin.barta@mediaworks.hu EGER Bartakovics Béla Művelő­dési Központ, nagyterem, dél­után fél egy. Kint ragyog a nap­sütés, az első emeleti teremben ebből azonban semmi nem ér­zékelhető. Az ablakok elsötétít­ve, csak addig égnek a lámpák, amíg a Dobó István Gimnázium diákjai előkészülnek egy előt­tük álló, másfél órás kalandra. Az egri fiataloknak a budapes­ti Vakrepülés Színjátszó Társu­lat hozta el az Éjszaka tapintá­sa című darabot, amely olyan él­ménnyel ajándékozta meg őket, amit feltehetően életük végé­ig nem felejtenek el. Az érzéke- nyítő előadást Sallai Zoltán ren­dezte, s maga sem gondolta vol­na, hogy olyan fantasztikus pro­dukciót hozott össze, amelynek sikere évek óta töretlen. A vak, illetve látássérült szereplők úgy vonják be vüágukba másfél órán át a látó közönséget, hogy örökre emlékezni fognak az élményre. A darab egy társasutazás­ról szól, a szereplők és a né­zők is repülőszerű gépen ül­nek, a mélység felé tartanak, s csupán miután elérik és meg­tapasztalják azt, juthatnak is­mét a fény világába. Mielőtt az előadás kezde­tét venné, az utazók beszálló­kártyát kapnak, amelyen föl­hívják a figyelmüket arra, mi minden történhet, és érdekük­ben a szervezők miféle óvintéz­kedéseket tettek. A néző-uta­zó például nem vihet be magá­val semmit, illetve csak annyit, amennyi a zsebében elfér. Tás­kát, élesebb ékszereket a biz­tonságos ruhatárban kell hagy­ni, a telefonokat ki kell kapcsol­ni. Fontos, hogy mindkét kéz szabadon maradhasson. A né­zők mindössze egy párnát kap­nak, melyet álló helyzetben a fenekükhöz rögzítenek, azután két-három percre próbasötétsé­get adnak be, mely után, ha úgy gondolják, visszakozhatnak, vagyis visszatérhetnek rögtön a fénybe. A többieket a végte­len sötétség várja, az örvény­lő, melyben a látó elveszti meg­szokott kinti biztonságát. De ho­gyan állunk helyt a sötétben? És hogyan találhatjuk meg ön­magunkat akkor, amikor a lá­tás biztonsága már nincs meg? A néző-utazók a fenekükhöz rögzített szivacspárnával leül­nek a sötétben a földre. Vagy ha a darab úgy kívánja, fölállnak, s a segítőszalagokat megragadva, közelítenek egymás felé. Vagy táncolnak, és megint leülnek. Azokat, akik a nyomasztó sötét­séget nem bírják, vagy hirtelen pánikba esnek, bármikor kész­ségesen kivezetik. A vakszínházban tulajdon­képpen színpadra nemigen van szükség, mert a szereplők hol a nézők előtt, mögött hol közöt­tük bukkannak fel. Ehhez per­sze neki is szükségük van tájé­kozódási pontokra. A szereplők egy része születetten vak, egy része később veszítette el a lá­tását, így aztán más a mozgás­készségük, ám abban mindany- nyian megegyeznek, hogy hiá­ba a vaksötétség, ugyanúgy mo­zognak, gesztikulálnak, mint a hagyományos színészek. lát­szanak és átélnek, átélik ők is az utazást, közben csalódnak és szeretnek. Kíváncsiak voltunk, milyen élményekkel gazdagodtak a da­rab végén a nézők. A diákok ki­vétel nélkül nagyon hálásak vol­tak, hogy ilyen átélhető formá­ban tapasztalhatták meg vak társaik életét. Hegedűs Lili, a Dobós István Gimnázium tanu­lója azt mondja, hihetetlen és fe­lejthetetlen volt a produkció ré­szesévé válni. Elmondása sze­rint a sötétben szinte minden ér­zékszerve (tapintás, szaglás, íz­lelés) sokkal élesebben kezdett működni. A másik rendkívüli tapasztalata az egymásra utalt­ság volt. Az, hogy vigyázni kell nemcsak a saját, hanem a közel­ben lévő társak testi épségére. A darab látóknak szól, azok­nak az embereknek, akik kere­sik a hétköznapjaik „megnem- látásai“ mögött a többlettartal­mat. Az élmény, amihez a teljes sötétben való megmártózás jut­tat bennünket, óhatatlanul a fi­gyelmünket befelé irányítja, és a külvilág illúziók teli világából kizökkent. Ráébredhetünk ar­ra, hogy félelmeink, érzéseink nem a látványhoz kötődnek, hanem minden bennünk ala­kul ki. A vaksághoz, és általá­ban a fogyatékossághoz való vi­szony átértékelődik attól a pilla­nattól, amikor megértjük, hogy a teljesség egy más közegben már mástól függ. Megszűnik a féleielem Az 1998-ban alakult vak fia­talok csoportja egy színházi darabot (Donáti István: Az éj­szaka tapintása) ad elő időről időre a látó közönségnek, egy teljesen sötét színházi terem­ben. A darabon résztvevő kö­zönség különböző megtapasz­talásokon vesz részt, így a sa­ját élményen keresztül azo­nosulhat - ha csak rövid idő­re is - a misztifikált vakság életterével. Azoknak az em­bereknek szól, akik szeret­nének még többet megérte­ni a vakok különleges világá­ból. Látónak abszolút nem is­mertek egy vak képességei és korlátái, viszont életformájuk sok embert foglalkoztatnak. A produkció végén a vakokról eszünkbe jutó szánalom, a fo­gyatékosságtól való félelem megszűnik. Utcát neveznek el Kiss Péterről GYÖNGYÖS A helyi adórendelet módosításáról, pályázatokról és támogatásokról is döntött a kép- viselő-testülete keddi ülésén, ahol elfogadták a javaslatot a leg­nagyobb adózók éves ingyenes parkoló kártyájának biztosításá­ra - tájékoztatta a Hírlapot Pif- kó Tamás sajtóreferens. Az ön- kormányzat jövőre nem emeli a helyi adókat, de mostantól azok a 70. életévüket betöltött lakosok is részesülhetnek az adómen­tességben, akik egészségi álla­potuk, szociális helyzetük miatt gyermeküknél, vagy benüaká- sos otthonban laknak. A vállal­kozások mostantól hárommillió forintig rendelkezhetnek a helyi iparűzési adójuk felajánlásáról. A testület elfogadta a polgár- mesteri hivatalban dolgozók il­letmény- és béremeléséről szó­ló javaslatát és döntöttek három elektromos töltőberendezés ki­alakításának helyszínéről is. Az elektromos üzemű gépjármű­vek töltésére alkalmas C típusú rapidtöltőt a 3-as számú főúton található töltőállomás mögött, a Ringsted úton, a lassabb tölté­si időt biztosító állomások egyi­két a 24-es főút mentén, a felső­városi temető környékén, a mási­kat pedig a zsinagóga közelében helyezik el. A volt honvédségi laktanya te­rületén több utcának sem volt neve. Annak a közterületnek sem, amelyről a Dr. Fejes And­rás Sport- és Rendezvéncsarnok nyílik. Ezt az utcát Kiss Péterről, a Kancsendzöngán tragikus kö­rülmények között elhunyt gyön­gyösi hegymászóról nevezték el. Döntöttek továbbá: az új lakta­nya építéséhez átadott területért cserébe az önkormányzat a mát- rafüredi diáküdülőt, és egy be­építetlen területet kap. A grémi­um hozzájárult az önkormány­zat rendezési tervének módosí­tásához. Erre az Észak-kálvária­parti lakóterület bővítése, az ipa­ri parkban tervezett fejlesztés, valamint a felsővárosi temető új kiszolgáló épületének megépíté­se miatt volt szükség. Az önkormányzat legfeljebb ötmillió forint értékben nyújt be pályázatot az 1956-os emlékmű és környezete helyreállítására, és a forradalom gyöngyösi sze­replőinek emléket állító tábla el­helyezésére. A képviselők újabb egy évre kötöttek ellátási szerző­dést a Magyar Máltai Szeretet­szolgálattal, amely így 2017-ben is vállalja a mátrafüredi idősek nappali ellátását. M. A. TARNALELESZ Egy személygépkocsi elhagyta az úttestet és az árok­ba borult Tarnaleleszen, a Fedémesi úton. Az autóban ketten utaz­tak, a balesetben mindkét ember súlyosan megsérült, őket a men­tők kórházba szállították. A pétervásárai katasztrófavédelmi őrs tű­zoltóit riasztották. M. Z. A Schola Medicinalis egri megalapítójára emlékeztek Vácity: a név, a múlt kötelez EGER Az idén 247 esztendeje alapított első orvosképző isko­la, a Schola Medicinalis megál­modója, az egri kórház névadó­ja, Markhot Ferenc előtt tiszte­legtek emlékülésen a gyógyin- tézmény dolgozói szerdán. Az ülésen a kórház legran­gosabb kitüntetését a Mark­hot Emlékérmet, melyet min­dig külső szakember kap, az idén dr. Török Olga, a Debrece­ni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati klinika egyetemi docense, a Genetikai Tanácsadó vezetője vehette át. A Markhot Díszoklevelet idén dr. Hercska Gyula (képün­kön) főorvos kapta, de Markhot Hercska Gyulának (balról) Vácity József gratulált Elismerő Oklevelet kaptak az országos szakmai versenyen első helyezett ápolók (Földiné Gyertvai Tímea, dr. Szabóné Kovács Andrea, Szávu Dalma és Szikora Csabáné. Az ő sike­rükről korábban a Hírlapban is beszámoltunk. Ugyanilyen oklevél járt dr. Condrado Mos- coso főorvosnak, a hospice osz­tály vezetőjének.- A név és a múlt kötelez - ezekkel a szavakkal köszöntöt­te a kitüntetetteket dr. Vácity József főigazgató, aki kineve­zéseket is bejelentett itt. A Markhot pályázat ered­ményét is kihirdették. Ennek részleteit heol.hu oldalunkon közöljük. G. R. TH/a >' m H" fiYnn I—I 1 r/pHr u y V-nJ \/~7 I W aj rí n aj fl p | f| f) f flI •IM fi fi í] I h ff fi r { fis

Next

/
Thumbnails
Contents