Heves Megyei Hírlap, 2016. november (27. évfolyam, 257-281. szám)

2016-11-02 / 257. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. NOVEMBER 2., SZERDA Halasztottak egy napirendet Novemberben várhatóan elkészül a város közlekedését átfogóan felül­vizsgáló koncepció, amely a parkolás kérdésével is foglal­kozik. Ez volt az oka annak, hogy az önkormányzat októ­ber végi ülésének napirend­jéről ezt a kérdést levették, vagyis a képviselő-testület nem tárgyalta meg a városi autóbusz-pályaudvar, illetve a toronyház környéki parko­lási rend megváltoztatásáról szóló előterjesztést. A testü­let azért döntött a halasztás mellett, hogy a koncepció­val összhangban lévő döntés születhessen. S. S. Nagy ünnepre készülnek Bő egy hét múlva, november 12-én adják át rendeltetésének a Szalaj- ka völgyben a Fedeles Lovar­dát. Az Állami Ménesgazdaság szervezésében zajló esemé­nyen a tervek szerint a földmű­velésügyi miniszter, dr. Faze­kas Sándor és Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség elnö­ke mondanak ünnepi köszön­tőt. A déli fél 12-kor kezdődő ünnepségen természetesen egymást érik majd a látványos lovas bemutatók. S. S. Három napig fesztiváloznak Negyedik alkalommal rendezi meg az Egri Szimfo­nikus Zenekar, az Eszterhá- zy Károly Egyetem és a Ké­pes Intézet az Egri Kamara­opera Fesztivált, ezúttal Kü­löncök címmel november 4. és 6. között. A szervezők sze­rint az idei rendezvény há­rom napján - a klasszikustól a kortársig, az árnyoperától az alternatív zenés színházig - minden korosztály találhat magának kedvére valót, de a képzőművészet, a tánc és a gasztronómia ínyencei is kü­lönleges programokra szá­míthatnak. S. S. Mátraderecske is eséllyel aspirál a gyógyhely címre Mátraderecskén a Mofettá (szén-dioxid szárazfürdő) egyre népszerűbb a gyógyulni vágyók körében Eger, Gyöngyös-Kékeste- tő és Parádfürdő után a na­pokban Egerszalók fürdő­jét és annak környékét is gyógyhellyé nyilvánította az ÁNTSZ Országos Tisztiorvo­si Hivatala. Barta Katalin katalin.barta@mediaworks.hu HEVES MEGYE A rangos me­zőnyhöz több megyénkben te­lepülés is szeretne csatlakoz­ni. Az előkészítőzítő munkát Mátraderecskén és Bükkszé­ken már hónapokkal ezelőtt elkezüték, s abban bíznak, hogy a következő körben ők is elnyerhetik a címet, ami szá­mos előnyhöz juttatná a tele­püléseket.- Számos tényezőnek kell megfelelni annak a település­nek, amely szeretné elnyerni a gyógyhely besorolást, de mi bizakodók vagyunk, hiszen számos mérésen vagyunk túl, amelyek kiváló eredmé­nyeket hoztak - mondja Forgó Gábor, Mátraderecske polgár- mestere. A gyógyhely meg­nevezés egy terület megjelö­lésére akkor használható, ha azt az Állami Népegészség­ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) Or­szágos Tisztifőorvosi Hivata­la szervezetében működő Or­szágos Gyógyhelyi és Gyógy­fürdőügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OGYFI) gyógy­hellyé nyilvánítja - folytatja a falu első embere. Az önkor­mányzati büdzséből kilenc­millió forintot különítettünk el arra, hogy a folyamat hiva­talos részét előkészítsük, il­letve lebonyolítsuk. Már janu­árban megkezdődtek a levegő tisztaságával kapcsolatos mé­rések, elkészült a gyógyténye- zők pontos dokumentációja is. Köztudott, hogy itt található az országban egyedülálló szá­raz széndioxid-fürdő, mofet- ta, amely húszéves fennállá­sa óta évről-évre nagyobb for­galmat bonyolít le. Az egész­ségügyi komplexumban ma­gas színvonalú gyógyászati tevékenységet is folytatnak. A faluban kitűnő gyógyvizek is találhatók, amelyeket pa­lackozni is szeretnénk a jövő­ben. Az infrastrukturális fel­tételek is adottak. Már csupán náhány szakhatósági hozzájá­rulásra várunk, tehát remé­nyeink szerint hamarosan mi' .is örülhetünk a jó hírnek. A környezeti feltételek Bükkszéken is ideálisnak mondhatók. A Salvus vízre épült, szépen felújított termál fürdő évente tízezreket vonz a településre. Mint azt Zagy­va Ferencné elmondta, a gyó­gyítás zavartalanságát és a betegek nyugalmát biztosító környezeti feltételek (kiemel­ten védett .területre előírt le­vegőtisztaság, fokozottan vé­dett területnek megfelelő zaj­szint, rendezett zöldterületek stb.) adottak, ám a gyógyásza­ti részleg kiépítése még vá­rat magára. Ennek ellenére a gyógyhellyé nyilvánítást az önkormányzat képviselő-tes­tületének döntése alapján itt is szeretnék elindítani, ám mivel a szükséges mérések több millió forintra rúgnak, egyelőre lemondtak erről az álmukról. Szerszámokat, autógumit és gazolajat loptak HEVES A rendőrök egy 18 éves és egy 19 éves hevesi lakost gyanúsítanak. Renátó és Alex Hevesen lopkodhatott. A Heves Megyei Rendőr-fő­kapitányság sajtóreferense, Lá­zár Levente egy vádemelési ja­vaslattal lezárt, még tavalyi el- követésű bűnügyről tájékoztat­ta a kedden a heol.hu-t. Elmon­dása szerint a Hevesi Rendőr- kapitányság lopás bűntett el­követésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyo­mozást egy 18 éves és egy 19 éves helyi lakos ellen. A nyomozás adatai alapján S. Renátó és R. Alex azzal gya­núsítható, hogy 2015. novem­ber 23. és november 24. között egy hevesi lakóház garázsába - a lakatot lefeszítve - bemen­tek, és onnan szerszámokat, autógumit és gázolajat tulajdo­nítottak el. Az eljárás során a nyomo­zók azonosították a bűncselek­mény elkövetésével összefüg­gésbe hozható két férfit, akiket gyanúsítottként kihallgattak. A Hevesi Rendőrkapitányság munkatársai a nyomozást be­fejezték és a keletkezett irato­kat vádemelési javaslattal a na­pokban megküldték az ügyész­ségnek. HEOL Gárdonyi szerelmi élete is téma lesz EGER A Dobó István Vármúze­um (DIV) programjaival is Gár­donyi Géza előtt tiszteleg a na­pokban. Az időpontválasztás nem véletlen, hisz’ az egri re­mete 1922-ben október 30-án hunyt el: a Gárdonyi-emlékna­pok ezen évforduló köré szerve­ződnek. November 8-án - a Bró- dy Sándor Könyvtárral, az Eger Vára Barátainak Körével és a Magyar Irodalomtörténeti Tár­saság Heves Megyei Tagozatá­val - Gárdonyi Géza Emlékülést tartanak, ahol a Gárdonyi-kuta­tók beszámolnak a legfrissebb eredményekről. Kusper Judit, az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) irodalomtudományi tan­székének oktatója Gárdonyi no­vellisztikájáról, Szalainé Király Júlia, a DIV irodalomtörténésze pedig az egri remete szerelmi életéről mesél. SZ. E. igkérdeztük: felkészítette a járművét a télre?- Felké­szítettem, persze. Az előírás szerint cselekedtem: lecserél­tem a nyári gumit télire. Át is vizsgáltattam a gumikat. Sőt, mindent átnézettem szerelővel az autómon. Azért tartom fon­tosnak mindezt, mert a balese­tek elkerülése miatt mindig az útviszonyoknak megfelelően kell tartani a járművet. Érde­mes figyelni minderre, hiszen a biztonság a legfontosabb. CSBTGŐNÉ BŐGŐS ZSUZSANNA ■ ■ - Igen, természetesen már gondoskodtam az autóm állapotáról a téli időszakra vo­natkozóan. Feltétlenül fontos­nak tartom megtenni minden évben ezt - ennek megfelelően meg is szoktam -, mivel még­iscsak az életünk múlik mind­ezen. Beszereztem a fagyállót, van jégoldó, s a nyári gumikat is lecseréltem télire. Évről évre megteszem ezeket. TÖRÖKNÉTÓTH BEATRIX (41) EGER: - Persze, javarészt már félké­szültem a télre, ami az autómat illeti. Ez nagyon fontos is szá­momra, minekutána minden­nap vezetek, mindennap hasz­nálom a kocsim - legyen szó munkáról vagy privát ügyek intézéséről. Megvan a folyadék, lecseréltem a szélvédőt is, s ha­marosan lecserélem a nyári gu­mit is télire. Ezenfelül most csi­náltatom a műszaki vizsgát is. TÓTH ISTVÁNNÉ (63) VERPELÉT: - Többnyire októberben lecse­rélem a nyári gumikat télire. Most azonban kicsit csúszás­ban vagyok: a gyerekeim épp a napokban hozzák Debrecenből a téli gumikat. Folyamatban van tehát a csere. Az az igaz­ság, eléggé fontosnak ítélem az autó téli felkészítését, mivel a hidegben a nyári gumi mégis­csak csúszik, egyáltalán nem tapad. Biztonságosabb a téli. A te könyvtarad is legyen Emese vár! EGER Országos szakmai tovább­képzésre várja a könyvtáros­szakma képviselőit november 3-án és 4-én a Bródy Sándor Me­gyei és Városi Könyvtár. Az ide.i konferencia fő témája az E’mese Vár, avagy az élményalapú ol­vasás népszerűsítése. Legalább 100 szakmabeli érkezésére szá­mítanak, a határon túlról is. A meghívott előadók között olyan országos elismert szak- tekintélyek szerepelnek, mint Boldizsár Ildikó író, mesekuta­tó; Horváth Judit pszichológus és Fekete-Szabó Viola gyógy­pedagógus. A Bródy könyvtár célja az, hogy az általuk kidol­gozott minta alapján haszno­sítható, érvényes és gyakorlati tudást adjanak a kollégáknak, hogy más megyékben is elin­dulhasson egy hasonló projekt. A szlogenjük: „A te könyvtárad is legyen E’mese vár!” Úgy vélik, az E’mese vár prog­ramsorozatban kidolgozottmód- szer olyan lábakon áll, amely or­szágosan elterjeszthető, megta­nulható. A kétnapos országos szakmai továbbképzésen be­mutatják a programsorozatot, a résztvevők azon túl, hogy álta­lános tájékoztatást kapnak, ta­lálkozhatnak a megyei e’mese- mondókkal, kipróbálhatják a já­tékokat, valamint megismerhe­tik a meséket és a három pró­bát, amelyet a játék résztvevői­nek teljesíteni kell. SZ. E. Jó klíma, gyógyvíz, gyógygáz egy helyen

Next

/
Thumbnails
Contents